ІСПАНОМОВНИЙ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРС: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі форумів з проблематики родинних стосунків)Название:
ІСПАНОМОВНИЙ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРС: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі форумів з проблематики родинних стосунків)
Альтернативное Название: Испаноязычные ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРС: коммуникативно-прагматической и лингвостилистические АСПЕКТЫ (на материале форумов по проблематике семейных отношений)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ 1. Іспаномовний Інтернет-дискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження. Інтернет-дискурс характеризується інтеграцією рис публіцистичного, наукового, офіційно-ділового, розмовно-побутового та художнього стилів (О.М.Галичкіна). Він обслуговує сферу масової комунікації, різновидом якої є Інтернет-комунікація (М.М.Назаров). Інтернет-дискурс визначається специфічними мовними й позамовними чинниками. До мовних факторів належить гібридність, оскільки Інтернет-дискурс вирізняється письмовою формою реалізації, але будується за принципами усного розмовного мовлення; використання фіксованих правил спілкування (етикет мережі Інтернет); наявність гіпертекстів (G.P.Landow, E.Amitay) тощо. Серед позамовних факторів варто виділити анонімність комунікантів, ситуацію їх віддаленості у просторі, але не в часі, встановлення опосередкованого контакту за допомогою комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет, а також взаємодію учасників.


Структурна організація Інтернет-дискурсу визначається гіпертекстом, що є різновидом текстового документа, окремі частини якого зв’язуються за допомогою гіперпосилань                   (J.Díaz Noci). Гіперпосилання і тексти повідомлень як структурні елементи гіпертексту (О.В.Дєдова) набувають мовного представлення у вигляді електронного документа, зокрема Інтернет-форуму. Вони побудовані за певними правилами з урахуванням комунікативного наміру та прагматичної мети комунікантів.


Гіперпосилання Інтернет-дискурсу являють собою перелік або список ключових слів чи словосполучень; підкреслене та виділене кольором ключове слово (словосполучення). Основною функцією гіперпосилання є забезпечення можливості навігації по електронному                             тексту (В.П.Леонтьєв).


Повідомлення Інтернет-форумів – це невеликі за обсягом завершені тексти, пов’язані між собою певними семантичними зв’язками, які реалізуються  через систему гіперпосилань. Основними ознаками текстів повідомлень Інтернет-форумів є незавершеність, відкритість, нелінійність, відсутність точного авторства, зняття протиставлення між адресантом і адресатом, об’єктивність, неоднорідність (А.М.Баранов). Незавершеність, відкритість полягають в тому,              що адресант або інші комуніканти можуть “дописати” тексти Інтернет-форумів. Нелінійність виражається в неможливості передбачити логіку адресанта щодо послідовності викладу та у відсутності в Інтернет-форумі того,що називається “початок” і “кінець”. Комуніканти анонімні, тому не існує точного авторства. Відбувається зняття протиставлення між адресантом і адресатом                  за рахунок того, що вони не лише вільно вибирають послідовність повідомлень і гіперпосилань Інтернет-форумів, але й реагують на них. Для спрощення процесу сприйняття, використовується виділення кольором. Тексти Інтернет-дискурсу також характеризуються об’єктивністю, тобто можливим є викладення  не тільки думки комунікантів, але й коментарів до них. Неоднорідність                  дозволяє сполучати різні види інформації в Інтернет-дискурсі – текст, малюнок, зображення                   в русі.


Особливістю іспаномовного Інтернет-дискурсу є те, що він являє собою інтеграцію іспанської й англійської мов. У “Звіті про світову комунікацію” за 2004 р. підтверджено панування англійської мови в цій мережі. Лише 9% користувачів від загальної кількості (72 млн.) мовців послуговуються іспанською мовою. Тому серед іспаномовних користувачів мережі Інтернет розповсюдженим є жаргон спілкування, що поєднує іспанську та англійську мови і називається espanglish / spanglish (X.Castro).


Важливу роль у іспаномовному Інтернет-дискурсі відіграє ввічливість взагалі та етикет мережі Інтернет зокрема (F.Yus). Етикет ґрунтується на базових принципах комунікації: принципі кооперації Г.Грайса і принципі ввічливості П.Браун та Дж.Ліча. Простежується загальна тенденція, яка полягає в тому, що дотримання принципів комунікації для досягнення поставлених цілей комунікантів зумовлює вибір певної стратегії й тактики побудови іспаномовних                                            Інтернет-форумів (О.С.Іссерс).


Інтернет-форум є автентичним мережевим жанром Інтернет-дискурсу (Л.Ю.Іванов), організацію якого визначають мовні й позамовні фактори, що є характерними для Інтернет-дискурсу взагалі. Ситуативна зорієнтованість Інтернет-форуму зумовлена ввічливістю, яка визначає вибір стилістичних засобів, впливаючи на його комунікативну організацію.


Основними складниками комунікативної ситуації Інтернет-форуму  є анонімні учасники (головними серед яких є адресант, адресат) й електронний канал передачі інформації. Адресант і адресат несуть у собі, з одного боку, типізовані, узагальнені риси свого народу, культури та соціального середовища, а з іншого – особистісний досвід знань, думок, оцінок. Спілкування підтримується у стилі дружніх контактів, тобто увагу не акцентовано на соціальному                      статусі людини як окремого представника суспільства (В.І.Карасик). Комуніканти абсолютно рівноправні внаслідок специфічної взаємодії в мережі Інтернет (Л.Р.Дускаєва, О.В.Протопопова). За Г.Г.Кларком та Т.Б.Карлсоном, у Інтернет-форумах ми розрізняємо такі типи адресатів: власне адресат, стосовно якого адресант уживає звертання в полі адресації та при вітанні; сторонні адресати, які є зареєстрованими учасниками; випадкові адресати, які не зареєструвалися. Особливість текстів Інтернет-форумів – наявність автора-редактора (модератора), який стежить за дотриманням етикету мережі та має право пропонувати тему для обговорення (В.П.Леонтьєв).


Кодування інформації відбувається завдяки наявності особливих графічних знаків – @ і смайликів, що компенсують відсутність візуального та слухового каналів передачі інформації. Знак @, що отримав різні назви: англійською мовою – at, іспанською – arroba (міра ваги), українською – “комерційне а”, “ед”, “песик”, “собачка”, “мавпа” використовується учасниками іспаномовних Інтернет-форумів із проблематики родинних стосунків для уникнення вживання закінчення іменників, займенників, прикметників чоловічого роду в множині на позначення осіб обох статей та при написанні електронної адреси. Смайлики передають емоційний і психофізичний стан учасників.


 


Розділ 2. “Комунікативно-прагматичні особливості побудови іспаномовного Інтернет-дискурсу з проблематики родинних стосунків. Основними факторами, що зумовлюють побудову Інтернет-дискурсу і визначають його комунікативно-прагматичні особливості, є структура гіпертексту (його семантична організація) й дейксис (особи, простору, часу, дискурсу), пов’язані з реалізацією комунікативних стратегій і тактик. Гіперпосилання і тексти повідомлень виконують функції, спрямовані на реалізацію комунікативного наміру та для досягнення прагматичної мети адресантів. Зокрема, кольорове маркування тексту Інтернет-форуму застосовують для привертання уваги учасників, психологічного впливу на адресатів, а також для економії мовленнєвих зусиль комунікантів при друкуванні повідомлення та економії часу їхнього перебування у мережі. Гіперпосилання як елемент структури Інтернет-дискурсу використовується для поєднання текстів повідомлень між собою, виступаючи засобом когезії тексту.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины