МОТИВАЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЕНТОМОНІМІВ У КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ
  • скачать файл:
Название:
МОТИВАЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЕНТОМОНІМІВ У КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ
Альтернативное Название: МОТИВАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ ЕНТОМОНИМИВ В КОГНИТИВНО-ономасиологичном освещении
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У Вступі обґрунтовано актуальність теми роботи, визначено об’єкт і предмет дослідження, сформульовано його мету та завдання, схарактеризовано джерела добору фактичного матеріалу та дослідницькі методи, розкрито наукову новизну, теоретичне значення та практичну цінність роботи.


У першому розділі “Теоретичні засади когнітивно-ономасіологічного аналізу англійської ентомологічної номенклатури” розглянуто англійську ентомологічну номенклатуру в ракурсі проблем сучасного термінознавства, зокрема, встановлено статус номенклатури в термінологічній системі ентомофауни; обґрунтовано методику когнітивно-ономасіологічного аналізу англійських ентомонімів; проаналізовано різні концепції мотивації та підходи до її типологізації.


Ентомологічна номенклатурна лексика входить до складу ентомологічної терміносистеми й відрізняється від останньої об’єктом, способом і функцією позначення, а також способом систематизації та кількісними показниками. Означений лексичний масив розглядався в дисертації за принципом поля. Найбільш уживані у світовій науковій літературі латинські назви комах (scientific names) належать до його ядра, а англомовні номенклатурні найменування (common names) – до периферії. У колах англомовної наукової спільноти історично сформовані міжнародні латинські ентомоніми поступово витісняються своїми національними еквівалентами через неможливість розвитку латини як мертвої мови.


Ентомологічна номенклатура як складник відповідної терміносистеми становить своєрідний лексичний шар сучасної англійської мови, в якому віддзеркалено певний фрагмент наукової картини світу. Ономасіологічні структури англійських ентомонімів фіксують як об’єктивні наукові знання про комаху, так і їхнє метафоричне сприйняття на підставі використання знаків інших культурних кодів на позначення ентомофауни, а також різноманітні типи оцінки цих тварин. Дослідження номенклатурних назв комах у сучасній англійській мові уможливлює не лише поглиблення уявлень про цей особливий мікросвіт тварин, а й з’ясування закономірностей його сприйняття й номінації англомовними науковцями.


У реферованому дисертаційному дослідженні зазначені закономірності встановлювалися шляхом когнітивно-ономасіологічного аналізу, методика якого розроблена О.О. Селівановою з огляду на запропоновану нею нову трактовку мотивації як наскрізної лінгвопсихоментальної операції, результатом якої є формування ономасіологічної структури найменувань на підставі зв’язків різних пізнавальних функцій свідомості й висвітлення відповідного фрагмента знань про позначене.


Інтерпретація ономасіологічної структури має на меті встановлення мотиву й цілей номінаторів, характеристики акцентологічних, граматичних і конотативних показників найменування, його синтаксичної структури, а також проекції ономасіологічної ознаки чи ознак, ономасіологічного базису й імплікованої частини мотиваційної бази з урахуванням значення найменування на певну структуру знань про позначене. За номінативним статусом англійські ентомоніми представлені простими дериватами, найменуваннями композитного типу та складеними назвами. Переважна більшість англійських ентомонімів є складеними сполуками, в ономасіологічній структурі яких налічується від двох до п’яти ономасіологічних ознак з перевагою дво- та трикомпонентних моделей. Складники таких сполук можуть мати пропозиційний статус у структурі знань про позначене або відповідати знакам асоціативно-термінальної частини, модусу чи мати змішану природу.


На другому етапі когнітивно-ономасіологічного аналізу здійснювалося моделювання структури знань про комах на підставі розробленої О.О. Селівановою моделі ментально-психонетичного комплексу (МПК), що враховує кореляцію п’яти функцій свідомості з колективним позасвідомим і має пропозиційне ядро, асоціативно-термінальний компонент і модус. Згідно з концепцією породження номінативної одиниці, запропонованою дослідницею, на вербальному рівні обирається відповідна мотиваційна база найменування, складники якої відповідають фрагменту МПК. При формуванні ономасіологічної структури номенклатурної назви комахи відбувається вибір мотиватора з цієї мотиваційної бази, який супроводжується ономасіологічною імплікацією – гасінням неактуального у процесі номінації її фрагмента.


Залежно від статусу обраного мотиватором компонента структури знань у масиві англійських ентомонімів ми виокремили пропозиційно-диктумний, асоціативно-термінальний, модусний та змішаний типи мотивації.


У другому розділі “Характеристика типів і різновидів мотивації номенклатурних назв комах у сучасній англійській мові” схарактеризовано механізми й різновиди пропозиційно-диктумної мотивації номенклатурних назв комах у сучасній англійській мові; описано синтаксичні моделі англійських пропозиційно мотивованих ентомонімів; з’ясовано особливості асоціативно-термінальної мотивації номінацій ентомофауни, зважаючи на способи метафоричної аналогізації та зв’язки ентомологічного коду з іншими культурними кодами англійської мови; досліджено специфіку застосування оцінки при творенні номенклатурних назв комах; визначено механізми поєднання різних за когнітивним статусом мотиваторів у змішано мотивованих англійських ентомонімів.


Пропозиційно-диктумна мотивація передбачає реконструкцію відносно об’єктивних знань про ентомофауну, які, за результатами моделювання, містять, по-перше, класифікаційний поділ комах на ряди, родини, роди й види, а по-друге, складники відповідних ситуацій, пов’язаних із життєдіяльністю особнів (харчуванням, гніздуванням, рухом і т. ін.), особливостями забарвлення й будови тіла тощо. Цей тип мотивації за загальним механізмом є метонімічним, адже на позначення суб’єкта обирається інший компонент класу або ситуації в цілому за суміжністю.


За номінативним статусом пропозиційно мотивовані англійські ентомоніми є здебільшого складеними найменуваннями. У досліджуваному лексичному масиві деривати практично відсутні через слабку розрізнювальну спроможність таких назв (forester, drinker). Композитні найменування виявилися також досить рідкісним явищем в англійській ентомологічній номенклатурі, оскільки їхня головна номінативна функція – позначати вищі ранги в ієрархії ентомофауни (leafhopper, planteater, mayfly, bush-cricket, housefly).


Ономасіологічна структура складених ентомонімів містить переважно дві або три ономасіологічні ознаки й ономасіологічний базис, що розглядався нами як синтаксична структура таких найменувань. У масиві англійських ентомонімів домінують синтаксичні структури, які є ядерними регресивними словосполуками із субстантивним ядром, представленим непохідним словом, простим дериватом або композитом (N2+N1: pea weevil, Norway wasp, pond beetle, dance fly, click beetle; Adj+N: black beetle, flat bug, social wasp, Italian cricket, southe aeschna, common cockroach; PI+N: chewing lice, gnawing beetle, jumping lice, dimpling bug; NPhrase+N: bulb and potato aphid, Monterey pine weevil, North-West coast mosquito, dry wood termite, New York weevil, Kentish glory moth). Головний компонент цих сполук зазвичай представлений гіперонімом як назвою роду, родини, ряду, що уможливлює ієрархічну репрезентацію комахи у номенклатурі. Залежні компоненти фіксують розрізнювальні ознаки, зокрема, специфіку поведінки й життєдіяльності особнів, об’єкти харчування й каузативного впливу, місце поширення, перебування, гніздування чи походження комахи, період її активності, показник співіснування та взаємозалежності комах у класифікаційній ієрархії, а також особливості будови тіла, якісні та кількісні показники.


Рідше номенклатурні назви комах організовані за без’ядерними синтаксичними моделями з імплікованим гіперонімічним компонентом пропозиції (Adj2+Adj1: large blue, small white, white prominent, pale prominent; N+Adj: meadow brown, Portland dark, holly blue, maple prominent). Імплікація ядерного гіпероніма здійснюється номінатором з метою акцентуації головної диференційної ознаки роду чи родини комах, представленої здебільшого пропозиційним складником рівня якості.


Багатокомпонентні найменування комах є розширеними аналогами двокомпонентних конструкцій, які утворилися за рахунок іменників (upland click beetle, cabbage stem flea beetle, cherry black aphid, pasture white chafer, deer biting louse, spruce climbing moth, willow terminal leaf midge); прикметників (minor pine weevil, Australian autumn gum moth, dark large flour beetle, common black ant, social parasitic ant, weste thatching ant, brown salt marsh mosquito, easte wood white, large dark prominent); безособових форм дієслів (PI) (stinging rose moth, brown swarming leaf beetle) чи гіпотаксичних групп (Pacific coast click beetle, Angora goat biting louse, West Indian sweet potato weevil).


Категоризацію класу комах відображено в гіперонімічному й еквонімічному різновидах пропозиційно-диктумної мотивації: перший різновид передбачає застосування на позначення виду комахи знаків назв вищого класифікаційного рівня номенклатури: роду, родини чи ряду. Наприклад, в ентомологічній номенклатурі ряд комах beetles містить родину ground beetles і види field ground beetle, garden ground beetle і violet ground beetle, об’єднані в рід ground beetle, а до ряду bush-crickets належить родина bush-crickets і види speckled bush-cricket, four-spotted bush-cricket. На прототип роду часто вказує мотиватор-корелятив, виражений, насамперед, прикметником common, що є репрезентантом найбільш типових і яскравих ознак роду або родини. У таких ентомонімів звичайно імплікований компонент рівня якості і / або партитив на позначення частини тіла комахи чи елемента її забарвлення (common flower bug – “The shiny forewings distinguish this common bug from several similar species”; common blue – “Several continental species are superficially similar, but most lack the spot in the cell”). Корелятив, позначений прикметником true, звичайно фіксує типові особливості будови тіла комах однієї родини або роду, на відміну від інших: true bees – “Many insects such as flies and wasps mimic true bees. True bees have two sets of wings. Flies have only 2 wings. True bees are fuzzy, while wasps have few if any hairs on their bodies”.


Еквонімічний різновид відображає вибір мотиватора найменування виду комахи з будь-якого класифікаційного рівня того самого класу. Так, відбувається перенесення назви однієї родини, наприклад, chalcid wasps, на найменування комах іншої родини – eurytomid wasps: clover seed chalcid, alfalfa seed chalcid, wheat straw chalcid, trefoil seed chalcid. Еквонімом найменувань родин комах bracon flies і sun flies, а також виду комахи orchid fly родини eurytomid wasps, ряду tailed wasps є назва іншого ряду – flies.


Іноді перенесення відбувається за подібністю будови, розміру чи інших ознак комахи, що зумовлює належність такого ентомоніма до асоціативно-термінального типу мотивації. Наприклад, ентомонім на позначення ряду комах wasp beetle мотивований еквонімом іншого ряду за подібністю забарвлення й розміру частин тіла: “The yellow bands and reddish-brown legs, combined with its scuttling gait, give this beetle an extremely wasplike appearance”; номенклатурна назва ряду комах bee moths пояснюється зовнішньою схожістю з особнями родини іншого ряду: “Its common name is given for a moth having a slender, brownish or ashen-colored body and long legs”.


Предикатно-аргументний різновид пропозиційно-диктумної мотивації ґрунтувався на реконструкції базових ситуацій поведінки й життєдіяльності комах, мисленнєвими аналогами яких є предикатно-аргументні структури. Так, мотиваторами англійських ентомонімів є предикати, зокрема, каузації (banana-spotting bug, wood-boring fly, pear leaf-curling midge, banana borer, leaf roller); руху (predaceous diving beetles, jumping lice, jumper ant, grasshopper); харчування (blossom feeder, pitch-eating weevil, chewing lice); добування їжі (biting lice, sucking lice); існування (striped swarming leaf beetle, social parasitic ant); гніздування (ground-nesting bees); флюоресценції (shining flower beetle, shining fungus beetles, shining Amazon ant); звукового й одоративного сприйняття людиною (click beetles, drone fly, stink bugs).


Мотиваторами пропозиційного типу в англійських ентомонімах є предикатні терми:


об’єкти харчування комахи, часто еквонімічного статусу (vegetable beetle, cheese fly, fur beetle, strawberry blossom weevil, onion bulb fly, bird lice, dog flea);


об’єкти каузації (willow bark borer, leaf crumbler);


локативи географічного ареалу походження комахи (Queensland fruit fly, Colorado potato beetle, New Forest bu et, Clear Lake gnat) або її поширення (southe pine beetle, Mediterranean fruit fly, north-west coast mosquito, European grain aphid); а також середовища чи місця перебування (forest bug, desert locust, cellar beetle, hedge brown), гніздування (grape blossom midge, walnut husk fly, aphid parasites, horse throat botfly) та живлення особнів (house fly, warehouse beetle);


– комітативи, що вказують на реалію, супровідну щодо комахи у просторовому чи часовому відношенні (pavement ant, domestic mosquito);


– темпоративи, пов’язані із часом активності чи розвитку комахи та парування особнів (Christmas beetle, autumnal moth, spring oak leaf roller, March flies, noonday-fly);


– результативи, що представляють наслідок шкідливої дії комахи (gall midges, gall wasps, yellow-fever mosquito, blister beetles);


трансгресиви на позначення проміжної стадії розвитку комахи (cherry maggot, warble flies, barley grub, green caterpillar, Califo ia oakworm, cranberry root worm);


медіативи як компоненти зі значенням непрямого засобу дії (silk moths).


Окрім того, в ономасіологічній структурі англійських ентомонімів представлені складники партонімічного рівня, а також рівнів якості й кількості, які фіксують особливості забарвлення й конфігурації тіла комахи та його частин (spotted alfalfa aphid; three-dotted rose moth; red locust; black cicada; flat grain beetle; large willow aphid; small chestnut weevil).


На відміну від пропозиційно-диктумного типу мотивації, альтернативний їй асоціативно-термінальний є метафоричним за загальним способом позначення структур знань про комахи у свідомості англомовної наукової спільноти. Мотиватори асоціативно мотивованих ентомонімів обираються зі сфери терміналів структури знань шляхом поєднання ентомологічної концептуальної сфери як реципієнтної з іншими концептуальними сферами, які є донорськими (за Дж. Лакоффом і М. Джонсоном, доменами джерела) і постачають власні знакові ресурси з метою збагачення знаків ентомофауни.


Донорськими зонами для ентомологічного коду англійської мови є ЛЮДИНА, ІНША ТВАРИНА, АРТЕФАКТ, НАТУРФАКТ, ІРРЕАЛЬНА ІСТОТА. Донорські концептуальні сфери обрано невипадково, адже використання їхніх знаків ґрунтується на численних асоціативних аналогіях зовнішніх ознак, поведінки, життєдіяльності комахи з іншими, більш пізнаними номінаторами істотами, предметами та явищами дійсності, а також їхніми ознаками. Належність мотиваторів до відповідної донорської зони визначено нами з огляду на словникове тлумачення означених лексем.


Найбільш продуктивною є модель метафоричного перенесення “ЛЮДИНА → КОМАХА”, що пояснюється властивістю людини за принципом антропометричності сприймати віддалений від неї загадковий мікросвіт комах у термінах власних позначень:


– осіб за родом діяльності (scavenger flу – “As the family name implies, they are often found around decaying waste material”; carpenter bee – “It digs nest burrows in timber – hence its name”);


– властивостей людини (greedy scale – “It is a highly polyphagous species that has been recorded from hosts belonging to 117 genera in 60 plant families”; slender – “They are very small moths, with narrow, strongly fringed, colourful wings. At rest the anterior part of the body is steeply raised”);


– частин її тіла (соматизмів) (big-headed ant, European red-bellied clerid, short-nosed weevil, red-eyed cicada, bifid-tongued bee, yellow-necked termite, red-shouldered ham beetle, red-legged bug);


– дій та поведінки (digger wasp – “These solitary wasps get their name because most species nest in the ground. The front legs of many females are equipped with spiny “brushes” used for digging and sweeping away the excavated soil”; burying beetle – “They are so called because they bury the corpses of small animals”).


Поширеною донорською концептуальною сферою для англійських ентомонімів є також інші тварини (ссавці, птахи, риби тощо), уподібнені до комах на підставі зорових гештальтів, зокрема, форми й забарвлення тіла чи його частин (camel cricket – “They get their name because of their slightly humpbacked appearance”; scorpion fly – “Only the mail has the up-tu ed tail that gives these harmless insects their name”), а також сценаріїв добування їжі (bee wolf – “It is so called because it feeds its larvae almost exclusively on honey bees), руху (hawk moth – “is named for its hovering, swift flight patte ”), гніздування (cuckoo bee – “It is called for its habit of laying their eggs in the nests of other bees, reminiscent of the behavior of cuckoo birds”).


Застосування мотиваторів концептуальної сфери АРТЕФАКТ на позначення ентомологічної номенклатури з огляду на один із найпопулярніших принципів метафоризації – предметоцентризм, ґрунтується здебільшого на зовнішній подібності забарвлення, форми й будови тіла комах до рукотворних предметів навколишнього світу (map butterfly – “Named for the irregular lines, like map boundaries, on its underside”; sawfly – “The common name comes from the appearance of the ovipositor, which looks much like the blade of a saw”).


Різноманітність механізмів асоціювання й аналогізації, покладених в основу метафоричного творення англійських ентомонімів, дала змогу виокремити, слідом за О.О. Селівановою, структурно-метафоричний, дифузно-метафоричний та гештальтний різновиди асоціативно-термінального типу мотивації. Структурно-метафоричний різновид характеризується уподібненням концептуальних сфер на підставі одного суміжного поняття. Таким поняттям для англійських ентомонімів переважно є параметри розміру, обрані з донорських концептосфер ЛЮДИНА, ІНША ТВАРИНА, ІРРЕАЛЬНА ІСТОТА (pigmу – “Pigmy moths include the smallest of all living moths, with a wingspan that can be as little as 3 mm”; dwarf bee – “The smallest type of bee in the world, measuring just 2.1 millimetres”).


При метафорично-дифузному різновиді, на відміну від попереднього, аналогія донорської та реципієнтної концептуальних сфер ґрунтується на декількох ознаках, тому механізм такої метафори характеризується наявністю розмитого асоціативного комплексу (ореолу) (В.М. Телія). В англійських ентомонімів такий різновид базується на схожості сценаріїв поведінки чи життєдіяльності комахи та людини, іншої тварини або ірреальної істоти. Поширеним в англійській ентомологічній номенклатурі є уподібнення способу побудови гнізда комахи й особливостей життєдіяльності личинки до професійної діяльності шахтаря: mining bee – “The bees nest in the ground in cylindrical tunnels dug by the females”. Найменування комахи tiger beetle ґрунтується на схожості способу її харчування зі специфікою живлення ссавця: “As name suggests, the tiger beetle ambushes and consumes other insects and small creatures”.


Гештальтний (образний) різновид відображає зв’язки асоціативно-термінальної частини структури знань із зоровими, слуховими, тактильними, смаковими й одоративними відчуттями та сформованими на їхньому ґрунті нерозчленованими, цілісними образами (гештальтами). Такі гештальти формують мисленнєве оформлення та мовне позначення. В англійській ентомологічній номенклатурі гештальтний різновид асоціативно-термінального типу мотивації є найпоширенішим і представленим аналогізацією:


– цілісних зорових образів (донорські зони ЛЮДИНА, ІНША ТВАРИНА). Так, наприклад, ентомонім champion зумовлений тим, що позначка на його тілі нагадує англійську літеру V, що, очевидно, асоціюється з перемогою (victory), яка є ознакою чемпіона: “Тhe lower edge of the reniform stigma extends inwards to meet the base of the elongate orbicular stigma so that the two marks form a white-edged V”;


– зорових відчуттів за будовою чи формою тіла (донорські зони ЛЮДИНА, ІНША ТВАРИНА, АРТЕФАКТ, НАТУРФАКТ, ІРРЕАЛЬНА ІСТОТА): spider beetle – “Adult spider beetles are minute oval or cylindrical insects with long legs resembling giant mites or small spiders”; stick insects – “By day, they protect themselves from predators with their highly convincing sticklike appearance”;


– кольоропозначень (донорські концептосфери ІНША ТВАРИНА, АРТЕФАКТ, НАТУРФАКТ): diamond beetle – “A large South American weevil, remarkable for its splendid luster and colors, due to minute brilliant scales”; greenbottle – “It has brilliant, metallic, blue-green or golden colouration with black markings”;


– тактильних (fireworm – “It produces a stinging sensation if touched, hence the common name of the species”), слухових (shrill house cricket, whistling moth, shouting grasshopper) та одоративних гештальтів (goat moth “Thе caterpillar feeds in the trunks of many deciduous trees and has a strong goat-like smell”).


Модусна мотивація англійських ентомонімів характеризується використанням мотиватора, що представляє його оцінне сприйняття мовцями як знака, і здебільшого корелює як із пропозиційно-диктумним, так і з асоціативно-термінальним типами мотивації. Такі мотиватори англійських ентомонімів репрезентують різноманітні типи оцінки:


– раціонально-сублімований (bella moth – “It is one of our most beautiful moths having pink and yellow coloring, with forewings marked with rows of tiny black spots and the hindwings rimmed with an irregular black border”; apollo – “The dramatic coloring of this species makes it one of the best-loved butterflies in Europe”; hickory ho ed devil – “The larva has a scary, frightful appearance resembling a small dragon with up to five pairs of long, curving ho like structures over the back of its thorax with the rest of the body covered with shorter spikes”);


– емотивно-психологічний (assassin bug – “These bugs get their name from being highly predacious”; thief ant – “Thief ants derive their name from their habit of locating their colonies close to those of other ants to steal that ant's food and even capture and eat the other ant's eggs and larvae”);


– утилітарний (army ant [legionary ant] – “They are characterized primarily by their aggressive predatory foraging groups, known as “raids”, in which huge numbers of ants all forage simultaneously over a certain area, attacking prey en masse”; bombardier [artillery] beetle – “It is so called because, when disturbed, it makes an explosive discharge of a pungent and acrid vapor from its anal glands”).


Домінуючим в англійських ентомонімах є вираження негативної оцінки, що пояснюється переважанням у людини негативних емоцій при сприйнятті комах, а також негативним оцінюванням залучених до ентомофауни знаків демонологічної, військової сфери та назв осіб-злочинців (devilhopper – “The species can be distinguished by the distinctive shape and colour of their pronotum, which often bears spines, bulbs, or other bizarre structures”; bee-killer wasp – “The female catches and paralyses bees, usually while they are feeding at flowers, and carries them to the nest slung upside down under her body”).


Змішаний тип мотивації представляє в ономасіологічних структурах складених англійських ентомонімів різні за статусом фрагменти структури знань про позначене, поєднуючи пропозиційні компоненти з асоціативно-термінальними. Змішано мотивовані англійські ентомоніми є синтаксично нестандартними, оскільки зв’язок компонента у прямому значенні з метафоричним складником подекуди суперечить регулярним синтаксичним моделям сполук. Багатокомпонентні ономасіологічні структури змішано мотивованих ентомонімів можуть демонструвати поєднання кількох донорських концептуальних сфер із пропозиційним(-и) складником(-ами), що зумовлене тенденцією до збагачення знакових ресурсів у сфері ентомологічної номенклатури за рахунок метафоризації. Залежно від пропозиційного статусу мотиватора назв комах установлено гіперонімічно-метафоричний, квалітативно-метафоричний, квантитативно-метафоричний, партитивно-метафоричний та об’єктно-метафоричний різновиди змішаної мотивації. Так, ономасіологічна структура англійського ентомоніма blood-red slave maker утворилася поєднанням позначення кольору із партонімом та предикатним знаком концептосфери ЛЮДИНА з огляду на схожість зорових образів і сценаріїв життєдіяльності (“It destroys every nest in the neighbourhood and enslaves all assistance workers”. Підґрунтям ономасіологічної структури ентомоніма long-winged cone-head є поєднання позначень розміру частини тіла комахи й соматизму з метафоричним компонентом концептосфери ГРАФІЧНИЙ АРТЕФАКТ за формою (“The wings are longer than the body, with the hind wings extending beyond the tips of the forewings”).


За класифікаційним параметром раціональної / ірраціональної природи обраного мотиваційною базою фрагмента інформації про позначене виокремлено міфологемний тип мотивації англійських ентомонімів. Міфологемна мотивація апелює саме до ірраціонального, оскільки вона ґрунтується на віруваннях і забобонах, наявних в етносвідомості, та відображає ті знання, які не можна кваліфікувати як логічні, об’єктивні, а лише як такі, що прийняті на віру беззастережно й бездоказово (О.О. Селіванова). Із комахами пов’язані певні легенди, повір’я, забобони, перекази, тому вибір мотиваторів деяких номенклатурних ентомонімів зумовлений саме такою культурно значимою інформацією. Міфологемна мотивація англійських ентомонімів має пропозиційний, асоціативно-метафоричний та оцінний характер. Наприклад, в основі ентомоніма earwig, етимологічно мотивованого пропозицією “комаха, яка заповзає у вуха”, лежить давнє повір’я, пов’язане з особливістю комахи ховатися у малих отворах: “Earwig is derived from Old English ēare “ear” and wicga, “insect”. The name comes from the old wives’ tale that earwigs burrow into the brains of humans through the ear and therein lay their eggs. Though the notion has no basis in fact, earwigs, being curious omnivores predisposed to hiding in small holes, may well have crawled into a human ear at some time or other seeking a warm humid crevice”.


Дослідження наведених мотиваційних типів сприяє пізнанню уявлень у свідомості науковців про мікросвіт ентомофауни, встановленню зв’язку номінативних технік із науковою картиною світу.


 


 


ВИСНОВКИ


 


Головні результати дослідження відображено в таких положеннях:


1. Номенклатурні назви комах як складник термінологічної системи ентомофауни становлять лексичний масив сучасної англійської мови, в якому відображено відповідний фрагмент наукової картини світу. Ентомоніми репрезентують категоризацію ентомофауни, інтеріоризацію англомовною науковою спільнотою особливостей будови й забарвлення комах, їхньої поведінки та життєдіяльності.


2. Англомовна ентомологічна номенклатура розглядалася за принципом термінологічного поля, ядерна зона якого представлена міжнародними латинськими назвами комах як найбільш уживаними в науковій літературі, а периферійна зона містить національні номенклатурні найменування, що поступово витісняють із наукового вжитку латинські через обмеженість лексичних і словотворчих можливостей латини.


3. Застосований при дослідженні мотивації англійських ентомонімів когнітивно-ономасіологічний аналіз ґрунтувався на двовекторному підході від інтерпретації ономасіологічної структури до реконструкції структури знань про позначене й уможливив з’ясування когнітивного підґрунтя творення різноманітних за статусом найменувань комах: дериватів, композитів та складених назв, що переважають у досліджуваному матеріалі.


4. Тип мотивації англійських ентомонімів як наскрізної лінгвопсихоментальної операції вибору мотиватора зі структури знань про позначене залежить від статусу ономасіологічних ознак у цій структурі. Виокремлено пропозиційно-диктумний, асоціативно-термінальний, модусний та змішаний типи мотивації англійських ентомонімів.


5. Пропозиційно-диктумна мотивація англійських назв комах ґрунтується на об’єктивних знаннях про ентомофауну і має два основних різновиди: гіперонімічний, що представляє категоризацію класу комах, та предикатно-аргументний, що фіксує в ономасіологічній структурі інформацію про життєдіяльність комах та їхні особливості. Мотиваторами останнього різновиду обрано переважно предикати (способу каузації, руху, харчування і т. ін.) і їхні валентні терми (об’єкти, локативи, комітативи, темпоративи, результативи, трансгресиви, медіативи, корелятиви), а також складники рівнів якості, кількості й партонімії.


6. Асоціативно-термінальний тип мотивації англійських ентомонімів характеризується метафоричним використанням знаків різних концептуальних сфер на позначення комах. Найбільш продуктивними в цьому мотиваційному типі є донорські концептуальні сфери: ЛЮДИНА, ІНША ТВАРИНА, АРТЕФАКТ, НАТУРФАКТ, ІРРЕАЛЬНА ІСТОТА. Залежно від механізму метафоричного перенесення асоціативно-термінальна мотивація диференціюється на структурно-метафоричний, метафорично-дифузний та гештальтний різновиди.


7. Модусна мотивація передбачає вибір мотиватора на підставі його оцінного сприйняття мовцями як знака і здебільшого не існує в чистому вигляді, а поєднується з іншими мотиваційними типами. У складі модусно мотивованих англійських ентомонімів виокремлено раціонально-сублімований, емотивно-психологічний та утилітарний різновиди.


8. Змішаний тип мотивації характеризується селекцією мотиваторів із різних сфер структури знань і залежно від статусу пропозиційного компонента диференціюється на гіперонімічно-метафоричний, квалітативно-метафоричний, квантитативно-метафоричний, партитивно-метафоричний та об’єктно-метафоричний різновиди.


 


9. Міфологемний тип мотивації ґрунтується на класифікаційному параметрі раціональної або ірраціональної природи обраного мотиваційною базою фрагмента інформації про позначене й апелює саме до ірраціонального, оскільки в його основі лежать пов’язані з комахами вірування, повір’я, легенди й забобони, наявні в етносвідомості англомовної наукової спільноти. Міфологемна мотивація англійських ентомонімів має пропозиційний, асоціативно-метафоричний чи оцінний характер.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)