ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕТНІЧНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ БРИТАНСЬКИХ КОНСЕРВАТОРІВ (на матеріалі інтернет-джерел з питань імміграції) : Лингвальные средства выражения этнических предубеждений В политическом дискурсе британских консерваторов (на материале интернет-источников по вопросам иммиграции)Название:
ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕТНІЧНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ БРИТАНСЬКИХ КОНСЕРВАТОРІВ (на матеріалі інтернет-джерел з питань імміграції)
Альтернативное Название: Лингвальные средства выражения этнических предубеждений В политическом дискурсе британских консерваторов (на материале интернет-источников по вопросам иммиграции)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано вибір теми та її актуальність, сформульовано мету та завдання роботи, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито його новизну, теоретичне та практичне значення отриманих результатів.


Розділ 1. "Етнічні упередження як дискурсно релевантне явище". Природним середовищем конструювання та репродукування етнічних упереджень є дискурс як розумово-комунікативна діяльність індивідів і невід’ємний компонент їх соціальної взаємодії. Дослідженню етнічних  упереджень  у  лінгвістиці  передував  ряд  соціально-психологічних  розвідок цього явища, зумовлений розквітом гуманітарних наук про людину в  XX  столітті.


Характеризуючи  етнічні   упередження  як  явище  афективне,  дослідники співвідносили його з негативними соціальними установками (І. С. Кон, Р. Крачфілд, Д. Креч). Розроблення теорії установок, що здійснювалося  в  соціальній психології в  середині минулого  століття, виявлення їх структури та безпосередніх складників надало можливість науковцям з’ясувати соціально-психологічну сутність явища етнічних  упереджень.


Починаючи з 80-х років XX століття, етнічні упередження  розглядаються вже  як  певним  чином  організовані когнітивні структури, що формуються на основі поглядів, уявлень, переконань, стереотипів, цінностей людини як представника  певної  етносоціальної  групи /             спільноти (Р. Водак, Т. ван Дейк, М. Різель, Дж. Смізерман-Дональдсон). На думку                                      Т. ван Дейка, етнічні упередження породжуються в сучасних мультинаціональних  суспільствах відносинами домінування та влади, а також ідеологією етноцентризму (Т. ван Дейк). Етноцентризм є системою ціннісних уявлень і переконань певного етносу, згідно з якими представники чужих націй сприймаються та оцінюються з позицій власної етнічної                                          групи (П. І. Гнатенко, В. І. Павленко). Етноцентричні уявлення індивідів полягають не лише в завищенні оцінки своєї етнічної групи, але й у негативному та стереотипному сприйнятті інших груп.


Оскільки етнічні упередження базуються на гетеростереотипах і являють собою оцінні, зазвичай, негативні судження однієї етнічної  групи про інші (А. І. Єгорова) та є ідеологічними конструктами, що віддзеркалюють систему етноцентричних переконань представників                   певного етносу, ми вважаємо, що структура етнічних упереджень містить                    стереотипний (гетеростереотипи), оцінний (негативна оцінка) та ідеологічний (ідеологія етноцентризму) компоненти. У реферованій дисертаційній роботі етнічні упередження розглядаються як гетеростереотипізовані оцінні ідеологічні конструкти, що актуалізуються  в  процесах  комунікації  за  допомогою  мовних  засобів.


Політичний дискурс британських консерваторів з питань імміграції є різновидом інституційної комунікації, спрямованим на критику імміграційної політики лейбористів та формування негативних і стереотипних уявлень  широкого загалу про іноземців. Головним  фактором,  що визначає  тематичну  організацію  цього  дискурсу, є мотивація  адресата,  виявлення  тих  проблем, які виникають у британців у зв’язку з прибуттям  чужинців  до    країни.   Основними   темами,   до   яких   звертаються   представники консервативної  партії   у   своєму   політичному  мовленні,  є:  нелегальна імміграція й економічні іммігранти; соціальні проблеми, пов’язані з інтеграцією та  натуралізацією  іммігрантів;  демографічні  зміни  суспільства; іммігранти  країн  неєвропейського   світу;  тероризм;  міжетнічні  відносини; злочинність  (Дж. Еліот, А. Флерас). Саме при обговоренні цих питань консерватори демонструють упередженість щодо чужоземців.


Оскільки зазначений дискурс є різновидом інституційного спілкування, використання мовних знаків регулюється в ньому соціальними конвенціями та нормами. З одного боку, ситуація непрямої референції  щодо  іноземців  дає підстави політикам висловлювати упереджені й  етноцентричні   погляди,   звертаючись  до  реального адресата  –  британської  нації. З  іншого, інституційна форма спілкування  вимагає  від  консерваторів дотримання принципів політичної коректності. Застосування політично коректних етнонімів – офіційних назв націй і народностей не є свідченням толерантного та неупередженого ставлення представників консервативної партії до чужоземців. Поряд із політично коректними номінаціями вони використовують негативно-оцінні одиниці на позначення іммігрантів.


Дискурс британських консерваторів з питань імміграції є різновидом ідеологічного дискурсу, що екплікує упереджені й етноцентричні уявлення та переконання політиків                     про представників своєї та чужих націй. Структурно-семантична та стратегічна організація зазначеного політичного дискурсу слугує індикатором його ідеологічної спрямованості. Фокусом уваги будь-якого ідеологічного дискурсу є характеристика поляризованих соціальних                             груп  (Т. ван Дейк). Спрямований на їх ідентифікацію та протиставлення, цей дискурс спирається на ряд бінарних опозицій та апелює до системи цінностей тієї або іншої соціальної групи.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)