“Громадська думка”/“Рада” (1905-1914 рр.) – перша щоденна українськомовна газета Наддніпрянської України: утвердження національної ідеї
  • скачать файл:
Название:
“Громадська думка”/“Рада” (1905-1914 рр.) – перша щоденна українськомовна газета Наддніпрянської України: утвердження національної ідеї
Альтернативное Название: \"Общественное мнение\" / \"Рада\" (1905-1914 гг.) - Первая ежедневная украиноязычная газета Приднепровской Украины: утверждение национальной идеи
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі до дисертації обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність та особливості, визначено наукову новизну роботи, мету і завдання дослідження, його хронологічні рамки, методику і методи вивчення предмета; визначається зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; подаються результати апробації дисертації, визначена кількість публікацій за темою роботи, а також викладений погляд автора на можливість практичного застосування положень дисертаційного дослідження.


У першому розділі “Історіографічні джерела та науково-публіцистичні дослідження” зроблена спроба за допомогою наявних джерел простежити над розвитком першої українськомовної щоденної газети і показати, в яких умовах відбувалося її становлення. Зокрема, акцентується увага на загальних напрямках еволюції історії української журналістики як самостійної науки, спираючись на досвід відомих пресознавців (І. Франка, М. Грушевського, О. Маковея, В. Щурата. М. Возняка, Б. Грінченка С. Єфремова, І. Брика, В. Ігнатієнка, А. Животка, М. Бернштейна, О. Дея та ін.), а також теоретиків та істориків журналістики другої половини ХХ століття: В. Здоровеги, Ю. Лазебника, Д. Прилюка, В. Дмитрука, П. Федченка, М. Нечиталюка, Й. Цьоха, І. Крупського, М. Романюка, Н.Сидоренко, А. Москаленка, Г. Вартанова, В. Різуна, О. Мукомелу, В. Іванова, В. Шкляра, Б. Чернякова, В. Лизанчука, І. Михайлина, Н. Зелінську, М. Тимошика, В. Буряка, В. Демченка, А. Бойко, К. Серажим, О. Мелещенка та ін.


Першу групу джерел, використаних для розкриття теми дисертації, становлять історичні праці з журналістики та літератури, нотатки співробітників друкованих видань кінця ХІХ–початку ХХ ст., зокрема Б. Грінченка, Є. Чикаленка, С. Єфремова, Д. Дорошенка, А. Животка, В. Ігнатієнка та інших, в яких мова йде про досліджуваний щоденник. Так, Б. Грінченко у програмній праці “Тяжким шляхом” торкнувся важливої проблеми ідеологічних умов становлення національної преси, звернув увагу на розвиток рідної мови та широкого її застосування у друкованих виданнях; А. Животко здійснив аналіз діяльності щоденника за роками, охарактеризував тематику, торкнувся проблем зворотного зв’язку між газетою та читачами тощо.


У нарисах Ю. Тернопільського, Д. Дорошенка на тлі “українського питання” в Росії висвітлені проблеми преси, названі імена яскравих особистостей, які пов’язали своє життя з редакційно-видавничою діяльністю. Зокрема, Д. Дорошенко багато уваги у своїх книжках присвятив громадському діячу, меценату і незмінному видавцю щоденника “Громадська думка” / “Рада” Є. Чикаленку, а також самому виданню, його поширенню на теренах України. Важливими для українського журналістикознавства і вивчення історії щоденника є праці В. Ігнатієнка, в яких розроблена детальна періодизація розвитку української преси, а також вміщена вартісна інформація про вихідні дані газети (кількість номерів, імена видавців, адреси друкарень, додатки тощо).


Серед досліджень української преси зустрічається неоднозначна оцінка ролі щоденника в історичному процесі як такого, що носив “ліберально-буржуазний характер” (видавався на кошти ліберальних підприємців та ліберальних поміщиків). Про це йдеться в колективному підручнику “Історія української дожовтневої журналістики” (К., 1983) та монографії В. Кізченко “Первая российская революция и культурный процесс на Украине” (К., 1984).


Достовірним джерелом для роботи над досліджуваною темою слугують праці І. Крупського, О. Мукомели, С. Сірополка та О. Бочковського, П. Феденка, Н. Сидоренко, О. Сидоренка, О. Коновця, О. Голобуцького, В. Кулика, І. Зайченка, О. Яцини, в яких показано вплив щоденника на вирішення проблем українізації, формування національної свідомості українців. Зважаючи на важливість їхніх наукових розвідок, можна зробити висновок, що видання є унікальним джерелом інформації у багатьох аспектах: науковому, історичному, мовно-лінгвістичному, видавничо-поліграфічному тощо. Тому для історії української журналістики найбільш корисним є синтез відомих досліджень, а також узагальнення і класифікація фактичного матеріалу.


Другу групу джерел становлять архівні матеріали, які зберігаються у Центральному державному історичному архіві України (ЦДІА) в м. Києві, Інституті рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України (ІР НБУВ). Значна увага під час дослідження звернута на матеріали Київського тимчасового комітету у справах друку (ф.295), Київського губернського жандармського управління (ф.274), Київського охоронного відділення (ф.275), Київського тимчасового комітету у справах преси міністерства внутрішніх справ (ф.295), а також Подільського (ф. 301), Полтавського (ф.320), Харківського (ф.336), Катеринославського (ф.313) губернських жандармських управлінь, Полтавського охоронного відділення (ф.321) і т. д., які містять повідомлення начальників жандармських управлінь у Департамент поліції про події, пов’язані з національним рухом, ставлення до них офіційної влади. Важливим фактором є те, що в більшості випадків прямо чи опосередковано ці події були пов’язані з газетою “Громадська думка” / “Рада”, яка поширювалася на всій Україні, а отже й у вищезазначених губерніях, і не стояла осторонь того, що відбувається в суспільстві (висвітлювала події, давала їм оцінку, що не завжди збігалося з офіційною точкою зору, а швидше за все, суперечило їй, отримувала попередження від цензорів, штрафи, судові позови). Вищеназвані матеріали дали змогу „реставрувати” документальну й детальну картину національно-визвольного руху, а також визначити у ньому місце та роль щоденника.


В Інституті рукопису НБУВ опрацьовані особисті фонди ряду видатних діячів українського національно-просвітнього руху, зокрема таких постатей, як Є. Чикаленко, Б. Грінченко, М. Грушевський, С. і О. Русови, М. Аркас, А. Ніковський, М. Порш, П. Богацький, С. Єфремов, О. Олесь, В. Доманицький, Д. Дорошенко. Л. Жебуньов, а також архіву газети “Рада”. Оглянуті архіви поповнили дослідження про газету непересічним фактичним матеріалом. Зокрема, фонд А. Ніковського містить матеріали досі ніде не опублікованого листування з Є. Чикаленком. Важливий фактажем насичені листи 1910–1914 рр. (серед них, зокрема, оригінал довіреності на ім’я А. Ніковського, яка давала право проводити розрахунки, пов’язані з ліквідацією газети. Документ датований 3 січня 1915 р., м. Петроград).


Загалом опрацьовані архівні матеріали містять важливі відомості про особливості процесу українського відродження початку ХХ ст. хоч і не в повному обсязі вони використані в даному дисертаційному дослідженні, але можна стверджувати, що наявність цих джерел має значення для встановлення історичної достовірності подій і фактів із життя окремих національно-культурних діячів, а також у поширенні національних ідей засобами преси; впровадження в освіту, культуру, громадське життя й побут української мови; дозволяє повернути із забуття імена цілої низки учасників національного руху.


Третю групу джерел складають матеріали періодичних видань зазначеного періоду. Це насамперед повний комплект досліджуваного щоденника “Громадська думка” / “Рада”, гонорарний примірник газети, що знаходиться в Інституті рукопису НБУВ. В процесі підготовки дисертації довелося ознайомитися з низкою інших видань, що виходили в Києві паралельно з “Громадською думкою” / “Радою” з метою зіставлення умов функціонування, особливостей тематичного наповнення, політичного спрямування, дискусійного характеру. Зокрема, журнал “Українська хата” (1909-1914) розглядався для з’ясування питання полемічного загострення між публіцистами та літературними течіями (так звані „хатяни” і „радяни”) представників обох часописів.


Глибше ознайомитися з персоналіями, почерпнути додаткові відомості про специфіку журналістської діяльності початку ХХ ст., творчі тенденції того часу дозволяє щоденникова та мемуарна література, передусім „Щоденник” та „Спогади” видавця Є. Чикаленка, „Мої спогади про давнє-минуле” Д. Дорошенка, „Сторінки минулого” О. Лотоцького, літературні та публіцистичні нотатки Б. Грінченка, С. Єфремова, М. Грушевського, М. Шаповала, Ю. Тищенка (Сірого), С. Русової, К. Антонович, М. Лівицької та ін., де об’єктивні ситуації доповнюють суб’єктивні висновки тощо. Багатим фактичним матеріалом наповнені спогади В. Кедровського “Обриси минулого”, Л. Васильківського “Роздуми на схилі життя” та Л. Лукасевича “Роздуми на схилку життя”, які проливають світло на стан національної преси початку ХХ ст.


У другому розділі “Громадська думка” / “Рада” – перше щоденне українськомовне видання: особливості становлення та функціонування” висвітлено специфіку формування газети, яка передусім полягала в тому, що вона була щоденною, виходила українською мовою і розповсюджувалася на всій території України (у багатьох краях Російської імперії та Австро-Угорщини), а також у тому, що колектив визначив її як “політичну, економічну і літературну”. Розглядаються такі аспекти як передісторія виникнення, ситуативні чинники діяльності газети; специфіка формування редакційного та авторського колективу на тлі жорсткої цензури обмеження свободи слова; структура видання (заголовки, рубрикація, жанрова характеристика та особливості поліграфічного оформлення); подієва картина суспільно-політичного та культурного життя на шпальтах щоденної газети; рекламна служба видання (оригінальність подачі рекламних образів).


Щоденник “Громадська думка” / “Рада” з часу появи міцно утвердився в інформаційному просторі Наддніпрянської України початку ХХ ст. Незважаючи на існуючі труднощі та перешкоди, які створювала офіційна влада, газета з кожним днем набувала популярності, привертаючи увагу широкого кола читачів передусім рідною мовою, досить насиченим та оперативним відображенням національних і загальнодержавних подій (як єдине щоденне українськомовне видання на території Наддніпрянської України того часу), конкуруючи з іншими газетами – передусім російськомовними, які мали більше можливостей і досвіду на ринку преси.


Авторитетності часопису сприяла тематика публікацій, які були гострими, актуальними, відображали реальну картину тогочасного суспільства. З перших номерів редакція взяла курс на висвітлення права народу на освіту, навчання рідною мовою, економічну незалежність, федералізм та автономію України. Щоденник намагався відстоювати інтереси селянства, тому одразу підтримав наміри проведення в Києві селянського з’їзду. Газетні статті були настільки злободенними, що відразу після виходу перший номер “Громадської думки” був конфіскований. За словами Є. Чикаленка, після цього довелося знімати з чергового номера найбільш гострі статті. Загалом, як зазначав у “Спогадах” Є. Чикаленко, перший рік видання щоденної газети виявився дуже важким через постійні цензурні утиски, заборони. Так, на думку цензури, антидержавні мотиви простежувалися в передовицях 12, 13, 19 січня 1906 р.; київський губернатор призупиняв на кілька днів вихід газети, і лише заява видавця В. Леонтовича змусила його змінити гнів на милість, тому 4 лютого 1906р. заборона на газету була знята; переслідуванням була піддана стаття “Чи буде наука по вищих школах” (1906. – 2 серп.); за статтю “Село і розпуск Думи” (1906. – 18 лип.) “Громадська думка” була арештована і її примірники вилучалися з продажу; перший номер “Ради”, як і попередниці, був конфіскований.


Вдосконалення газети відбувалося від номера до номера: це відчутно в якісному, проблемно-тематичному наповненні щоденника, турботі про літературну мову, використанні всієї палітри журналістських і художніх жанрів. Особлива увага зверталася на передові та редакційні статті, фейлетони (гостре й дотепне висвітлення актуальних проблем суспільства), політичні, економічні, театральні огляди, кореспонденції, нариси тощо. Постійно на сторінках „Громадської думки” і „Ради” присутні інформаційні рубрики, як-от: “По Росії”, “По Україні”, “Телеграми”, “У Києві”, “За кордоном” та їм подібні. Жодне число не обійшлося без “Дописів”, “Літератури, науки та умілості”, “З газет та журналів”, “Оповісток”, “Бібліографії” тощо.


Мікроклімат у колективі редакції був доволі складним: про це Є. Чикаленко згадував у “Спогадах”, характеризуючи його як певну психологічну несумісність кількох ключових фігур (Б. Грінченка, С. Єфремова, С. Петлюри, М. Шаповала та ін.). Однак формування редакційного колективу відбувалося поступово, і це було дуже важливою передумовою успіху видання. Незважаючи на те, що на початку ХХ ст. журналістському фаху ніде не вчили, бажаючих прислужитися першій українській щоденній газеті, а отже – й українській ідеї – було достатньо: в редакції працювали і відомі майстри слова (Б. Грінченко, М. Загірня, С. Єфремов, Ф. Матушевський), й початківці на літературній ниві (М. Вороний, О. Олесь, С. Петлюра, М. Шаповал, С. Васильченко, А. Тесленко, І. Огієнко), й обнадійливі студенти різних професійних спрямувань (А. Ніковський, М. Синицький, А. Терниченко, П. Сабалдир та ін.). Всі вони опановували “ази” журналістської майстерності безпосередньо в редакції: доводилося писати, редагувати, організовувати матеріали, вести листування, „замовляти” кореспонденції і дописи щоденно. Нерідко дехто з них ночував у конторі редакції (найчастіше це випадало редактору Ф. Матушевському, якого видавець Є. Чикаленко справедливо назвав „мучеником преси”).


Також редколегія, завідувачі відділів („відділоводи”) та окремі постійні співробітники працювали з авторами, опрацьовували листи читачів, які надходили з усієї України та інших територій, де мешкали українці та прихильники їхніх ідей. Завдяки публікаціям „Громадської думки” і „Ради” українська журналістика збагатилася іменами С. Єфремова, А. Ніковського, Д. Дорошенка, В. Самійленка, М. Павловського, І. Огієнка, О. Лотоцького, М. Гехтера, В. Доманицького, С. Черкасенка, С. Петлюри, Є. Чикаленка та інших. Їхній доробок досить вагомий з огляду на важливість порушених тем, глибину їхнього розкриття, публіцистичне звучання, оригінальність почерку. Творці першої українськомовної газети дбали про національний авторитет видання, переймалися не тільки „виробничими” проблемами розповсюдження часопису, а й виховання народу, зміцнення національних основ.


Обмеження свободи друку в Російській імперії, традиційна сила цензурного тиску, адміністративно-політичні утиски обумовлювали звернення до псевдонімів. Особлива пильність і пересторога висловлювати „крамольні думки” якомога відверто, гостро й правдиво змушували авторів київського щоденна часто приховувати справжнє ім’я, активно використовувати псевдоніми, криптоніми, фіктоніми тощо. Ця форма „втаємничення” підпису набула значного поширення у різних видах зустрічалися:


ініціали імені і / чи прізвища – М. Д., М. З. (Микола Залізняк), В. Г. (Валентин Галевич), В. Д. (Василь Доманицький), В. К. (Василь Королів), В. П. (Віктор Піснячевський), Г., М. Г. (Максим Гехтер), І. О. (Іван Огієнко);


фіктоніми (вигадані імена та прізвища, що створюють враження справжніх) – С. Васильченко (С. Панасенко), Ол. Суботович (Олександр Кузьмінський), Гр. Трейман (Юхим Квасницький), Андрій Горленко (Віктор Піснячевський), А. Ільченко (Андрій Жук);


узагальнюючі псевдоніми (із вказівкою на національність, певну територію, соціальне становище, партійність, вік професію, особисті прикмети тощо) – Л. Чулий (Леонід Пахаревський), Лука Вільшанський (Микола Галаган), Кий-Киянин, Земляк, Самотній, Свояк (Олександр Кузьмінський), Імпресіоніст, Кубанець, Є. Іногородній (Юхим Квасницький), М. Хист, Сторонній (Микола Залізняк), Кооператор (Валентин Галевич), Дід, Театрал (Спиридон Черкасенко), Дописуватель (Олександр Русов), Ладько (Володимир Дорошенко), Сивенький (Володимир Самійленко), Тінь минулого (Людмила Старицька-Черняхівська;


кінцеві літери прізвища та імені -й, -в, -р (Сергій Бердяєв, Володимир Кушнір);


використання чужих мов чи букв – А. Moll, M-ed (М. Павловський), Amator (В. Королів, М. Павловський), Amicus (М. Вороний), B-dur (В. Дурдуківський), Litera (Л. Пахаревський), N. (Н. Григор’єв, Н. Грінченко, О. Сластьон), N. N. (С. Вікул, А. Жук, О. Кузьмінський, М. Павловський), Q. (Ю. Квасницький), Z. (С. Єфремов, Гр. Коваленко, М. Павловський, С. Черкасенко);


імена та скорочені прізвища – С. Б-а (Сергій Буда), М. В-ний (Микола Вороний), Василь К. (Василь Кужель), Грицько К. (Григорій Коваленко), Є. Кв-цький (Юхим Квасницький), М. Л-кий (Микола Лозинський), Сергій Є. (Сергій Єфремов);


сатиричні імена – Виборний Макогоненко (Модест Левицький), Горобець Тиберій, Щиглик (Олександр Кузьмінський), Баламут Юрко (В. Дубровський);


псевдоандроніми (жіночої форми імені замість чоловічої чи навпаки) – Красолька Ганна (Олександр Кандиба-Олесь).


На досліджуваному етапі проаналізовано, які псевдоніми та криптоніми використовувалися на сторінках “Громадської думки” і “Ради”, кому належали, а також доведено їхню обґрунтованість.


Варто підкреслити, що в “Громадській думці”, а потім і в “Раді”, журналісти користувалися цілою низкою псевдонімів (розрізнити справжніх авторів можна за „гонорарними” примірниками газети). Завдяки цим незначним “хитрощам” вдавалося жити й творити спокійніше, не озираючись на адміністрацію та жандармів після кожної публікації. Зокрема, один із офіційних редакторів “Ради” (1910. – № 137–297; 1911. – № 1–86) В. Галевич мав такі псевдоніми та криптоніми: В. Г., Вал. Г., Вал. Гал., Галич Вал., Г-ч Вал., Ко-тор, Александрович М., Валентин Г., Вега, Громадянин, Гуртовий, Доля В., Кооператор, Сумний, Тось, Хмурий, Valle). Так, у М. Павловського в арсеналі було 62 варіанти „імені”, М. Гетера – 45, С. Черкасенка – 43, Л. Пахаревського – 21, В. Піснячевського – 19, Ф. Матушевського – 16, А. Терниченка – 14.


Важливим чинником діяльності редколегії щоденника став акцент на інформацію як жанр журналістики, котра стисло, коротко, оперативно повідомляла про характерні події, злободенні факти, про чиюсь діяльність. Істотно, що жанри інформаційної групи займали близько 50 відсотків площі, інформаційна палітра видання була досить строкатою. Передусім, багато місця виділялося під події з життя Києва (рубрика “У Києві” іноді займала третину газетної шпальти), причому оперативності тодішніх газетярів можна позаздрити: увечері відбувалася подія, а вранці вона вже була в номері. Подавалися новини досить грамотно (зі збереженням хронологічної чіткості й послідовності): висвітлення „вчорашньої ситуації”, як правило, розпочиналася зі слова “вчора”.


Також увагу до себе газета привертала не лише актуальністю, а й гостротою публікацій, в яких містилася критика існуючого ладу. Особливо це помітно з фейлетонів. Розквіт цього жанру на сторінках щоденника був стрімким і успішним; практично щономера під рубриками “Маленький фейлетон” і “Фейлетон” (в оригінальному написанні „фельєтон”) вміщувалися сатиричні твори, які торкалися всіх граней суспільного життя. Гострий меч сатири спрямований на адресу урядовців, чиновників, думських парламентаріїв, бюрократів різного ґатунку, деяких друкованих видань, шовіністично настроєних представників влади чи інтелігенції. Загалом злободенна сатира щоденника представлена фейлетонами конкретними і безадресними, а отже роль автора як майстра сатиричного жанру була дуже важливою. Майстрами фейлетону зарекомендували себе В. Самійленко (фактично, він “відкрив” цю самобутню рубрику), С. Черкасенко, С. Єфремов, М. Вороний, М. Чернявський, М. Павловський, О. Кузьмінський, А. Терниченко, С. Пригара, Г. Чупринка. Видання прикрасили фейлетони Як я перейшов од слова… до думки”, “Дума-цяця” В. Самійленка, “Жарти життя”, “Преса про третю Думу” С. Черкасенка, “Трошки провокації” О. Кузьмінського та ін.


Великою заслугою колективу щоденника було й те, що він не обходив увагою губернії, в тому числі й російські (цьому сприяла розгалужена мережа дописувачів, яких репрезентувала рубрика “Од власного кореспондента”, а також читачів, котрі намагалися взяти участь у створенні номера, надсилаючи свої листи, повідомлення, дописи); вміщував кореспонденції з-за кордону (Австро-Угорщина, Америка, Далекий Схід). Інформативні матеріали були присвячені як культурно-мистецькій тематиці (“З наукового, літературного та артистичного життя”, “Театр і музика”), так і політико-економічній, соціальній сферам (з часом з’явилися рубрики “З робітничого життя”, “Економічне життя України, “Політичний огляд”, “З життя партій”, “З життя недержавних націй”, “Політичний огляд”, “З селянського життя” та ін.).


Тематична та географічна різноманітність підкреслювали цілісність концепції щоденної газети всеукраїнського спрямування: редакції та читачам було цікаве життя українців на Кубані, в Галичині, на Зеленому Клину, в Канаді. Інформували спеціальні та власні кореспонденти (з Галичини писав М. Лозинський, з Петербурга – О. Лотоцький, В. Піснячевський), „Громадську думку” і „Раду” короткими і щирими рядками підтримували вчителі, лікарі, кооператори, робітники, селяни, чиї листи зберігає архів “Ради” (ІР НБУВ, ф. 44).


З точки зору поліграфічного оформлення газета робилася грамотно: секретаріат вдавався до різних видів газетної верстки (горизонтальної, вертикальної, змішаної), урізноманітнював шрифти (використовувалася гарнітура рубана, з насічками, брускова, а також широкий діапазон кеглів), з’явилася реклама, а почасти – й фотоілюстрація. Редколегія дбала, щоб заголовки були влучними, привертали до себе увагу. Важливу роль відігравали й рубрики – як постійні (їх було майже три десятки), так і “одноденки”, які пожвавлювали зовнішній вигляд газети, поглиблювали її зміст.


У третьому розділі дисертаційного дослідження “Ідеологічні та соціальні компоненти газети “Громадська думка”/“Рада” в контексті щоденної подачі інформації” часопис розглядається під кутом зору впливу його як громадської інституції на населення Наддніпрянщини. Справді, з моменту першого виходу у світ і до останніх чисел 1914 р. це періодичне видання відстоювало народні інтереси, перетворившись на істинну трибуну суспільної думки. Видавець Є. Чикаленко та редколегія газети робили все для того, щоб часопис не втрачав популярності (прикладом є лист до передплатників ”Ради” 1910 р., на заклик якого українські громади великих міст пообіцяли зібрати 4 тис. крб., про що записав Є. Чикаленко у “Щоденнику”). У кінці 1912 р. редколегія знову звернулася до читачів, і тираж зріс більш, ніж на 600 примірників. Перед війною 1914 р. він сягав 4 тисяч.


У розділі розглянута низка аспектів, що характеризують видання як загальнополітичне, економічне та літературне, а саме: висвітлені політичні трансформації в суспільстві та їх відтворення засобами друкованого слова на шпальтах досліджуваного щоденника; мовно-стилістичні особливості газети як відображення мовної картини початку ХХ століття; проблеми національної освіти, шевченківська тематика; полеміка між представниками двох протилежних напрямків у боротьбі за єдину українську літературу.


“Громадська думка” / “Рада”, заявивши про себе як про видання політичне, знаходилася в гущавині суспільних подій, особливу активність виявилася напередодні виборів до першої Державної Думи, а потім – і до наступних. Крім того, спеціальні кореспонденти з Петербурга постачали газету “думськими” новинами, коментували роботу українських представників у парламенті, висловлювали пропозиції тощо. Активну позицію щоденник посів у висвітленні партійного життя: для цього були навіть введені спеціальні рубрики – “Партійне життя”, “З життя політичних партій”.


Актуально й патріотично звучали на шпальтах газети публікації про проблеми розвитку української мови на терені Наддніпрянської України. Несформовані мовні норми позначалися передусім на якості друкованих видань. Крім того, населення, якому довго й послідовно насаджувалися лінгвоцидні ідеї, до сприйняття рідної мови в багатьох сферах життя було не зовсім готовим. Воно вимагало винятково “мови Шевченка”, не уявляючи, яка вона. І щоденник, заявивши в першому числі про необхідність пропаганди рідної мови, залишився на цій позиції до кінця. Зі шпальт видання справжньою українською мовою до народу промовляли М. Грушевський, Є. Чикаленко, Б. Грінченко, А. Тесленко, Д. Дорошенко, С. Васильченко, С. Петлюра, Олександр Олесь. Газета порушила питання націоналізації школи, необхідності відкриття українських кафедр у провідних університетах і послідовно провадила цю освітню політику на своїх сторінках. Однією з постійних та впливових тем видання була шевченкіана. “Громадська думка” / “Рада” не лише знайомила читачів із творчістю Кобзаря, а й ініціювала увіковічення його пам’яті. Зокрема, це стосувалося побудови пам’ятника Т. Шевченку в Києві: видання відвело цій темі постійну рубрику, всебічно підтримувало ініціаторів збору коштів для такої важливої справи і навіть подавало списки благодійників, які робили пожертви. Великого значення колектив редакції надавав висвітленню роковин із дня народження та смерті поета. Особливо гостро звучала ця тема в 1914 році, коли владою була накладена заборона на відзначення 100-річного ювілею Кобзаря; показовою в цьому плані є стаття С. Єфремова “Без ювілею” (1914. – № 29), де висловив припущення, що “знов доведеться святкувати його в серцях своїх”.


 Завоювання ринку періодики вже на початку ХХ ст. було складною і почасти невдячною справою. На цьому тлі виникали різноманітні непорозуміння між виданнями, полемічні виступи на адресу того чи іншого друкованого органу. 1910 рік позначився гострою дискусією між “Радою” та місячником “Українська хата”. На ґрунті громадсько-літературних непорозумінь окреслилися дві полемічні течії – відповідно “радяни” та “хатяни”. І хоча суперечки виникли радше на підставі одвічних непорозумінь між старшим поколінням літераторів і молодшим, на кшталт “батьки – діти” не заважали авторам “Ради” друкуватися на сторінках “Української хати”. Тому полеміку слід розглядати передусім як намагання знайти власну літературно-публіцистичну “нішу” у реаліях тогочасного суспільства.


 


ВИСНОВКИ


 


У висновках узагальнено результати дослідження й викладено основні положення дисертації. Констатується, що національна преса в Україні має потужні витоки, її можна з упевненістю вважати важливим чинником у формуванні національної свідомості українського народу, пробудженні його патріотичних почуттів. Стрімкий розвиток масових українськомовних видань, який розпочався на початку ХХ століття, зобов’язує дослідників до осмислення історичного минулого, прагнення зберегти давні джерела, примножити набутки попередників.


Перші українськомовні видання заклали міцний фундамент майбутньої журналістики з національно-патріотичним підґрунтям, що ставила на меті передусім пробудження народних мас від „летаргічного невольничого сну”, консолідацію українства в боротьбі за свою державність. Прикметно, що слідом за виданнями Західної України в Наддніпрянщині патріотично настроєні українці добилися заснування українських газет. Це, зокрема, попередники досліджуваного щоденника: газета “Хлібороб”, вихід якої у 1905 р. у Лубнах став справжньою сенсацією – у Києві та Полтаві її “виривали з рук газетчиків”. Вік цього видання обчислювався п’ятьма номерами. За кілька днів до появи “Громадської думки” в Полтаві з’явився “Рідний край”, який одразу потрапив у немилість до чиновників. Щодо київського щоденника “Громадська думка” / “Рада”, то, зважаючи на важливість низки наукових розвідок, можна зробити висновок, що це видання – унікальне джерело інформації в багатьох аспектах: історичному, літературознавчому, мовознавчому, культурологічному, видавничому тощо. Досліджуване видання, незважаючи на всі складнощі, які його супроводжували протягом майже дев’яти років (цензурні утиски, закриття, штрафи, репресії проти редакторів, літературних і технічних працівників), виходило щодня на всю Україну, намагалося якнайповніше відобразити реалії життя.


1. У дисертаційному дослідженні висвітлені умови, в яких розвивалася перша щоденна українськомовна газета в Наддніпрянській Україні на початку ХХ століття, проблеми, пов’язані з цим, а також визначено, який внесок зроблений нею в розвиток української національної преси цього періоду, продемонстровано зв’язок преси, культурно-освітнього й національно-патріотичного руху, обґрунтовано важливість видання для дослідження історії української журналістики та його вплив на розвиток національно-визвольної боротьби в Україні.


2. Досліджені жанри публікацій, тематика; особлива увага приділена матеріалам, які могли впливати як на формування національної свідомості читачів, так і на суспільство в цілому; обґрунтована важливість щоденника для вивчення історії української журналістики початку ХХ століття, доведено, що газета заклала підвалини національної преси. Доведено, що видання зробило значний вплив на становлення публіцистичних жанрів (стаття, коментар, відкритий лист, рецензія, огляд, фейлетон, нарис), в яких широко представлені жанрові особливості – композиційна гнучкість, вільна асоціативна побудова, образ, аналіз і т. д., а також розвинуло їх, зробило кращими зразками української публіцистики.


3. На багатьох прикладах доведено, що видання було справжньою “кузнею” журналістських кадрів: зі стін редакції вийшли непересічні особистості, які стали відомими публіцистами, громадськими та державними діячами, вченими, будівничими української нації. Істотним здобутком для національного журналістикознавства може стати дослідження творчості окремих співробітників та авторів щоденника.


4. Увагу до себе щоденник привертав тим, що висвітлював близькі до народу теми: проблеми селянства (особливо земельне питання), рідної мови, національної культури, історичної та духовної спадщини, української школи тощо. Особливу увагу редколегія приділяла висвітленню політичного життя суспільства, друкуючи матеріали, котрі містили критику існуючого ладу. Газета перебувала в скрутних фінансових та моральних умовах. З одного боку, її економічне зростання видавець прогнозував не одразу, а отже бюджет газети довгий час потребував “ручної корекції” (додаткових коштів), з іншого – над нею весь час висів “дамоклів меч” закриття через гостру ідейну позицію. Але, незважаючи на матеріальні труднощі та ідеологічні перепони, видання жило, завойовувало авторитет у суспільстві, перетворюючись на трибуну народної думки передусім завдяки правдивим, виваженим і серйозним публікаціям, а також силі духу та великому патріотизму її творців.


5. Щоденник поряд із іншими українськомовними виданнями (котрі виходили незначними тиражами, існували недовго, як-от: „Рідний край”, „Дніпрові хвилі”, „Українська хата”, „Село”, „Засів” та ін.) зробив вагомий внесок у розвиток української національної журналістики. Видання сприяло консолідації української нації. Газета стала не лише трибуною національної думки, а була носієм української мови, яка на той час лише формувалася, широко пропагуючи її. Видання було і своєрідним літописом подій в Україні на початку ХХ ст.: вміщені матеріали здебільшого мають точне датування, вказують місця подій, імена, пов’язані з ними. Дисертаційне дослідження дає змогу пізнати в розвитку першу українськомовну щоденну газету “Громадську думку” / “Раду” як визначне явище в українському житті, кращий зразок національної журналістики початку ХХ століття видання та втілення в життя інституту меценатства.


6. Загалом можна стверджувати, що успіх “Громадської думки” / “Ради” полягає передусім в тому, що вона була близькою до народу, намагалася не загравати з ним, а завойовувала авторитет завдяки чіткій громадянській позиції: писати правдиво – для народу і про народ, виховувати національну свідомість.


7. Інформаційний простір незалежної України насичений (на різноманітних засадах) тисячами періодичних друкованих видань. Безперечно, більшість із них стоять на позиціях державотворення, утвердження незалежності, суверенності країни. Але на ринку періодики зустрічається чимало видань, які негативно відображають дійсність, вносячи ворожі нотки в державну ідеологію. І для того, щоб сучасна національна преса вистояла, зберегла своє раціональне зерно, необхідно час від часу звертатися до її історичних витоків. Одним із таких виважених в ідеологічному та національно-патріотичному плані джерел і є досліджуване в дисертації щоденне видання “Громадська думка” / “Рада”.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)