СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПРИ МОДИФІКАЦІЇ РІДКИХ ЕВТЕКТИК
  • скачать файл:
Название:
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПРИ МОДИФІКАЦІЇ РІДКИХ ЕВТЕКТИК
Альтернативное Название: СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ МОДИФИКАЦИИ ЖИДКИХ ЭВТЕКТИК
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету та основні завдання досліджень, наведено об’єкт та методи досліджень, відображені наукова новизна та практичне значення отриманих результатів, обґрунтовано їх достовірність, висвітлено особистий внесок здобувача.


У першому розділі описано основні структурні особливості евтектик у твердому та рідкому станах. Проаналізовано літературні дані стосовно структури рідких металів та сплавів, розглянуто основні механізми кристалізації евтектик та закономірності формування структури евтектичних сплавів. Проведено короткий огляд робіт стосовно модифікації евтектик. На підставі аналізу літературних даних показано, що на сьогодні є дуже мало робіт, в яких механізм модифікації евтектичних сплавів вивчали б ще на стадії існування рідкої фази.


У другому розділі описано методику проведення дифракційних досліджень та обробки результатів експерименту. Детально проаналізовано похибки, які виникають в процесі визначення структурних параметрів. Розглянуто методику дослідження структури рідин методом молекулярної динаміки.


Дифракційні дослідження структури розплавів та її зміни залежно від температури та концентрації домішок проводили на автоматизованому рентгенівському  дифрактометрі для дослідження рідин. Монохроматизацію рентгенівського випромінювання виконували з допомогою монокристалу LiF. Сканування по кутах реалізували з допомогою гоніометра з горизонтальною віссю обертання, фокусування – згідно з геометрією Брег-Брентано. Конструкція високотемпературної камери давала змогу проводити експерименти до температури 1600 К.


В третьому розділі дисертаційної роботи подано результати дослідження впливу нікелю на структуру рідких евтектик Bi0,995Cu0,005, In0,205Ga0,670Sn0,125, Al0,88Si0,12 та Al0,83Cu0,17. Структурні фактори (СФ) розплавів (Bi0,995Cu0,005)1-хNix отримували при температурах, на 5 К вищих від температури плавлення (550, 755 та 760 К) (рис 1). Вплив нікелю на структуру евтектичного розплаву найбільше проявляється на профілі першого максимуму структурного фактору (СФ), особливо на його висоті і положенні “плеча”. Зокрема, перший максимум СФ стає більш асиметричним, і його можна розділити на два симетричні підмаксимуми.


 


Положення основних піків структурного фактору та парної кореляційної функції при додаванні нікелю не змінюються. Зменшення висоти основного максимуму СФ пояснюють зменшенням середньої атомної густини. Керуючись цим було встановлено, що при додаванні нікелю до евтектичного розплаву структура стає більш мікронеоднорідною. У цьому випадку ближній порядок формують мікрообласті зі структурою чистого вісмуту та хімічно впорядковані мікрообласті на основі Bi та Ni.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)