СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА СЛОВОТВОРЧІ ФУНКЦІЇ ОСНОВ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ (на матеріалі англійської економічної термінолексики)
  • скачать файл:
Название:
СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА СЛОВОТВОРЧІ ФУНКЦІЇ ОСНОВ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ (на матеріалі англійської економічної термінолексики)
Альтернативное Название: Структура, семантика и словообразовательные ФУНКЦИИ ОСНОВ приставочных глаголов (на материале английской экономической терминолексики)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ 1. Проблеми лінгвістичного дослідження термінології та термінотворення


Стирання чіткої межі між загальнолітературною лексикою та лексикою спеціального використання, яке є наслідком збільшення ролі окремих сфер науки й техніки в житті людей протягом останніх десятиліть, визначає домінування в сучасних лінгвістичних студіях функціонального  підходу до вивчення терміна (О.І. Дуда, Т.А. Журавльова, Т.І. Панько, О.В. Суперанська, Jh. Sager). Цей підхід ґрунтується на положенні Г.О. Винокура про те, що “в ролі терміна може виступати будь-яке слово, ... терміни – це не особливі слова, а лише слова в особливій функції” (тут і далі переклад автора). Згідно з функціональним підходом термін розглядається як створена штучно чи взята з природньої мови одиниця спеціального найменування, яка виражає та формує професійне поняття, використовується в процесі пізнання й освоєння наукових і професійно-технічних об’єктів і зв’язків між ними (В.П. Даниленко, Т.А. Журавльова, А.Е. Левицький, Т.І. Панько).


Сукупність однослівних і багатослівних термінів, які співвідносяться з понятійною системою економічної галузі діяльності, знаходяться у взаємозв’язку та взаємодії, піддаються свідомому регулюванню й упорядкуванню, утворює економічну терміносистему (Р.С. Цагалова).


Формування англомовної економічної терміносистеми розпочалося  в кінці XVII – на початку XVIII ст. У період становлення найпоширенішим шляхом її поповнення  було запозичення, особливо з латинської та французької мов. Однак зміщення центру економічної активності до Великобританії та США в XX ст. призвело до використання власномовних ресурсів для позначення нових економічних реалій в англійській мові.


Одним із способів морфологічного термінотворення в сучасній англомовній економічній терміносистемі є префіксація. Префікс визначається як препозитивна спільна службова частина серії слів, що виконує словотворчу функцію в одному з актів деривації, змінює свою смислову структуру в процесі мовного розвитку та бере участь у формуванні цілого ряду ономасіологічних категорій (М.М. Полюжин). Згідно з працями М.М. Полюжина в нашому дослідженні розрізняються префіксальні утворення та префіксальні деривати, оскільки характеристика основ префіксальних дієслів не буде повною без вивчення всіх дериваційно-виокремлених префіксів, які входять у різні структури. Префіксальне утворення розглядається як словотвірна структура з префіксом, що приєднався в будь-якому акті деривації, наприклад: to overcool – різко сповільнювати темпи економічного розвитку ¬ to overcool – переохолоджувати ¬ over- + to cool; to submerge – обтяжувати боргами ¬ to submerge – потопляти  ¬ sub- + to merge;  mismanagement ¬ to mismanage + -ment  ¬ mis- +  to manage;  denationalization  ¬ to  denationalize +  -ation  ¬  de- + to nationalize; overspending ¬ to overspend + -ing ¬ over-  + to spend. На відміну від префіксального утворення, префіксальний дериват містить префікс, який приєднався в останньому дериваційному акті, наприклад: to overbuy ¬ over- + to buy;  to outproduce ¬ out- + to produce; to prefabricate ¬ prе - + to fabricate.


            Дослідження основ англійських префіксальних дієслів, які виконують функції економічних термінів, базується на поєднанні морфологічного, ономасіологічного та семасіологічного підходів з урахуванням етимологічної класифікації префіксів, відповідно до якої виділяються германські й романські дієслівні префікси. Головною словотворчою одиницею вважається основа слова, яка  традиційно визначається як обов’язкова, постійна структурна частина, що штучно виділяється зі слова як певного цілого або матеріально збігається зі словом, є засобом вираження його лексичного значення та входить до складу всіх його словоформ (О.О. Земська, В.К. Зернова, В.Г. Костенко,  О.С. Кубрякова,  К.А. Левковська).


            Основи англійських префіксальних дієслів досліджуються шляхом поєднання словотвірного аналізу й синтезу, які дають можливість описати термінотворення і як словотворчий процес, і як його наслідок. Словотвірний аналіз полягає в бінарному ступеневому членуванні ПО на максимальні словотворчі компоненти – словотворчий формант (афікс або основу) та ТО – повнозначний мовний відрізок, який є лексико-семантичним ядром при утворенні ПО терміна. ПО розглядається як “будь-яка вторинна, тобто зумовлена іншим знаком чи сукупністю знаків, одиниця номінації зі статусом слова незалежно від структурної простоти чи складності останнього” (О.С. Кубрякова). Для репрезентації словотвірної структури ПО термінів було використано систему умовних позначок В.К. Зернової, яка демонструє послідовність дериваційних актів і вказує на спосіб термінотворення, наприклад: de ¦ centr } al : iz | ation, де: çпозначає І дериваційний акт; ¦ – ІІ дериваційний акт; : – ІІІ дериваційний акт; } – IV дериваційний акт в афіксальному     термінотворенні;    fund   →   ç to fund  →   ¦ to over | fund    →    : over ¦ fund | ing, де:  ç  позначає І дериваційний акт;  ¦ – ІІ дериваційний акт; : – ІІІ дериваційний акт у конверсивному термінотворенні.


Словотвірний синтез має на меті виявлення напрямків реалізації словотворчих потенцій основ англійських префіксальних дієслів і співвідносних з ними за структурою та семантикою віддієслівних ПО термінів. Словотворча потенція визначається як “категорія мовної абстракції, що відображає здатність основи породжувати нові семантично й структурно залежні від неї слова” (Т.М. Бєляєва). Словотворча потенція виражається в якісних і кількісних аспектах реалізації, якими в нашій роботі є словотворча валентність та активність. Словотворча валентність розглядається як реалізована вибіркова здатність основи поєднуватися з певним набором афіксів або інших основ (Н.Ф. Клименко,  Л.Ф. Омельченко, М.Д. Степанова, W. Fleisher). Словотворча активність визначається співвідношенням загальної кількості основ, які взяли участь в утворенні ПО, до загальної кількості основ у вибірці (Т.М. Бєляєва).


Словотвірний аналіз і синтез супроводжуються словотвірним моделюванням, кінцевим завданням якого є виявлення продуктивності словотвірних моделей префіксальних дієслів і співвідносних з ними похідних термінів у сучасній англомовній економічній терміносистемі. Продуктивність визначається загальною кількістю дериватів, які виникли за певною моделлю протягом її функціонування в мові (П.М. Каращук, О.С. Кубрякова, Л.І. Сахарчук, З.А. Харитончик, Ch. Hockett).


Розділ 2. Основи англійських префіксальних дієслів з  германськими дієслівними префіксами у функції економічних термінів: структура, семантика та словотворчі потенції


У сучасній англомовній економічній терміносистемі виявлено 287 префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами be-, fore-, mis-, out-, over-, un-, under-, up-, які виражають спеціальні поняття різних сфер економіки, а саме: основ економічної теорії (to untie – дозволяти приватній компанії конкурувати з державними підприємствами, to overconsume – споживати    дуже  багато),   ресторанного   та  туристичного     бізнесу   (to unfreeze – розморожувати, to overbook – продавати більше квитків або місць у готелі, ніж є в наявності), маркетингу та реклами (to outshop – робити покупки за межами місця проживання, to underpack – погано пакувати), фінансів і бухгалтерського обліку (to undersubscribe – підписуватися (на акції, облігації) не в повному обсязі, to overfund – фінансувати в надлишку), управління людськими ресурсами та виробництвом (to overemploy – перевантажувати роботою, to outplace – надавати допомогу працівникові в пошуках нової роботи). Останні дві сфери нараховують найбільшу кількість префіксальних  дієслів з германськими дієслівними префіксами – 40,4% і 41,1% відповідно.


 


Найчастіше функції економічних термінів виконують однозначні префіксальні  дієслова з германськими дієслівними префіксами (68,5%). Полісемантична структура багатозначних дієслів-термінів є наслідком таких процесів: 1) семантичної деривації: un - + to load – вантажити ® to unload – розвантажувати ® to unload – розпродавати (цінні папери);  under- + to write – писати ® to underwrite – підписувати (документ) ® to underwrite – підписувати поліс морського страхування; 2) префіксації, у результаті якої внаслідок багаторазових актів деривації за однією й тією ж словотвірною моделлю реалізуються різні значення мотиваційного слова або різні відтінки словотвірного значення однієї й тієї ж моделі: 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)