РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ ЙЕМЕНА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (1994–2000 гг.)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ ЙЕМЕНА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (1994–2000 гг.)
Альтернативное Название: РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДРУКУ ЄМЕНУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СУСПІЛЬСТВА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ (1994-2000 рр.)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обгрунтовано актуальність теми, її територіальні та хронологічні межі, визначено мету та основні завдання дослідження, обєкт, предмет та наукові методи, підкреслено його новизну, визначено теоретичне і практичне значення дисертації.


Перший розділ “Історіографія і джерельна база” присвячено розгляду історичних процесів, які проходили в Ємені, в їхньому зв’язку з розвитком, становленням засобів  масової інформації країни і їх відображенням в науці про журналістику. Автор докладно по­ка­зує, як за дуже короткий, за історичними мірками, час Ємен пройшов шлях від вико­рис­тання традиційних засобів розповсюдження інфор­мації, рукописної журналістики (кі­нець ХІХ – початок ХХ ст.) до створення сучасних ЗМІ (80-ті роки ХХ ст.). І саме у 80-ті роки в країні розпочато перші дослідження в галузі засобів масової інфор­мації, для яких визрівають певні економічні, соціально-політичні умови: створення національної економіки і на цій основі розвиток науки і техніки, культури в країні, перехід від політики міжнародної ізоляції до встановлення широких міжнародних зв’язків з багатьма країнами. При цьому дисертант відзначає три важливі особливості процесу створення і функціонування засобів масової інформації в Ємені, а, отже, організації її досліджень:


1.                 Значний відсоток неписьменних громадян країни, населення якої проживає, в основному, у сільській, гірській та віддаленій місце­вості;


2.                 Переважна підготовка журналістських кадрів і вчених-дослід­ників у галузі засобів масової інформації за кордоном;


3.                 Особлива роль армії у створенні і функціонуванні ЗМІ.


Автор всебічно аналізує історіографію проблеми, акцен­тую­чи увагу на тому, що тільки у 1976 р. Аль-Зейн Абдула Яхья зробив спробу першого загального дослідження єменських засобів масової інформації, а 1988 р. Хават Мухаммед Алі комплексно проаналізував проблеми і тенденції розвитку ЗМІ Єменської Арабської Республіки. У той же час побачили світ роботи, присвячені окремим площинам цієї проблеми: Сайф Алі Абдо Мукред дослідив стан і тенденції розвитку кооперативної преси ЄАР, Аль-Акмар Ахмед Хизам роз­гля­нув становлення, структуру і особливості розвитку військової преси ЄАР, Фарук Мохаммед Бадр Мохаммед зупинився на проблемах підвищення ефективності військової преси Збройних Сил Єменської Республіки, Абдул Азиз Шараф, Аль-Зейн Абдула Яхья, Махмуд Адхам, Мухаммед Абдул Гапар Салам та інші у своїх працях відобразили стан і розвиток теорії і практики єменських засобів масової інформації – функції і принципи журналістики, різні галузі творчої діяльності журналіста.


Проте, констатує автор, навіть при наявності окремих наукових робіт з теорії і практики єменської журналістики, з дослідження функ­ціонування єменських засобів масової інформації все ж відсутні спеціальні праці, присвячені проблемам інформаційного забез­пе­чен­ня центральною пресою суспільно-політичних перетворень єменсь­кого суспільства. Відсутні й дослідження, де б на основі комплекс­ного підходу розглядалися роль і функціонування, шляхи підвищен­ня ефективності цієї групи друкованих видань у взаємозв’язку їх із читацькою аудиторією на етапі останнього п’ятиріччя ХХ ст. Тому, вирішуючи завдання цієї роботи, автор широко використовував досвід і практику, наукові розробки радянських, сучасних українських та ро­сійсь­ких дослідників, наближені до теми дисертації: роботи А. О. Гра­бельникова, С. М. Гуревича, В. Й. Здоровеги, В. Ф. Іванова, Й. Д. Лося, М. М. Назарова, А. Г. Погрібного, Г. І. Почепцова, Є. П. Про­хорова, В. В. Різуна, М. М. Романюка, М. І. Скуленка, Б. І. Чернякова, В. І. Шкляра, Ю. А. Шер­ко­вина та ін.


Цінність робіт названих авторів дисертант бачить у тому, що пред­метом дослідження стали матеріали про значні зміни у світі після завершення “холодної війни”: становлення нової структури світового порядку, збалансування геополітичних інтересів, фор­му­ван­ня багатополюсного світу, розширення світового інформаційного поля. Автори розглядають такі поняття, як “геополітичні зміни”, “інформаційний простір”, “комунікативна гласність”, “інформаційна модель” тощо. Новий час, нові політичні умови вимагають і нового ста­ну засобів масової інформації – демократичності, відкритості, праг­нення до взаєморозуміння, врахування умов сучасного ринку і т. д. Таким чином, науковий пошук у галузі проблем ЗМІ повинен будуватися на комплексній основі, а наукова база його джерел складатися не тільки із власне матеріалів самих засобів масової ін­фор­мації (газет, журналів, матеріалів радіо і телепередач), аналізу досвіду роботи творчих колективів, теорії журналістики, але й із ін­тегруючих у ній галузей наук – історії, філософії, психології, соціо­ло­гії, статистики та ін. Базуючись на сказаному, автор детально розглядає роботи, що складають основу наукової бази дослідження. Це керівні державні й урядові документи з організації та функціо­ну­вання єменських засобів масової інформації (перш за все Консти­туція ЄР); матеріали досліджуваних засобів масової інформації; ар­хів­ні джерела та матеріали; матеріали конкретних соціологічних до­слід­жень; довідкова література. На основі цього зроблено висновок: названі наукові матеріали і розробки дозволили здійснити дослідження вказаної теми, були для нього міцною методологічною основою; забезпечили отримання необхідного наукового результату.


Другий розділ дисертації “Сучасна преса в суспільно-політичному просторі Ємену” присвячений висвітленню основних напрямів суспільно-політичного розвитку життя сучасного єменсь­ко­го суспільства, виявленню ролі в ньому преси як найважливішої частини національної системи засобів масової інформації. У зв’язку з цим автор визначає завдання, структуру, типологічні характеристики єменської центральної преси, тенденції її розвитку.


Дисертант виокремлює три особливості розвитку Єменської Республіки, які значуще відбились на перебігу її розвитку: по-перше, об’єднавчий процес Південного Ємену з Північним; по-друге, швид­ке просування країни шляхом демократизації; по-третє, перехід об’єднаного Ємену від родо-племінного суспільства до сучасного. Проблеми політичного, економічного, соціального розвитку Ємену знайшли своє відображення в різних публікаціях, наукових роботах як єменських, так і арабських авторів. Серед них дисертант відзначає праці Алі Хейсам аль-Гаріба, Ід ал-Ата Табіта, Саад ад-Дін Ібрахіма та інших авторів, які грунтовно розглядали процеси суспільної модернізації Ємену, перш за все демократизації суспільства. На цій основі дисертант аналізує взаємозв’язок між інформаційно-технологічними, економічними, соціальними, культурними і політич­ними факторами суспільного розвитку. На думку дисертанта, це і є найбільш раціональний шлях до розуміння сьогоднішнього стану єменського суспільства, перспектив розвитку й ефективної участі в житті країни засобів масової інформації.


При цьому, коли автор аналізує нинішню суспільно-політичну ситуацію в країні і участь у ній засобів масової інформації, то має на увазі той соціально-економічний та історичний фон, на якому вона розгортається: гостра економічна криза, відрив від реальності задля втілення єдності (на Півдні була спроба унікального досвіду впро­вадження марксизму як офіційної ідеології, а на Півночі суспільство не вийшло за межі традиційної держави з намаганням її модернізації, але і там, і там переважали родо-племінні стосунки). При цьому вра­хо­вано складну природу громадянського суспільства (воно визна­ча­ється культурною замкнутістю більше, як інші арабські країни), гострою боротьбою між прихильниками традиціоналізму (традицій­них цінностей та відносин спорідненості) і модернізму (перехід до державної системи з її закладами і національними відносинами); розбіжностями між закликами керівництва до демократії та прак­ти­кою перетворення в життя її принципів (виявляється великий розрив між словом і ділом, і єменське керівництво залишається прихиль­ником деспотичної політичної культури, що проявляється в його реаль­ній діяльності). Таким чином, робить висновок дисертант, перед Єменською Республікою постав складний комплекс завдань, які потрібно вирішувати. Серед них найважливішими є: поліпшення економічного стану держави і зміцнення політичної культури, зокрема поваги до Конституції та гарантія загальних прав громадянина в межах закону. Не випадково ці моменти відображені в такому дуже важливому документі, як “Головні спрямування інформаційної політики Ємену”.


Характеризуючи особливості національної системи і підсистем засобів масової інформації Ємену, автор відзначає, що формувалися вони під впливом суспільних потреб, з метою забезпечення участі всіх членів суспільства, суспільних груп і організацій політичної системи в економічній, соціально-політичній і духовній діяльності. Дисертант акцентує увагу на ролі центральної преси Ємену, яку вона покликана відігравати в суспільному житті як суб’єкт історичної твор­чості. Такий підхід до завдань преси, національна побудова за­собів масової інформації забезпечує універсальність інформаційного процесу, його диференційованість, спеціалізацію стосовно різних функцій журналістики. На сьогоднішній день, за підрахунками вче­них, в Ємені нараховується 108 основних органів масової інформації, які постійно функціонують в межах країни. Серед них – два телецентри (міста Сана й Аден, відповідно перший і другий канали); шість радіоцентрів (національних і обласних); тринадцять державних газет; сорок вісім недержавних газет; двадцять один державний журнал; вісімнадцять недержавних журналів. Автор детально розглядає поле друкованих ЗМІ країни, в яке вписались 61 газета і 39 журналів, періодичність їхнього виходу, відсоткове співвідношення державних і недержавних часописів щодо місць видання, їхню направленість, користування INTERNETом.


На основі цього робиться висновок про те, що Ємен має чітко оформлену мережу органів масової інформації, з своїми особливими технічними творчими засобами задоволення суспільних потреб, потреб різних соціальних груп, суспільних і політичних організацій, установ різного роду інформації. Ці засоби дозволяють забезпечити розподіл функцій журналістики між ними і на цій основі активну участь в забезпеченні відображення суспільних процесів в країні.


Третій розділ дисертації “Інформаційно-аналітична роль центральної преси Ємену в діалозі з суспільством” присвячений аналізу особливостей виробництва і споживання масової інформації. Тут розглядаються такі поняття, як “інформаційні потреби”, “інфор­ма­ційний інтерес”, “редакція”, “аудиторія”, відносини між цими явищами в умовах інформаційного ринку, які автор характеризує як діалектичні. Вони визначаються перш за все інформаційними по­тре­бами і інформаційними інтересами аудиторії, які і стають стимулом розвитку редакції. А ріст потреб в інформації, її виробництві і спо­жи­ванні формує і регулює інформаційний ринок, на який виходять і де “працюють” ті чи інші засоби масової інформації. Отже, щоб повести предметну розмову про ефективність центральної єменської преси, треба мати необхідні дані як про саму редакцію, так і про читацьку аудиторію, якій призначений певний тип преси; про її інформаційні потреби і інформаційні інтереси. Для цього автор визначає основні напрями вивчення читацької аудиторії центральної преси Ємену, які дозволяють в найповнішому обсязі отримати необхідні відомості про об’єкт дослідження. Дисертант визначає їх як зібрання певних харак­те­ристик: географічних (розподіл населення на території); соціально-демографічних (стать, вік, національна приналежність, рівень освіти, дані про трудову, виробничу діяльність); психографічних (стиль жит­тя, історичні та національні традиції, звички, мова, культура, релігія); соціально-психологічних (до яких засобів масової інформації звер­таються і чому, як регулярно, наскільки вони задоволені (не задо­волені) ними і т. д.).


Перелічені характеристики дозволяють отримати узагальнений соціальний портрет читача сьогоднішнього Ємену, який і становить основу читацької аудиторії центральної преси. Дослідження дисер­тан­та засвідчують, що характерними рисами єменського читача є: невисокий освітній ценз (сьогодні рівень неграмотності серед жінок до­сягає 76,0%, чоловіків – 37,0%); переважно чоловічий образ читацької аудиторії (серед читачів центральних газет чоловіків переважна більшість – 89,0%); приналежність більшої частини чи­та­чів до населення міста (таких 91,5%); великий розрив між межа­ми потенційної і реальної читацької аудиторії (четверо чоловіків і вісім жінок з десяти через неписьменність не можуть користуватися інформацією центральної преси); мононаціональний характер єменського суспільства з розбіжностями, що обумовлені приналеж­ніс­тю до якогось племені (переважна більшість населення – араби); висока релігійна свідомість (100,0% населення – люди віруючі; в основі віри лежить Шаріат як вірний і повний кодекс життя людини, основа для розробки всієї інформаційної політики Єменської респуб­ліки); культ сім’ї як об’єднуюче начало єменського суспільства (її розглядають як колиску людства, цивілізації, бо в сім’ї закладаються характер, вдача людини, її моральні цінності); низька емоційність (єменці дуже спокійні і витримані люди. Не люблять поспішати ні в розмові, ні в роботі, схильні до логічних міркувань, неквапливої роз­мови, переконання людей фактами, прикладами. Значно менше сприймають умовляння. Звідси йдуть витоки стилю матеріалів для ЗМІ); низьке критичне сприйняття суспільною свідомістю подій в житті і побуті (єменці хворобливо реагують на будь-які критичні зауваження і негативні висловлювання, які сто­су­ються особистого життя, роботи, побуту, оцінки дії); активність при звер­ненні до різних ЗМІ, широка тематична направленість ін­фор­маційних інтересів і потреб єменських читачів (73,3% опитаних регулярно дивляться телебачення і слухають радіо, звертаються тільки до телебачення – 20,7%, тільки до радіо – 6,0%; практично кожного дня звертаються до різних періодичних видань 21,8% респондентів, 1–2 рази на тиждень – 7,3%, а 49,6% їх не читають. При­чина – високий рівень неграмотності єменського населення); висока читабельність періодичних видань Ємену (провідне місце в переліку найбільш популярних газет займає щоденна суспільно-політична газета “Аль-Саура” (“Революція”), на другому місці – ор­ган МО щотижнева газета “26 септамбор” (“26 вересня”), на третьому – щоденна суспільно-політична газета “Аль-Джумухурія” (“Республіка”). Їх регулярно читають відповідно 52,4%, 29,3%, 13,4%, нерегулярно – 42,7%, 34,1%, 35,4% опитаних.


Автор докладно характеризує ці видання і у висновку відзначає, що вони мають декілька загальних рис, властивих їм як визначеній групі видань, що і дозволяє об’єднати їх в поняття “тип видання”. До першої групи відносяться ознаки, які відображають зміст газет. У цих виданнях загальне головне спрямування – дати читачам новини про різні події, які відбулися, чи доповнити вже відому інформацію новою. У цьому проявляється типовість видань, як і в їх зверненні передусім до типових подій (внутрішнє та міжнародне життя, економіка, наука, культура, моральні і релігійні проблеми), звідси – і типовість проблемно-тематичних спрямувань, рубрик цих газет. До другої – ознаки, які відображають форму подачі матеріалів. Спо­сте­рі­гається намагання використати широкий спектр газетних жанрів, більшою мірою інформаційних в “Аль-Саурі” (“Революція”) і “26 септамбар” (“26 вересня”), інформаційно-аналітичних в “Аль-Джумухурії” (“Республіка”). Особливості використання тих чи інших жанрів або поєднання їх в газеті визначаються характером, при­зна­ченням, особливостями читацької аудиторії. До третьої – ознаки, які відображають структуру, композиційні особливості видань. Це перш за все виражається у типовості розподілу матеріалів на шпальтах. До четвертої – ознаки, які відображають зв’язок газети з її читацькою аудиторією. Орієнтація матеріалів на різні категорії читачів, реальне врахування їх читацьких інтересів і потреб. Тобто встановлення прямого і зворотного зв’язку “редакція – читач – редакція”.


Фіксація низки сталих характерних рис “обличчя” центральних єменських газет “Аль-Саура” (“Революція”), “Аль-Джумухурія” (“Республіка”), “26 септамбар” (“26 вересня”), які відрізняють ці видання від інших і тим самим роблять їх для визначеного кола чи­тачів унікальними і привабливими, дає право автору стверджувати, що центральна преса Ємену є усталеним типом видань зі своїми особливостями продукування соціальної інформації.


На основі отриманих даних дисертант розглядає і фактори та умови підвищення ефективності функціонування центральної преси Ємену в інформаційному забезпеченні суспільно-політичних процесів. Перш за все автор визначає поняття “умова” і “фактор” стосовно діяльності засобів масової інформації. І на цій основі фор­му­лює визначення ефективності центральної преси як ступінь задоволення потреб суспільства в соціальній інформації, необхідний для його оптимального функціонування і розвитку при дотриманні ці­лої низки факторів і умов як загальносистемного (пов’язаних із проце­сом функціонування ЗМІ у суспільстві), так і внутрішньо­редакційного характеру (пов’язаних з діяльністю самої редакції).


Стосовно ж завдань і об’єкта дослідження (єменське сус­піль­ство, його ЗМІ і їхній головний загін – центральна преса країни) сфор­мульоване визначення автор уточнює і доповнює. У цьому випадку ефективність центральної преси Ємену визначає як ступінь задоволення потреб єменського суспільства в соціальній інформації, необхідній для оптимального функціонування та розвитку об’єднаного Ємену, вирішення загально­державних завдань, інтенсифікації соціально-економічних процесів у регіонах, включення всіх громадян у процеси суспільного розвитку країни при дотримуванні багатьох факторів і умов загальносистемного, обумовлених процесом функ­ціонування центральних газет Ємену “Аль-Саура” (“Револю­ція”), “Аль-Джумухурія” (“Республіка”) в єменському суспільстві, і внутрішньоредакційного характеру, що пов’язані з діяльністю редакцій охарактеризованого і вивченого типу видань.


Спочатку розглядаються загальносистемні умови і фактори ефективності єменської центральної преси. Такими факторами, на погляд дисертанта, є:


-                     потреба єменського суспільства в отриманні соціальної інформації;


-                     інформаційні інтереси читацької аудиторії центральної преси Ємену.


Автор докладно розглядає названі фактори і доводить, що їх реалізація можлива тільки при дотриманні певних умов ефективної діяльності ЗМІ. До них належать:


-                     підготовка і передача соціально значущої інформації про всі сфери життєдіяльності суспільства;


-                     збереження пріоритету суспільних інтересів і загально­людських гуманістичних цінностей перед груповими;


-                     дотримання Конституції та законів Ємену, міжнародних правових актів при шануванні всіх демократичних інституцій країни;


-                     додержання канонів Ісламу, загальнолюдських норм моралі, стандартів культурних взаємовідносин із суспільством;


-                     залучення членів єменського суспільства в творчий процес зміцнення країни, підвищення їх соціальної активності.


Найслабший бік діяльності центральних газет Ємену – майже повна відсутність зворотного зв’язку з читачами. Проводячи опи­ту­вання серед останніх, дисертант задавав питання: “Підтримуєте ви зв’язок з газетою?” і пропонував обрати форми цього зв’язку. Від­по­віді засмучують. Тільки 6% респондентів змогли відповісти позитивно на це питання; сказали, що посилали листи в газету, 8,6 %; писали для газети – 12,0%. Дуже слабо практична єменська журна­ліс­тика використовує такі форми співпраці з читачами, як читацькі конференції, усні випуски газети, звіти перед читачами. Вони в Ємені проводяться вкрай рідко тому, що журналісти не вважають їх необхідними. Ще складніше з проведенням соціологічних опитувань читацьких аудиторій. 100 відсотків опитаних журналістів відповіли негативно на питання, чи брали вони участь у такій роботі. Більше того, розмова про необхідність проведення таких досліджень ве­деться тільки серед вчених, викладачів кафедри журналістики Ко­леджу інформації (м. Сана). Під час особистого спілкування автора з єменськими журналістами відчувався значний скептицизм щодо необхідності проведення подібних досліджень. Він пов’язаний як з недостатнім розумінням важливості цього питання, так і з трудно­щами при його проведенні – малограмотність аудиторії, її побоюван­ня висловити свою думку про газету. За великим рахунком, ні єменсь­кі журналісти, ні єменські читачі ще не готові до подібних досліджень. Але це не означає, робить висновок автор, що про це не треба вести мову, ставити питання, готувати і працівників ЗМІ, і їхню аудиторію до спільної розмови.


У “Висновках” дисертант узагальнює підсумки проведеного дослідження, підкреслюючи важливість викладених загально­систем­них факторів і умов ефективної діяльності центральної єменської преси. Підкреслюється, що журналісти ще недостатньо усвідомили необхідність органічної єдності цих факторів та умов, без яких подаль­ший прогрес єменських засобів масової інформації буде не­легким. Центральні ж газети мають великий резерв для підсилення свого впливу на читацьку аудиторію, який складається, перш за все, з того, що необхідно підвищувати авторитет друкованих ЗМІ, в матеріалах бути ближче до народу, підсилювати аналітичність, доступність друкованих матеріалів.


Аналізуючи внутрішньоредакційні умови і фактори ефективності єменської центральної преси дисертант відзначив такі чинники:


-          проблеми, пов’язані з кадрами редакції, організацією та умо­вами їхньої роботи. Для розширення бази дослідження автор виділяє як рівень суб’єкта діяльності, тобто кадровий склад, його характе­ристику, рівень професійної майстерності, так і рівень його діяльності – керівництво редакції, організацію творчого процесу;


-                     фаховість журналістських кадрів як основного суб’єкта виробництва соціальної інформації для центральних газет Ємену;


-                     діяльність редакційного колективу як основного реалізатора творчого потенціалу журналістів.


Дисертант, розглядаючи означені фактори, створює “портрет” жур­наліста центральної преси Ємену, використовуючи підсумки спе­ці­ального дослідження – опитування у вигляді анкетування серед твор­чих співпрацівників газет Ємену, таких, як “Аль-Саура” (“Рево­лю­­ція”), “26 септамбар” (“26 вересня”), “Аль-Джумухурія” (“Респуб­лі­ка”) та ін. Всього було опитано 542 журналіста, що дозволяє го­во­ри­ти про те, що отримані дані реально відображають становище справ з кадрами. Підсумки опитування свідчать: провідне місце в єменсь­кій журналістиці належить чоловікам, їх переважна більшість – 92,3%; єменська журналістика порівняно молода: 21,4% – це люди у віковому діапазоні 18–29 років, 38,0% – мають від 30 до 39 років, 18,4% – від 40 до 49 років. Журналісти старші 50 років складають 13,7%. Ця думка підтверджується і при аналізі досвіду фахової роботи досліджуваної групи: стаж від 1 до 5 років мають 41,1% опитаних, від 6 до 11 років – 31,5%, від 11 до 20 років – 14,4%, понад 20 років – 13,0%. Тому оптимальне поєднання досвідчених і молодих за стажем роботи співробітників свідчить про добрі можливості для організації ефективного творчого процесу. Журналісти централь­них газет освічені: 37,5% творчих співпрацівників мають вищу жур­на­лістську освіту, ще 36,9% мають вищу освіту, але не пов’язану зі спеціальністю, 25,2% опитаних вчились за кордоном, 3,9% продовжують вчитись в різних вищих навчальних закладах.


Таким чином, проаналізувавши риси соціального портрета журналіста єменських центральних газет, їхні соціально-демогра­фічні, соціально-професійні, психологічні якості, рівень професійної підготовки, дисертант говорить про їх значний творчий потенціал, хоча ще не реалізований в повному обсязі. Його реалізація можлива, перш за все, завдяки встановленню постійних зв’язків з читачами, зростан­ню кількості штатних працівників, які мають спеціальну журналіст­ську освіту, кількості жінок. А поки що редакції значною мірою працюють у відриві від аудиторії і в зв’язку з цим відчувають великі труднощі в задоволенні читацьких інтересів.


Діяльність редакційного колективу як головного реалізатора творчого потенціалу журналіста автор розглядає на базі її основних функцій – адміністративної, організаторської, інформаційно-пропа­ган­дистської і робить висновок про те, що ефективність центральних газет Ємену залежить від дотримання ними уже названих факторів і умов як загальносистемного, так і внутрішньоредакційного харак­теру. Найважливіші серед них – всебічне вивчення і максимально повне задоволення потреб і інтересів читацьких аудиторій при високопрофесійному ставленні всіх членів редакційного колективу до своїх обов’язків. Досягнення цих цілей можливе тільки шляхом зміцнення звязків із читачами, підвищення якості газетних пуб­лі­кацій, привабливості самого видання, творчої майстерності, органі­зації їхньої роботи.


Для підвищення ефективності центральних газет Ємену автор фор­мулює практичні рекомендації і пропонує вирішити такі завдання:


1.                 Створити при Міністерстві інформації науковий відділ з вив­чення проблеми підвищення ефективності засобів масової інформації і напрацювання практичних рекомендацій для їх по­даль­шого розвитку. При цьому відділі сформувати громадську раду, до складу якої включити штатних працівників відділу, редакторів цент­ральних газет, їхніх заступників, провідних журналістів. Рада на осно­ві аналізу роботи центральних газет напрацьовує необхідні реко­мендації для розвитку і вдосконалення усієї системи засобів масової інформації.


2.                 Відділу вивчення ефективності ЗМІ розробити перелік тем з про­ведення досліджень стану як самих ЗМІ, так і їхніх читацьких ау­ди­торій, рівня підготовки та перепідготовки журналістських кадрів, організації масової і громадської роботи. Матеріали таких досліджень узагальнювати, розробляти практичні рекомендації.


3.                 Редакціям газет “Аль-Саура” (“Революція”), “Аль-Джу­му­ху­рія” (“Республіка”) періодично (1–2 рази на рік) проводити комп­лексні дослідження читацьких аудиторій для вивчення перш за все їх інтересів, очікувань, ступеня задоволеності публікаціями видань.


4.                 У планах професійної підготовки творчих працівників редакцій передбачити проведення спеціальних семінарів і прак­тич­них занять з організації соціологічних досліджень, напрацювання необхідних документів, методики аналізу отриманих даних. На ка­федрі журналістики Коледжу інформації (м. Сана) розробити спеці­альні методичні рекомендації для допомоги керівникам редакційних колективів в організації навчання журналістів методиці і техніці проведення соціологічних досліджень.


 


5.                 Редакціям центральних газет регулярно організовувати постійно діючі семінари для навчання журналістів практиці масової роботи, проводити творчі звіти, читацькі конференції з усіма кате­го­ріями читачів. Особливо залучати молодь, жінок, жителів сільських районів, віддалених, гірських місцевостей. Саме такий комплексний, організаційно-творчий підхід до проблем підвищення ефективності цент­ральної преси Ємену дозволить перетворити їх у дійсно цілісну систему цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в країні.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины