ЗАГОЛОВОК АНГЛОМОВНОГО ЖУРНАЛЬНОГО МІКРОТЕКСТУ-ПОВІДОМЛЕННЯ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА (на матеріалі тижневика Newsweek)
  • скачать файл:
Название:
ЗАГОЛОВОК АНГЛОМОВНОГО ЖУРНАЛЬНОГО МІКРОТЕКСТУ-ПОВІДОМЛЕННЯ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА (на матеріалі тижневика Newsweek)
Альтернативное Название: ЗАГОЛОВОК англоязычного журнального Микротекста-СООБЩЕНИЕ: Структура, семантика, ПРАГМАТИКА (на материале еженедельника Newsweek)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Заголовок як компонент композиційної структури мікротексту покликаний виразити основну мету повідомлення, встановити контакт з читачем, привернути його увагу, викликати зацікавленість до теми матеріалу, що публікується. У той же час заголовок актуалізує найбільш важливу інформацію повідомлення та слугує дійовим засобом впливу на її сприйняття читачем.


Незалежно від його синтаксичної структури, заголовок журнального мікротексту-повідомлення набуває статус речення, оскільки має предикацію через його включення до вищої комунікативної одиниці - тексту й реалізує комунікативну інтенцію адресанта.


Опосередкований характер комунікації в системі “адресант - адресат” зумовлює спектр функцій, які виконують журнальні заголовки: інформативну, оцінну, спонукальну та інтригуючу. Функція, що домінує в кожному конкретному заголовку, дає простір для його інтерпретації. Інформативна функція передбачає наявність у заголовках опорних елементів, які забезпечують висвітлення основного змісту повідомлення, однак залишають поза увагою окремі деталі повідомлення, що заохочує читача звернутися до всієї статті. Наприклад: How Runaway Slaves Found the Path to Freedom (January 25, 1999), Chinas New Radar Replacement (December 6, 1999).


Виконуючи оцінну функцію, заголовок експліцитно або імпліцитно виражає оцінку адресантом подій, про які йдеться у журнальній статті. Наприклад: A Lousy Diplomat (January 5, 1998), Still More Tawdry Tales (April 6, 1998), Lucky Duck (October 16, 2000). У наведених прикладах прикметники lousy, tawdry надають заголовкам негативної оцінки, а прикметник lucky – позитивної, тобто адресант здійснює прямий вплив на сприйняття інформації адресатом.


Вплив адресанта на сприйняття повідомлення адресатом здійснюється також за допомогою імпліцитної оцінки. Маркером імпліцитної оцінки у заголовку But Theyve Still Got Wigs (May 10, 1999) виступає прислівник still, що виражає ставлення адресанта до фактів, про які йдеться у повідомленні (Last week England banished Latin legalisms from its civil courts).


Заголовок, у якому виражається заклик до дії, виконує спонукальну функцію. Наприклад: Don’t Eat This (January 5, 1998), Paint It Black ... No, Pink! No, Blue! (February 22, 1999).


Інтригуючу функцію виконують заголовки, які спонукають читача до певного тлумачення змісту, викликаючи здивування та подив, але не дозволяють заздалегідь зробити висновок про зміст повідомлення. Наприклад, у заголовку MeteoriteOr Wrong? (January 26, 1998) використовується гра слів, яка будується на комічному об’єднанні співзвучних слів з несумісним значенням, що привертає увагу та створює інтригу для читача.


Таким чином, заголовки журнальних мікротекстів-повідомлень є поліфункціональними. Наприклад, заголовок Wine With a Twist (July 17, 2000) водночас виконує такі функції: інформативну, тому що містить тему статті (wine), оцінну, оскільки виражає оцінку предмету повідомлення (with a twist), та інтригуючу, не дозволяючи читачеві зробити висновок про зміст тексту, що заохочує його звернутися до всієї статті.


Спектр функцій, що виконує заголовок журнального мікротексту-повідомлення, залежить від його структурної організації, яка представлена такими структурними моделями: односкладні (номінативні та віддієслівні), двоскладні (поширені, непоширені), складні, еліптичні, сегментовані речення та ізольовані підрядні речення.


Односкладні речення широко вживаються у заголовках журнальних мікротекстів-повідомлень (63,4%), оскільки вони виражають думку в максимально стислій формі, що привертає увагу та зосереджує читача на найголовнішому у повідомленні. До заголовків, виражених односкладними реченнями, відносяться:


а) номінативні заголовки, ядерний компонент яких виражений іменником: Saddams Private Disneyland (September 27, 1999); An Unforgettable Birthday (December 3, 2001).


б) віддієслівні заголовки, ядерний компонент яких є інфінітивом (Vinf): To Sue or Not to Sue (November 12, 2001). Частіше вживаються поширені інфінітивні моделі: How to Test Those Nukes? (March 23, 1998); Where to Find Ready Cash on Rodeo Drive (November 29, 1999).


Структурна організація зазначених заголовків зумовлює виконувані ними функції: інформативну, оцінну й інтригуючу.


Аналіз заголовків, виражених двоскладними реченнями, проводимо з позицій конструктивного синтаксису. Елементи, які входять до складу ядерного речення, зберігають свої незмінні граматичні та лексико-семантичні характеристики. Так, заголовок Gentlemen Prefer Brunettes (January 3, 2000) виражений двоскладним непоширеним реченням, єдність елементів якого забезпечується обовязково-дистрибутивними відношеннями між його елементами: “підмет – дієслово-присудок - прямий додаток”.


Поширення ядерного речення досягається шляхом відповідних синтаксичних процесів, найбільш типовим з яких для заголовків журнальних мікротекстів-повідомлень є розгортання. Аналіз фактичного матеріалу свідчить про те, що відношення між елементами розгортання можуть бути:


а) атрибутивними: The Golden Years Begin (July 27, 1998);


б) адвербіальними: Merrily We Stroll Along (May 10, 1999).


Атрибутивні та адвербіальні відношення між елементами речення зумовлюють поєднання інформативної та оцінної функцій, оскільки атрибутивні елементи вказують на ознаки, а адвербіальні - на характер висвітлюваних подій.


Кількість предикативних центрів, які наповнюють заголовки, виражені складними реченнями, зумовлюють їхній інформаційний потенціал та виконувані ними функції. Інформативна функція є домінуючою, яка може поєднуватися з оцінною, спонукальною або інтригуючою залежно, наприклад, від типу підрядного речення.


Серед заголовків, виражених складними реченнями, зустрічаються такі типи:


а) складносурядні речення:


- безсполучникові: Boy Bands Go Bust, Civilization Is Saved! (July 23, 2001);


- сполучникові: Is It Just Us, or Is It Hot in Here? (November 6, 2000);


б) складнопідрядні речення:


- з підрядним з’ясувальним: I Thought You’d Never Ask! (October 30, 2000);


- з підрядним означальним: Hi, Is Someone Who Has an Opinion Home? (September 25, 2000).


- з підрядним обставинним часу: When I Grow Up, I Wanna Be Boba Fett (June 7, 1999);


- з підрядним обставинним умови: Till We Build It, You Can’t Come (July 30, 2001);


в) складносурядне з підрядністю: It’s Our Party and We’ll Fish If We Want To (August 7, 2000).


Для того, щоб зробити заголовок більш ємним та емоційним, журналісти використовують еліптичні конструкції, наближені за будовою до розмовних: а) еліпсис допоміжного дієслова: Brazil Bu ing (March 30, 1998) ® Brazil Is Bu ing; б) еліпсис дієслова-зв’язки: One Man Down (December 14, 1998) ® One Man Is Down.


Еліпсис допоміжного дієслова або дієслова-зв’язки у заголовку привертає увагу читача, а опущений елемент легко встановлюється ним із змісту та граматичної форми заголовка.


Дещо складніше встановити еліпсис підмета, коли заголовок виражається іменником з прийменником: Out of Vogue (March 23, 1998); In the Shadow Of Osama (November 19, 2001); Ving: Not Showing Their Age (December 10, 2001); Ven: Imprisoned (March 30, 1998); Adj.: Undiplomatic (September 27, 1999). Для того, щоб встановити опущений елемент, читач змушений звернутися до всього тексту.


Таким чином, еліптичні речення у заголовках журнальних мікротекстів-повідомлень зумовлюють поєднання інформативної, оцінної та інтригуючої функцій, оскільки зазначені заголовки здатні лаконічно виражати думку, а елімінація певних елементів створює інтригу для читача й стимулює його інтерес до тексту.


Використання лише інформативно необхідних елементів у заголовку призводить до необхідності його членування на частини, що зумовлює використання сегментованих конструкцій: Sudan: The Factory Fights Back (June 7, 1999); Still Secret: The KGBs Oswald File (July 5, 1999); The Earth: 6 Billion and Still Growing Strong (October 4, 1999). Сегментованим конструкціям властива надзвичайна лаконічність та змістовна ємність, що визначає домінуючу роль інформативної функції, яка може поєднуватися з оцінною.


Характерною рисою заголовків, виражених ізольованими підрядними реченнями, є компактність, а також уживання сполучників і займенникових прислівників, які спрямовують читача на певне тлумачення змісту. Ізольовані підрядні речення як заголовки містять лише ті елементи, які семантично складають необхідний мінімум висловлювання: When the Shooting Stops (August 3, 1998).


Кількісні дані про використання структурних моделей у заголовках журнальних мікротекстів-повідомлень наводяться нижче (див. Табл. 1).


Заголовок журнального мікротексту-повідомлення як репрезентант тексту передає певну інформацію про події, які відбуваються у світі, тобто певним чином співвідноситься зі змістом об’єктивної дійсності. Це положення є ключовим для встановлення семантичних особливостей заголовка.


 


Семантика заголовків журнальних мікротекстів-повідомлень формується навколо опорних елементів ХТО, ЩО, ДЕ, КОЛИ у результаті згортання всіх складників тексту. Вибір зазначених елементів у заголовку, які співвідносяться зі змістом тексту, зумовлює семантичні типи заголовків: 1) заголовок-резюме (інформативно-нейтральний та інформативно-оцінний); 2) заголовок-індикатор і 3) заголовок-локалізатор.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)