ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСОВ ЛАНТАНИДОВ С ПРОИЗВОДНЫМИ ОКСОХИНОЛИН-3-КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ
  • скачать файл:
Название:
ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСОВ ЛАНТАНИДОВ С ПРОИЗВОДНЫМИ ОКСОХИНОЛИН-3-КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Альтернативное Название: Люмінесцентне визначення деяких біологічно активних речовин за допомогою КОМПЛЕКСІВ лантанідів з похідними оксохінолін-3-карбонових кислот
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та задачі дослідження, зазначено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.


У першому розділі (огляд літератури) систематизовані дані стосовно використання сенсибілізованої люмінесценції іонів лантанідів у біоаналізі, обговорені можливості та обмеження цих аналітичних форм. Показано широке застосування цього методу для визначення лікарських препаратів, які можуть хелатирувати іони Ln(III). Аналіз літературних даних свідчить про перспективи використання комплексних сполук Ln(III) для підвищення чутливості визначення ДНК та багатократного мічення в імунофлуоресцентному аналізі.


У другому розділі описані вихідні речовини та методики приготування їх розчинів, охарактеризовано використане обладнання та апаратура.


Усі використані у роботі реактиви були за кваліфікацією не нижче ч.д.а. Застосовані реагенти, похідні 2-оксо-4-гідроксихінолін–3 карбонової кислоти, були синтезовані, ідентифіковані та очищені у Національному фармацевтичному університеті (м. Харків). Спектри люмінесценції, збудження та час життя реєстрували за допомогою спектрофлуориметрів: ИСП-51 з ртутно-кварцевою лампою СВД-120А, Aminco-Bowman Series 2 (SLM – Aminco, Rochester, NY) з ксеноновою лампою 150-W, СМ2203 «SOLAR» (Беларусь) з ксеноновою лампою 150-W. Спектри люмінесценції іонів європію (III) реєстрували в області 560 - 650 нм; самарію (III) – 520 - 650 нм; тербію (III) – 480 - 620 нм; диспрозію (III) – 460 - 595 нм.


Вимірювання інтенсивності люмінесценції з часовим розрішенням проводили в чорних плоскодонних 96 - луночних мікропланшетах з полістирола (Greiner Bio-One GmbH, Frickenhausen, Germany) на спектрофлуориметрі - Genios Plus (Tecan, Grцdig, Austria) з імпульсною ксеноновою лампою.


Спектри поглинання реєстрували на спектрометрах UV-2401 PC (Shimadzu) і Lаmbda-9 UV/VIS/NIR (Perkin Elmer).


ІЧ-спектри зразків у вигляді таблеток з КBr записані в області 400-4000 см-1 на спектрофотометрі FTIR – 8400 S (Shimadzu).


Значення рН розчинів вимірювали за допомогою рН-метру ОР-211/1 зі скляним електродом.


У третьому розділі викладені результати вивчення спектральних властивостей 17 нових реагентів - похідних амідів 2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонової кислоти. В авторефераті більш докладно наведені результати дослідження реагентів L1, L10, L15, L16, L17, лантанідні комплекси яких використані у роботі у якості аналітичних форм (табл.1).


Встановлено, що для цих сполук характерна наявність смуг поглинання в УФ – області спектра з високими молярними коефіцієнтами поглинання (е), а значення енергій триплетних рівней лігандів (Т) дозволяють припустити, що в комплексах іонів лантанідів з ними можливий перенос енергії збудження від органічної частини молекули комплексу до іону лантаніду.


Для даного класу вивчених органічних сполук стандартним спектрофотометричним методом були визначені константи іонізації (рис. 1, табл. 2). З отриманих даних можливо констатувати, що усі досліджені реагенти є слабкими органічними кислотами (рК от 5.83 до 7.85).


На прикладі L2 показано, що константа іонізації в збудженому стані (рК = 6.89) (одержана по зміні власної люмінесценції реагенту) практично співпадає з такою, що отримана за результатами спектрофотометричних вимірювань, і підтверджує її правильність та дозволяє проводити співставлення люмінесцентних характеристик комплексів (t, Ф), отриманих у збудженому стані, з рК лігандів.


 Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)