СНИЖЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ НИТРАТОСОДЕРЖАЩИХ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ИХ ПРИМЕНЕНИИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
СНИЖЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ НИТРАТОСОДЕРЖАЩИХ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ИХ ПРИМЕНЕНИИ
Альтернативное Название: Зниження пожежної небезпеки ПІРОТЕХНІЧНИХ НІТРАТОМІСТЯЧИХ ВИРОБІВ ПРИ ЇХ ЗАСТОСУВАННІ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У ВСТУПІ  обґрунтовано вибір і актуальність теми дослідження, сформульована ціль роботи, задачі досліджень, визначена наукова новизна, особистий внесок здобувача і практичне значення роботи.


В ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ  викладені  результати аналізу літературних джерел, пов’язаних  з пожежонебезпечними властивостями подвійних піротехнічних систем (ПС) метал + нітрати лужних і лужноземельних металів, до класу яких належать розглядувані ПНС,  в умовах їх застосування, що постійно посилюються (підвищені температури нагріву (Т0, К), зовнішні тиски (Р, Па), швидкості надзвукового обдуву потоком повітря (, м/с) та кутові швидкості вісесиметричного обертання (щ, рад/с), які залежать від режимів горіння ПС в цих умовах (стійке горіння, припинення горіння або самоприскорення горіння, що переходить у вибух). Проаналізовані експериментальні і теоретичні дані із впливу на швидкість і граничні режими горіння вказаних ПС різних технологічних чинників (коефіцієнта надлишку окислювача (б), дисперсності компонентів (dm і dok, мкм), природи металевого пального і окислювача) та параметрів зовнішніх умов (Т0, Р, V, щ). Встановлено, що швидкість і граничні режими горіння, а також пов’язані з ними пожежонебезпечні властивості найбільш вивчені для системи магній + нітрат натрію. Що стосується розглядуваних ПНС, то в даний час відсутні наступні важливі експериментальні і теоретичні дослідження швидкості і граничних режимів їх горіння, які дозволили б створити керовану базу даних з прогнозування пожежонебезпечних властивостей цих систем в умовах застосування: експериментальні дані про вплив на залежність u(б) та концентраційні межі горіння технологічних параметрів  dm і dok, а також зовнішніх параметрів Т0, Р, V і щ прийнятні для практики методи розрахунку (відносна похибка не більше 10...15 %) основних характеристик процесу горіння ПНС (швидкості і концентраційних меж горіння) залежно від різних технологічних параметрів і зовнішніх умов. Відсутність вказаних відомостей про процес горіння ПНС робить неможливим створення в даний час розробку методичних рекомендацій із зниження пожежної небезпеки виробів у вказаних умовах їх застосування. Тому дана робота присвячена розробці обґрунтувань умов зниження пожежної небезпеки виробів в цих умовах на базі створених і використаних математичних та експериментально-статистичних моделей термогазодинамічних і фізико-хімічних процесів, програмного забезпечення у вигляді пакетів прикладних програм, а також отриманих експериментальних даних з основних характеристик горіння ПНС.


В ДРУГОМУ РОЗДІЛІ представлений комплекс розроблених математичних моделей термовпливу надзвукового потоку повітря на поверхню металевих оболонок виробів на основі ПНС, які враховують температурну залежність теплофізичних властивостей матеріалу і дозволяють розраховувати вплив зовнішніх умов (швидкості обдуву потоком повітря, режиму обтікання (ламінарний, турбулентний) та часу впливу потоку (t, с)) на тепловий потік з прикордонного шару (qw, Вт/м2) у виріб, а також знаходити розподіли температури по товщині оболонок. При моделюванні використовували нестаціонарні, нелінійні рівняння теплопровідності для знаходження профілю температур по товщині оболонок, а також відомі емпіричні залежності для теплового потоку з прикордонного шару в оболонку(Re – критерій Рейнольдса, який характеризує режим обтікання; x – координата уздовж поверхні оболонки).  В результаті проведених розрахунків встановлено, що для дослідженого діапазону зміни                  = 0…1,5×103 м/с існують критичні значення V, Re* и t* (Re < Re*  – ламінарний режим,  Re > Re*   – турбулентний режим), при перевищенні яких спостерігається передчасне саморозігрівання зразків ПНС в результаті екзотермічного процесу окислення металевого пального в газоподібних продуктах термічного розкладання окислювачів, що призводить до осередкового запалювання зразків і процесу їх горіння в замкнутому об’ємі з подальшим руйнуванням оболонок виробів і викидом в навколишнє середовище високотемпературних продуктів згорання. При цьому результати розрахунків місць розташувань небезпечних ділянок на поверхнях оболонок виробів, що піддаються інтенсивним перегрівам і руйнуванням в стартових умовах застосування повністю відповідають отриманим експериментальним даним.  


Представлені термодинамічні розрахунки температури (Тг, К) і складу продуктів згорання ПНС. Встановлено, що для всіх систем температура має максимум , що знаходиться в діапазоні б = 0,9…1,15 (поблизу стехіометричного складу систем б = 1,0), на значення якого робить істотний вплив зовнішній тиск (зміна тиску від Р = 105 Па до Р = 3×107 Па призводить до збільшення  в діапазоні 3980…4350 К; при цьому якісний і кількісний склад продуктів згоряння систем істотно залежить від б та Р.. Показано, що методи термодинамічних розрахунків дозволяють на стадії проектування піротехнічних виробів на основі ПНС прогнозувати (відносна похибка 10...15 %) діапазони зміни температури продуктів згоряння ПНС в залежності від співвідношення компонентів і зовнішнього тиску. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины