СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ЗООНІМІЯ: ФУНКЦІЇ, СКЛАД ТА СТРУКТУРА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ЗООНІМІЯ: ФУНКЦІЇ, СКЛАД ТА СТРУКТУРА
Альтернативное Название: СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНСКАЯ Литературно-художественная ЗООНИМИЯ: ФУНКЦИИ, СОСТАВ И СТРУКТУРА
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У „Вступі” обґрунтовується вибір теми та її актуальність у зв’язку зі ста­ном і перспективами дослідження різних аспектів у сфері літературно-ху­дожньої ономастики, окреслюється мета й основні завдання, об’єкт і дже­рельна база, подається історіографічний огляд, визначаються пріо­ри­тет­ні методи опрацювання матеріалу, з’ясовується наукова новизна, тео­ре­тич­не та практичне значення дисертаційної роботи.


Перший розділ – „Теоретичні питання літературно-художньої оно­­мастики та місце зооніма в онімічній системі” присвячено з’я­су­ван­ню концептуальних понять (1.1), аналізу статусу ЛХЗ у системі літе­ра­тур­но-художньої ономастики через призму специфіки зоонімійної номі­на­ції (1.2), дослідженню проблеми правописного врегулювання у сфері ЛХЗ (1.3).


Актуальним завданням літературно-художньої ономастики є по­даль­ше вдосконалення терміносистеми, до якої є всі підстави зараховувати й тер­міни літературно-художньої зооніміки. З усіх можливих варіантів тер­мі­ноокреслень одного зі стрижневих понять „власна назва тварини у ху­дож­ньому тексті” найбільш оптимальним можна вважати літературно-ху­дож­ній зоонім, а термін кличка, яким послуговуються в реальній зоонімії, у літературно-художній є здебільшого неприйнятним: у художньому текс­ті ім’я тварини використовується не з утилітарних міркувань, не для ма­ні­пу­лювання твариною (підкликання, „спілкування”), а для створення ху­дож­нього образу, ознайомлення з ним читача тощо. Враховуючи наявність у сфері ЛХЗ одиниць, які відтворюються як загальні назви (курочка-ря­бу­шеч­ка), а насправді відіграють у художньому тексті роль власних, та спи­ра­ючись на гіпотезу про перехідні одиниці (балансують на межі nomina pro­pria et nomina appellativa), доцільним є й уведення в науковий обіг тер­мі­на квазізоонім на позначення  перехідних номінацій – свідчень процесу зо­онімізації апелятива.


Як індивідуальні найменування істот ЛХЗ загалом не можна вважати дру­горядними одиницями онімічної системи (хоча ступінь їх уживаності, особ­ливості функціонування залежать від багатьох чинників, серед яких чи не найважливішим є аудиторне спрямування: для дорослих чи дітей). У про­пріальній сфері найтісніший зв’язок ці одиниці виявляють з розрядом ан­тропонімів (реальних і літературно-художніх) та реальними зоонімами. За своїм складом ЛХЗ значною мірою збігаються з наявними у мові зоо­ні­ма­ми, а їх семантична структура в багатьох випадках повторює структуру кли­чок, хо­ча перші є фактами мовлення і належать художньо-літературній сфе­рі, а дру­гі як уже  факти мови належать побутовій сфері та реа­лі­зу­ють­ся в умовах ус­ної традиції. На відміну від загальновживаних імен (рівень мо­ви), літе­ра­тур­но-художні найменування (рівень мовлення) переважно не втрачають зв’яз­ку зі своїм етимоном, добре зберігають свою внут­ріш­ню форму, набу­ва­ючи при цьому ситуативного навантаження. Значний сти­лістичний потен­ці­ал імен зооперсонжів ґрунтується на їх номінативній спе­цифіці, закладений у дозоонімійній семантиці (саме шляхом від­нов­лен­ня, іноді трансформації, пе­реосмислення базових конотацій досягається ба­жаний ефект).


У корпусі досліджуваних зоонімів виявлено приклади правописної не­по­слідовності у відтворенні складних одиниць з прикладковим ком­по­нен­том (Зайчик Побігайчик, Зайчик-Побігайчик, зайчик-побігайчик), утво­ре­них на базі складених найменувань (Біла музейна Ворона, Заєць-Довгі ву­ха), відхилення від національної правописної та культурної традиції (Ва­ня, Дзига, дядя Жора, Клевер).  Правописна невмотивованість чи неодно­знач­ність відтворення окремих ЛХЗ може призводити до перцептивної не­адек­ват­ності, обмеження виражально-зображальних можливостей та втра­ти та­ки­ми одиницями естетичної цінності. На основі короткого аналізу чин­них норм і правописних паралелей з кличками та літературно-ху­дож­ні­ми ан­тро­понімами та з урахуванням того, що ЛХЗ становлять специ­фіч­ний кон­гло­мерат різних за своїм складом і структурою одиниць, окрес­ле­но шляхи пра­вописної стабілізації системи літературно-художнього зоо­ні­мі­кону.


У другому розділі – „Склад та структура літературно-художніх зоо­німів” сфера ЛХЗ досліджується у зв’язку з особливостями внут­ріш­ньо­го наповнення та матеріального втілення (якість, кількість, послі­дов­ність компонентів) належних сюди одиниць. Враховано, що процес но­мі­ну­вання персонажа зумовлюється багатьма суб’єктивними чинниками, а його результат узгоджується з різноманітними авторськими завданнями та на­становами. Лексична наповнюваність художніх формул найменувань тва­рин багата й різноманітна, а основними її джерелами є, по-перше, влас­не апелятиви, як і все, що субстантивується вже на рівні зооніма (при­кмет­ни­ки, дієприкметники, вигуки, звуконаслідування, різноманітні слово­спо­лу­чення), по-друге, семантичні трансформації, перебудова онімійних кон­текс­тів, у тому числі наслідки словеснотворчої діяльності письменників. Оскіль­ки предметність як основна ознака іменника вимагає від власних на­йменувань субстантивності, найпотужнішим номінативним ресурсом і ос­новою ЛХЗ є іменники – одиниці з найбільш денотативно насиченою се­ман­тикою. У процесі перебудови, оновлення апелятивних і власне оні­мій­них контекстів переосмислення іменника ґрунтується на асоціативних зв’яз­ках і вкладається в межі метафори чи метонімії (у „чистому” вигляді чи з дооформленням на рівні зооніма).


Літературно-художня зоосистема перебуває під впливом норм іден­ти­фі­кації, усталених у реальному українському зооніміконі (більшість ЛХЗ – се­мантично насичені одиниці, котрі, як і клички, містять вказівку на різні про­яви та якості тварини: масть, габарити, норов тощо). Факти мовлення, мо­тивовані ознаками тварини, здебільшого легко семантизуються і руб­ри­ку­ються (класифікація подається), а їх кількість у складі ЛХЗ зростає за ра­ху­нок квалітативних ономаформ. Оскільки саме взаємодія апелятивного (етимологічного) внутрішнього плану з оригінальним текстовим сере­до­ви­щем є визначальною для індивідуалізації персонажа, онімне значення імен, мо­тивованих, наприклад, загальними назвами зоопрототипів (Баран, Вовк, Дя­тел), не збігається повністю з апелятивною базою, виходить за її ме­жі. Не під­лягають семантичній класифікації дериватологічно непрозорі ока­зіо­наль­ні одиниці (приклади онімної звукогри, фоностилістичні за­со­би) на кшталт Мик, Ник, Тик, переосмислення яких може розглядатися ли­ше на тлі автор­ської етимологізації, з урахуванням причин і обставин їх ак­ту­алізації в ху­дож­ньому тексті. На склад ЛХЗ суттєво впливають явища те­зоіменності та одно­іменності: одна й та ж одиниця може вико­ри­сто­ву­ва­ти­ся для най­ме­ну­ван­ня різних зооперсонажів, а один зооперсонаж може ма­ти кілька на­йме­ну­вань. В українському літературно-художньому зоо­ні­мі­коні широко пред­став­­лені конгломерати різноманітних відапелятивних та відонімних утворень.


Склад ЛХЗ відображено в підрозділі 2.1. такими рубриками кла­си­фі­ка­ції:


1. Літературно-художні зооніми, зумовлені апелятивами: 1) ЛХЗ, спів­відносні з назвами реалій тваринного світу (Веприк, Зозуля, Какаду – всьо­го 164); 2) ЛХЗ, співвідносні з назвами рослинного світу ( Айстра – ли­сиця, Волошка – кішка, Жолудь – кінь – всього 13); 3) ЛХЗ, пов’язані з апе­лятивами, які окреслюють внутрішні якості (Бешкетник – горобець, Прим­ха – кобила, Розбишака – качур – всього 65); 4) ЛХЗ, пов’язані з апе­ля­тивами, які окреслюють специфічні ознаки конфігурації тіла (Довговух – за­єць, Однокрил – птах, Шутя – коза – всього 20); 5) ЛХЗ, співвідносні з апе­лятивами, які вказують на специфічні ознаки забарвлення (масть) (Бі­ля­ночка – курка, Жовтопузик – каченя, Сивуля – корова – всього 87); 6) ЛХЗ, співвідносні з назвами побутових реалій (Дрючок – бобер, Пензлик – ме­телик – всього 14); 7) ЛХЗ, мотивовані апелятивами, які вказують на спе­цифіку покриву (Бровко – пес, Кудлик – кіт, Пухнастик – ведмежа – всьо­го 14); 8) ЛХЗ, мотивовані апелятивами, які вказують на специфіку по­яви (народження, придбання) і місцезнаходження  (Даролька – корова, Лі­совик – кінь, Прибивчик – заєць – всього 10); 9) ЛХЗ, співвідносні з осо­бо­вими невласними назвами (Бандит – пес, Герой – качур, Сирота – пі­вень – всього 29); 10) ЛХЗ, пов’язані з апелятивами зі сфери духовного жит­тя людини (Воля – кобила, Гопак – пес, Страх – цуценя – всього11); 11) ЛХЗ, зумовлені одиницями відвигукової, віддієслівної семантики та мотивовані звукогрою (Буцик – пес, Гагачка – гуска, Фирк – їжак – всього 139); 12) ЛХЗ, пов’язані з апелятивами первісно прикметникової та діє­прик­метникової семантики (Біла – свиня, Зачуханий – півник, Тягучий – же­ребець – всього 74). 2. Літературно-художні зооніми, ускладнені ком­по­нентами прикладкового характеру  становлять особливу групу. Фор­му­ючись на ґрунті апелятивної лексики, значна їх частина балансує на ме­жі апелятив-онім (перехідний тип). У художньому тексті такі одиниці, як вед­мідь-набрідь, Жабунець-Хвастунець, мурашка-поспішайка (всього близь­ко 200), беруть участь у творенні оригінальних образів тварин та за­свід­чують сам процес зоонімізації апелятивів і формування ,,промо­вис­тих’’ імен. 3. Літературно-художні зооніми, зумовлені іншими класами no­mina propria, майже всі (крім поодиноких – Дунай, Казбек, Тиса) ґрун­ту­ються на одиницях антропонімікону та відповідно розподіляються на іме­на чоловічих (офіційні форми найменування: Іван – вовк, Мирон – слон, Фабіян – цап; неофіційні: Арчі – пес, Васько – кіт, Йоній – кінь) та жі­ночих особин (офіційні: Варвара – сорока, Емма – собака, Мальвіна – ли­сиця; неофіційні: Ганя – свинка, Лукерка – киця, Маня – корова). Серед них незначна кількість одиниць дублює імена відомих (історичних, міфіч­них, літературних) осіб: Архімед – кінь, Гамлет – ведмідь, Гектор – пес, Еней – пес. 4. Оказіональні феномени –оригінальні результати індиві­ду­аль­ної ономатворчості, які не тлумачаться і не рубрикуються однозначно: де­риватологічно непрозорі (Ник, Ня, Чик) та семантично ускладнені, ба­га­то­ознакові (Морока-Дружок, Фітьфебель).


Підрозділ 2.1. містить також аналіз актуальних в українській лі­те­ра­тур­но-художній зоонімії, як і в реальній комунікації, явищ одноіменності та тезоіменності. У сфері ЛХЗ відсутня однозначна кореляція ,,одна тва­ри­на – одне ім’я”. Кількість найменувань зооперсонажа визначається на ос­нові ,,вертикального” контексту, а найузвичаєнішою комбінацією є 1+1, спо­радично – 1+2 чи 1+3 (тобто базове ім’я може супроводжуватися ще од­ним чи кількома додатковими компонентами). Конкретні свідчення од­но­іменних ЛХЗ (Михайло Іванович, Михайло, Кудлатий Михайло – вед­мідь) дозволяють стверджувати, що літературно-художнім текстам влас­ти­ва багатократна репрезентація як персонажа тварини, а саме явище од­но­іменності у сфері зоонімії актуалізується у зв’язку з прагненням автора уник­нути повторів, урізноманітнити текст, створити переконливий образ тва­рини тощо. Кількісні параметри ЛХЗ певною мірою зумовлюються те­зо­іменністю, тобто використанням однієї й тієї ж одиниці для номінації різ­них зооперсонажів (Кузя – вовченя, галченя, песик, світлячок; Лиска – ко­рова, кобила, лисиця, коза, кішка). Реалізація формули ,,різні тварини – од­не ім’я” у художніх текстах супроводжується посиленням харак­те­рис­ти­ки денотата за допомогою додаткових вербальних засобів та залежить від кон­кретних обставин мовлення. Це явище засвідчує здатність оно­мас­ти­ко­ну повторюватися й онімними засобами фіксувати спільні для зоологічно різ­них тварин ознаки (пор.: Пухнастик – ведмежа, зайчик, котик; Сірко – вов­ченя, зайчик, пес). Явища одноіменності й тезоіменності у сфері ЛХЗ за своїм змістом протилежні.


У підрозділі 2.2. –,,Структура літературно-художніх зоонімів” –  роз­глядається формальна специфіка ЛХЗ, в якій визначальною є інва­рі­ант­на структуризація компонентів – їх якість, кількість і послідовність. Влас­ні найменування зооперсонажів передають багатство уяви письменника, його прагнення підібрати найбільш адекватні засоби персоніфікації, що й по­яснює закономірність структурного розмаїття, строкатість ЛХЗ. Іме­ну­ван­ня зооперсонажа все ж здійснюється з необхідним мінімумом різних оно­маформ або ж їх поєднанням на основі чи за взірцем відповідних мо­де­лей. Сутність ЛХЗ полягає, отже, як у використанні готових традиційних схем, так і в продукуванні нових оригінальних одиниць, що формуються на базі власне авторської назвотворчої діяльності. Сучасна зоонімійна сис­те­ма поєднує традиції в іменуванні тварин з широкою орієнтацією на екс­тра­культурні стандарти.


За  структурними особливостями  увесь інвентар фактів розподі­ле­но на дві групи. 1. Структурно однослівні (елементарні) ЛХЗ станов­лять ядро українського літературно-художнього зоонімікону, характери­зу­ють­ся максимальною наближеністю до кличок (зв’язок з традиційним оно­мастиконом) і є способом досягнення компресії та виразності мов­лен­ня. Чим компактніша одиниця, тим більша можливість її участі в номі­на­тив­но-семантичних процесах. Однолексемна система у сфері ЛХЗ і зараз за­довольняє потреби номінації та заповнюється практично необмеженим на­бором одиниць. Більшість як однокореневих, так і неоднокореневих на­йме­нувань сформувалася внаслідок переосмислення різних за семантикою апе­лятивів, інших пропріальних лексем, менша ж кількість – на основі ін­ших лексико-граматичних розрядів: дієслів, вигуків, часток тощо. Тому як най­більш поширений і типовий кваліфікується лексико-семантичний спо­сіб деривації: Байкал (кінь), Варварка (киця), Гав (цуценя), Довгов’яза (чап­ля), Мисливчик (кіт), Не (цуценя), Рятуй (пес), Терентій (горобець), Чуб­чик (шпак). Морфологічний афіксальний спосіб деривації пред­став­ле­но в досліджуваному зооніміконі вужче і стосується він лише тих оди­ниць, котрі як суфіксальні деривати актуалізувалися саме на рівні ЛХЗ, а не засвоїлися в готовому вигляді (пор.: антропонім Котигорошко і ЛХЗ Ко­тигорошесик, Котигорошотик). Є й поодинокі суфіксальні одиниці (Ба­раньо, Вован, Їжила), узусні параметри яких  в ономасіологічному аспек­­ті окреслюються неоднозначно. Серед однослівних ЛХЗ репре­зен­то­ва­но також результати основоскладання (Кінокриса, Кіноослик), усічення (Аб­ка – жабка, Ичка – синичка), повторення, синонімічного нарощування (Жук-Жучище, Жура-жура-журавель). 2. Структурно багатослівні (неелементарні) ЛХЗ демонструють необмежений зображально-вира­жаль­ний потенціал пропріальних засобів у художньому тексті. Неелементарні фор­мули мають і різний обсяг лексичної наповнюваності, і відмінну кон­фі­гурацію моделей, серед яких як типові кваліфікуються такі: двочленні іме­нування – відантропонімійні ,,особове ім’я + прізвище” (Михайлик Вед­ме­денко), ,,особове ім’я +ім’я по батькові” (Росомаха Ягуарівна); на базі сло­восполучень з підрядним зв’язком з різною граматичною основою (Ара Сол­датський); три-, чотирислівні – відантропонімійні моделі (Сохат Со­ха­тович Лось), дескриптивні утворення як наслідок синтаксичного спо­со­бу деривації (Побігайчик Куций Хвіст). 3. Зоонімоформули з іден­ти­фі­ка­то­рами (детермінативами) у структурі  у текстовому сере­довищі су­про­воджуються апелятивними індикаторами (конкретизують, під­си­лю­ють, конотативно збагачують ім’я зооперсонажа) вуйко, дядько, кум, пан то­що.: пан Бурмило, тіточка Гуска, кума Явдоха.


Зіставлення структурно різних ЛХЗ свідчить про зумовленість їх фор­ми лексичним наповненням і загальнотекстовим комунікативним за­вдан­ням та дозволяє встановити динаміку розвитку зоонімоформул. Багато­ком­понентні одиниці є продуктивними щодо образотворення та вияву ба­гат­ства авторської уяви, однак своєю розлогістю не узгоджуються з тен­ден­цією до компресії (простота, цільнооформленість) і як оказіональні на­йме­нування мають порівняно низький ступінь актуалізації в українському лі­тературно-художньому зооніміконі, дотепер знаходячись на його пе­ри­фе­рії. Конкретні текстові фрагменти позначені дозуванням різних оно­ма­фор­мул, а послідовне вживання ономаформ одного гнізда забезпечує струк­турно-композиційну гармонію та цілісність твору.


Третій розділ – ,,Літературно-художні зооніми у системі мовно­сти­лістичних засобів: їх функціональні можливості та наван­та­жен­ня” – спрямовано на вивчення стилістичної ролі зоонімів у художньому текс­ті. У п’яти підрозділах обґрунтовується доцільність виокремлення та спе­цифіка вияву номінативної, характеристичної, емоційно-експресивної, дей­ктичної, архітектонічної функцій ЛХЗ, з’ясовується ступінь участі іме­ні тварини у творенні її образу та загалом реалізації авторського задуму, а та­кож жанрова зумовленість актуалізації досліджуваних одиниць.  


У підрозділі 3.1. ,,Особливості реалізації номінативної функції ЛХЗ стилістичний потенціал найменувань тварин простежується у зв’з-ку з їх де­нотативним підґрунтям. Своєрідність виявляють зооніми двох типів: 1. ЛХЗ, що вказують на зоопрототип, поєднують індивідуалізуючу роль з ге­нералізуючою. Сюди належать одиниці різної кофігурації, які містять пря­му вказівку (Бджола, Ведмідь) або ж опосередковану (співвідносні з най­більш знаними кличками – Буланий, Вороний, Мурка) на вид най­мен­о­ва­ної тварини. Їх узагальнений атемпоральний зміст зумовлений як збе­ре­же­ним доонімним значення, так і типовим художнім простором ре­пре­зен­та­ції (байки та казки про тварин). Спостереження над застосуванням від­по­відних одиниць українськими письменниками (Л.Глібов, Є.Гребінка, М.Він­грановський, П.Воронько, Н.Забіла, І.Калинець, П.Куліш, О.Пчілка, І.Фран­ко та ін.) засвідчують високу частотність відапелятивних ЛХЗ на зра­зок Вовк, Зозуля, Лев і доводять, що саме на основі доонімної семан­ти­ки та шляхом її текстового розгортання вибудовується інакомовність зоо­ні­мів, алегоричність найменованих персонажів та латентний зміст усього текс­ту. Мовностилістичний ефект доволі часто посилюється за рахунок усклад­нень структури (Горобчик-Молодчик, Коник-стрибунець, Одинець Му­равлик), що сприяє розширенню  функціональних можливостей таких оди­ниць. Фольклорні з походження квазізооніми (зайчик-побігайчик) на ос­нові стереотипних, традиційних ознак тварин алегорично пропонують пев­ні узагальнення щодо людей, а одиниці на зразок вовчик-братик, ли­сич­ка-сестричка віддзеркалюють давні тотемістичні уявлення людей, віру в кровну спорідненість між родом і тотемною твариною.  ЛХЗ, які мають від­повідники в реальному зооніміконі (Бровко, Джульбарс, Чалий), також по­легшують ідентифікацію персонажа як тварини, переважно свійської, а най­більш знані за певних паралінгвальних умов (вік, рівень освіченості чи­тача) конкретизують ще й її вид. У літературних художніх текстах різ­них авторів (Г. Бойко, О.Гончар, Я.Грабовський, М.Трублаїні, Ю.Шип та ін.) найменування на кшталт Гнідко, Лиска, Рябко є засобами відтворення дій­сної картини світу, де тварини виявляють свою справжню зоологічну сут­ність. Як і в реальній зоонімійній номінації, у художній важливе зна­чен­ня мають мотиваційні стимули, які, збігаючись (,,Песик був волохатим, і прозвали його Волохан”) чи не збігаючись (Сірко – ,,кудлатий пес”) з ре­аль­ними, витлумачуються на рівні тексту. 2. ЛХЗ, що не містять вказів­ки на зоопрототип репрезентовано у творах багатьох письменників: О.Виш­ні, М.Йогансена, О.Копиленка, І.Чендея та ін. На підставі контексту­аль­но­го аналізу одиниць на кшталт  Пішта (кінь), Фабіян (цап), Флейта (со­ба­ка), Янехо (курча) з’ясовується, що такі ЛХЗ надають художній абстракції кон­кретно-образного характеру, вміло обігруються авторами з зо­бра­жаль­ною метою, а сам процес номінації є предметом художнього осмислення та входить у структуру твору. Найменування, котрі не містять прямої вка­зів­ки на зоопрототип, ілюструють прагнення письменників відійти від шаб­лону (Геральда – ведмедиця, Дефіцит – кіт, Загнибіда – курка) і в текс­ті часто виступають у гармонізованій системі пропріальних одиниць (Жов­топузик, Жовтоносик, Жовтокрилик, Жовтохвостик – каченята ).


Специфіка реалізації номінативної функції ЛХЗ виявляється на всіх рів­нях (вибір денотата, спосіб його осмислення та результат, актуа­лі­зо­ва­ний у тексті) і зумовлюється такими чинниками, як авторський задум, лі­те­ратурна форма, аудиторне спрямування тощо.


Підрозділ 3.2.,,Характеристична функція ЛХЗ містить аналіз сти­лістичних особливостей імен тварин у зв’язку з їх здатністю завдяки до­онімній семантиці та енциклопедичному значенню вказувати на зов­ніш­ні чи внутрішні ознаки зооперсонажа. Потенціал характеристичних ЛХЗ зорі­єнтований на виражальні можливості реального зоонімікону. 1. До зов­нішньохарактеристичних належать одиниці, які вказують на масть пер­сонажа (Зозуляста – курка, Лисик – бичок, Червонюк – півень), якість по­криву (Волохан – песик, Пушок – горобець, Шовкова Спинка – їжак), кон­фігурацію тіла (Вухань, Довговух, Куций Хвіст – зайці), акустичні озна­ки (Гегекало, Каха, Квочка Кукуріківна – свійські птахи), час народження, спо­сіб придбання, належність (Даролька – корова, Прибивчик – зайчик, Стов­бурова Іванова – кобила). Більшість ЛХЗ, що характеризують пер­со­наж за зовнішніми ознаками, запозичена з реального зоонімікону або на­га­дує його одиниці. У текстовому середовищі такі феномени супро­во­джу­ють­ся авторськими поясненнями, які не завжди збігаються з реальними (пор.: корова Ціндоля – авт. ’ціна долі’ і ромське ’куплена’). 2. Внутріш­ньо­характеристичні найменування зооперсонажів вказують на стійкі емо­ційно-психічні риси об’єкта. Функціонально-стилістичний аналіз текс­тів доводить здатність ЛХЗ передавати широкий спектр інформації про внут­рішній світ тварини: особливості вдачі (веприк Забіяка, кобила Прим­ха), раціональні риси (кіт Бовдур, папуга Премудрий Лорі), поведінкові оз­наки (горобець Крутихвіст, кріт Ледвехід) тощо. Інвентар фактів за­свід­чує, що більшість внутрішньохарактеристичних імен присвоєно антро­по­мор­фізованим персонажам з урахуванням традиційної інтерпретації ха­рак­те­ру тварин (вовк Відлюдько, лисиця Облудниця, зайчик Стрибайчик). Україн­ські фольклорні казки про тварин дають блискучі взірці най­ме­ну­вань – точних і дотепних характеристик (бичок-крутиріжок, ведмідь всіх-вас-давун, кінь коничок-ступачок, лис-курижерун, заєць на-горі-під­ска­кун), які й наслідуються в авторській літературі (Білочка-веселушка, Жа­бу­нець-Хвастунець, Зайчик-Побігайчик, Петячок-гордячок). Подібні ЛХЗ ві­ді­грають важливу роль у створенні психологічного портрета персонажа.


У репертуарі українських ЛХЗ є одиниці, характеристична роль яких вті­люється не тільки за допомогою вказівки на одну прикметну рису тва­ри­ни, а має багатоознакове (частіше – двоознакове) підґрунтя (рись Пля­мис­та Блискавка, ведмідь Рудий Опришок, цуценя Страх-Пушок). На від­мі­ну від кличок, у складі яких превалює лексика як результат зорового сприй­няття світу, характеристичний зміст ЛХЗ охоплює практично не­об­ме­жений спектр статичних і динамічних мотиваційних ознак, що пояс­ню­єть­ся специфікою художнього осмислення дійсності.


Підрозділ 3.3. – ,,Емоційно-експресивна функція ЛХЗ – присвячений з’я­суванню виражальних можливостей найменувань зооперсонажів у зв’яз­ку  з суб’єктивним увиразненням висловлювання за допомогою оди­ниць з позитивною чи негативною конотацією та з урахуванням основних ти­пів експресивності (інгерентної – притаманної, внутрішньо властивої лек­семі й адгерентної – набутої у ,,своєму” контексті). Увесь інвентар фак­тів розглядається у межах двох груп. 1. ЛХЗ, що мають інгерентне емо­ційно-експресивне значення, актуалізуються як засоби увиразнення та емоційної оцінки за рахунок формальних (Барбосик, Жабка, Жук-Жу­чи­ще), змістових (Ляля, Красуня, Цяця), формально-змістових (Вовцюга-Во­ло­цюга, Чепурушечка) компонентів. Значна кількість здрібніло-пестливих форм зоонімів утілює не тільки позитивну авторську оцінку, а й від­дзер­ка­лює соціальний досвід традиційно доброзичливого, прихильного став­лен­ня до тварин, особливо малят (пор.: песик Бобчик, ведмежа Бурмилко, те­лич­ка Горгонка). Інгерентне значення ЛХЗ посилюється у виразних текс­то­вих масивах (,,Сонечко простягло свій теплий промінець і погладило Си­нич­ці голівку”), за допомогою відповідного контексту реактуалізується й де­що стертий емоційно-експресивний план таких узуальних одиниць, як Дру­жок, Тузик, Шарик. У ЛХЗ з негативною конотацією суб’єктивне зна­чен­ня згрубілості, як правило, поєднується з об’єктивною збільшу­валь­ні­стю (Комарище-Довге Носище, котище Прокопище). Ці зооніми за­сто­со­ву­ються для номінації негативних персонажів у творах для дітей (пе­ре­важ­но казках). Специфічним виявом експресії (оригінальність, асоціа­тив­ний план) позначені одиниці з відтінком книжності (кінь Архімед, ведмідь Гам­лет, пес Еней): створюють комічний ефект, як й інші дотепні на­йме­ну­вання на зразок Докучай (пес), Летюча Ковбаса (курка), Моська Олек­сан­дрівна (теличка). 2. ЛХЗ з адгерентним емоційно-експресивним зна­чен­ням актуалізуються завдяки відповідному контексту. Такого зна­чення на­бувають відапелятивні одиниці (співвідносні з назвами зоопрототипів: Бджо­ла, Гадюка, Лев) у текстах алегоричного змісту (байки та казки про тва­рин). Словесне оточення, семантичні зв’зки, перегуки надають пер­вин­но нейтральним найменуванням конкретного емоційного забарвлення (пор.: ,,не слуха Жаба, дметься гірш, Все думає, що стане більш. Та й що, дурна, собі зробила? З натуги луснула – та й одубіла!” (Л.Глібов ,,Жаба і Віл”)). У формуванні негативного чи позитивного плану адгерентних ЛХЗ важ­ли­ву роль відіграє доонімна семантика (найменування свійських/диких, хи­жих/нехижих тварин) і традиційна фольклорна інтерпретація образів (Лис – хитрий, підступний). Різнотипні за емоційним значенням одиниці за­сто­со­вуються  іноді для найменування одного персонажа (Спрут, Спру­ти­сько). ЛХЗ здатні виражати різнопланові емоції, втілення яких зумовлене за­­гальною емоційною настановою тексту, інтенсівністю вияву почуттів, від­повідним оцінним контекстом, авторською манерою добору онімних і не­онімних засобів.


У підрозділі 3.4. – ,,Дейктична функція ЛХЗ” –  йдеться про особли­во­сті функціонування імен тварин у зв’язку з категоріями роду, соціального ста­тусу, етнокультурної належності. 1. Вказівка на стать зооперсонажа. По­тенціал і здатність ЛХЗ розрізнювати стать персонажа зумовлені при­ро­дою зоонімів, їх призначенням найменовувати істот різної статі. Чітко роз­межовуються чоловічі та жіночі особини на рівні відапелятивних (гра­ма­тичний рід збігається з біологічною сутністю персонажа: лисиця Айст­ра, пес Гопак, пташка Королева, собака Пальма), співвідносних з клич­ка­ми (кіт Мурзик, кішка Мурка, кобила Чала) та відантропонімійних назв (бі­лоч­ка Вірочка, їжак Кирило, лисиця Лариска). Невизначеність де­мон­стру­ють найменування малят (Гусеня, Тигреня), відапелятивні одиниці гра­матично спільного роду (Забіяка, Роззява) та іншомовні й стилізовані зоо­німи (Бімбо, Кау). Корпус українських ЛХЗ характеризується вищою час­тотністю найменувань чоловічих особин, що пояснюється переважно екс­тралінгвальними чинниками. 2. Вказівка на ,,соціальний” статус тва­ри­ни актуалізується для імен антропоморфізованих песонажів. Сюди на­ле­жать ЛХЗ, що дублюють антропонімійні моделі (Вепрій Кнурович Ка­ба­нюк, Кося Вухань) та супроводжуються апелятивними індикаторами вуйко, дядь­ко, пан, пані (пані Качуровська). На поважність/неповажність, авто­ри­тет­ність/неавторитетність зооперсонажа вказують етикетні формули (се­ред них неонімні звертання-номінації), які визначають ще й регістр спіл­ку­вання ,,ти–ви”, рольові позиції, специфіку стосунків (пор.: Добридень вам, кумо Явдохо! Ваше степенство, вельмишановний пане). Не вносячи у текст нового логічного змісту, вокативні формули з еквівалентами зоо­ні­мів (,,Ой ти, білий вовче, князю над вовками, сірими братами!”) натякають на ,,суспільну ієрархію. Конкретизація за видом діяльності, професією пер­сонажа репрезентована поодинокими прикладами на зразок Дятел-лі­кар, Кіт-футболіст. ЛХЗ мають значний потенціал як етнокультурні (вед­мідь Михайло Іванович, папуга Жако), регіональні (закарпатські – Дю­ла, Піціко) дейктики, а також можуть вказувати на локально-просторові ме­жі художніх подій – місто, село, річка, океан тощо (миша-городянка, ми­ша-хуторянка, Спрут). Найменуванням зооперсонажів властивий ком­п­­лексний дейксис – одне ім’я дає уявлення про стать, статус чи роль тварини у системі персонажів, національний колорит тощо (кіт пан Коцький).


Підрозділ 3.5. – ,,Архітектонічна функція ЛХЗ” –  спрямовано на ви­вчен­ня ролі найменувань тварин у побудові художнього твору. Специфіка ар­хітектонічного навантаження ЛХЗ розглядається у кількох основних ас­пек­тах. 1.Роль ЛХЗ у заголовках: умонтоване у назву твору ім’я тварини ві­діграє темовидільну роль, окреслює перспективу розгортання змісту, ак­цен­тує увагу на важливості найменованих тварин для всього твору; майже 70% заголовків опрацьованих джерел містять ЛХЗ (М. Йогансен ,,Собака Джан”, Г.Тютюнник ,,Однокрил”, В.Шкіря ,,Як Білявчик чудовиська зля­кав­ся” тощо). 2. Роль ЛХЗ як засобу когезії тексту. Для імені зоо­пер­со­на­жа – суттєвого компонента творення образу тварини – характерна по­вто­рюваність, постійна відтворюваність (буквальні лексичні повтори, кон­текс­туальна синонімія ЛХЗ – одноіменність), чим забезпечується текс­то­вий зв’язок у ближчій перспективі, лінійно, між послідовними вислов­лю­ван­нями, і дистантно, на рівні ,,вертикального” контексту. Спроектований на всю глибину тексту ЛХЗ сприймається як тематична і стильова до­мі­нан­та. 3. Формальна (жанрова) зумовленість ЛХЗ як елемента архі­тек­то­ніки. Обрана автором форма, аудиторне призначення тексту, інди­ві­ду­аль­ні художні завдання визначають і особливості актуалізації ЛХЗ. Про­зо­вий художній твір дозволяє якнайповніше використати потенціал зооніма на енциклопедичному, власне онімному та доонімному рівнях. Для реаліс­тич­них текстів типовим є застосування одиниць, запозичених з реального зоо­німікону (Зірка, Сіря, Шутя), для фантастично-казкових – оригіналь­них авторських новотворів (Півпівника, Шакал Бацила), для байок – іна­ко­мов­них ЛХЗ, утворених на базі назв зоопрототипів (Бджола, Віл, Черепа­ха). У поетичних творах (вірші для дітей, загадки, лічилки, скоромовки то­що) особливого значення набуває фоностилістичний потенціал зооніма.


Здійснене в дисертації лінгвістичне  обґрунтування емпіричного ма­те­рі­алу, як і опрацювання засадничих питань літературно-художньої оно­мас­тики, дало підставу зробити такі  висновки:


1. У художньому творі ім’я тварини окреслює персонаж, бере участь у тво­ренні образу, ознайомлює з ним читача та загалом є засобом ху­дож­нього втілення авторської концепції життя.  Ономастика художнього тво­ру – чітка й цілісна система зі значним потенціалом зоонімів, більшість із яких є літературно-художніми (вони мотивовані художньо, а не реально). Оскільки найменування тварини у художньому просторі позбавлене ути­лі­тар­ного навантаження (не для підкликання, „спілкування”), термін кличка у сфері літературно-художньої зоонімії здебільшого є неприйнятним. 


2. Статус літературно-художніх імен тварин в українській націо­наль­ній ономасистемі не можна вважати периферійним: саме на базі ЛХЗ знач­ною мірою формується образний потенціал багатьох творів, а в текстах  для дітей, зокрема казках, де позамовні реалії традиційно осмислюються че­рез образи тварин (часто антропоморфізовані), імена зооперсонажів є стриж­невими компонентами ономастикону та всієї системи виражально-зоб­ражальних засобів конкретного твору.        


3. ЛХЗ за своїм складом значною мірою дублюють наявні вже в мові найменування тварин, а їх семантична структура у багатьох випадках також збігається зі структурою реальних зоонімів (кличок).


4. В еволюції української ЛХЗ як джерело лексичної наповнюваності фор­мул іменування важливу роль зіграли і власне апелятиви різноманітної се­мантики, і одиниці, що субстантивуюються вже на рівні зооніма (при­кмет­ники, дієприкметники, вигуки й звуконаслідування, у тому числі й на­слід­ки авторської образотворчої діяльності (оказіональні феномени)), і до­во­лі потужна група онімів (здебільшого антропонімів) як результат пе­ре­бу­дови (оновлення) онімійних контекстів.


5. Ядро ЛХЗ (75%  усіх ономавживань) як спосіб індивідуалізації скла­дають елементарні, тобто однолексемні одиниці, ступінь уживаності яких у художніх текстах різних жанрів нерівномірний. Однослівні (й зде­біль­шого – однокореневі) назви є способом економного формування сис­те­ми мовних засобів, одним зі шляхів досягнення компресії та виразності, а їх використання зумовлене як жанрово-стилістичною належністю текс­ту, так і конкретними обставинами мовлення. Дво- і багатолексемна іденти­фікація має здебільшого оказіональний характер. Три- і чотирислівні де­скрип­тивні зоонімоформули є своєрідним засобом жанрової стилізації, про­те, не узгоджуючись з тенденцією до компресії (простота, цільно­офор­м­леність, зручність), вони як оказіональні феномени не отримали cуттєвого розвитку в українському літературно-художньому зооніміконі.


6. Семантична деривація як спосіб номінації у складі ЛХЗ виявилася най­­більш продуктивною і поширеною: тут як наслідок семантичної пе­ре­бу­­дови апелятивних, онімійних та інших контекстів закріпилися цілі кон­гло­­мерати метафоричних вживань. Власне дериваційні форми (Бараньо, Бу­м­сеня, Замет) є здебільшого похідними, а їх кількість у репертуарі до­слі­­джуваних зоонімів становить близько 30 %. Частина оказіональних фе­но­­менів належить до дериваційно непрозорих одиниць. Кількість ЛХЗ у ху­­дожніх текстах зростає за рахунок лексико-зменшувальних ономаформ, які виявляють тут найбільшу активність і є засобом авторських конотацій на оцінній шкалі між позитивним і негативним.


7. Окремою серією в українському ЛХЗ представлені апелятиви з оз­на­­кою „безіменності”, чи групової індивідуалізації, які  тлумачаться зви­чай­но за допомогою „вертикального” контексту (Баран, Вовк та ін. – всьо­го 196 одиниць (без урахування ускладнених ЛХЗ)).


8. За способом використання сучасний літературно-художній зооні­мі­кон характеризується національним осмисленням: твори на українську те­ма­тику – і відповідно до цього використання українського іменника. На­ці­о­­нальна приналежність онімії чітко простежується.


9. Хоча українська літературно-художня зоонімія і зберігає виразну ук­раїнську питомість, ономастичний простір художніх текстів складається не лише з зоонімів, властивих нашій національній культурі, а й із інтер­лінг­вальних та міжкультурних (Алекс, Алі, Архімед, Бертольдо, Бімбо, Блек, Гектор, Джек, Джой, Дунчі, Дюла, Жак, Мілорд, Піціко, Пішта, Ральф, Рекс, Стек, Султан, Чарлі тощо), які, по суті, є неперекладними й адапто­ва­ними на українському ґрунті. Не сприяють піднесенню національного ко­лориту такі детермінанти у складі ЛХЗ, як дядя, тьотя, окремі зро­сій­ще­ні гіпокористики (Костя, Льоня, Петя) та одиниці, що суперечать пра­во­писній традиції. 


10. Результати дослідження можливостей одиниць кожної з виокрем­ле­них під час функціонального аналізу рубрик (номінативна, характе­рис­тич­на, емоційно-експресивна, дейктична, архітектонічна функції) дово­дять, що і в ЛХЗ визначальною є все-таки номінативна роль, яка й забез­пе­чує стилістичне використання найменувань тварин як фактів художнього мов­лення, актуальних тільки у „своєму” тексті.


11. Специфічною рисою, яка зумовлена як внутрішніми та зовнішніми особливостями зоонімів, так і їх взаємодією з художнім середовищем, є поліфункціональність ЛХЗ. До номінативної ролі більшості дослі­джу­ва­них одиниць, як правило, долучаються характеристична (виокремлює зов­ніш­ню чи внутрішню ознаку, суттєву для денотата), емоційно-екс­пре­сив­на (реалізується на рівні двох типів: інгерентному й адгерентному), дейк­тич­на (переважно втілюється як вказівка на стать зооперсонажа, його „со­ці­альний” статус та етнокультурний колорит), архітектонічна.


12. Хоча назва твору є самостійним архітектонічним елементом (не вхо­­дить у сам текст), художній текст і його заголовок становлять змістову єд­­ність як компоненти цілісного утворення. Серед заголовків оп­рацьо­ва­них джерел щонайменше 280 (без урахування назв із квазізоонімами) міс­тять у своїй структурі ЛХЗ, які відіграють темовидільну роль.


13. Актуалізація різних структурно-функціональних типів ЛХЗ повя­за­­на з типологічними особливостями тексту. Основні тенденції: у про­зо­вих творах імена зооперсонажів супроводжуються відтворенням у сло­вес­ній формі авторських мотиваційних стимулів номінації, процес найме­ну­ван­ня художньо інтерпретується, обігрується, в поетичному ж середовищі на перший план висуваються формальні (фоностилістичні) чинники, хоча й тут ЛХЗ, пристосовуючись до вимог фоніки, ритмомелодики тексту, аран­жуються українськими авторами з урахуванням аудиторного при­зна­чен­ня, естетичних уподобань тощо.


14. Загальнотекстова настанова, тобто авторське завдання створити ре­алістичну чи нереалістичну картину, безпосередньо впливає на спе­ци­фі­ку актуалізації ЛХЗ  (форма, зміст, набір функцій).     


15. Літературно-художню зоонімію не можна розглядати ізольовано від решти онімної лексики, передусім від української загально­на­ціо­наль­ної зоонімії, а також конкретних культурно-історичних умов, в яких вона тво­рилася і твориться: літературно-художня зоонімія склалася історично, і її розвиток зумовлювався не тільки внутрішніми, а й зовнішніми чин­ни­ка­ми.


 


 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины