ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ЇХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ЇХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Сучасна галузь адміні­стративного права України перебуває на етапі радикального реформування, передусім в напрямку запровадження «людиноцентристської» ідеології адміні­стративного праворозуміння. Це неможливо без запровадження у правотворчій та правозастосовчій діяльності органів публічної адміністрації (до якої за європейською традицією відносяться органи виконавчої влади та органи місце­вого самоврядування) сучасних європейських принципів адміністративного права. Саме ці принципи мають стати в найближчій перспективі ключовими засадами якісного оновлення галузі адміністративного права України.

Європейські принципи адміністративного права як сучасні загальновизнані демократичні цінності європейської цивілізації слугують орієнтиром прове­дення державно-правових реформ у країнах Центральної та Східної Європи. Тому дослідження їх змісту набуває пріоритетного значення для реалізації євроінтеграційного курсу країни. Адже в радянській та пострадянській докт­ринах адміністративного права принципи цієї галузі невиправдано підмінялися принципами державного управління. Це перешкоджало демократичному розвитку вітчизняної галузі адміністративного права.

Аналіз вітчизняної джерельної бази підтверджує, що проведені на даний час дослідження з питань запровадження європейських принципів адміністра­тивного права не мають комплексного характеру, а переважно присвячені висвітленню змісту та значення окремих європейських правових принципів або їх складових для цілей реформування певних інститутів адміністративного права України. Водночас у працях представників вітчизняної науки загальної теорії держави і права, конституційного та адміністративного права, теорії державного управління В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяка, І. А. Грицяка, Л. Є. Кисіль, М. І. Козюбри, І. Б. Коліушка, В. К. Колпакова, І. О. Кресіної, Є. Б. Кубка, Р. О. Куйбіди, В. Я. Настюка, Ю. С. Педька, І. П. Голосніченка, Г. Й. Ткач, П. М. Рабіновича, Н. М. Оніщенко, В. Ф. Оп­ришка, А. О. Селіванова, В. Ф. Сіренка, С. Г. Стеценка, О. В. Стойко, О. І. Ха­ритонової, В. В. Цвєткова, В. М. Шаповала, С. В. Шевчука, Ю. С. Шемшучен­ка та ін. зроблено важливі кроки в напрямку вивчення зарубіжних стандартів і принципів належного урядування. У вітчизняній адміністративно-правовій літературі утверджується розуміння необхідності суттєвого перегляду переліку, змісту та значення принципів галузі адміністративного права, з урахуванням сучасної практики правотворення у європейських країнах.

Серед праць провідних європейських вчених і дослідників з означеної проблематики розглянуто роботи Г. Бребана, Ж. Булуа, П. Дельвове, К. Демке, Г. Граббе, Ж. Гессе, Ж. Зіллера, Ф. Кардона, Г. Кітченберга, Ж.-М. Майота, К. Нілла, К. Ніццо, Ж. Олсена, Ж. Раза, В. Руша, М. Фромонта, Ж. Фурньє, Ю. Шварце, Р.-М. Шевальє та деяких інших.

В європейських країнах впродовж останніх десяти років було проведено комплексні науково-практичні дослідження сучасних принципів і стандартів діяльності публічних адміністрацій, з урахуванням яких розроблено методичні рекомендації щодо їх входження до Європейського адміністративного просто­ру (ЄАП), а також сформульовано рекомендації країнам-кандидатам на вступ до Європейського Союзу (ЄС), що, безумовно, має важливе значення для України.

На сьогодні у вітчизняній правовій науці та практиці європейські принципи адміністративного права ще не отримали належного тлумачення і запровад­ження, що пояснюється, з-поміж іншого, відсутністю відповідних наукових розробок, узагальнень досвіду європейських країн щодо їх розуміння та практики застосування. Наведеним зумовлена актуальність обраної теми дисертації, присвяченої характеристиці поняття, видів і змісту європейських принципів адміністративного права, обґрунтуванню висновків і пропозицій щодо їх запровадження в законодавстві України.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер­таційне дослідження виконано відповідно до планових тем відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України «Теоретичні і практичні проблеми розвит­ку організаційно-правового механізму реалізації виконавчої влади в Україні» (номер державної реєстрації 0104U007588) та «Розвиток демокра­тичних засад державного управління в Україні: проблеми адміністративно-правового забез­печення» (номер державної реєстрації 0106U008728).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины