ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОУКРАЇНІСТИКИ в НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ в. яГИЧА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОУКРАЇНІСТИКИ в НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ в. яГИЧА
Альтернативное Название: ПРОБЛЕМЫ лингвоукраинистики в научном наследии в. Ягича
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначена мета роботи та основні напрямки її дослідження, показані наукова новизна та практичне значення отриманих результатів, наведено відомості про публікації та апробацію роботи.


У першому розділі – „Ватрослав Ягич – світоч слов’янської науки” висвітлено життєвий шлях і наукову, викладацьку та організаційну діяльність Ватрослава Ягича; окреслено головні напрями його наукових досліджень, а також визначено частку лінгвоукраїністичних студій у його науково-літературній спадщині; змальовано особистісний і громадянський портрет В. Ягича, з’ясовано його національно-політичні погляди.


В. Ягич був славістом у найширшому розумінні, яке він сам не раз пояснював у передмовах до своїх друкованих праць. На його думку, поняття славістики включає в себе три галузі, а саме: граматику (тобто мовознавство в нинішньому значенні цього терміна й історичну граматику), літературну історію (у т.ч. палеографічні дослідження) та етнографію (насамперед народну творчість).


Проте основним полем наукових зацікавлень В. Ягича була церковнослов’янська мова й ще декілька пов’язаних з нею напрямів: видання старовинних слов’янських пам’яток із зразковим науковим апаратом (особлива увага – фонетичним та морфологічним особли­востям давніх текстів), окремі дослідження з церковнослов’янської мови на підставі цих пам’яток, а також ґрунтовні студії кирило-мефодіївської тематики – в цій царині думку В. Ягича вважали найавторитетнішою.


Не менш значущим є внесок В. Ягича в історію слов’янської філології. Підсумком багаторічних досліджень з цієї галузі стала його майже 1000-сторінкова монографія „Історія слов’янської філології” (1910), третій випуск ЕСФ (Енциклопедія слов’янської філології), – красномовне свідчення неймовірної працездатності та енциклопедичних знань ученого, що дозволяли йому втілювати грандіозні наукові задуми.


В. Ягич постійно цікавився слов’янськими мовами в їх сукупності та кожною зокрема. У АСФ (Архів слов’янської філології) та „Rad’і”, інших академічних виданнях маємо безліч статей, заміток і рецензій, присвячених і порівняльному слов’янському мовознавству, і окремим мовам – насамперед, що закономірно, сербохорватській, а також російській, українській, болгарській, чеській, польській, навіть литовській та її взаєминам із слов’янськими мовами. Ці праці торкаються практично всіх лінгвістичних галузей: фонетики, морфології, етимології, лексикології, синтаксису, діалектології.


Однак найповніше розмаїття Ягичевих досліджень у різних ділянках славістики відбито в „Архіві слов’янської філології”. Тільки з 1876 по 1911 рр. тут було опубліковано майже 300 праць самого В. Ягича: близько 30 монографій, присвячених давньослов’янським пам’яткам (нерідко із самими текстами), понад 100 студій літературно-історичних, лінгвістичних, фольклорних, із порівняльної граматики слов’янських мов; а ще рецензії: близько 100 – на граматичні праці, 20 – на етнографічні, 5 – на археологічні, 40 некрологів. Вочевидь, лінгвоукраїністичні студії безпосередньо не входили до кола основних зацікавлень В. Ягича, проте були з ними тісно пов’язані. Так, зокрема, хорватський учений,  досліджуючи тексти давньоруських пам’яток, доходив висновку про давність та автохтонність сучасних йому українських говорів. Крім того, він зробив вагомий внесок у історію українського мовознавства, змалювавши в своїй „Історії слов’янської філології” 15 колоритних портретів наших лінгвістів, зусиллями котрих якраз і розвивалася мовознавча наука в ХІХ ст.


Що ж до питання про ідеологію та національно-політичні уподобання академіка В. Ягича, то воно є доволі суперечливим та неоднозначним. Щоб уникнути однобокості при висвітленні цієї важливої для нас теми, ми брали до уваги як свідчення та оцінки відомих учених, які були особисто знайомі з хорватським славістом (В.Корабльов, М.Сперанський, В.Істрін, І.Зілинський), так і власні висловлювання В. Ягича з його листів та спогадів.


Обстоюючи право кожного слов’янського етносу на самостійний, вільний від сторонніх політичних впливів національний розвиток – мовний, освітній та культурний, В. Ягич, заради „монолітного слов’янства”, ніколи не схвалював самостійницьких прагнень українців, хоча водночас був переконаний, що слов’янство тільки тоді може успішно боротися за своє рівноправне з іншими європейськими народами існування, коли за ним стоїть потужна, могутня нація.


Ватрослав Ягич, самовіддано пропрацювавши на ниві славістики усе своє життя й обійнявши своїм талантом та ерудицією культурне життя всього слов’янського світу, не міг не сказати свого авторитетного слова і в українській лінгвістичній науці, оскільки сприймав Україну як невід’ємного й повноправного складника слов’янства. Його дослідницьке завзяття, його натхненна праця, його цілеспрямованість та об’єктивність – чудовий приклад для всіх учених – надихали і його українських колег на нові наукові пошуки.


У другому розділі – „Проблеми української мови в студіях В. Ягича” – проаналізовано, як оцінював хорватський славіст на межі ХІХ – ХХ ст. статус і перспективи розвитку української мови; схарактеризовано спрямованість його лінгвоукраїністичних дослі­джень; висвітлено зміст Ягичевих студій про українську мову. Позиція В. Ягича в „українському питанні” двояка: з одного боку –  ліберальна (український народ, як і його мова та культура, цілком відмінний від російського та інших слов’янських, а отже, має право на вільний, самостійний розвиток), з другого – категорично радикальна (слов’ян­ська єдність – понад усе; відтак українці як представники східної гілки слов’янського світу не мають права дробити цей світ, їм краще залишатися в складі могутньої Росії – „глави слов’янства”, дарма що вона придушує найменші прояви іншонаціонального мислення). Вочевидь, що така двовекторність не могла не впливати і на позицію В. Ягича щодо питання про статус та перспективи української мови.


Зауважимо, що ставлення В. Ягича до української мови, так само як і його позиція в „українському питанні”, не були однозначними. З одного боку, В. Ягич дуже цінував факти мовної дійсності та історії, а вони промовляли за окремішність, відрубність української мови від російської ще від давньоруської доби, а отже, і за самодостатність творця та носія цієї мови – українського народу; а з другого – „міраж політичної єдності Росії засліпив був і його”, як влучно висловився В. Дем’янчук, а тому В. Ягич виступав за спільну для росіян та українців офіційну літературну мову – російську; українська (мало­руська) мова, на його думку, має „вільно розвиватися”, але тільки в галузі шкільної освіти, письменства та культури (зрідка В. Ягич говорив і про науку). Питання про самостійний розвиток українського народу, а відтак і його мови „як вияву народного духа”, В. Ягич вважав, щонайменше, передчасним.


Серед лінгвістичних дисциплін славіста найбільше захоплювала граматика. Першою розвідкою, а тому великою мірою компілятивною, у якій він досліджував питання української мови, є „Лекції з історичної граматики російської мови”.


Описуючи фонетичні риси української мови, В. Ягич цілком спирається на дослідження О. Потебні, П. Житецького та О.Огоновсь­кого. Серед явищ малоруського вокалізму він називає такі: тверда вимова голосного е (несе); вимова дуже м’якого і замість о та е в закритому складі, а також там, де в інших слов’янських наріччях з’являється протяжність (конькінь; волвіл); відсутність акання; наявність середнього и замість давніх и та ы; звук ° вимовляється як м’який, тонкий и (пишеться і). В. Ягич підсумовує, що характерною рисою української мови є середні звуки (і замість о та е; і замість °; середнє и, в якому зливаються и та ы).


Властивими рисами українського консонантизму В. Ягич називає такі: дзвінкі приголосні в кінці слів не стають глухими; в у закритому складі перед приголосним вимовляється як звук, середній між у і в (усе, у біді);  г вимовляється як “грецьке густе придихання (або як h)”; зберігається давній перехід гортанних звуків у свистячі (руці – російське руке); м’яка вимова звука ц (отець вітця); перехід з у дз, ж у дж (дзвін, нуджу) .


Серед морфологічних ознак української мови В. Ягич виділяє ті явища, що зберегли давнішу форму, ніж у російській, наприклад, кличний відмінок (чоловіче, старче, королю, жено тощо).


Очевидно, що Ягичеві “Лекції з історичної граматики російської мови”, виявляючи неабияку зацікавленість автора українським мовознавством, є успішною спробою систематизації в навчальному курсі головних його питань. Ця перша лінгвоукраїністична розвідка В. Ягича стала теоретичною основою для пізніших аналогічних студій хорватського славіста (насамперед “Критичних заміток з історії російської мови” 1889 р.).


До теми тернистого історичного шляху української мови В. Ягич звернувся  1898 року – тоді він започаткував в “Архіві слов’янської філології” цикл власних статей, об’єднаних під промовистою загальною назвою “Деякі спірні питання” (АСФ, т. 20, 22, 23, 27).


Серед таких “спірних питань” – питання спорідненості й стосунків окремих слов’янських мов між собою (південнослов’янських у зв’язку з церковнослов’янською; словацької і чеської; кашубської та полабської стосовно польської). Але на першому місці у В. Ягича – непрості взаємини руських (східнослов’янських) мов між собою, що їх автор, фактично, виніс на суд усієї освіченої Європи.


Завершивши критичний огляд, В. Ягич висловлює власне розуміння спільності східнослов’янських мов: “Усі руські наріччя порівняно з іншими слов’янськими наріччями... багатьма замітними рисами своїми утворюють в цілому одну внутрішню єдність – це не становить спірного питання в мовознавстві”. Далі  В. Ягич перелічує – в прикладах російською мовою – 14 найважливіших, на його думку, ознак спільності руських діалектів (східнослов’янських мов): 1) одинъ, олень, осень; 2) сонъ, день, огонь, сестеръ; 3) торгъ, гордый, держати, кровь, крестъ; 4) волкъ, блоха, слеза; 5) городъ, голосъ, дорога, голова; 6) береза, дерево, молоко, жолобъ; 7) мясо, пять, святыйсвятой; 8) межа, св°ча; 9) двинуть, везъ, могъдвигнути, везлъ, моглъ); 10) городамъгородамигородахъ; 11) доброго (добраго), доброе; 12) той – тотъ; 13) беретьберетъ, беруть – берутъ; 14) рухомий наголос без подовження голосного.


Усередині цієї спільності залишається достатньо місця для діалектних відмінностей, найбільше ж типових рис, на думку автора, має малоруська мова:  1) вітер, ліс (і з °); 2) ніс, нарід, біб (і з о); 3) лід, мід (і з ё); 4) бик, язик, мило, крити (и з ы); 5) бути, був (у з ы); 6) ствердіння е та і: несу, беру, тихо (без пом’якшення приголосних); 7) повний кінцевий склад інфінітива -ти.


Називає В. Ягич і риси схожості українського наріччя з білоруським, що відсутні у великоруському (у переліку в-р.): 1) збереження складу -ый, -ій (у в-р. -ой, -ей): дорогий, пий, шия, крию, мию; 2) вживання -ір- для -оръ- (з давньоруського -ър-) та -ри- для -ро- (з д-р. -ръ-): гірло, задрижати, яблычка; 3) ґ із h; 4) вимова v як : ўнук; 5) дж із ж: уроджай, меджа; 6) утримання переходів г, к, х у з, ц, с у формах флексій: руц° (руці), челов°ц° (чоловіці), пороз° (порозі); 7) збереження кличного відмінка: куме, жоно (жано); 8) закінчення давального відмінка на -ови: чоловікови, лисови; 9)  закінчення  першої  особи множини на  -мо (- мъ); 10) наявність середнього майбутнього часу на -иму (-му): робитиму. Ознак схожості української та російської мов автор не наводить.


Якщо ж говорити загалом про українознавчі студії Ватрослава Ягича, можемо констатувати, що його найбільше цікавили дві галузі української лінгвістики, в яких він і сказав своє авторитетне слово: 1) історія розвитку української мови у зв’язку з драматичною історією України; 2) історична граматика української мови (на основі дослідження давньоруських писемних пам’яток). І хоча В. Ягич не присвятив українцям та їхній мові окремих праць, завжди аналізуючи її у “зв’язці” чи порівнянні з російською та іншими слов’янськими мовами (за винятком меморандуму про рутенську мову), та все ж ці розвідки, з огляду на величезний авторитет їх автора, в часи національного розмежування та найбільшої антиукраїнської реакції мали чимале значення і в українському мовознавстві, і загалом у славістиці.


У третьому розділі„Ватрослав Ягич та українські мовознавці: рецензії, листування” – висвітлено ставлення В. Ягича до українських мовознавців ХVII – XIX ст.; показано розвиток стосунків В. Ягича з видатними українськими вченими кінця ХІХ – початку ХХ ст. – лінгвістом О. Потебнею та славістом-літератором І. Франком; проаналізовано, як В. Ягич оцінював їхню наукову діяльність; досліджено питання участі українських мовознавців у „Енциклопедії слов’янської філології” В. Ягича і разом з тим – його ставлення до їхніх наукових осягів; на основі листування та критичних відгуків проаналізовано причини неоднозначного ставлення В. Ягича до О.Огоновського, Т.Флоринського, С.Смаль-Стоцького.


Важко стверджувати напевне, коли В. Ягич уперше познайомився з українськими ученими-філологами. Однак нам відомо, що наприкінці 50-х років XIX ст. він учився у Віденському університеті разом з М. Осадцою, восени 1873 року написав з Одеси першого листа до О. Потебні, а перші знайомства, очевидно, зав’язалися 1874 року в Києві, на III археологічному з’їзді, – з П. Житецьким, М. Драгомано­вим, О. Костомаровим, О. Кочубинським. Проте найбільше знайомств В. Ягича з українцями – майбутніми філологами-славістами – відбулося усе-таки після 1886 р., коли В. Ягич приступив до викладання у Віденському університеті.


Українська наука завдячує В. Ягичеві цілою плеядою молодих учених – філологів, славістів, істориків, які були слухачами слов’янського семінару, писали під керівництвом В. Ягича дисертаційні роботи. П’ятнадцять з двадцяти п’яти його українських студентів після закінчення навчання листувалися із своїм учителем. Найактивніше підтримували стосунки з ним І. Зілинський (в епістолярному архіві В. Ягича в Загребській університетській бібліотеці зберігається 70 його листів до В. Ягича, що охоплюють період 1904 – 1923 рр.), І. Свєнціцький (23 листи, 1904 – 1920), І. Франко (17 листів, 1900 – 1915), а також Ю. Яворський, В. Мілько­вич, Є. Перфецький тощо. Загалом у фондах Загребської бібліотеки зберігається уся “вхідна” кореспонденція В. Ягича – 13 553 (!) листи. З них 350 листів, за нашими підрахунками, – від українських філологів (мово- та літературознавців, етнографів). Чимало з них опрацював та опублікував  Й. Дзендзелівський.


Варто пам’ятати й про те, що, незважаючи на свої проросійські погляди, В. Ягич чимало допоміг багатьом українським ученим та письменникам. Як відомо, упродовж певного часу В. Ягич був радником австрійського уряду з питань надання стипендій для слов’янських літераторів, художників і композиторів. За його рекомендацією, наприклад, 1906 р. було призначено літературну стипендію О. Кобилянській (на основі відгуків І. Франка та О. Барвін­ського; вдруге, 1914 р., – на підставі прихильної оцінки від І. Зілинсь­кого), 1898 р. – О. Маковею (за оповідання “Оферта”; “талант, гідний похвали”, – так писав про нього В. Ягич у листі до О. Барвінського від 8 грудня 1898 р.). Історикові Є. Перфецькому, що його заслано в Архангельську губернію (1910 р.) та звільнено клопотанням О. Шахматова, В. Ягич допоміг стати студентом Віденського університету й отримати стипендію від Петербурзької АН; згодом 1922 р. завдяки В. Ягичеві Є. Перфецький очолив кафедру історії в Братиславському університеті.


Будучи цілковито переконаним і переконуючи інших, що самостійність і самобутність будь-якої мови повинна бути доведена не політичними гаслами, а ґрунтовними науковими дослідженнями, В. Ягич завжди вітав усі наукові починання слов’янських націй: заснування філологічних кафедр та наукових товариств, видання наукової літератури й часописів тощо. Вважав, що Петербурзька АН замало робить для вивчення української мови, але оптимістично стверджував, що створення кафедр української мови в російських університетах – то тільки питання часу.


Отже, джерельний матеріал, проаналізований нами в третьому розділі, переконливо свідчить про прихильне ставлення В. Ягича до української філологічної науки та її представників, особливо тих, хто у важкі часи утисків та заборон “мав сміливість займатися українською мовою”, хто власним талантом і працьовитістю розвивав українську лінгвістику, хто своїми студіями безнастанно доводив самостійність української мови. Серед цих учених – О. Потебня, П. Житецький, К. Михальчук, І. Франко. Зацікавленість В. Ягича українською філологією демонструє також його “Історія слов’янської філології”, в якій автор подав численні огляди-характеристики діяльності українських учених XVII – XIX століть, тим самим здійснивши перше дослідження такого напряму щодо української філологічної науки. Ще один доказ серйозного ставлення В. Ягича до української лінгвістики як до самостійної галузі славістики – намагання гідно представити цю галузь в “Енциклопедії слов’янської філології”, що вилилося в багаторічне листування хорватського професора з українськими ученими –  учасниками ЕСФ, а також спонукало їх до нових досліджень (І. Зілинський,    О. Богуміл).


У четвертому розділі„Лінгвоукраїністичні розвідки в „Архіві слов’янської філології” В. Ягича” – проаналізовано лінгвоукраїністичні статті, опубліковані в „Архіві”, попередньо перекладені з німецької мови на українську; скласифіковано ці статті за окремими мовознавчими рівнями залежно від питань, які в них розглядаються; з’ясовано, які саме мовознавчі галузі й якою мірою репрезентовано в „Архіві слов’янської філології”.


Усього в 42 щорічниках „Архіву” (1876 – 1929) було вміщено близько 60 українознавчих (або таких, що торкалися цієї тематики) статей та рецензій, половина з яких присвячена питанням української лінгвістики: фонології, граматики, лексикології та діалектології.


Звертаємо увагу на дослідження акцентологічних особливостей української мови, яких торкаються на сторінках „Архіву” К. Ганкевич, І. Верхратський, І. Гануш.


У дослідженні “Внесок до вчення про малоруський акцент” К. Ганкевич зауважує, що раніше до наголосу ставилися як до другорядного елемента мови. Окрім того відзначає, що в українській мові акцент не пов’язаний з місцем слова в реченні (як, наприклад, у німецькій) і не залежить від подовження голосного, оскільки усі склади мають однакову довготу. Український наголос є непостійним, рухомим: наголошення основи в°́д зберігається в словах ув°́домити, в°́домость, по св°́дому, але може переходити і на кінець (ув°домля́ти) або на початок слова (вы́в°дати, за́пов°дь, по́в°сть). Є відмінність в уживанні слів свобо́да, наро́д, ве́село в східній Україні (так само, як у великоруській мові) і в Галичині – свобода́, на́рôд, весе́ло. Та й взагалі в Галичині через сильний вплив польської та німецької мов – “жахлива” акцентуація, особливо в лемків.


У праці „Про наголос у малоруській мові” К. Ганкевич характеризує шість основних правил наголошування українських дієслів (подаємо їх у прикладах). 1) Стра́шити – тепер. ч.: стра́шу, стра́шитъ, стра́шите, стра́шивши, стра́шеный. 2) Наклони́тинакланя́ти, накланя́ю, накланя́ете, накланя́й, накланя́лъ, але накла́няный. 3) Заки́нутизаки́довати, заки́дую, заки́дуете, заки́дуйте, заки́дованый, але закида́ти. 4) Писа́ти – тепер. ч.: пи́шу, пи́шете, пи́шучій, але пиши́; мин. ч.: писа́вшїй, писа́лъ, але пи́саный. 5) Бра́тиберу́, бере́мо і бере́мъ, бере́те, але хвали́тихвалю́, хвалимо́ і хвали́мъ, хвалите́. 6) Набра́тинаберу́, набере́те, набра́вшїй, але на́браный, так само як за́спаный, при́дбаный.


І. Верхратський у статті “Ще один внесок до наголосу в малоруській мові” переконує, що українська мова складає органічне ціле, і, щоб повністю її опанувати, потрібно пильно студіювати мову народу. Тоді ніхто не стверджуватиме, що малоруська мова є сумішшю інших слов’янських мов. Наприклад, уживання -є- замість -я- в словах шє́пка, жєль, жє́ловати, чєс, мє́со, тє́жко аж ніяк не спричинено польським впливом, оскільки поляки говорять czapka, źal, czac. Водночас у гуцулів чуємо: жабє, є́вір (замість явір), є́к (замість як). На думку І. Верхратського, така діалектна вимова зумовлена тільки фонетичною близькістю цих звуків.


Праця І. Гануша “Про наголос іменників в малоруській мові” привертає увагу міркуваннями та висновками автора про українську акцентуацію у зв’язку з російською та іншими слов’янськими. Між ними є чимало і спільного, і відмінного, а нехтування обома цими факторами призводить, з одного боку, до поверхового аналізу й недостовірних висновків (наприклад, що в давні часи малоруська акцентуація цілком відрізнялася від російської), а з другого – до фактичного ігнорування українського наголосу в реконструкції праслов’янської системи акцентуації.


Автор вважає, що систематизувати явища наголошування в українській та російській мовах – “майже неможливо”, тому він робить спробу з’ясувати “стосунки” наголосу цих двох мов хоча б в іменниках, опираючись на літературні твори (в яких відображено акцентуацію), а також на власні спостереження над “галицькою народною мовою”. Предмет аналізу І. Гануша, за його ж словами, – східногалицьке та південномалоруське наріччя, оскільки вони найкраще зберегли діалектні відмінності, і частково – давні писемні пам’ятки, “у яких є ознаки наголосу”.


Розглянуто в „Архіві слов’янської філології” й морфологічно-формотворчі явища в українській мові.


Вплив аналогії на формотворчі процеси української мови відзначає С. Смаль-Стоцький у статті “Вид інтенсивної дії в українській мові”. Автор підкреслює, що ні в граматичній літературі, ні в порівняльних славістичних працях немає й згадки про те, що в українській мові добре розвинений “вид інтенсивної дії” (аctio intensiva) дієслів, який є “надзвичайним явищем” у мові російської України, меншою мірою – австрійської. С. Смаль-Стоцький наводить чималий перелік дієслів, що можуть утворювати згаданий вид, із словника Б. Грінченка, як-от: грюкати – грюкнути – грюконути, дмухати – дмухнути – дмухонути, стрибати – стрибнути – стрибонути, шарпати – шарпнути – шарпонути  й багато інших. На основі аналізу цього матеріалу дослідник стверджує, що в українській мові існують дієслова "аctio intensiva", що виражають “одноразову, сильну, енергійну, раптово виконувану дію”, цей вид має два варіанти наголосу: -ону́ти та -о́нути.


На сторінках „Архіву” публікувано студії, що торкалися проблем історичної граматики. Так, у праці О.Колесси “Діалектологічні ознаки південноруської пам’ятки «Житіє св. Сави»” зазначено, що, починаючи з другої половини XI ст., давньоруські пам’ятки виявляють чіткі ознаки розмежування руських наріч на дві групи – південну і північну, що в основних фонетичних та морфологічних рисах завершилося в XV столітті.


Південноруські пам’ятки XI – XIV ст. відрізнялися від інших руських пам’яток такими ознаками (усього 20): -ти-и замість -ть-и; жч замість жд; ° замість е (а також и замість °); чергування в- з у-; заміна ы на и; ги, ки, хи замість гы, кы, хы; о замість е після ж, ч, ш, щ; о замість е в словах тоб°, соб°; ж, ч, ш, щ, ц в дієсловах з , , ; ы замість ъ після плавних (блыко дрыва); ерьр) замість ръ (скербь); вставне о перед плавним (золоба); о замість ъ перед о (изо олтар); кде, сде для північноруського кд°, зд°; -ь, -ь, -ь, -ьи замість -и, -и, -и, -ии; Н. мн. чол. р. на -ове; дієслівні закінчення 3 ос. без -ть; наказова форма на -°мъ, -°те замість -имъ, -ите; закінчення минулого часу -шеть, -хоуть замість -ше, -хоу; дієслівні закінчення -мо.


Фонологічно-граматичні дослідження діалектів Галичини та Угорської Русі проаналізовано в розвідці І. Верхратського “Про наріччя галицьких лемків”, яка висвітлює, серед іншого, фонетико-граматичні відмінності лемківських діалектів на тлі інших галицьких та української мови загалом. Лемківські діалекти, за  І. Верхратським, цікаві тим, що зберегли чимало давніх форм та елементів, втрачених або цілком змінених в інших говірках (наприклад, триє, штыриє). Для лемків (названих так через уживання ними частки лем замість лиш, тільки; самоназва – руснаки) характерна втрата -ь в кінці слів (отец, оген, кін, смерт, пят, а також ход, бер, роб із ходь, берь, робь (= ходи, бери, роби)), яке, проте, зберігається після -л (приятель, кырдель); є також незвичні пом’якшені форми, як-от: понедьільок, характеря, сьвато (свято), цьвак (цвях). Частіше, ніж в інших галичан, у лемків зникає початковий приголосний (й- або в-): абко, авір, айце; одойти, она, уйко, увця або уця. Нерідко -жд- замінюється на -дж- (одеджа, медже, чуджый, виджу); о – на і (Пільща замість Польща, набіжний замість набожний); і (е) – на ю (люд замість лід, лед; мюд замість мід, мед; тютка замість тітка); що вимовляється як што та багато іншого.


Лексичні та етимологічні особливості західноукраїнських діалектів  представлені в „Архіві” західноукраїнською діалектологією кінця ХІХ – початку ХХ століття. Так, наприклад, особливості щодо лемківських діалектів спостерігав часто в граматичному контексті Іван Верхратський у студіях “Про наріччя галицьких лемків” та “Наріччя району Угерці, біля Ліско”.


Лемки не тільки зберегли чимало первісних руських форм, які в інших діалектах зникли або перетворилися на інші (триє, штириє), а й сформували власні лексичні й фразеологічні новотвори (частка лем, незвичні скорочення хо-ле-хо!, со-ле-ся-со!, но-ле-но!, га-ле-га!, га-по-ле!, ойте-ле-ойте! тощо; фраземи пядит усениця, ольій спущати, вода горнула, пчівняк гукнуў, загнести тьісто, право положити). Окремі з лемківських діалектизмів і тепер уживаються в літературній мові (реченец, спадчина). А ось такі характерні для лемківських говірок лексеми, як ярец (замість ячмінь), гу́слі (замість скри́пки), попе́р (Р. в. попрю́; замість перець), хыжа (замість халупа) є очевидними запозиченнями.


 


Отже, підсумовуючи огляд лінгвоукраїністичних розвідок у „Архіві слов’янської філології”, можемо констатувати, що найповніше на його сторінках було представлено західноукраїнську діалектологію кінця ХІХ – початку ХХ століття, що на той час активно досліджувала питання фонетики, словозміни, лексики та етимології. Досить виразно відбилися в часописі й перші кроки становлення української акцентології. Історична граматика (в Україні, на противагу Росії, вона розвивалася досить повільно) так само, як і граматичні дослідження літературної української мови (у науковому колі теж не були широко практиковані), в часописі В. Ягича репрезентована поодинокими статтями. І, нарешті, синтаксичні чи стилістичні студії – у контексті недостатнього розвитку цих галузей у тогочасному українському мовознавстві – в „Архіві слов’янської філології” відсутні цілком. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины