РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ ГЕНДЕРНО МАРКОВАНИХ ОДИНИЦЬ МОВИ (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу)Название:
РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ ГЕНДЕРНО МАРКОВАНИХ ОДИНИЦЬ МОВИ (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу)
Альтернативное Название: регулятивная функция Гендерно-маркированных ЕДИНИЦ ЯЗЫКА (на материале современного англоязычного публицистического дискурса)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ I “Дискурс як необхідний контекст реалізації регулятивної функції гендерно маркованих одиниць мови.” Результати проведеного аналізу дозволяють визначити гендер як соціокультурну категорію, що створюється/відтворюється у соціально-психологічному просторі дискурсу лінгвокультурної спільноти у процесі інституалізованої й ритуалізованої міжсуб’єктної мовленнєвої взаємодії, обумовленої метаконтекстом концептуальної картини світу лінгвокультури і макроконтекстом соціокультурних норм.


            Диференційною ознакою дискурсу є дискурсивний контекст: зовнішній транссеміотичний, що охоплює екзистенціальні, соціокультурні та психологічні параметри комунікативної ситуації, і внутрішній семіотичний, що становить собою відображення/інтерпретацію зовнішнього контексту у динамічному пресупозиційному фонді знань (уявлень, вірувань, упереджень, суджень тощо). Пресупозиційний фонд знань суб’єкта дискурсу є структурованим у вигляді мережі фреймів, тобто когнітивних структур, що ґрунтуються на імовірнісному стереотипізованому знанні (уявленні) про типові ситуації і пов’язані з ними очікування з приводу властивостей задіяних у цих ситуаціях реальних чи гіпотетичних об’єктів (T.A. van Dijk, W. Kintsch, М. Minsky, R.C. Schank, D.Tannen). Фреймова мережа пресупозиційного фонду дискурсу підпорядкована глобальній когнітивній моделі, макропропозиції, що спрямовує інтерпретаційні та інференційні процеси у русло аксіологічних орієнтирів лінгвокультури.


            Суттєвим складником пресупозиційного фонду дискурсу є гендерні еталони/стереотипи маскулінної англомовної лінгвокультури. Гендерний стереотип визначаємо як історично обумовлене, мінімізоване, типізоване і структуроване у вигляді фрейму в колективній свідомості певного лінгвокультурного соціуму уявлення про фізіологічні, емотивні, психічні, психологічні та соціокультурні атрибути, що є властивими/невластивими індивіду, якого соціум категоризує як чоловіка або жінку, а еталон – як уявлення про атрибути, що є бажаними/небажаними для цього індивіда.


            Першорядну роль в актуалізації гендерних еталонів/стереотипів відіграють номінативні гендерно марковані одиниці (НГМО), як класичні (слова – одиниці лексичного складу мови – ЛГМО), так і некласичні (сполучення слів – одиниці фразеологічного складу мови – ФГМО), які тематизують основних актантів гендерно релевантної предметно-референтної ситуації, референтів чоловіка і жінку. Крім номінативних одиниць, у досліджуваному дискурсі функціонують граматичні гендерно марковані одиниці (ГГМО), тобто особові, присвійні й зворотні займенники третьої особи однини, що прототипово співвіднесені з референтом чоловічої або жіночої статі. Гендерні еталони/стереотипи формують зміст конотацій та асоціативних зв’язків гендерно маркованих одиниць у дискурсі.


            Дискурс-аналіз, що інтегрує останні досягнення когнітивної парадигми, дозволяє трактувати значення одиниці мови, виходячи не з поняття, а з концепту, опорною точкою референції якого є прототип (І.К. Архипов, М.М. Болдирєв, О.О. Залевська, В.В. Красних,
О.С. Кубрякова, В.М. Телія, Р.М. Фрумкіна). Прототип постає як проміжна сутність між референтом знакового відношення, тобто об’єктом немовної дійсності, і смислом (концептом); він категоризований в мовній свідомості як типове уявлення, а в імені відповідає денотату. Типове уявлення про означуване є структурованим у вигляді фрейму. Це дозволяє розглядати значення одиниці мови як фрейм, здатний до “вбудовування” у фреймову мережу дискурсу.


            Завдяки фреймовому “вбудовуванню” у когнітивні структури соціокультурних знань значення гендерно маркованої одиниці мови постає не як проста репрезентація референтів чоловічої та жіночої статі, а саме як соціокультурно детерміноване уявлення про чоловіка і жінку, їхні типові та бажані якості, моделі поведінки, соціальні ролі, що залучає весь спектр стереотипних асоціацій, які визначають соціокультурний зміст маскулінності та фемінінності у певній лінгвокультурі. Наприклад, висловлювання You think like a man та You think like a woman розрізняються лише гендерно маркованими номінаціями man та woman. Висловлювання, що містить woman, має іллокуцію образи, а висловлювання, що містить man, у певному контексті може бути інтерпретованим як комплімент. Значення номінації woman не містить таких семантичних ознак, як “алогічність мислення”, “непослідовність”, “перевага емоційного над раціональним”, так само, як і значення номінації man не містить ознак “логічність”, “послідовність”, “перевага раціонального над емоційним”. Втім, англомовний суб’єкт дискурсу безпомилково розпізнає їх, оскільки значення номінацій man і woman є елементами фреймових структур, що спираються на андроцентричний за своєю сутністю гендерний стереотип, який приписує чоловіку й жінці саме ці якості. Стереотипні атрибути чоловіка (логічність, послідовність, раціональність) отримують соціальне схвалення як такі, що цілком відповідають маскулінному еталону. Стереотипні атрибути жінки (нелогічність, непослідовність, нераціональність) далекі від еталонних і тому не можуть заслуговувати на схвалення. Водночас, вони подані як норма для жінки і отже є припустимими. Англомовна лінгвокультура демонструє поблажливе ставлення до нелогічної/непослідовної/нераціональної жінки, тому що всі ці якості стереотипно приписувані їй як невід’ємні властивості її “природи”. Відповідно, в англомовного суб’єкта дискурсу формуються гендерно диференційовані уявлення про санкціоновані англомовним соціумом гендерні нормативні орієнтири, що спричиняють регулятивний вплив на формування гендерних моделей поведінки: “справжній” чоловік має бути логічним/раціональним/послідовним; “справжній” жінці не обов’язково мати ці якості.


            Вважаємо, що саме фреймове “вбудовування”, відкриваючи значенню гендерно маркованої одиниці мови вихід у структури немовних знань про світ, і наділяє її регулятивною функцією: спираючись на аксіологічний потенціал гендерних еталонів/стереотипів ГМО функціонує у дискурсі як гендерно диференційована прескриптивно-нормативна настанова.


            Гендерна прескриптивно-нормативна настанова становить собою інференційне знання про бажані/не бажані гендерні атрибути на підставі когнітивної операції оцінювання відповідності/невідповідності референта ГМО соціокультурному еталону. Це знання може бути виведеним на підґрунті як пресупозиційного фонду дискурсу, так і оцінного потенціалу власне ГМО (див. Розділ Ш та Розділ IV).


            Ефективність регулятивної функції ГМО забезпечена на когнітивно-психологічному рівні властивістю фреймових структур створювати ілюзію звичного, зрозумілого, природного світу. Фрейм, що спирається на засвоєний з дитинства стереотип, “занурює” суб’єкта дискурсу в знайомий світ з передбачуваними закономірностями. Цей світ сприймається автоматично, на підсвідомому рівні, й приймається на віру як єдино можливий. На соціокультурному рівні ефективність регулятивної функції ГМО забезпечується презентацією потреб, що санкціоновані лінгвокультурним соціумом, і забезпечують схвалення з боку соціуму у випадку відповідності цим потребам та провокують несхвалення у випадку невідповідності.


            Розділ II “Регулятивна функція граматичних гендерно маркованих одиниць у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі”. ГМО граматичного рівня є складником англійського граматичного роду, прихованої граматичної категорії, що виявляється, головним чином, через синтаксичне підпорядкування особових, присвійних і зворотних анафорів-займенників третьої особи однини антецедентам-іменникам за ознакою статевої належності референта-особи або відсутності такої в референта-неособи.


            ГГМО не мають власного регулятивного потенціалу, оскільки значення гендерно маркованого анафора-займенника побудовано на підґрунті категоризувального таксономічного фрейму [ХТОСЬ рід: ОСОБА є ХТОСЬ вид: ЧОЛОВІК ® корелят HE] або [ХТОСЬ рід: ОСОБА є ХТОСЬ вид: ЖІНКА ® корелят SHE], актант якого, поданий корелятами HE/SHE, не підлягає оцінюванню.


            Регулятивна функція анафоричного займенника здійснюється за рахунок його “вбудовування” як актанта у фрейм висловлювання, що відбиває гендерно релевантну предметно-референтну ситуацію.


            Висока частотність займенника HE, прототипово співвіднесеного з особою чоловічої статі, у функції анафора загальнородових антецедентів відбиває/формує в англомовного суб’єкта дискурсу уявлення про прототипову особу як особу чоловічої статі, порівн.: If anyone goes down the non-payment road then he will allow the gove ment off the hook, because the issue will be the tactic and not the tax. (Mo ing Star 1983). Так, частка анафора HE у загальнородовій функції становить 53, 9 % (1348) порівняно з HE or SHE – 28, 2% (705), THEY – 16, 6% (415) і SHE – 1, 3 % (32) із статусно-маркованими та 46, 2% (1155) порівняно з THEY – 35, 7% (893), HE or SHE – 16, 4% (410) і SHE – 1, 7% (42) із статусно немаркованими загальнородовими антецедентами (в дужках подані абсолютні кількісні дані на 2 500 прикладів).


            Функціонування HE як загальнородового анафора статусно маркованих антецедентів з висхідним вектором престижності типу doctor, president, boss, manager, judge, politician, lawyer відбиває/формує типове уявлення про соціально успішну особу (активного діяча верхніх ешелонів політичної, економічної, адміністративної, професійної сфери тощо) як особу чоловічої статі, порівн.: A President who pleads the Fifth Amendment to the American people has abandoned his moral leadership. (Time 1998) Whenever a boss starts crying about the cost, we ask him to sign our petition for NHC, that would be free for all workers and run on a non-profit basis. (People’s Daily World 1988) Функціонування SHE як загальнородового анафора антецедентів із спадним вектором престижності типу secretary, nurse, model, shop assistant, prostitute зводить уявлення про соціальну роль жінки до допоміжної, другорядної функції, що може бути повязаною із забезпеченням соціально-професійних чи екзистенціальних потреб чоловіка, порівн.: A secretary is permitted to smoke in her own office (з посадової інструкції) A model must be slim if she wants to get on the catwalk. (Cosmoрolitan 2000)


            Вживання альтернативних анафорів антецедентів конкретної референції у персоніфікувальній функції регульоване системою ієрархічних метафоричних асоціацій, що відбивають/конструюють соціокультурний зміст когнітивних категорій маскулінності й фемінінності в колективній свідомості англомовного соціуму. Соціокультурний зміст метафоричних асоціацій, відтворюваних функціонуванням анафорів HE та SHE як актантів предметного фрейму [ХТОСЬ: референт ЧОЛОВІК/ЖІНКА є ТАКИЙ/ТАКА], яким приписувано індивідуально-психологічні характеристики, що підлягають телеологічній оцінці ефективно(HE) та естетичній оцінці красиво/телеологічній оцінці неефективно/етичній оцінці неприпустимо (SHE), відбивають/формують у субєкта дискурсу уявлення про високий інтелектуальний, фізичний і вольовий потенціал як прототипові чоловічі якості та красу, перевагу емоцій над інтелектом, непередбачуваність, сексуальну розкутість, небезпечність як прототипові жіночі якості, порівн.: Your all-talking all thinking computer friend may still be far away, but he is already lea ing to read. (Guardian 1985) A machine designed for the alpha male. The Triumph Speed Triple is so macho, he could play Rambo”. (Independent 2005) :: The star of the show is the Desert Queen herself, a steam locomotive, all polished brass and coats of arms… Her retinue of coaches are of the highest pedigree. (London Evening Standard 1982) “Summer, please, don’t go”, I always plead, but the stubbo old hussy just won’t listen and off she goes to do whatever it is she does when she disappears. (Independent 2004) When the sun goes down it’s time for Edinburgh to raise her hemline, don her kitten heels and get ready to face the music. With a host of new bars, restaurants and nightclubs the city is fast becoming a lady of the night. (Birmingham Post 2002) The Old Hag, as the Corryvreckan whirlpool is otherwise known, is unquestionably powerful. You don’t mess with her. (Financial Times 2005)


            Субєкт дискурсу чоловічої статі метафоризує гендерні відносини в термінахактивнийпасивний сексуальний партнер”, а жіночоїу термінахматидитина”, порівн.: чоловік про машину: Dear Steve, Bess was nothing but trouble so I ditched her. OK, I know she’d been with me for a while, but she was losing me a fortune. Now, I’ve got my eye on a lovely XRZi. (London Underground 1993); чоловік про гітару: She’s very feminine, and playing her is so sexual you cannot believe it. She vibrates with tremendous intensity against my leg, my stomach, my hands. (Guardian 1986); жінка про скрипку: I felt as if my pet had died. When we were alone, I checked him out all over and he looked fine and “fit as a fiddle”. (Hello 1995)


            Ці спостереження свідчать про наявність розбіжностей у конструюванні гендерних категорій субєктами дискурсу чоловічої та жіночої статі.


            Розділ III “Регулятивна функція лексичних гендерно маркованих одиниць у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі”. ГМО лексичного рівня охоплюють дескриптивно орієнтовані та прагматично орієнтовані номінації чоловічої й жіночої референції.


            Дескриптивно орієнтовані ЛГМО репрезентують основних актантів гендерно релевантної предметно-референтної ситуації, референтів чоловічої та жіночої статі, на підґрунті категоріальних ознак, що становлять інтенсіонал денотата, порівн.: man (чоловік), woman (жінка), sister (сестра), father (батько), businessman (бізнесмен), lady lawyer (жінка-адвокат) тощо. Структура денотативного блоку ЛГМО облігаторно містить три диференційних ознаки, що становлять інваріант інтенсіонала: “особа”, “дорослий-а/дитина”, “чоловіча стать/жіноча стать”. ЛГМО, денотат яких залучає лише облігаторні ознаки, зараховуємо до антропометричних, порівн.: man – woman, male – female (чоловік – жінка), boy – girl (хлопчик – дівчинка). Крім облігаторних інваріантних ознак, інтенсіонал ЛГМО переважно містить варіантну ознаку. Варіантна ознака визначає ідеографію ЛГМО.


            Значення антропометричних ЛГМО структуроване на підґрунті категоризувального таксономічного родо-видового фрейму, порівн.: woman [ХТОСЬ рід: ОСОБА є ХТОСЬ вид: ЖІНКА], актант якого не підлягає оцінюванню. Отже, вони не мають власного регулятивного потенціалу. Регулятивна функція антропометричних ЛГМО реалізується за рахунок аксіологічного потенціалу дискурсу.   


            Значення дескриптивно орієнтованих ЛГМО різноманітних ідеографічних категорій структуроване на підґрунті категоризувального таксономічного рольового фрейму, порівн.: lady doctor [ХТОСЬ рід: ОСОБА є ХТОСЬ вид: ЖІНКА є ХТОСЬ: статусно-рольова категорія ЛІКАР]. Денотат цих ЛГМО може ускладнюватися за рахунок раціонально-оцінного компонента, що кваліфікує референта і ситуацію в цілому на підставі раціонального судження про відповідність/невідповідність референта гендерним аксіологічним орієнтирам англомовної лінгвокультури. Наприклад, денотат номінації spinster (стара діва) і денотат bachelor (холостяк) структуровані на підґрунті таксономічного фрейму: [ХТОСЬ рід: ОСОБА є ХТОСЬ вид: ЖІНКА є ХТОСЬ: реляційна категорія НЕЗАМІЖНЯ]; [ХТОСЬ рід: ОСОБА є ХТОСЬ вид: ЧОЛОВІК є ХТОСЬ: реляційна категорія НЕОДРУЖЕНИЙ]. У дискурсі spinster, на відміну від bachelor, за підтримки відповідного лінгвального контексту, актуалізує негативні конотації неспроможності/нереалізованості, порівн.: An obscure, pious spinster and chronic invalid, she didn’t look set for best-selledom, and London booksellers bought just 100 copies on publication. (Sunday Times 2004) Furthermore, Hughe’s language is patronizing and emotive - Nightingale is dismissed as a “clenched and frigid spinster”. (Guardian 2005) :: Bachelor Simon set to marry. (People 2005) Ці конотації виникають як результат невідповідності інтенсіональної варіантної ознаки spinster (НЕЗАМІЖНЯ) еталону успішної жінки в межах ціннісних орієнтирів англомовної культури.


            Прагматично орієнтовані ЛГМО привносять у предметно-референту ситуацію емотивно-оцінний компонент як наслідок їхньої експресивності: результату взаємодії оцінного складника конотата ЛГМО з образним та емоційним, порівн.: bastard (негідник), slut (шльондра), adonis (красунчик), dickhead (дурень), sissy (матусин синок), cox-comb (дурний чепурун) тощо.


            Образний складник конотата прагматично орієнтованих ЛГМО містить інформацію про їхній “первинний денотат” у вигляді гештальта. Гештальт розуміємо як особливий вид концептуальної структури, цілісний образ, що сполучає в собі чуттєве й раціональне в їхній єдності та цілісності, результат нерозчленованого сприйняття ситуації, вищий рівень абстракції, недискретне, неструктуроване знання, розташоване поза категоріальними межами природної мови, але реконструйоване на підставі мовних засобів (В.А. Маслова, В.М. Телія,
Л.О. Чернейко). Як і прототип, гештальт становить собою неіснуючий у дійсності об’єкт, але якщо прототип належить свідомості, то гештальт, крім того, належить уяві. Прототип співвіднесений з денотатом ЛГМО, тоді як гештальт відіграє роль квазіденотата. Значення прагматично орієнтованих ЛГМО структуроване на підставі взаємодії категоризувального таксономічного фрейму, що спирається на прототип, і компаративного тропеїчного фрейму, що спирається на гештальт, порівн.: dandiprat [ХТОСЬ: референт ЧОЛОВІК є немовби ЩОСЬ: дрібна монета (нікчемний, нічого не вартий тощо)
® ХТОСЬ: референт ЧОЛОВІК є ХТОСЬ: соціально-телеологічна категорія НІКЧЕМА]; heifer [ХТОСЬ: референт ЖІНКА є немовби ЩОСЬ: телиця (гладка, громіздка тощо) ® ХТОСЬ: референт ЖІНКА є ХТОСЬ: природно-естетична категорія ТОВСТУЛЯ].


            Гештальт, приймаючи участь у категоризації дійсності, викликає емоційне сприйняття референта у вигляді почуття-ставлення до тієї подоби за участі якої його категоризовано, тобто відіграє роль емоціогенного стимулу, порівн.: prostitute [Знай, що ХТОСЬ: референт ЖІНКА є ХТОСЬ: соціокультурна категорія ПОВІЯ ® Вважай, що це ПОГАНО] і frippet [Уяви, що ХТОСЬ: референт ЖІНКА є немовби ЩОСЬ: ДЕШЕВА МІШУРА ® Відчуй ПРЕЗИРСТВО/ЗНЕВАГУ].


            Почуття-ставлення слід розуміти як стабільну емоційну реакцію на ситуацію
(В.М. Телія). Більшій диференціації піддаються негативні реакції, що узгоджується з даними когнітивної психології (Д.О. Добровольский).


            Загальну позитивну реакцію визначаємо як схвалення. Вона фіксує уявлення суб’єкта дискурсу про означуване як таке, що відповідає деякій соціальній (загальнолюдській, етнокультурній, соціумній нормі). Наприклад, ЛГМО bhoy, що позначає вольового, мужнього чоловіка, потенційно здатного на вчинок, викликає у суб’єкта дискурсу схвалення референта як такого, що відповідає еталонам англомовної лінгвокультури, порівн.: Voice of the Irish people: Be our bhoy, Roy! (People 2001)     


            Загальну негативну реакцію визначаємо як несхвалення. Несхвалення фіксує невідповідність референта поведінковим або іншим нормативним настановам. Серед основних специфікованих негативних реакцій виділяємо презирство, зневагу, осуд.


            Презирство розуміємо як почуття-ставлення, викликане порушенням об’єктом оцінки основних морально-етичних норм у сфері соціальних чи міжособистісних (міжгендерних) стосунків, або усвідомленням суб’єктом оцінки своєї переваги над об’єктом через належність останнього до менш престижного соціуму. Суб’єкт оцінки мислить себе ідеалом, до якого “недотягує” об’єкт оцінки через свої моральні якості або низьке становище в соціальній ієрархії. Презирство є найбільш інтенсивним негативним почуттям-ставленням. В дискурсі воно реалізоване лише за підтримки негативно навантажених атрибутів-епітетів, порівн.: Look at that Labour poster of Michael Howard. The one where he looks shifty, swings a watch on one hand and tries to sooth us with the other. What a disgusting racial stereotype! It’s obvious they’re implying this devoted fan of Liverpool FC is a scally who has nicked the watch on his way to the match and is telling the victim “calm down, calm down”. (Mirror 2005) What an appallingly arrogant, lippy, chippy scrubber this woman is! (Observer 2004)


            Зневага поступається презирству своєю інтенсивністю. Це почуття-ставлення виникає, коли субєкт оцінки уявляє себе експертом, який дозволяє собі судити про те, наскільки ті чи інші властивості обєкта відповідають еталону. Обєктами зневаги переважно стають референти, властивості яких (головним чином, зовнішні, фізичні, вольові, інтелектуальні) є далекими від еталонних (наприклад, референт ЛГМО dickhead (бовдур) не відповідає еталону маскулінності за своїм розумовим потенціалом, а референт fussock (неприваблива товста жінка)еталону фемінінності за своїми зовнішніми даними), порівн.: Jose Bono, Zapatero’s defence minister, went further. He called Blair “a complete dickhead” for following the US into Iraq. (Financial Times 2004) But did you know that a fussock is a large fat woman? The illustration of her in the book is hilarious. (Birmingham Post 2000)


            Осуд визначаємо як почуття-ставлення, що виникає, коли суб’єкт оцінки бере на себе роль судді, який виносить вирок діям об’єкта оцінки, що нехтує законом. Роль судді не передбачає прояву емоцій. Відповідно, фрагменти дискурсу, що містять ЛГМО, референт яких є об’єктом осуду, переважно не залучають емотивно навантажених слів. Осуду підлягають референти, що порушують суперморальні норми, які регулюються законом, порівн.: Rebel French shareholders, let by corporate blackguard Nicholas Miquet, are trying to vote the whole board out of office at the annual meeting next month, on the ground that the financial position has been mishandled, and only a new board – and a gove ment write off of 6 billion of debt – can avert disaster. (Observer 2005)


            Перлокуція ЛГМО переважно реалізована як інференційна прескриптивно-нормативна настанова. Перлокуція раціональної оцінки випливає із знання про цінність означуваного з погляду нормативних настанов лінгвокультури. Тобто, якщо стан справ [ХТОСЬ: референт ЖІНКА є ХТОСЬ: морально-етична/реляційна категорія ПОВІЯ/PROSTITUTE//СТАРА ДІВА/SPINSTER тощо] підлягає оцінці в термінах ПОГАНО, то інференція інтерпретатора дискурсу дорівнюватиме висновку, що для жінки НЕ БАЖАНО поводитися таким чином, щоб бути зарахованою до відповідної морально-етичної чи реляційної категорії. Перлокутивний ефект емотивно-оцінної ЛГМО сильніший. Знання про цінність означуваного структуроване за участі експресивності, тобто стан справ [ХТОСЬ: референт ЖІНКА є ХТОСЬ: морально-етична категорія ПОВІЯ/FRIPPET] “погіршується” тим, що [ХТОСЬ: ЖІНКА є немовби ЩОСЬ: дешева річ тощо], що не може не викликати ЗНЕВАГИ/ПРЕЗИРСТВА. Звідси інференція суб’єкта дискурсу буде дорівнювати висновку, що жінці НЕ СЛІД поводити себе таким чином, щоб бути зарахованою до такої морально-етичної категорії.


            Збіг іллокуції/перлокуції мовленнєвого акту та іллокуції/перлокуції ЛГМО може мати місце лише за умови, що референт ЛГМО чи актант, для кваліфікації якого вжито ЛГМО, опиняється у комунікативному фокусі висловлювання. Іншими словами, пропозиціональний зміст висловлювання становить експліцитна дескрипція тих чи інших атрибутів референта/актанта, а іллокуція полягає у його схваленні/несхваленні на підставі цих атрибутів, для чого власне і задіяна певна ЛГМО. Наприклад, іллокуція поданого нижче висловлювання полягає у негативній кваліфікації Кондолізи Райс, і передачі зневаги до неї на підставі її невідповідності еталону фемінінності через невластиву жінці посадово-професійну роль та такі індивідуально-психологічні характеристики, як домінантність та авторитарність, для чого використано номінацію harpy (гарпія), порівн.: Condoleezza Rice is the power-dressing harpy who dominates meetings with her business school-speak and perfect teeth. (Financial Times 2003)


            У протилежному випадку висловлювання має власну іллокуцію, безпосередньо не пов’язану з іллокуцією ЛГМО. Проте, оскільки гендерно релевантний пропозиціональний зміст висловлювання спирається на систему пресупозицій, що відбивають гендерні еталони/стереотипи англомовного соціуму, воно виступає необхідним контекстом для інференцій інтерпретатора дискурсу, керованих цими пресупозиціями. Наприклад, у поданому нижче висловлюванні інтенція мовця спрямована на передачу певної інформації і не передбачає оцінювання референта-жінки, порівн.: So here I am with a hooker and a Molotov cocktail, and my wife walks in… (Independent Sunday 2004) Разом з тим, інтерпретатор може зробити певні висновки щодо референта зокрема і гендерних відносин маскулінної культури взагалі: стосунки з жінкою легкої поведінки – буденний факт життя чоловіка, її не можна поставити в один ряд з дружиною, з якою не можна не рахуватися, бо вона є втіленням еталонної жіночої ролі, санкціонованої соціумом; жінка ж легкої поведінки не має цінності для чоловіка, її інтереси, почуття, переживання не беруться до уваги, ними можна знехтувати, тому що вона знаходиться поза санкціонованими нормами моралі, і заслуговує на зневагу.


            Дескриптивно орієнтовані та прагматично орієнтовані ЛГМО демонструють гендерну асиметрію у відображенні/конструюванні гендерних категорій у дискурсі. Феномен гендерної асиметрії безпосередньо задіяний у процесі регуляції, оскільки є інструментом формування гендерно специфічних уявлень про норму. Гендерна асиметрія може мати інвентарний і семантичний характер. Інвентарна й семантична асиметрія є проявами одного феномена – асиметрії в структуруванні гендерного концептуального змісту на рівні метаконтексту лінгвокультури.


            Інвентарна гендерна асиметрія пов’язана з репрезентативністю ЛГМО чоловічої та жіночої референції, що заповнюють потенційно можливі слоти фреймових структур різних ідеографічних категорій особи в лексичній системі англійської мови як інвентарю мовних засобів, і виявленням лакунарних категорій, тобто таких, що репрезентовані ЛГМО винятково чоловічої чи жіночої референції.


            Відповідно до семантики варіантної ознаки виділяємо природні ЛГМО, що відбивають неконтрольовані властивості референта, надані йому/їй від природи й доступні суб’єкту дискурсу в чуттєвому сприйнятті; соціокультурні ЛГМО, що позначають численні соціальні ролі референта; індивідуально-психологічні ЛГМО, що відображають реальні чи стереотипно приписувані референту властивості та поведінкові характеристики.


            Природні ЛГМО охоплюють природно-естетичні, що позначають властивості зовнішності референта і є об’єктом естетичної оцінки в термінах красиво :: потворно, та природно-телеологічні, що відбивають інтелектуальний, вольовий та фізіологічний потенціал референта і є об’єктом телеологічної оцінки в термінах ефективно:: неефективно. Кількісне переважання природних ЛГМО, які кваліфікують інтелектуальний (wizard, sage, pundit – розумник :: jackass, madman, dupe, simpleton, blockhead, dolt, dickhead, sot, fathead, pothead, dunderhead, potato-head, tomfool, moron, buffle-head, cabbage-head, apple-head, dumb-head, sumph, saphead – дурень), вольовий та фізичний (macho, cowboy, Tarzan, Rambo, bhoy, cowpoke, cowpuncher, bawcock – мачо :: sissy, effeminate, child-man (man-child), boy-man (man-boy), milksop, lily (lily-livered), moppet – слабак) потенціал референта-чоловіка у досліджуваному дискурсі, з одного боку, і зовнішність референта-жінки (beauty, belle, Venus, chick, birdie, cutie, rosebud, scorcher, hottie, lovely, honey, peach – красуня :: pig (pig-face), butch, heifer, yeti, fussock – погануля), з другого, а також комбінаторика таких атрибутів референта-жінки, як інтелект і зовнішня непривабливість (bluestocking – “синя панчоха”) чи миловидність і дурість (blonde, babe, dolly, bird, bimbo, dimbo, scatty, chicken-head, feather-head – дурна лялька), відбиває асиметрію в уявленні про еталонні чоловічі й жіночі природні якості, що формує гендерно диференційовані стереотипні уявлення про норму. Оскільки чоловік є об’єктом зневаги за дефіцит інтелекту, мужності й волі, а жінка – за дефіцит краси, для чоловіка нормою є бути розумним, сильним та мужнім, а для жінки – красивою. На користь такого висновку свідчить також той факт, що така фізіо-біологічна характеристика чоловіка, як старість, асоційована із слабкістю розуму (buffer, geezer, crone – старий дивак), тоді як старість жінки асоційована з відразливою зовнішністю та сварливою вдачею (hag(gis), hell-hag, night-hag, harridan, witch, crone, besom, yenta, beldam – cтара мегера).


            Наявність лакунарних соціокультурних ЛГМО чоловічої референції, що фіксують ступінь соціальної вагомості референта-чоловіка і є обєктом телеологічної оцінки в термінах престижно:: непрестижно (mugwump, соbважлива персона :: dandiprat, dork, sod, blister – нікчема), відбиває/конструює уявлення про те, що для чоловіка є нормою соціальна вагомість.


            Індивідуально-психологічні ЛГМО чоловічої референції, що підпадають під етичну оцінку припустимо :: неприпустимо лакунарно кваліфікують поведінку референта-чоловіка щодо загальнолюдських якостей, виявлених у всіх сферах життєдіяльності людини. У досліджуваному дискурсі референт-чоловік є обєктом презирства/зневаги/осуду за непорядність (rogue, bastard, mugger, rascal, scoundrel, spiv, tyke, knave, scamp, blackguard, rapscallion, whoreson – негідник); невихованість (villain, swain, slouch, slob, lout, loon, yob, oaf, yokel, boor, churl, hick, сowpuncher, schmook, hobble-de-hoy – мужлай); жорстокість (bully, thug, butch, ruffian, varmint, hoodlum, plug-ugly, mobster, voyou – шибеник); чванькуватість (cox-comb – самозакоханий дурень); боягузтво (dastard – підлий боягуз), франтівство (dandy, buck, beau, smoothie dude, fop, Jack-a-dandy, Corinthian – денді), перелюбство
(womanizer, lothario, lady-killer, Casanova, libertine, lecher, wife-swapper, satyr, goat, amorist, wooer, skirt-chaser, cicibeo, inamorato, soupirant, rake, poodle-faker –
бабій), підпорядкованість жінці (henpeck – підкаблучник; cuckold – рогоносень ) та ін.


            Поведінку жінки переважно кваліфіковано щодо такої якості, як цнотливість (hooker, whore, broad, ball-breaker, ball-buster, prick-teaser, wanton, flapper, harlot, wench, crumpet, hussy, tart, floozy, strumpet, doхy, chippy, maenad, haetera, frippet, fizgig, giglet – повія :: maiden, virgin, nun, ingйnue, prude – недоторка). Ця якість виявляється насамперед в інтимній сфері життя і є особливо релевантною для виконання жінкою прототипової соціальної ролі, відведеної їй маскулінним соціумомматері/дружини/коханки. Симптоматично, що ЛГМО чоловічої референції, які позначають аморального чоловіка, не набувають інтенсивної негативної іллокуції: чоловік подекуди заслуговує на схвалення за перелюбство, тоді як жінка переважно є обєктом зневаги чи презирства, порівн.: Some weeks ago, in Euro 2004, Sven-Goran Eriksson, the England coach and distinguished amorist was toying with the idea of a diamond-shaped formation of his team, perhaps influenced by a romantic visit to a jewellery store. (Daily Post 2004) :: Julia is a noisy messy teenage slut who brings back a different man every night. (Sunday Times 2003) Такі характеристики референта-жінки, як сварлива вдача (bitch, shrew, vixen, warhorse, battleaxe, nag, scold, harpy, gorgon, fishwife, termagant, hellcat, haggard – мегера) й неохайність (dowdy, frump – нечупара), що комбінується з дефіцитом цнотливості (slut, scrubber, slatte – брудна повія), також кваліфікують жінку стосовно її прототипової ролі матері/дружини/коханки, що передбачає такі еталонні якості, як лагідність, поступливість, моральну і фізичну чистоплотність тощо.


            Вибір підстав оцінки ЛГМО жіночої референції переважно виявляє субєкта оцінки чоловічої статі: референт-жінка оцінювана з чоловічої перспективи, як обєкт, призначений насамперед для задоволення потреб чоловіка і відповідний/невідповідний цим потребам. Референт-чоловік є обєктом оцінки англомовної культури (соціуму) в цілому, хоча не можна виключити можливості, що етнокультурна оцінка також вибудовується з погляду чоловічої перспективи.


            Семантична гендерна асиметрія повязана із специфікою конотативно-асоціативного потенціалу парних ЛГМО чоловічої й жіночої референції. Сюди слід зарахувати функціонування морфологічних і синтаксичних гендерних маркерів дескриптивно орієнтованих соціокультурних ЛГМО, які тривіалізують соціальне значення референта-жінки. ЛГМО, що містять морфологічні маркери жіночого роду, відрізняються від парних загальнородових ЛГМО векторною спрямованістю, порівн.: managerкерівник фірми/установи чи її підрозділу і manageress жінка, що управляє магазином, готелем, їдальнею тощо; gove orгубернатор, керівник установи, роботодавець і gove ess – вчителька, що навчає дітей вдома приватно; hostхазяїн, домовласник і hostess – стюардеса, жінка, обовязки якої передбачають розвагу клієнтів у нічному клубі тощо. Оскільки номінація з висхідним вектором престижності переважно імплікує референта-чоловіка, для експлікації присутності в ситуації референта-жінки необхідний жіночий синтаксичний маркер, порівн.: female/woman/lady doctor, woman priest, female lawyer, female MP, female judge. Чоловічий маркер, навпаки, необхідний для ідентифікації референта номінацій із спадним вектором престижності, оскільки англомовний субєкт дискурсу асоціює його з особою жіночої статі, порівн.: male secretary, male nurse, male prostitute, male model. Парні ЛГМО закріплюють за референтом-чоловіком високий соціальний статус і залишають жінці допоміжну функцію забезпечення соціальних і екзистенціальних потреб чоловіка.


            Розділ IV “Регулятивна функція фразеологічних гендерно маркованих одиниць у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі”. До ГМО фразеологічного рівня зараховуємо фразеологічні словосполучення із “зв’язаним значенням” одного з компонентів (ФС) та фразеологізми-ідіоми (ФІ).


            Структура значення типової ФГМО містить ті самі макрокомпоненти, що і структура значення ЛГМО: денотативний (винятково ФС) або денотативний та конотативний блоки (ФІ та ФС) за взаємодії оцінного, образного та емотивного складників, у чому виявлений ізоморфізм гендерно маркованих номінативних одиниць англійської мови.      


            Головна відмінність номінативної функції ФГМО від ЛГМО полягає в ситуативності. Ситуативність фразеологізму дозволяє розглядати його як мікротекст, в номінативному підґрунті якого потенційно присутні усі типи інформації, необхідні для відображення предметно-референтної ситуації, що призводить до поліознаковості (В.М. Телія). Унаслідок поліознаковості фразеологізм насичений більшою кількістю деталей для заповнення більшої кількості потенційних слотів. Порівняємо близькі за значенням ЛГМО і ФГМО: dandy – чоловік, що приділяє занадто багато уваги своїй зовнішності, і medallion man (брит.) чоловік, звичайно літнього віку, одягнений у такій манері, яка, на його думку, привертає увагу жінок; часто одягнений у сорочку з відкритим коміром для того, щоб продемонструвати груди й масивні золоті прикраси.


            Основний критерій розмежування ФС і ФІ вбачаємо у ступені цілісності їхньої номінативної функції. У ФС хоча б один з компонентів має вільне значення, тобто не втрачає самостійну денотацію й референтну віднесеність і водночас виконує роль семантично стрижневого, тобто визначає таке семантичне прочитання пов’язаного з ним за змістом і формою іншого компонента(ів), яке є можливим лише в комбінації з цим стрижневим компонентом. Наприклад, ФС surrogate mother указує на представницю категорії жінок, що зачинають дитину шляхом штучного запліднення й виношують замість біологічної матері. Стрижневе слово mother, вжите у своєму первинному значенні, “жінка, що народила і виховує дитину”, детермінує значення surrogate у складі ФС.


            ФІ, на відміну від ФС, є еквівалентною слову за способом вказування на об’єкт: жодна з ознак денотата ФІ не співвіднесена з денотатом окремого компонента(ів) словосполучення. Наприклад, жодна з ознак денотата ФІ big noise (впливовий чоловік) не залучена ні до денотата noise (букв. шум), ні до денотата big (букв. великий).


            Значення ФС структуроване на підґрунті категоризувального фрейму, що спирається на “буквальний” денотат стрижневого слова, порівн.: lady of easy virtue [ХТОСЬ: рід є ХТОСЬ: вид ЖІНКА є ХТОСЬ: морально-етична категорія ПОВІЯ]. Знання про властивості означуваного ФС одержує ціннісну кваліфікацію на підґрунті раціональної оцінки, тобто знання про цінності властивостей означуваного в системі аксіологічних орієнтирів англомовного соціуму, виходячи з відповідності/невідповідності властивостей означуваного гендерним еталонам.


             Значення ФІ структуроване на підґрунті образного переосмислення означуваного слів-компонентів словосполучення, що відриваються від своєї царини референції й “перемикаються” на нову референтну віднесеність. Тим самим значення ФІ структуроване за взаємодії компаративного фрейму, що спирається на гештальт, який категоризує образ-подобу на підставі знання про властивості означуваного слів-компонентів словосполучення, і категоризувального фрейму, що формує денотат ФІ. Образ-подоба не зливається з денотатом ФІ, але віддає йому частину своїх ознак, необхідних для концептуалізації як джерело мотивації, і тим самим є квазіденотатом ФІ, порівн.: English rose [ХТОСЬ: референт ЖІНКА є немовби ЩОСЬ: роза (гарна, свіжа, ніжна тощо) ® ХТОСЬ: референт ЖІНКА є ХТОСЬ: природно-естетична категорія КРАСУНЯ].


            Специфіка метафоричного складника ідіоми полягає, по-перше, у тому, що він більш прозорий, ніж образний складник прагматично орієнтованої ЛГМО (для його виявлення найчастіше не потрібен етимологічний аналіз) і, отже, більшою мірою усвідомлюваний суб’єктом дискурсу; по-друге, він більш інформативний за рахунок того, що “підживлюється” ситуативністю.


            ФГМО як і ЛГМО, здійснюють регулятивну функцію на підґрунті власної іллокуції/перлокуції. Відмінність регулятивної функції ФГМО від ЛГМО обумовлена особливістю їхньої номінативної функції, тобто ситуативністю і поліознаковістю. Оскільки фразеологізми мають більш складну дескрипцію, ніж слова, їхня оцінка більшою мірою залежить від емпатії суб’єкта дискурсу, як продуцента, так і інтерпретатора. Наприклад, ФІ lady Bountiful позначає жінку, що займається доброчинністю, але в той же час робить з акту благодійності шоу, демонструючи всім, яка вона багата й щедра. Подібна дифузність залишає суб’єктові дискурсу певний ступінь свободи в інтерпретації фразеологізму й оцінюванні його референта в термінах добре :: погано. З тієї ж причини суб’єкт дискурсу має більшу свободу, визначаючись з емотивною оцінкою, тобто почуттям-ставленням, яке викликає сприйняття фразеологізму. Так, ФІ Lady Bountiful в залежності від емпатії мовця, а також того, які саме характеристики референта актуалізовані, а які редуковані контекстом, варіює іллокуцію від несхвалення – осудження (якщо актуалізовані такі характеристики, як приналежність до середнього класу, багатство, необізнаність з проблемами пересічної жінки, через що мовець не хоче бути асоційованою з референтом), до, навпаки, схвалення (якщо актуалізована саме щедрість референта), порівн.: Shenfield was dismissive of complaints that the WRVS was for middle-class do-gooders, but was also mindful that it should not be fossilized. We are not all Lady Bountiful”, she once declared. “We have women from all walks of life” (Independent, 2004) Despite repeated protestations of undying devotion he has ditched his long-term girlfriend Prudence and is now shacked up with Lady Bountiful. She is urging him to write a blank cheque to the NHS. (Sunday Business, 2005)


            Функціонування ФГМО в дискурсі, так само як і ЛГМО, демонструє інвентарну й семантичну гендерну асиметрію у відображенні/конструюванні гендерних категорій.


            Інвентарна асиметрія виявляється в репрезентативності / лакунарності ФГМО чоловічої й жіночої референції стосовно тих або інших ідеографічних категорій.


            Ідеографічні класи ФГМО, як і ЛГМО, охоплюють природні (природно-естетичні та природно-телеологічні), соціокультурні (статусно марковані з висхідним і спадним векторами престижності та статусно немарковані) й індивідуально-психологічні (утилітарні та морально-етичні) номінації.


            Основні категорії природних ФГМО подані симетрично: і чоловіки, і жінки піддаються зневазі за недостатній розумовий (Tom o’Bedlam, Aunt Sally, silly Billy, proper Charlie :: dumb Dora, Barbie doll), вольовий (mummy’s boy, weak sister, Miss Molly, tied to his mother’s strings, too much of his mother’s blessing, girlie man, Nancy boy :: weaker vessel) потенціал і непривабливу зовнішність (Tom Thumb - Plain Jane, old bag, horse godmother, odd bit of mutton).


            Розрізняється репрезентативність ФГМО (кількісно переважають одиниці, що характеризують вольовий потенціал чоловіка і, відповідно, зовнішність жінки), а також підстави оцінки (якщо чоловік стає обєктом зневаги за маленький розмір як символ малої соціальної ваги і є обєктом колективної соціальної оцінки, то жінказа неохайність, повноту, непоказність, що роблять її сексуально непривабливою для чоловіка і, отже, – обєктом оцінки субєкта чоловічої статі). Лакунарно подані негативно оцінні природно-телеологічні ФГМО жіночої референції, що кваліфікують фізіологічний потенціал жінки: жінку піддають зневазі за ригідність (block of ice), що також виявляє субєкта оцінки чоловічої статі.


            Соціокультурні ФГМО чоловічої референції подають широку палітру статусно маркованих категорій референтів з висхідним вектором престижності, що виправдовують соціальні очікування й заслуговують на схвалення з боку соціуму (а man higher up, a man at the wheel, a man at the top, a man for all seasons, a man of destiny, front room man(boy), the leading man, big daddy / pot / gun / noise / shot / wig / cheese / dog / fish /number / wheel, Davos man, man on horse back, man of parts, past master тощо). Зневажливе ставлення викликає лише референт, що незаслужено претендує на визнання соціуму, порівн. Colonel Blimp – зарозумілий консервативний старий.


            Протилежний гендерний полюс репрезентований статусно маркованими ФГМО із спадним вектором престижності, переважна більшість яких позначають повію, прибиральницю чи перекупку (call girl, co er girl, good time girl, bad girl, joy girl, lady of pleasure, lady of the night, lady of the evening, painted lady, scarlet lady, lady of easy virtue, lady of leisure, foxy lady, loose woman, fallen woman, saucy woman, fruit woman, fancy woman, a woman about the town; cleaning lady, char lady, dinner lady, tea lady; sales lady, basket lady) та статусно немаркованими реляційними номінаціями, референта яких категоризовано стосовно особи чоловічої статі як дружину чи незаміжню жінку і кваліфіковано з погляду суб’єкта оцінки чоловічої статі (trouble and strive, one’s old Dutch, trophy wife, bachelor’s wife, old maid, unappropriated/ unappreciated blessing, old cake, old settler).


            Індивідуально-психологічні ФГМО виявляють яскраво виражену інвентарну асиметрію: референт-чоловік є об’єктом оцінки за 7 параметрами як порушник утилітарних норм і за 15 – як порушник морально-етичних норм, тоді як жінка оцінена лише за 5 параметрами як порушниця морально-етичних норм. Чоловіка кваліфіковано за допомогою атрибутів, які відбивають усю гаму людських чеснот і пороків, виявлених як у міжособистісних стосунках у сфері побуту: нездорова цікавість (peeping Tom, nosy Parker, Paul Pry), марнотратство (coal-oil Johnny), непорядність (bad character/egg/pot/lot), чванькуватість (smart Aleck, Jack Ho er, Jack the lad), лицемірство (Holly Joe), перелюбство (love rat, gay Lothario), – так і в інших сферах людської життєдіяльності, що виходять за межі сімейно-побутової, наприклад, у виробничій або діловій: запопадливість у роботі (eager beaver), добра репутація (Mr. Clean), лінь Lazy Lawrence, Weary Willy, Tired Tim), неробство (Merry Andrew, Hurray Henry, good-time Charlie), майстерність (Jack of all trades), невміння (foul ball, Jack of all trades and master of none). Жінку категоризовано стосовно чоловіка і кваліфіковано за допомогою атрибутів, актуалізованих, головним чином, у сфері побуту: жадібність (daughter of the horse leech), схильність до пліток (old wife), розпуста (Cousin Betsy, fallen angel, dolly mop).


            У досліджуваному дискурсі ФГМО жіночої референції використовуються для метафоричного подання об’єктів, що мають чи навпаки не мають цінності для чоловіка як прототипового діяча суспільно-економічної сфери. Так, збиткові й прибуткові об’єкти (цінні папери, нерухомість, страхові компанії тощо) уподібнюються, відповідно, непривабливій і привабливій жінці, порівн.: Equity wall flowers find a dearth of dancing partners on the dancing floor. (Financial Times 2004) They are among the brave people who have realized what estate agents are always telling us – that the best way to find value in a slow market is to take a plain Jane and tu it into a pretty Polly. (Sunday Telegraph 2005) The finance director tu s the page on the easel and there stands the anonymous black-robed Scottish Widow. He tu s around to his fellows. You can imagine him saying: “That woman could be death of us”. There have not been many more ham fisted acquisitions than the bank’s purchase of the venerable Scottish life insurer, bought for Ј7 billion near the top of the market four years ago… There is always the option of a flotation, but with the widow currently looking like a dowdy old maid, there is not much chance of investors stumping up a lot. What the old girl really needs is a thorough make over. And soon. (Daily Telegraph 2003)


            Семантична асиметрія виявлена у специфіці семантики парних ФГМО чоловічої та жіночої референції, порівн.: honest man – чоловік, що притримується високих стандартів поведінки у суспільстві :: honest woman – жінка, що не має інтимних стосунків поза шлюбом; working man – представник робітничого класу :: working girl – повія; man in the street – пересічний громадянин :: woman of the streets – повія; little man – пересічний громадянин :: little woman – дружина; wise man – державний радник :: wise woman – мудра жінка; bad man – злочинець :: bad girl – повія тощо. Парні ФГМО категоризують чоловіка як прототипову соціальну особу. Жінку категоризовано стосовно чоловіка, з яким її повязують шлюбні чи суто сексуальні стосунки. Соціальна роль жінки тривіалізована і обмежена сімейно-побутовою сферою.     


 


            У досліджуваному дискурсі зафіксовані фразеологізми, що відбивають соціокультурні зміни в гендерних відносинах англомовної спільноти, порівн.: new man – чоловік, що є прихильником ідеї рівноправності статей і нарівні з жінкою виконую усюжіночуроботу; new woman – жінка, що добилася успіху у традиційночоловічихсферах діяльності; house husband – чоловік, що виконує роль домогосподарки; trophy  husband (boyfriend) – (переважно) привабливий чоловік соціально успішної багатої жінки; trailing male – чоловік, що змушений переїздити за дружиною на інше місце проживання, у звязку з тим, що вона отримала більш престижну роботу; career woman – жінка, що переймається власною карєрою, а не сімєю тощо. Альтернативна модель гендерних відносин, відбита у зазначених ФГМО, побудована за типом традиційної з тією різницею, що статі міняються місцями: чоловік відіграє роль охоронця домашнього вогнища, а жінкадобувача-годувальника. Симптоматично, що і самі ФГМО побудовані за аналогією з номінаціями, які відбивають традиційні гендерні стереотипи, порівн.: housewife ® house husband, trophy wife® trophy husband (boyfriend), trailing wife/female ® trailing male, career man ® career woman, family man ® family woman. Альтернативна версія є маргінальною, тому що суперечить стереотипізованому досвіду субєкта дискурсу, згідно якого еталонними є саме традиційні гендерні ролі, порівн.: Men without
fathers, men without sons, men with wives who work and make them feel like less than a man of men with wives who, like Dan’s wife, Ann, give them the gift of both an exquisitely preserved figure and a fertile womb. (New York Times 2004)
У результаті, новоутворені ФГМО переважно набувають в дискурсі негативного асоціативного потенціалу, порівн.: You can’t
imagine a woman being happy on her own like a man. I just think of
marriage and children for girls. There’s something sublimated about
career women.
(Naked Ape 1982) Nor does she parade round with some super hunk trophy boyfriend, preferring Steve Summer, 46, a successful  contemporary landscape painter whom Glenda has known since they were both punks back in 1970s. (Independent 2005)
Як в однієї, так і в іншої статі недостатньо мотивації для опору традиційній моделі гендерних ролей, що санкціонована соціумом та гарантує соціальне схвалення, адекватність ситуації, конкурентоспроможність на шляху до соціальних привілеїв, бажаний статус

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины