ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ЛІНГВОСТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ ПОПУЛЯРНИХ ПОЛІТИЧНИХ РОМАНІВ)Название:
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ЛІНГВОСТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ ПОПУЛЯРНИХ ПОЛІТИЧНИХ РОМАНІВ)
Альтернативное Название: Лексико-семантические и грамматические характеристики английского глагола в художественном тексте: ЛИНГВОСТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ (На материале популярных политических РОМАНОВ)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ 1. „Системні характеристики англійського дієслова та його жанротвірний потенціал у художньому творі. Ґрунтовне пізнання властивостей мовної одиниці повинне базуватися на вивченні їх як з погляду системи мови, так і з погляду функціонування. Комплексний підхід до дослідження англійського дієслова в художньому творі передбачає вивчення його системних і функціональних властивостей та виявлення взаємозалежностей між ними на різних рівнях мовної структури. До системних властивостей англійського дієслова ми відносимо його частиномовну приналежність; лексичну семантику, яка описується лексико-семантичними групами; тип словозмінної парадигми; граматичну семантику груп словозмінних форм; граматичну валентність, яка описується ядерними моделями дієслівних словосполучень. Вживаючись у художньому творі, дієслово набуває функціональних характеристик, до яких відносяться ступінь уживаності (частота дієслова, лексико-семантичної групи, групи словозмінних форм, моделі граматичної сполучуваності); ступінь реалізації словозмінної парадигми, інвентарю ядерних моделей граматичної сполучуваності; лексична наповненість моделі граматичної сполучуваності; комунікативне призначення, прагматичне навантаження, а також взаємозв’язок різноаспектних характеристик.


До однієї лексико-семантичної групи нами відносяться дієслова, об’єднані хоча б однією спільною лексичною парадигматичною семою (чи хоча б одним спільним семантичним множником) та співвідносяться з однією і тією ж самою областю позамовної дійсності. Граматичне значення дієслова зумовлює об’єднання його словозмінних форм в єдину систему одиниць – словозмінну парадигму. Згідно з результатами сучасних досліджень (І.С.Кесельман, В.І.Перебийніс, Т.Є.Шевченко та ін.), система словозмінних форм англійського дієслова має свої особливості: 1) категорія часу в англійській мові представлена опозицією Non-Past (теперішній) – Past (минулий), а конструкції shall/will+Infinitive (should/would+Infinitive) є сполученнями модального дієслова з інфінітивом і не входять до словозмінної парадигми англійського дієслова; 2) граматична категорія способу англійського дієслова представлена протиставленням дійсного способу наказовому, категорія ж умовного способу не включається до дієслівної парадигми; форми, що відносяться до неї, визнаються або сполученнями модальних дієслів з інфінітивом, або неозначеними чи перфектними часовими формами, граматичне значення яких розширюється; 3) неособові форми дієслова представлені формами Infinitive, Participle II та ing-forms (герундій та дієприкметник теперішнього часу Participle I на рівні словозміни не відрізняються). Кількість і характер зв’язків дієслова значною мірою визначаються його семантикою, синтаксична поведінка дієслова також зумовлюється його категоріальними властивостями як члена граматичного класу. У цьому розумінні граматична валентність постає як абстрактна властивість класу, що не включає семантику сполучуваних слів (П.І.Сердюков). Граматичний зв’язок трактується нами як відношення підрядності, сурядності чи предикації, що виникає між класами слів у реченні на основі їх валентності й указує на це відношення без урахування функції слів, що сполучаються.


Виконане дослідження доводить, що відбір дієслівної лексики у художньому творі жанрово детермінований. Жанр є тим естетичним каноном, згідно з яким письменник конструює як сам зображуваний світ, так і засоби його вербалізації (І.М.Колєгаєва, О.О.Калинюк). Твори Т.Кленсі „Debt of Honor” та Ф.Форсайта „Icon” відносяться нами до жанру популярного політичного роману. Підставою для цього є такі положення: 1) залежність головного конфлікту творів від політики, політичних подій; 2) професійна приналежність головних героїв та персонажів до політичної сфери. Дієслова суспільно-політичної семантики виступають в якості обов’язкового елемента словникового складу політичного роману і визнаються жанрово маркованою лексикою художніх творів цього жанру. Ці дієслова забезпечують реалізацію прагматичної спрямованості політичних романів, зображення суспільно-політичного та соціально-економічного життя певного суспільства.


У результаті аналізу досліджуваних популярних політичних романів було виявлено значну кількість дієслів суспільно-політичної семантики: у творі Т.Кленсі (Т1) – 404 дієслова (29,51% від загальної кількості), а у творі Ф.Форсайта (Т2) – 319 дієслів (24,33%). За допомогою критерію Стьюдента встановлено, що кількість дієслів цієї семантики у кожному з аналізованих творів може бути статистичним параметром, що розмежовує їх. Цей факт свідчить, що дієслівна лексика певної семантики може розрізняти близькі тексти у межах одного жанру та підкреслювати індивідуальність авторського стилю в аспекті слововідбору.


Досліджено, що відбір дієслівної лексики суспільно-політичної семантики в досліджуваних художніх творах також тісно пов’язаний із їхніми темами та сюжетними лініями. В текстах цих творів простежуються тематичні групи дієслів, які репрезентують різні жанрові особливості змісту, і розглядаються як жанротвірні компоненти їх мовної структури. Було виділено такі тематичні групи: 1) економіка (фінансова діяльність біржі, банку):           Т1 (117 дієслів) – dump, evaluate, import, invest etc.; Т2 (41 дієслово) – export, fund, increase, invest etc.; 2) військова справа (флот, авіація, ракетні війська): Т1 (119 дієслів) – attack, blockade, command, decode, etc.; 3) політичне життя (дипломатія, ЗМІ, вибори): Т1 (166 дієслів) – administer, assure, banish, etc.;     Т2 (198 дієслів) – appoint, admit, destabilize, negate etc.; 4) право (судочинство): Т1 (39 дієслів) – debrief, implicate, investigate, legitimate etc.; 5) релігія:             Т2 (16 дієслів) – condemn, confess, convert, preach etc.; 6) діяльність розвідслужб: Т1 (12 дієслів) – activate, bug, downplay, reactivate etc.;                 Т2 (61 дієслово) – arrest, betray, collaborate, counterfire etc.


Таким чином, дослідження підтверджує той факт, що відбір дієслів суспільно-політичної семантики в досліджуваних текстах підпорядковується прагматичним особливостям жанру політичного роману, а варіативність у наборі та наповненні тематичних груп цих дієслів зумовлюється сюжетом і темою конкретного твору.


Розділ 2. „Лексико-семантичний і морфологічний аспекти функціонування англійського дієслова в досліджуваних художніх творах”. Об’єктивне пізнання предмета чи явища важко уявити собі без його кількісних характеристик (A.Woods). Залучення статистичних методів виміру і підрахунку мовних реалізацій дозволяє суттєво модифікувати уявлення про систему мови та можливості її функціонування (О.М.Баранов). Зауважимо, що статистичні показники не дають підстав для визначення естетичних властивостей художнього твору. Вони можуть лише вказувати на приховані від простого спостереження особливості індивідуального чи функціонального стилю (В.І.Перебийніс, М.П.Муравицька, Н.П.Драчук).


Мовні одиниці організовані у тексті за певними закономірностями так, що цілий текст постає у вигляді складного системного утворення. У ході семантичного аналізу 1885 дієслів об’єднаного дієслівного реєстру досліджуваних творів Т1 і Т2 було виділено 21 лексико-семантичну групу, з урахуванням існуючих класифікацій вітчизняних та зарубіжних науковців (Ш.Е.Казарян, В.І.Кожемяка, М.М.Лучак, С.І.Назаров та ін.), які були систематизовані та доповнені у відповідності з матеріалом дослідження; проаналізовано їх якісний склад, наповненість та частоту вживання у творах. У результаті дослідження було встановлено таку закономірність: чим більша кількість різних дієслів у лексико-семантичній групі, тим вища частота цієї групи у досліджуваних текстах.


Важливість комплексного підходу до аналізу мовних одиниць, при якому береться до уваги їх формальна організація, особливості семантики і мовленнєвого функціонування, полягає в тому, що він забезпечує поглиблене вивчення не лише різних аспектів мовних одиниць, але й осмислення системного взаємозв’язку різних рівнів мови в мовленні. Домінантним у цьому аспекті стало твердження, що семантика слова має значний вплив на функціонування його граматичних категорій. Дослідження взаємозв’язку дієслівних характеристик лексико-семантичного, морфологічного та синтаксичного рівнів у досліджуваних творах здійснено на матеріалі восьми ЛСГ: ЛСГ дієслів комунікації (ask, chat, respond, say, talk та ін.); ЛСГ дієслів розумової діяльності (analyze, know, lea , reflect та ін.); ЛСГ дієслів поповнення недостатності „зсередини” силами суб’єкта та володіння об’єктом (attain, have, obtain, possess та ін.); ЛСГ дієслів нейтрального впливу на неживий об’єкт (button, load, lock, repackage та ін.), ЛСГ дієслів перетворювального та ушкоджувального впливу на неживий об’єкт (destroy, mark, polish, wax та ін.); ЛСГ дієслів поповнення недостатності „ззовні” (give, lend, provide та ін.); ЛСГ дієслів нейтрального впливу на живий об’єкт (adopt, divorse, promote та ін.); ЛСГ дієслів перешкоди (block, blockade, barricade, confront та ін.).


У процесі дослідження взаємодії лексико-семантичних і морфологічних характеристик дієслів зазначених ЛСГ за допомогою відповідних статистичних методів було встановлено наявність взаємозв’язку між реалізацією їх словозмінних форм та семантикою. Головною причиною, що зумовлює цей зв’язок, є близькість семантики дієслова та граматичного значення певної групи словозмінних форм. У результаті спостерігається висока частота вживання певної групи словозмінних форм у дієслів, що входять до лексико-семантичної групи. Крім того, висока частота вживання дієслів деяких лексико-семантичних груп у певних словозмінних формах залежить від типу викладу твору                 (у термінах В.А.Кухаренко), в якому вони зустрічаються: авторське мовлення, персонажне мовлення. Установлено, що між частотою дієслів ЛСГ у текстах та кількістю реалізованих ними груп словозмінних форм існує така залежність: чим вища частота дієслівної ЛСГ, тим більшу кількість груп словозмінних форм вона реалізує.


Результати дослідження свідчать, що семантично близькі ЛСГ дієслів виявляють подібність у вживанні в певних групах словозмінних форм. Було встановлено, що семантично близькі ЛСГ дієслів „Перетворювальний та ушкоджувальний вплив на неживий об’єкт” та „Нейтральний вплив на неживий об’єкт” мають зв’язок із групою словозмінних форм Past Indefinite Passive (be-Passive). За даними дослідження вживання дієслів цих ЛСГ у пасивних словозмінних формах спричинено як особливостями їх семантики, так і прагматичними факторами мовлення. Семантичні особливості дієслівної лексики, яка позначає різного роду вплив на неживий об’єкт зі зміною чи без змін у його формі, суміщаються з граматичним значенням пасиву (спрямованості дії на об’єкт при відсутності або необов’язковості вказівки на суб’єкт дії), зумовлюючи цей зв’язок. Дієслова цієї семантики вживаються для передачі взаємодії людини з навколишньою дійсністю, тобто для позначення перетворювальної діяльності людини. Наприклад:


„Yes, we did. It was necessary to be completely certain that these weapons were destroyed and…” (T.Clancy).


Крім того, виявлено зв’язок між ЛСГ дієслів „Перетворювальний та ушкоджувальний вплив на неживий об’єкт” та групою словозмінних форм Past Perfect Active. Наприклад:


The same Russian army that had met its inglorious Vietnam in attempting to invade and hold Afghanistan had now created a second one in the wild foothills of the Caucasus Range (F.Forsyth).


Підтверджено, що зв’язок ЛСГ дієслів „Перетворювальний та ушкоджувальний вплив на неживий об’єкт” зі словозмінними формами Past Indefinite та Non-Past Indefinite не є для них характерним.


Дослідження доводить, що для ЛСГ дієслів „Поповнення недостатності "зсередини" силами суб’єкта та володіння об’єктом” характерним є вживання у групі словозмінних форм Non-Past Indefinite Active. Семантичні ознаки дієслів цієї ЛСГ передбачають їх реалізацію в групах словозмінних форм Indefinite, що пояснюється їх лексичним значенням: дієслова, які означають володіння чимось, належність чи власність (belong, have, hold, possess, own), не характерні для часових форм перфекта чи прогресиву. Про нетиповість уживання дієслів цієї ЛСГ у минулому часі свідчить відсутність статистично значущих зв’язків з усіма групами словозмінних форм минулого часу. Наприклад:


America possesses a vast network of foundations interested in art of every kind and description (F.Forsyth).


У ЛСГ дієслів „Поповнення недостатності "ззовні"” виявлено зв’язок з групою словозмінних форм Past Perfect Active. Наприклад:


The airmen had brought a cargo of beer which they would exchange for the fresh catch in what had become a friendly tradition (T.Clancy).


Характер зв’язку дієслів групи „Комунікація” з групою словозмінних форм Past Indefinite Active зумовлюється особливостями художніх текстів, для яких характерною є значна кількість діалогічного мовлення. Дієслова цієї семантики вживаються переважно для введення мови персонажів, тобто у мовленні автора (оповідача), для якої основною словозмінною формою є Past Indefinite Active. Наприклад:


„So, what do you think of Vietnam?” asked the remaining man (F.Forsyth).


Лексико-семантична група дієслів „Розумова діяльність” виявила зв’язок із групою словозмінних форм Non-Past Indefinite Active. Аналіз реалізації дієслів цієї семантики у різних групах словозмінних форм установив, що для дієслів цієї ЛСГ не характерне вживання у групах Progressive та Perfect. Наявність зв’язку з групою Non-Past Indefinite Active зумовлена як семантикою дієслів розумової діяльності, що виражають внутрішній стан мовця та дії, не відчужені від нього, так і прагматичними особливостями художніх творів, адже дієслова цієї ЛСГ переважно вживаються в мовленні персонажів для передачі осмислення ними подій твору чи вчинків інших              персонажів. Наприклад:


„I'm going to keep this. I think maybe the President needs to read it, too” (Т.Clancy).


Отже, наш матеріал доводить, що між семантикою англійського дієслова та частотою його словозмінних форм існує взаємозв’язок: частота конкретної групи словозмінних форм дієслова залежить від його значення.


Розділ 3. „Взаємозв’язок лексико-семантичних, морфологічних і синтаксичних характеристик англійського дієслова в аналізованих художніх творах”. Семантика мовної одиниці визначає її синтаксичну поведінку. Виконане дослідження підтвердило той факт, що семантика дієслова впливає на його сполучувальні властивості, що відображається у різному наборі ядерних моделей граматичної сполучуваності та у високій частоті певних моделей у текстах.


За даними дослідження дієслова ЛСГ „Комунікація” виявили зв’язки з ядерними моделями граматичної сполучуваності VS, VNS та VVing. Характер вживання дієслів цієї ЛСГ у моделях VS та VNS зумовлюється як семантичними особливостями цих дієслів, так і прагматичними особливостями художніх творів. Дієслова ЛСГ „Комунікація” позначають акт передачі інформації, а сема інформативності передбачає адресата, якому передається ця інформація, та саму інформацію. Відмінною особливістю граматичної сполучуваності дієслів комунікації є те, що вони можуть входити в ролі ядра не лише в дієслівне сполучення, але і в конструкцію з мікроконтекстом у вигляді прямої чи непрямої мови. Мікроконтекстом може бути підрядне речення (непряма мова), речення як самостійна комунікативна одиниця (пряма мова), складна синтаксична єдність, що складається з декількох самостійних речень (пряма мова) (О.М.Зубкова). У художньому творі ця дієслівна лексика вживається переважно в діалогічному мовленні для введення мови персонажів чи непрямої мови, наприклад:


He announced that he had five hundred City at three”, meaning five hundred thousand shares of the stock of First National City Bank of New York at eighty-three dollars, two full points under the posted price, clearly a move to get out in a hurry (Т.Clancy).


Вживання дієслів ЛСГ „Комунікація” в ядерній моделі граматичної сполучуваності VVing зумовлюється конкретною сполучуваністю кількох високочастотних дієслів ask, observe, reply, say (відмітимо, що таке сполучення було зафіксовано лише у творі Т.Кленсі “Debt of Honor”). Цей факт свідчить про індивідуально-авторську манеру письменника, яка проявляється в особливостях сполучення слів у мовленнєвому ланцюжку, наприклад:


„What are those guys?” Burroughs asked, pointing to the commercial port (Т.Clancy).


Для дієслів ЛСГ дієслів „Розумова діяльність” характерним є вживання в моделі VS. Семантичні ознаки цих дієслів передбачають їх використання у сполученні з підрядним реченням на позначення розгорнутого повідомлення про результат розумової діяльності людини. Висока частота цієї моделі у зазначеній ЛСГ спричинюється переважним вживанням у ній високочастотних дієслів know і think (580 та 397 слововживань відповідно). Висока частота цих дієслів у досліджуваних художніх творах пояснюється як тим, що у сучасній англійській мові ці дієслова є найуживанішими одиницями досліджуваної ЛСГ (О.М.Зубкова), так і тим, що в художніх творах ці дієслова часто використовуються як формальний засіб побудови діалогу. Для дієслів цієї ЛСГ також характерними є сполучення з прислівниками способу дії у моделі VD, а також з інфінітивом у моделі VV= для позначення прийняття мовцем рішення щодо виконання дії, тобто певний намір, наприклад:


Sanchez decided to stay in the comfortable leather chair and read over some documents while enjoying the breeze (Т.Clancy).


Результати дослідження свідчать, що дієсловам із близькою семантикою притаманне подібне коло сполучуваності. Дієслова трьох лексико-семантичних груп „Нейтральний вплив на неживий об’єкт”, „Перетворювальний та ушкоджувальний вплив на неживий об’єкт” та „Нейтральний вплив на живий об’єкт” виявили подібність у вживанні в ядерних моделях граматичної сполучуваності із залежним іменним та прийменниковим компонентами VN та VNprpN. Цей зв’язок зумовлюється, з одного боку, семантикою цих дієслів, що позначають різного роду вплив на живий і неживий об’єкти, та вимагає наявності об’єкта, на якого цей вплив здійснюється, й інструменту дії чи місця дії; з іншого – аналітичним характером англійської мови, в якій відношення інструментального та локативного характеру передаються за                    допомогою прийменників. Так, у ЛСГ дієслів „Нейтральний вплив на неживий об’єкт” виявлено зв’язок із моделями VN, VNprpN, VND та VD. В моделі VNprpN позначається як об’єкт, на який спрямована дія, так і інструмент, за допомогою якою ця дія здійснюється, або особа, що виконує цю дію, або вказівка на час та місце дії, наприклад:


„Now, the laptop is powered by a lithiumion battery with enough power to reach the satellite” (F.Forsyth).


У ЛСГ дієслів „Перетворювальний і ушкоджувальний вплив на неживий об’єкт” виявлено зв’язок із моделями VN та VNprpN, а у ЛСГ дієслів „Нейтральний вплив на живий об’єкт” – із моделлю VN.


Дієслівна ЛСГ „Поповнення недостатності "зсередини" силами суб’єкта та володіння об’єктом” виявила зв’язки із моделями VN та VND. За результатами дослідження характер використання дієслів цієї ЛСГ у моделі VN зумовлюється не стільки її типовістю, скільки індивідуальною сполучуваністю високочастотних дієслів have, get, take, що передбачають вживання після них об’єкта, який отримують у власність або яким володіють, наприклад:


Officers had a hard currency allowance (F.Forsyth).


У ЛСГ дієслів „Поповнення недостатності "ззовні"” встановлено зв’язок з чотирма моделями: VNN, VNprpN, VprpN та VND. Слід відмітити, що висока частота моделі VNN спричинена не її типовістю для всіх дієслів цієї групи, а переважним уживанням у ній високочастотного дієслова give. В моделі VNprpN набуває формального вираження одержувач, джерело поповнення, період часу чи засіб поповнення, наприклад:


Many of them had invested their savings in mutual funds because they gave higher yields than bank accounts – which was why banks had gotten into the business as well, to protect their own profits (T.Clancy).


Провідна роль дієслова в системі текстотвірних засобів виходить із його особливої синтаксичної природи. Дієслово визначає, що собою будуть становити інші частини речення: зокрема, які іменники будуть супроводжувати дієслово, які відношення до нього будуть мати ці іменники та як їхня семантика буде залежати від семантики дієслова (В.Я.Плоткін).


Доведено, що в жанровому оформленні досліджуваних творів беруть участь не лише дієслова, але і слова інших частин мови, зокрема, іменники, які є залежним компонентом типової ядерної моделі VN. Тематично об’єднані групи іменників покликані точно відображати сюжетно-тематичні особливості твору та забезпечувати його змістову цілісність. Установлено, що значна кількість іменників-власних назв: історико-політичних реалій (the Skhod, the Stalin’s sneer, its inglorious Vietnam, Zuganov), топонімів (Japan, America, Russia, Tverskaya Street, the Alexandrovsky Garden), назв установ та організацій (the Moskow Federal) є особливістю творів жанру популярного політичного роману. Такі іменники виконують функцію уточнювальної художньої деталі. Вони, з одного боку, допомагають активізувати сприйняття твору читачем і створюють враження достовірності твору. З іншого боку, використання іменників-власних назв має єдину спрямованість на розкриття концепту художнього твору та покликано забезпечувати його зв’язність і системність.


Дослідження морфологічних та синтаксичних характеристик англійського дієслова в творах показало, що між ними існує взаємозв’язок, який проявляється в тому, що певні моделі граматичної сполучуваності більш характерні для дієслів у конкретних словозмінних формах. Було встановлено, що позитивний статистично значущий зв’язок із моделями граматичної сполучуваності виявили п’ять груп особових словозмінних форм англійського дієслова: Past Indefinite Active, Non-Past Indefinite Active, Past Perfect Active, Non-Past Perfect Active та Past Indefinite Passive (be-Passive).


Результати дослідження підтверджують, що реалізація граматичних властивостей дієслова на морфологічному та синтаксичному рівнях залежить від його семантики. Зв’язок груп словозмінних форм Past Indefinite Active та        Non-Past Indefinite Active з моделями VS та VNS пояснюється переважною кількістю у цих моделях дієслів ЛСГ „Комунікація” та „Розумова діяльність” у цих групах словозмінних форм. Дієслова саме цих ЛСГ, на відміну від дієслів інших досліджуваних ЛСГ, виявили зв’язок із моделлю, в якій залежним компонентом є підрядне речення, наприклад:


You really think Komarov can actually be defeated at the polls?” asked Gunayev. „Six weeks ago there would have been a chance” (F.Forsyth).


Зв’язок групи словозмінних форм Past Indefinite Active із моделлю VVing пов’язаний із переважним використанням у цій моделі високочастотних дієслів комунікації ask, observe, reply, say, які вживаються у Past Indefinite Active. Така конструкція є характерною лише для твору Т.Кленсі, нарпиклад:


„Charlie Tango,” Richter replied, checking the radio codes on his knee pad. (T.Clancy).


Вживання дієслів у формі Non-Past Indefinite Active у моделі VN пояснюється типовістю цієї моделі для всіх дієслів досліджуваних восьми дієслівних ЛСГ у цій словозмінній формі. Зв’язок групи словозмінних форм       Non-Past Indefinite Active з моделлю VS обумовлюється вживанням у цій конструкції дієслів комунікації та розумової діяльності. Past Indefinite Active є домінуючою часовою формою розповіді у творах художньої прози та використовується у мовленні оповідача, тоді як вживання Non-Past Indefinite Active зустрічається переважно в мовленні персонажів.


На матеріалі дослідження група словозмінних форм Past Perfect Active виявила зв’язок із моделлю з залежними іменним та прислівниковим компонентами VND. Прислівниковий компонент слугує часовим сигналом       (у термінах З.Я.Тураєвої) віднесення дії, вираженої дієсловом, наприклад:


The man had already spent two hours tu ing the Presidential shoes from black leather into chrome, and it would have been ungracious to push the guy off (Т.Clancy).


Установлено наявність зв’язку між групою словозмінних форм Non-Past Perfect Active та моделлю VN, який пояснюється вживанням у цій моделі значної кількості дієслів ЛСГ „Поповнення недостатності "зсередини" силами суб’єкта та володіння об’єктом” у цій словозмінній формі.


Група словозмінних форм Past Indefinite Passive (be-Passive) виявила зв’язок із моделлю VNprpN. Ця модель у більшості випадків виражає пасивні відношення з указівкою або іструменту дії (with-object), або виконавця дії     (by-object), або місця та часу дії. У цій моделі було зареєстровано дієслова всіх досліджуваних ЛСГ. Проте, найбільшу кількість уживань відмічено із дієсловами трьох лексико-семантичних груп „Перетворювальний та ушкоджувальний вплив на неживий об’єкт”, „Нейтральний вплив на неживий об’єкт” та „Нейтральний вплив на живий об’єкт”, які виявили зв’язок із пасивними формами, наприклад:


In olden days pontoon bridges were used, erected in spring and dismantled in winter when the ice became hard enough to ride over (F.Forsyth).


 


Таким чином, між морфологічними і синтаксичними властивостями англійського дієслова наявний взаємозв’язок, який полягає в тому, що певні моделі граматичної сполучуваності більш характерні для дієслів у конкретних словозмінних формах. Отримані дані підтвердили той факт, що морфологічні характеристики англійського дієслова реалізуються на синтаксичному рівні разом із його лексичними характеристиками, тобто значення дієслова має значний вплив на функціонування груп його словозмінних форм у певних моделях граматичної сполучуваності.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины