ЗВОРОТНИЙ ОСМОС У ПОЄДНАННІ З ІНШИМИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ МЕТОДАМИ ПРИ ЗНЕСОЛЕННІ СЛАБОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ ВОД

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ЗВОРОТНИЙ ОСМОС У ПОЄДНАННІ З ІНШИМИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ МЕТОДАМИ ПРИ ЗНЕСОЛЕННІ СЛАБОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ ВОД
Альтернативное Название: Обратный осмос в сочетании с другими физико-химических методов ПРИ обессоливания слабоминерализованную ВОД
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Аналіз науково-технічної та патентної літератури показує, що зворотний осмос інтен­сивно розвивається у світі, як у теоретичному, так і в прикладному напрямках. Проте, якщо в області його технологічного й апаратурного оформ-лення  у промислово розвинених країнах досягнуті значні успіхи, то механізм цього явища, незважаючи на велику кількість теоретичних робіт, досі  остаточ-но не визначений.


Відсутність єдиної точки зору відносно механізму зворотного осмосу обу­мовлена, насамперед, складністю цього процесу. Існуючі уявлення про меха­нізм зворотного осмосу засновані, головним чином, на експериментальних ре­зультатах традиційного дослідження впливу різних чинників на транспортні властивості напівпро­ник­них ацетилцелюлозних мембран, за допомогою яких він найчастіше реалі­зу­ється. Проте такий підхід не є достатнім, оскільки він за­снований на експе­ри­ментально-теоретичних узагальненнях результатів дослід-жень відносно обме­же­ного числа напівпро­никних мембран і до того ж мало зачіпає глибинні явища, що відбуваються на молекулярному рівні у мембранах. У зв¢язку з цим за об’єкти досліджень доцільно використовувати поряд з традиційними ацетатцелюлозними мембранами також  ДМ, які сформовані з різних органічних і неорганічних речовин у колоїдному стані та чутливіші до дії багатьох чинників.


Важливе значення має одер­жання інформації про різні фізико-хімічні властивості напів­проникних мембран і їх роль у процесі зворотного осмосу, проте в існуючих публікаціях така інформація досить обмежена. Необхідно також узагальнити результати зі встанов­лення нових закономірностей розділення розчинів зворотним осмосом,  спіль­них для напівпроникних мемб-ран різної хімічної природи. Це дозволить  обгрунтованіше використовувати фізико-хімічні узагальнення для розробки нових технологій. Зокрема, внаслідок загост­рення дефіциту чистої води, що намітився у південних і промислово розвинених областях України, виникла нагальна потреба у розробці технологій знесолення слабомінералізованих поверхневих і підземних вод  зворотним ос-мосом. Застосування зворотного осмосу у цих випадках обумовлене, насам-перед, еконо­мічними та екологічними міркуваннями.


 При знесоленні слабомінералізованих вод зворотним осмосом утворю-ються ретентати зі збільшеним солевмістом, які при їх скиданні у від­кри­ті водойми за континентальних умов можуть створювати серйозну за­грозу на­вко­лишньому середовищу. Тому при знесоленні слабомінералізованих поверх­невих і підземних вод виникає необхідність в їх комплексній переробці зво­ротним осмосом у поєднанні з іншими фізико-хімічними методами водо-очищення  з метою одержання чистої води та цінних речовин,  придатних для вико­ри­стання у народному господарстві. Дослідження,  проведені за останні де-ся­тиріччя в ІКХХВ ім. А.В. Думанського НАН України, свідчать про те, що комплексна переробка сла­бомінералізованих вод є найраціональнішим ви­рі­шен­ням проблеми в еколого-економічному відношенні.


Важливе значення для захисту навколишнього середовища має розробка технології маловідходного очищення промислових стічних вод від іонів важких ме­талів зворотним осмосом. Доцільність використання зворотного осмосу у цьому відношенні обумовлена, як його економічністю, так і можливістю очи-щення стічних вод від іонів важких металів до рівня, що дозволяє повторне вико­ри­стання очищених вод у замкнутих технологічних системах. Проте, якщо досяг­нення такого ступеня очищення стічних вод найефективнішими зворотно-осмотичними ацетатцелюлозними мембранами не викликає великих труднощів, то використання для цієї мети перспективних ДМ хоча і вважається досить імовірним, але не безперечним.


У зв’язку з цим необхідно визначити оптимальні умови фор­мування та функ­ці­онування самоутворюваних ДМ (рН, тиск, температура тощо), а також провести їх дослідно-промислову апробацію. На основі узагальнення фізико-хімічних зако­номірностей цих процесів доцільно розробити техно­ло­гії мало-відходного очищення промислових стічних вод, які найкраще відповідають еколого-економічним вимогам.


 


                      МЕТОДИ ТА ОБЄКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ


Автор роботи поставив собі за мету вибір тих об’єктів досліджень і залучення тих уявлень, які найповніше відображали б роль фізико-хімічних властивостей напівпроникних мембран при знесоленні слабомінералізованих вод зво­ротним осмосом. У зв¢язку з цим детально досліджено фізико-хімічні власти­вості ацетилцелюлозних та інших полімерних  мембран, що серійно виготовляються і широко ви­ко­ристовуються для знесолення слабомінера-лізованих вод цим методом, а також ДМ, які  виготовлені з різних хімічних речовин у колоїдному стані та є  зручними модельними системами для визна-чення механізму зворотного осмосу. Для дослідження фізико-хімічних влас-тивостей мембран використані такі сучасні методи як ЯМР-, ДСК-спектро-скопія тощо.


При виконанні роботи визначені транспортні властивості мембран: ко­ефіцєнт затримки R і потік пермеату Iv. Досліджені також електрокінетичні, дифузійні та осмотичні властивості мембран. Для цього виготовлені спеціальні дослідні комірки та установки й обгрунтовані відповідні методики вимірю­вання.


При виборі об’єктів досліджень виходили з реальних практичних за­дач, які вирішуються зворотним осмосом (знесолення слабомінералізованих вод Азовського моря, р. Берди тощо). При цьому значна увага приділена розробці ефективних технологій знесолення слабомінералізованих вод зворотним осмосом  з утилізацією ретентатів, що доцільно з еколого-економічних мір-кувань.


На основі дослідження основних закономірностей процесу зворотного осмосу розроб­лені науково обгрунтовані технології комплексної переробки слабомінералізованих річкових і шахт­них вод цим методом у поєднанні з іншими фізико-хімічними методами водоочищення для одержання чистої води та цінних речовин, придатних для використання у народному господарстві. Створено також маловідходні техно­логії очищення промислових стічних вод від іонів важких металів за допомогою зворотного осмосу, що дозволяє най-кращим чином вирішувати цю проблему в еколого-економічному відношенні.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины