ЛингвоаксиологичнА СЕМАНТИКА   агентивно номинативных единиц с формант -er в современном английском языке

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ЛингвоаксиологичнА СЕМАНТИКА   агентивно номинативных единиц с формант -er в современном английском языке
Альтернативное Название: ЛінгвоаксіологічнА СЕМАНТИКА агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській мові
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність та наукова новизна, формулюється мета й завдання, описуються методи дослідження, визначається матеріал дисертації, розкривається її теоретичне й практичне значення.


У першому розділі "Лінгвоаксіологічні засади утворення агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській мові" визначається лінгвістичний статус категорії оцінки з позицій аксіології та обґрунтовується введення в науковий обіг терміна „агентивна номінативна одиниця з формантом -er”, простежуються шляхи формування аксіологічних переосмислень семантики цих одиниць у сучасній англійській мові, здійснюється їх структурно-семантичне моделювання, виявляються характерні словотворчі особливості аксіологічно маркованих агентивних номінативних композитів із формантом -er.


Філософські ознаки цінностей загалом та оцінки зокрема реалізуються через певні мовні категорії на різних мовних рівнях, що стимулювало вивчення цих понять мовознавцями кінця ХХ – поч. ХХІ ст. (Т.А.Космеда, О.М.Вольф, Г.І.Приходько, О.Л.Бєссонова  та ін.)


Зокрема, увага лінгвістів до проблем вивчення оцінних номінацій зумовлена входженням у спектр семантичного аналізу принципово нового – когнітивного – підходу, що дозволило зорієнтувати дослідження в цій сфері на розкриття механізмів мовних явищ у їхньому тісному зв'язку з мисленням і реальністю. Когнітивний ракурс вивчення оцінної семантики мовного знака (О.С.Кубрякова) диктується сучасною функціональною парадигмою і дозволяє по-новому осмислити таксономію різних груп номінативних одиниць, особливо тих, лінгвістичний статус яких у мовній категоризації і дотепер є дискусійним. До таких одиниць належать найменування людини-діяча.


У дисертаційному дослідженні лексема діяч (агенс) вживається на позначення особи, яка не тільки виконує певну дію, а й характеризує виконавця дії, його соціальний статус, етнічну приналежність тощо. Визначити коректну семантику лексеми діяч можна лише шляхом її компонентного аналізу та в процесі функціонування.


Лексико-семантичне поле (ЛСП) номінативних одиниць із семантикою дійової особи (останні в дисертаційному дослідженні будемо позначати терміном агентивні номінативні одиниці – АНО) має складну структуру, що пояснюється своєрідною мотивацією оцінної семи, можливістю проникнення до його складу номінацій з різними смисловими нашаруваннями, яких вони зазнали протягом певних історичних періодів. За своєю будовою такі одиниці можуть бути складнопохідними, композитами та словосполученнями з формантом -er (далі також агентиви, агентивні номінації).


АНО з оцінним значенням, як правило, формуються внаслідок появи тих чи інших асоціацій, що призводить до перейменувань, суть яких полягає в зміні позначень денотатів без зміни самих денотатів.


Авторський підхід до розгляду оцінної природи АНО базується на ряді концептуальних положень.


1. У смисловій структурі АНО взаємодіють два базисні концепти культури – людина й особистість. Денотатом агентивної номінації є особистість – сукупність соціальних характеристик людини як біологічного індивіда,
а конотатом – дії людини з позицій аксіологічної оцінки.


2. Акт оцінної агентивної номінації – це складний процес інтеракції, в якому за участі агентивного імені як лінгвосоціального знака людини-особистості опредметнюється установка словникового суб’єкта адресанта (який іменує людину-діяча) на включення іменованого адресата в процес суспільно (або культурно/або прагматично) зумовленої діяльності.


3. Реконструкція внутрішньої форми АНО дозволяє декодувати згорнутий у них семантичний простір тексту. Цей згорнутий текст становить структурно-семантичну єдність, яка репрезентує “пакет знань” про одну з моделей інтеграції аксіологічно йменованого діяча в соціальний світ.


Агентивна номінація функціонує як номінативно-комунікативний комплекс у широкому контексті культури соціуму. На цій підставі АНО ідентифікується як особливий вид тексту – згорнутий національно-культурний текст.


Спираючись на принципи побудови концептуальної моделі мовної номінації, запропонованої С.А.Жаботинською (С.А.Жаботинська), представляємо інваріантну референтну ситуацію “Оцінне йменування людини-діяча”, яка моделюється за допомогою динамічного фрейму-сценарію (див. рис. 1.).


 


Асоціативні зв’язки, що реалізуються в процесі номінації, мають індивідуальний і необмежений характер, адже в доборі ознаки мовець орієнтується на відомі йому зв’язки між об’єктами навколишньої дійсності. При цьому образ суб’єкта [ХТОСЬ], що іменує, слід розглядати в двох площинах. З одного боку, це конкретна людина або люди в певній ситуації і сам факт номінації, що маніфестує цю ситуацію, з іншого, – цей індивідуалізований процес іменування все ж є соціально зумовленим, оскільки суспільство зі своїми етичними нормами ставить свої вимоги до вибору номінативної одиниці, пов’язані з системою сформованих соціально-культурних умов та духовних цінностей.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины