МЕТОНІМІЧНІ ЗМІЩЕННЯ У ВИРАЖЕННІ ОЗНАЧАЛЬНИХ, ОБ’ЄКТНИХ І СУБ’ЄКТНИХ ВІДНОШЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
МЕТОНІМІЧНІ ЗМІЩЕННЯ У ВИРАЖЕННІ ОЗНАЧАЛЬНИХ, ОБ’ЄКТНИХ І СУБ’ЄКТНИХ ВІДНОШЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Альтернативное Название: Метонимические СМЕЩЕНИЕ В выражении означающее, ОБЪЕКТНЫХ И Субъектных ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У Вступі визначено проблематику дисертації, сформульовано актуальність, мету й завдання, об’єкт і предмет дослідження, обґрунтовано методологію аналізу, визначено наукову новизну, теоретичне й практичне значення здобутих результатів.


У першому розділі „Метонімія як лексико-семантичне і лексико-граматичне явище” розглянуто загальні питання та сучасний стан досліджень метонімічних процесів у мові. Відзначено, що в сучасному мовознавстві простежується помітне зацікавлення дією метонімії на різних рівнях мовної структури і в межах різних частин мови (не тільки в лексичній семантиці іменників, як це традиційно було і все ще лишається характерним для дослідження цього виду семантичних процесів у мові). Дослідники відзначають тісний зв’язок між  рівнями лексичного і граматичного значень при реалізації певних моделей метонімічних переносів – у явищах словотвірної конверсії, у переходах між категоріями абстрактності і конкретності, збірності і одиничності, у явищах так званих перенесених означень (прикметників), у трансформаціях суб’єктно-об’єктного оточення дієслів та в деяких інших явищах граматичної і словотвірної семантики.


Особливий інтерес при цьому можна констатувати щодо охоплення різних виявів дії метонімії в межах лексико-граматичних розрядів ознакових слів (прикметників, прислівників, дієслів), стосовно яких існує вже визначення „вторинна метонімізація” (Н.Д.Арутюнова) – порівняно з „первинною” метонімізацією в межах предметної лексики.


Явище зміщення (перенесення) означень, яке в літературі називається також гіпалагою (з її різновидом еналагою), привернуло до себе увагу дослідників при вивченні, з одного боку, синтаксичних відношень у реченні та їх різноманітних модифікацій, а з другого боку, художніх означень, тобто епітетів. У загальних описах синтаксичних зрушень і переходів явище зміщення означень подавалося як один з виявів метонімії (гіпалага) в граматичних курсах другої половини XIX ст. – початку XX ст., коли ще не існувало різкої межі між граматикою і стилістикою, а граматисти більше уваги приділяли динамічним аспектам функціонування синтаксичних явищ і категорій (див. зокрема, праці Г.Пауля, О.О.Потебні, Ш.Баллі). У дослідженнях другої половини ХХ ст. таке трактування цього явища простежується загалом у підходах небагатьох лінгвістів (А.А.Коротєєв, Е.Г.Рябцева, О.О.Тараненко). Оскільки це явище виявляється по лінії одного з типів синтаксичних відношень – атрибутивних, деякі дослідники відносять його до суто граматичних за своєю мовною природою процесів – до граматичних тропів, граматичної метонімії. Однак відносити це явище до суто граматичних процесів немає достатніх підстав. Адже при таких зміщеннях означення не змінюється природа ні його граматико-категоріального (морфологічного) значення, ні його синтаксичної функції як атрибута в реченні. З другого боку, немає також підстав вважати такі зміщення суто лексичним явищем, як гадають інші вчені (зокрема, Ю.Д.Апресян). Оскільки при таких процесах відбувається зміщення як у лексичному значенні прикметника (подібні зміщення тлумачні словники звичайно подають як утворення нових відтінків лексичного значення, рідше – як утворення нового, окремого значення), так і в його функціонуванні в реченні (в сполучуваності), то думається, що точніше визначити їх мовну основу можна б як лексико-синтаксичну.


Значна кількість таких метонімічних зміщень означення має суто мовленнєвий, контекстуальний характер, і останнім часом окреслилося трактування цього явища також як однієї з ознак дискурсивної стилістики і синтаксису (О.В.Раєвська, М.В.Сандакова).


При метонімічних зміщеннях означення в рамках атрибутивних словосполучень нерідко відбувається скорочення, конденсація цих синтаксичних структур з опущенням іменника, який був означуваним для певного означення раніше, до його зміщення (наприклад: дати чесне слово, тобто слово чесної людини; попередня розмовна назва однієї з відомих лікарень м. Києва, яка й тепер ще вживається: Жовтнева лікарня на основі повної назви лікарня ім. Жовтневої революції). Тому прикметники, що виступають у функції таких означень, називаються не тільки перенесеними, а й конденсованими (О.С.Ахманова, Т.О.Туліна, О.А.Некрасова, В.О.Сиротіна, Т.Г.Винокур, О.В.Калінін та ін.). Звичайно, конденсація структури словосполучення при незмінності його номінативного значення є одним з наслідків гіпалаги. Але вважати, що такий наслідок є обов'язковим у всіх випадках дії лексико-синтаксичної метонімії в атрибутивних словосполученнях, що конденсація неминуче супроводжує гіпалагу, все-таки немає підстав.


Подібно до явища лексико-синтаксичних зміщень означення в атрибутивних словосполученнях існують переходи вираження ознаки між атрибутивними словосполученнями, де в такій функції виступають прикметникові означення, і обставинними словосполученнями, де у функції вираження ознаки дії фігурують прислівникові обставини, тобто зміщення між позначеннями ознаки предмета і ознаки дії. У таких процесах виступають переважно якісні прикметники і похідні від них або взагалі словотвірно співвідносні з ними якісно-означальні прислівники. Це явище в слов’янських мовах – саме як лексико-граматичний процес – привернуло до себе увагу ще О.О.Потебні, воно вже було об’єктом дослідження під таким кутом зору на матеріалі російської мови (А.А.Коротєєв, В.О.Сиротіна). У курсах граматик української мови це явище хоч і відзначається, але нечасто і фрагментарно (зокрема, у Ю.В.Шевельова). Але в основному такі перенесення досліджуються як лексико-семантичне і лексико-стилістичне явище – як один з різновидів епітетів – у поетиці та лінгвостилістиці (Н.Г.Сидяченко, Л.І.Мацько, Л.І.Шутова та ін.). Дослідники відзначають зростання в слов’янських мовах кількості таких лексико-синтаксичних зміщень від прикметника (у функції означення до іменника) до прислівника (у функції означення до дієслова) (у поезіях Т.Шевченка, наприклад, цей тип метонімії серед „ознакових” слів ще відсутній).


Метонімічні зрушення в структурі дієслівних значень, як і в значеннях слів атрибутивних частин мови, переважно зумовлюються наявністю певних асоціацій за суміжністю на семантичному рівні не безпосередньо самого дієслова, а пов’язаних з ним іменників. Такого роду зрушення в семантиці дієслова можуть бути зумовлені наявністю відношень суміжності як на об’єктному (“правому”), так і на суб’єктному (“лівому”) полюсах дієслівної конструкції. Зміна семантичної спрямованості дієслова базується на його релятивному значенні, на основі чого стають можливими різноманітні семантичні або принаймні логіко-комунікативні варіювання, зміщення в бік кожного з двох полюсів такої релятивної опозиції. Це явище привернуло увагу ще німецьких молодограматиків (Г.Пауль), Ш.Баллі; досить докладно (причому в плані саме дієслівної метонімії) ці випадки описані на матеріалі російської мови (Ю.Д.Апресян, Ю.Л.Гінзбург).


Крім помітної нерівномірності у висвітлені дії метонімії в межах різних лексико-граматичних розрядів ознакових слів, а також ознакових компонентів у структурі композитів, слід також констатувати відсутність єдиного комплексного підходу до аналізу метонімічних процесів у межах різних частин мови та неврахування охоплення їх дією не тільки лексико-семантичних, а й лексико-граматичних аспектів ознакових слів.


У другому розділі „Метонімічні зміщення у вираженні означальних відношень” розглядаються як явища принципово одного семантичного плану метонімічні зміщення, по-перше, в структурі ад’єктивних значень (гіпалага) і, по-друге, в композитах з першим атрибутивним компонентом.


Від метонімічних зміщень означення, тобто процесу, що має лексико-синтаксичний характер і належить до сфери вторинної номінації, слід відмежовувати зовні подібні випадки, коли нібито „нелогічні”, семантично маловмотивовані означення при певних означуваних виводяться безпосередньо від твірних іменників – назв об’єктів, обставин і т. ін., тобто випадки, що є результатом власне словотвірних актів, наприклад: „з чебрецевого краю” (А.Малишко), „касетний скандал”, „змінний майстер (не „який змінюється або якого змінюють”, а „який працює за змінами, позмінно”). В історії східнослов'янських мов сфера такого функціонування відіменникових відносних та присвійних прикметників була значно ширшою, ніж тепер, коли вона звужена внаслідок конкуренції з формами непрямих відмінків іменників, наприклад: „ти, розлуко християнська” (з думи), страх татарський, тобто страх перед татарами, і под.


Аналіз функціонування метонімічних епітетів дозволяє говорити про істотні його варіювання в мові не тільки різних стилів і жанрів (так, цілком природно, що сферою їх уживання, як і інших тропів, є насамперед мова художньої літератури, меншою мірою — розмовна мова), а й навіть окремих письменників. Так, метонімічні означення майже відсутні серед постійних епітетів у мові фольклору. Досить помітно представлений цей художній засіб у мові поезій Т.Шевченка – від цілком узвичаєних, традиційних епітетів на зразок літа молодії, краса молодая, старе серце до своєрідних: „на козацьких вольних трупах”, тобто трупах вільних козаків. Частотнішим є функціонування цього тропа в мові поезій М.Рильського („Ніяковий, сутулий, в гімназичній / Наївній формі, мрійник і позер”), В.Сосюри („Червона зима” – назва поеми, „із тьми розстріляних очей”, тобто очей розстріляних людей), А.Малишка. У мові художньої прози метонімічні епітети фігурують значно рідше – переважно в письменників, яким властива поетична манера стилю (у М.Хвильового, М.Стельмаха, О.Гончара).


У багатьох випадках може бути проблематичним відмежування такого роду метонімічних означень (епітетів) від метафоричних. Так, в образах сумна хата (Панас Мирний), засмучені села (В.Сосюра) можлива метафорична мотивація – як явище персоніфікації, але можлива й мотивація метонімічна: „який навіває сум (смуток)” або „який виражає сум (смуток) тих, хто перебуває в такій хаті (в такому селі)”.


У розділі подано класифікацію основних типів гіпалаги прикметників за лексико-синтаксичним принципом (окремі аспекти такої класифікації простежуються в працях О.О.Потебні, В.О.Сиротіної, І.А.Долгих, К.А.Долиніна, О.О.Тараненка). Інший тип класифікації – за лексико-семантичним принципом – з виділенням каузативних, цільових, параметричних та деяких інших відношень подається, зокрема, в працях Ю.Д.Апресяна. З-поміж пропонованих у дисертації типів прикметникової метонімії особливо частотними є типи з синекдохічними, або партитивними (термін С.Д.Кацнельсона і Ю.С.Степанова), означеннями.


Найпродуктивнішими типами метонімічних перенесень означення виявилися такі, як „ознака певної частини цілого – ознака всього цілого” (біляве волоссябілява дівчина, облуплена глинаоблуплена стіна і т. ін.), „ознака певного цілого – ознака його частини” – тип, протилежний попередньому (роботяща людинароботящі руки, гаряча людинагаряча голова, голодна людинана голодний шлунок і т.ін.), „ознака певного вмісту – ознака його вмістища, місця” (випити гірку чашу, бувати в пристойних домах), „ознака певного вмістища – ознака його вмісту” – тип, протилежний попередньому і менш продуктивний (драматичний театрдраматичний артист, Страсна нічстрасна свічка і т. ін.), „ознака певної властивості предмета – ознака призначення іншого предмета для цієї властивості” (звані гостізваний обід, приміський маршрутприміський поїзд і т. ін.), „ознака певної властивості предмета – ознака іншого предмета, що зумовлює цю властивість” (здорова людиназдоровий клімат, жива людинажива вода, сонна людинасонне зілля і т. ін.), „ознака об’єкта певної дії – ознака її суб’єкта” (тютюнова фабрикатютюновий фабрикант, Нобелівська преміянобелівський лауреат, мобільний зв’язокмобільний оператор і т. ін.), „ознака суб’єкта певної дії – ознака її об’єкта” – тип, протилежний попередньому і менш продуктивний (щедра людинащедрий подарунок, цікава людинацікавий випадок і т. ін.), „ознака певної дії – ознака її суб’єкта” (багатослівна промовабагатослівний промовець, кольорове зображеннякольоровий телевізор і т. ін.), „ознака суб’єкта певної дії – ознака самої дії” – тип, протилежний попередньому (п’яна людинап’яний бешкет, зацікавлені співрозмовники, особи, сторонизацікавлена розмова і т. ін.).


При виділенні типів прикметникової метонімії слід мати на увазі, що такий семантичний розвиток певного прикметника дуже часто не обмежується двома ланками (вихідний – похідний етапи), а охоплює своєю сполучуваністю, як ланцюгова реакція, все нові й нові іменники, внаслідок чого стають можливими нові лексико-синтаксичні зміщення і, отже, нові типи метонімії в його структурі (пластична операціяпластична хірургіяпластичний хірург).


При творенні складних слів (переважно іменників, рідше
прикметників і дієслів) з першим означальним компонентом у багатьох
випадках спостерігається зміщення семантичної віднесеності цього компонента порівняно з твірною мовною одиницею, яке дуже подібне до метонімічних зміщень у вираженні означальних відношень у семантичній структурі прикметників. Твірною основою для таких композитів можуть бути як інше складне слово, так і атрибутивне словосполучення. Як і в межах атрибутивних словосполучень, при творенні складних слів цього типу метонімічний процес, що приводить до зміщення означального відношення, може не замикатися в рамках двох ланок одного переносу, а послідовно поширюватися далі, наприклад: мікроорганізми мікробіологія „наука, що вивчає мікроорганізми” – мікробіолог „фахівець з мікробіології”. Якщо в першому члені цього ряду компонент мікро... вживається в його власному атрибутивному значенні „дуже малий, найдрібніший” (пор. ще: мікроавтомобіль, мікровидання, мікродвигун, мікроінсульт, мікрокалькулятор, мікрохвилі і под.), то в двох наступних
відбувається зміщення його віднесеності, тобто цей компонент означає вже
не „найдрібніший”, а „пов’язаний з найдрібнішим”.


Кількість типів метонімічних зміщень означальних відношень при творенні складних слів невелика порівняно з їх кількістю в межах атрибутивних словосполучень. Їх продуктивність також відрізняється від продуктивності метонімічних зміщень у семантичній структурі прикметників. Найпродуктивнішим тут виявився перший з поданих нижче типів: „ознака об’єкта певної дії – ознака її суб’єкта” (бас-гітарабас-гітарист, мікрохірургіямікрохірург і т. ін.), менш продуктивним – „ознака певного цілого – ознака його частини” (генштаб „генеральний штаб” – генштабіст „працівник генерального штабу”, літгуртоклітгуртківець і т. ін.) та деякі інші.


У третьому розділі „Метонімічні зміщення у вираженні означальних і обставинних відношень” аналізуються переходи вираження ознаки між атрибутивними словосполученнями, де в такій функції виступають прикметникові означення, і обставинними словосполученнями, де у функції вираження ознаки дії фігурують прислівникові обставини, тобто зміщення між позначеннями ознаки предмета і ознаки дії. Метонімічні зміщення при вираженні означальних і обставинних відношень відбуваються в обох протилежно спрямованих напрямах – від прикметника до прислівника і навпаки. Як і в семантичній структурі атрибутивних значень, у випадках ніби „нелогічної” лексико-синтаксичної сполучуваності прикметників і прислівників слід мати на увазі, що це не обов’язково є наслідком відповідних метонімічних переносів, а може бути залишком попередніх етапів в історії мови, коли відмінність між сферами значень прикметника і прислівника відчувалася не так виразно. Наприклад: „съ малою дроужиною поєде” (з пам’ятки ХІV ст.), „живо люде въ огнь на спалення ишли” (з Літопису Самовидця), тобто живі, живими.


Класифікація метонімічних переходів між прикметниками і прислівниками налічує значно менше продуктивних типів порівняно з процесами в межах самих прикметникових значень. Це насамперед: „ознака суб’єкта певної дії – ознака самої дії” – зміщення від прикметника до прислівника (червоно сідало сонце, трави зелено ростуть і т. ін.), „ознака певної дії – ознака її суб’єкта” –  тип, протилежний попередньому і значно менш продуктивний, – зміщення від прислівника до прикметника (бистро ходити і т. ін. – „Сковорода на бистрі ноги встав” у П.Тичини, не видноневидна ніч), „ознака об’єкта певної дії – ознака самої дії” – зміщення від прикметника до прислівника (м’яко спати, тобто на чомусь м’якому, смачно готувати, чисто одягатися і т. ін.), „ознака певної дії – ознака її об’єкта” – тип, протилежний попередньому і менш продуктивний, який не має відповідників у межах типів прикметникової гіпалаги, – зміщення від прислівника до прикметника (легкий хліб, тобто легко зароблений, дурні гроші, тобто дурно зароблені, і т. ін.).


У четвертому розділі „Метонімічні зміщення в структурі дієслівних значень у вираженні об’єктних і суб’єктних відношень” відзначається, що метонімічні зрушення в структурі дієслівних значень переважно зумовлюються наявністю певних асоціацій за суміжністю на семантичному рівні не безпосередньо самого дієслова, а пов’язаних з ним іменників. Такого роду зрушення в семантиці дієслова можуть бути зумовлені наявністю відношень суміжності як на об’єктному (“правому”), так і на суб’єктному (“лівому”) полюсах дієслівної конструкції. Г.Пауль розглядав такі випадки серед змін значень у сфері синтаксису, Ш.Баллі – як вияви дії „імпліцитного словотворення”. У працях Ю.Д.Апресяна і Ю.Л.Гінзбурга (на матеріалі російської мови) типи такої дієслівної метонімії (особливо її об’єктний тип) розглядаються як суто лексико-семантичне явище і класифікуються в поняттях лексико-семантичних опозицій. Наприклад, „деформувати певним способом – спричиняти появу цим способом”: бурить (землюскважину), „обробляти певним способом – ліквідовувати цим способом”: латать (рубашкудыру), „неавтономне – автономне переміщення”: лететь (люди на самолетесамолет) тощо. Класифікація, запропонована в реферованій дисертації, ґрунтується на лексико-синтаксичній основі й виходить з двох передумов: по-перше, з доцільності оперувати при побудовах типів метонімічних моделей серед „ознакових” слів по змозі тими ж поняттями, що вже вироблені й закріплені традицією в класифікації типів іменникової метонімії (тобто “частина – ціле” і “ціле – частина”, “вміст – вмістище” і “вмістище – вміст”, “дія – її місце” і т. ін.), по-друге, з того, що аналізоване мовне явище має не суто лексико-семантичний, а лексико-синтаксичний характер, оскільки серед факторів тієї чи іншої зміни значення дієслова тут виступає не тільки поняття самої дії, а й її об’єкта (об’єктів) або суб’єкта (суб’єктів) (пор. зразки такого підходу у вищенаведених міркуваннях Г.Пауля).


Одні дослідники (наприклад, Г.Пауль, Ш.Баллі, Ю.Д.Апресян) убачають у таких зміщеннях (голити бородуклієнта, копати землюяму, колеса буксуютьавтомобіль буксує і под.) різні значення відповідного дієслова, інші ж (зокрема, Д.М.Шмельов) – тільки відмінність у його сполучуваності. Як можна зробити висновок на основі наявного в нашому розпорядженні матеріалу, різні метонімічні зрушення в значеннях дієслова можна розділити в цьому відношенні на два основні розряди. В одних типах лексико-синтаксичних зміщень у структурі дієслівних значень відбувається цілком виразне розщеплення лексичного значення дієслова на різні відтінки значення або й окремі, самостійні значення (зі своїм денотативно-сигніфікативним аспектом позначення): відчинятидвері / хату, облазити – про шерсть / про собаку); в інших типах відбувається зміна тільки певного логічного акценту в позначенні відповідної ситуації, певне зрушення сигніфікативного аспекту лексичного значення дієслова при незмінності його денотативного аспекту, тобто співвіднесеності з відповідною ситуацією:  доїтикорову / молоко, буксувати – про колеса / про машину.


Найпродуктивнішими типами метонімічних зміщень у структурі дієслівних значень при вираженні об’єктних відношень виявилися такі, як „спрямованість дії на частину певного цілого – на все ціле” (чесатигриву / коня, взуватичеревики / дитину, відкриватикорок / пляшку і т. ін.), „спрямованість дії на вміст певного вмістища, місця – на саме вмістище, місце” (складатиречі / валізу, витиратисльози / очі, гоїтирану / руку і т. ін.), „спрямованість дії на певне вмістище, місце – на його вміст” – тип, протилежний попередньому (скубтипір’я / курку, кип’ятитиводу / білизну, лікуватипечінку / цироз і т. ін.), „спрямованість дії на безпосередній об’єкт – на його похідний результат” (міситиглину / заміс, рубатидерево / дрова, копатиземлю / рів, намиватиґрунт / берег і т. ін.).


Більшість типів метонімічних зміщень у структурі дієслівних значень при вираженні суб’єктних відношень є відповідним віддзеркаленням типів класифікації об’єктних зрушень (пор., наприклад: гоїтирану / руку і гоїтися – про рану / про руку). Але два з десяти виділених основних типів зміщень суб’єктних відношень не мають відповідників серед типів зміщень об’єктних відношень.


Найпродуктивнішими типами метонімічних зміщень у структурі дієслівних значень при вираженні суб’єктних відношень виявилися такі, як „належність дії частині певного цілого – всьому цілому” (облітати – про пух / про тополю, буксувати – про колеса / про машину і т. ін.), „належність дії вмістові певного вмістища, місця – самому вмістищу, місцю” (протікати – про воду / про човен, висихати – про воду / про річку, кипіти – про воду / про чайник і т. ін.), „належність дії певному вмістищу, місцю – його вмістові” – тип, протилежний попередньому (кипіти – про воду / про страву, стати – про річку / про кригу, скакати – про коня / про вершника і т. ін.).


ВИСНОВКИ


Дослідження дії метонімічних процесів при вираженні в українській мові означальних, об’єктних і суб’єктних відношень дозволяє сформулювати такі загальні висновки.


Досліджувані типи метонімічних перенесень являють собою не суто лексико-семантичні процеси, а процеси складнішого за своєю природою характеру, комплексні з погляду своєї належності до мовних рівнів – лексико-синтаксичні і семантико-словотвірні явища.


Пропонована в дисертації класифікація на лексико-синтаксичній основі типів метонімічних зміщень у структурі прикметникових та дієслівних значень, у структурі значень атрибутивних компонентів складних слів та у взаємних переходах прикметникових і прислівникових значень дозволяє виявити принципову подібність у загальних межах метонімічних процесів у мові між типами „вторинної” (у структурі прикметникових, прислівникових і дієслівних значень) і „первинної” (субстантивної) метонімізації, значно краще вивченої на сьогодні (пор.: „частина – ціле” і „ціле – частина”, „вміст – вмістище” і „вмістище – вміст”, „дія – її місце”, „дія – її час”, „ознака – її суб’єкт” і т. ін.).


Окремі типи класифікації метонімічних зрушень у структурі прикметникових і взагалі атрибутивних, прислівникових і дієслівних значень мають певну подібність між собою (наприклад, у межах прикметників: „ознака певної частини цілого – ознака всього цілого” і „ознака певного вмісту – ознака його вмістища”, „ознака певного цілого – ознака його частини” і „ознака певного вмістища – ознака його вмісту”; у межах дієслів: „спрямованість дії на частину певного цілого – на все ціле” і „спрямованість дії на вміст певного вмістища – на саме вмістище”, „спрямованість дії на певне ціле – на його частину” і „спрямованість дії на певне вмістище – на його вміст”, „належність дії частині певного цілого – всьому цілому” і „належність дії вмістові певного вмістища – самому вмістищу” та деякі інші), проте в своїй основі вони є цілком самостійними.


Різні типи метонімічних перенесень у межах „ознакових” частин мови (прикметників, прислівників, дієслів) виявляють неоднакову продуктивність творення. Так, серед типів гіпалаги прикметників особливо частотними є моделі з синекдохічними („партитивними”) означеннями – від ознаки частини до ознаки всього цілого і навпаки; такі ж напрями перенесень від частини до цілого і навпаки є найпродуктивнішими і в структурі дієслівних значень при вираженні як об’єктних, так і суб’єктних відношень.


Від метонімічних зміщень у структурі атрибутивних значень та в переходах вираження ознаки між означенням і обставиною способу дії, тобто процесів, що мають лексико-синтаксичний характер і належать до сфери вторинної номінації, слід відмежовувати зовні подібні випадки, коли нібито „нелогічні” означення при певних означуваних виводяться безпосередньо від твірних іменників – назв об’єктів, обставин і т. ін., тобто випадки, що є результатом власне словотвірних актів, а нібито „нелогічна” лексико-синтаксична сполучуваність прикметників і прислівників є залишком попередніх періодів в історії мови, коли відмінність між сферами значень цих частин мови відчувалася не так виразно.


 


 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины