СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ, СТИЛІСТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ОМОФРАЗ (на матеріалі англомовної військової фразеології)Название:
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ, СТИЛІСТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ОМОФРАЗ (на матеріалі англомовної військової фразеології)
Альтернативное Название: СТРУКТУРНО-семантические, стилистические и прагматические особенности ВОЕННЫХ ОМОФРАЗ (на материале англоязычной военной фразеологии)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено його мету й завдання, об’єкт і предмет, охарактеризовано фактологічний матеріал і методи його аналізу, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи, сформульовано положення, що виносяться на захист, наведено дані про апробацію роботи, публікації за темою дисертації.


У першому розділі "Омофразія в системі рівнойменності мовних одиниць" розглянуто різновиди рівнойменності, визначено лінгвістичний статус омофразії та проаналізовано її можливі типи: "вільне словосполучення :: складений термін", "вільне словосполучення :: фразеологізм". Військовий дискурс визначено як контекст функціонування досліджуваних омофраз.


Одним із проявів асиметричного дуалізму мовних одиниць є рівнойменність – будь-який збіг матеріальної форми двох чи більше одиниць при розбіжності плану їх змісту. Рівнойменність одиниць мови надзвичайно різноманітна і не зводиться до омонімії, вона також охоплює полісемію і платеосемію (семантичну дифузію). Одним із проявів рівнойменності є відношення опозем конверсії. Конверсійний спосіб словоутворення уможливлює використання тієї ж основи (одного знаку) у вихідному і в похідному варіантах. При цьому формально тотожні лексеми відносяться до різних граматичних класів, мають відповідні категоріальні властивості тієї чи іншої частини мови і позначають різні денотати – предмети, дії, ознаки. Це дозволяє нам розглядати конверсію як один із видів однорівневої рівнойменності лексичних одиниць різних класів.


Рівнойменність як яскравий прояв економії мовних ресурсів властива не тільки однослівним одиницям, але й складеним знакам номінації – словосполученням і реченням. За системною класифікацією, запропонованою Д.І. Квеселевичем, рівнойменність може бути однорівневою (морфема :: морфема, слово :: слово, словоспо­лучення :: словосполучення, речення :: речення) і міжрівневою (складне слово :: словосполучення, морфема :: слово тощо). Рівнойменність може мати прояв у межах одного лексико-граматичного класу (омонімія, полісемія, платео­се­мія, рівнойменність вільних словосполучень) чи в різних класах (омонімія, конверсія, омофразія). Відтак, рівнойменність постає як родове поняття, а омофразія як один із її видів, якому, спираючись на дослідження Д.І. Квеселевича, надаємо таке визначення: омофразія - це прояв асиметричного дуалізму, що полягає у рівнойменному позначенні денотатів складеними знаками номінації, які належать до різних класів словосполучень – вільних (ВС), фразеологічних  (ФС), терміно­ло­гічних (ТС), наприклад: green eye (ВС) "зелене око" :: green eye (ФС) "ревнощі" :: green eye (ТС) "прилад нічного бачення"; "вічко індикатора".


При виділенні омофраз релевантними є збіг форми та переосмислення значення. Реалізація омофразних відношень відбувається лише у разі наявності омонімічних форм у різних класах словосполучень (вільних :: фразеологічних :: термінологічних) або речень (речення у непереосмисленому значенні :: речення – фразеологізм).


Для фразеологізмів, як відомо, характерними є стислість, відтворюваність у готовому вигляді, семантична ускладненість, морфологічна та синтаксична фіксованість, експресивність, немодельованість за схемою вільних словосполучень (Н.І. Андрійчук, Ж.А. Голікова, О.В. Кунін).


Категоріальними ознаками вільного словосполучення є інформативність структури, що характеризується наявністю денотативної (неінгерентної) реми та роздільний неідіоматичний характер номінації, що призводить до широкої серійності словосполучень з однаковими темами та ремами (Д.І. Квеселевич).


Складені терміни, як і вільні словосполучення, в процесі номінації співвідносять значення слів, що входять до їх складу, зі структурою висловлюваного поняття. Проте члени ТС виражають постійні та істотні ознаки термінованого об’єкта. За кожним складеним терміном закріплюється усталена, стандартно репродукована структура складеного поняття (Б.Н. Головін).


Семантичні відношення в межах омофразного гнізда ускладнюються явищами омонімії, полісемії та платеосемії (дифузії) омофраз одного класу, наприклад: old man (ВС) старий чоловік, старий :: оld man (ФС) 1) а) "старий" (чоловік або батько, голова сім’ї); б) "старий" (командир військової частини, капітан корабля тощо); в) хазяїн, начальник; 2) старий (в звертанні), друзяка 3) гріховність людської натури, "ветхий Адам" :: old man (ТС) I. бот. полин-боже дерево (Artemisia abrotanum); II. зоол. великий сірий кенгуру (Mascopus major); III. гірн. а) вироблений обшир; б) старі роботи; в) завалений обшир (І, ІІ, ІІІ – омоніми в межах одного класу; 1) 2) 3) – лексико-семантичні варіанти полісемії; а) б) в) – семантичні варіанти платеосемії (семантичної дифузії)).


Аналіз омофразних гнізд у сучасній англійській мові свідчить про те, що їх фразеологічні опоземи утворюються від вільних словосполучень таким чином: а) шляхом метафоричного переносу найменування: to paper over the cracks (ВС)заклеювати тріщини шпалерами :: to paper over the cracks (ФС) – стирати протиріччя, розбіжності, помилки; створювати видимість благополуччя; a straight arrow (ВC)пряма стріла :: a straight arrow (ФC)відверта, чесна людина; б) шляхом метонімічного переносу найменування: to save one’s bacon (ВС)зберегти, заощадити свій бекон :: to save one’s bacon (ФС)забиратися, поки живий і цілий, рятувати власну шкіру; a white collar (ВC)білий комірець :: a white collar (ФС)службовець.


Виникнення омофраз є результатом задоволення комунікативних потреб мовця (адресанта) та слухача (адресата).


У комунікативно-прагматичному аспекті фразеологізми-омофрази ВС часто реалізують гумористичний ефект або можуть бути засобом висловлення іронії: Mexican breakfast – сигарета і склянка води; white telephone – унітаз.


Одним із джерел омофразії типу ВС :: ФС є явище так званого „римованого сленгу” (rhyming slang): carving knife; trouble and strife = wife – жінка; sky rocket = pocket – кишеня.


Омофрази, як і будь-які інші одиниці номінації, структуровані синтагматичними лінійними зв’язками між їх компонентами. Крім того, слід враховувати й інформативну структуру омофраз, яка характеризується певним набором сигніфікативних та денотативних ознак референта в межах цих складених номінативних одиниць.


При утворенні омофразії типу ВС :: ФС внаслідок фразеологізації ВС залишається незмінною форма вираження вільного чи семантично зв’язаного значення та зберігається лінійний порядок компонентів. Це уможливлює застосування принципу моделювання словосполучень на рівні класів слів – частин мови і в такий спосіб представлення в узагальненому вигляді структурних моделей омофразних фразеологізмів.


Ступінь продуктивності тієї чи іншої моделі словосполучення – омофрази визначається спроможністю останньої реалізувати якомога більше контекстуальних значень.


Фразеологічні неологізми, що вступають у відношення омофразії зі своїми прототипами (вільними словосполученнями), переважно належать до дієслівних фразеологічних одиниць, а серед узуальних омофраз переважають субстантивні моделі A+N та N1of N2.


Субстантивні омофрази типу ВС :: ФС розподіляються на дві основні тематичні групи: назви осіб (Persons) і назви речей (Things).


Омофрази першої групи (Persons) в основному представлені структурними моделями A+N та N1of N2. Ця група омофраз розподіляється на такі підгрупи: а) особистісні риси (оцінка зі знаком "+"): an eager beaver – завзятий працівник, трудяга; a straight arrow – відверта, чесна людина; особистісні риси (оцінка зі знаком "–"): bad news – зануда; a beggar on horseback – вискочка; б) професія; рід занять: fresh blood – нові члени партії; May and December – молода жінка і старий чоловік.


Серед омофраз групи Things переважають моделі A+N, N1of N2,N1 and N2. У цій групі розрізняються дві підгрупи фразеологізмів: а) такі, що позначають конкретні предмети: initial issue – обмундирування новобранця; white cloud – супутник спостереження; б) такі, що називають природні явища та абстрактні поняття: the great enemy – смерть; dirty pool – шахрайство.


Значна кількість омофраз ВС :: ФС мають зооморфні компоненти, а також компоненти – власні імена: a fat cat – багатій, „грошовий мішок”; a cold fish – бездушна, байдужа людина; little Mary – шлунок; Uncle Bill – поліцай.


Фразеологізми-омофрази як складені одиниці вторинної номінації є прикладами розширення, звуження, пейоризації чи меліоризації значень вільних словоспо­лучень-прототипів.


Омофрази типу "вільне словосполучення :: складений термін" утворюються кількома шляхами: омонімія ядер ВС і ТС: box I (n.)коробка :: box II (n.)евкаліпт ® green box ВС зелена коробка :: green box ТС (бот.)евкаліпт напівкорий дрібноплідний; полісемія спільного ядра: gate 1. (n.)брама, ворота :: gate 2. (n.)стробімпульс ® main gate ВСголовні ворота :: main gate ТС (рад.) головний селекторний стробімпульс; чи в результаті; спеціалізація (звуження) значення атрибута: sweet cherry (ВС)солодка вишня :: sweet cherry (ТС) (бот.) черешня, вишня пташина (Cerasus avium); green stone (ВС)зелений камінь :: green stone (ТС) (геол.)нефрит; метафоризація ядра: Swiss cheese (ВС)швейцарський сир :: Swiss cheese (ТС) (спец).перфокарта, матричний контроль; метонімізація ядра: white bark (ВС)біла кора :: white bark (ТС) (бот.) тополя біла (Populus alba). Найбільш поширеною моделлю таких омофраз є A+N.


 Складені терміни-опоземи вільних словосполучень можуть поступово підлягати інтеграції у складне слово, наприклад, neatline (картог.)лінія рамки карти; mainprize (юрид.)поручництво, порука тощо.


Через те, що кількість омофраз у сучасній англійській мові є достатньо великою, вважаємо за доцільне обмежити їх дослідження певною групою. Виходячи із антропоцентричного принципу аналізу дискурсу, що акцентує, зокрема, когнітивно-прагматичний та функціонально-семантичний аспекти вивчення мовних одиниць, обмежимося військовим типом дискурсу як сферою активного функціонування омофраз.


Для визначення ідентифікаційних ознак військового дискурсу використовуємо базові критерії, що містяться у типології дискурсів, запропонованій А.Д. Бєловою. Зазначаючи актуальність проблеми диверсифікації дискурсу, А.Д. Бєлова стверджує, що його класифікація можлива з урахуванням двох основних факторів: сфер функціонування і характеру комунікації.


Під військовим дискурсом (ВД) розуміємо мисленнєво-комунікативну взаємодію у професійному середовищі військовослужбовців, що охоплює ситуації офіційного і неофіційного спілкування.


Військові омофрази (ВО) включають загальноприйняті військові терміни і професійний жаргон. Система понять окремої галузі життєдіяльності значно багатша, ніж її термінологічне вираження. Це зумовлює, на нашу думку, необхідність виникнення і функціонування альтернативних мовних одиниць – фахових фразеологізмів з додатковими відтінками значення, що суб’єктивно (опосередковано) відображають предметно-процесуальні складові професійного середовища, що в свою чергу відповідає вимогам фахової комунікації та сприяє взаєморозумінню. Виникнення ВО, як мовних засобів сфери професійної комунікації, є прикладом свідомого втручання носіїв мови в процес розвитку спеціальної термінології. Мотивація такого втручання – необхідність подолати експресивну нейтральність термінів.


Інтерпретуючи військовий дискурс як контекст функціонування омофраз, ми спираємося на інтеракційну модель комунікації, що вміщує мовленнєву взаємодію в соціально-культурні умови ситуації (М.Л. Макаров, Е. Chaika, J. Gumperz).


Історичність та соціальність – це дві характерні ознаки дискурсу, що мають безпосереднє відношення до об’єкту нашого дослідження.


Історико-культурна специфіка ВД виявляє себе у виникненні нових одиниць під час різних суспільно-важливих періодів, зокрема Англо-бурська війна (1900-1902 рр.): "If I was "slightly dragged, … they said I’d "lost my monnicker" and ea ed an "extra slope" (Partridge). Підкреслені військові жаргонізми є омофразами вільних чи термінологічних словосполучень: slightly dragged – щойно призваний на військову службу :: ВС злегка, трохи затягнутий; lose one’s monnicker – одержати догану за незначне порушення статуту :: ВС загубити соверен (монету); extra slope – додаткова муштра із взяттям гвинтівки на плече :: (ТС) додаткова похила виробка.


За формою ВД представлено монологічним (накази, розпорядження) чи діалогічним спілкуванням військових. Монологічний і діалогічний ВД зафіксовані на паперових або електронних носіях: а) офіційне монологічне спілкування: Primacy, and / or "main effort"will shift, and military forces must be sufficiently agile to match their response, in terms of behaviour and stance, to the prevailing circumstances – концентрація військ у певному районі, де командувач має намір прийняти рішення (Joint Warfare Publication); б) неофіційне діалогічне спілкування: "Colin Powell too is a ticket puncher who stepped on a pungi-stick in Vietnam and went home. That was his "combat" experience" військовослужбовець, що просувається по службі лише завдяки бравій зовнішності (Інтернет-ресурс).


Репрезентація ВД у текстах художніх творів є прикладом опосередкованого спілкування військових. Військовослужбовці як учасники ВД визначають специфіку його адресатно-адресантних конфігурацій, інтерпретують реальність в межах уявлень конкретної лінгвокультури та певної соціальної групи. Адресант і адресат мають взаємний когнітивний простір – сукупність спільних, доступних їх свідомості фактів (А.П. Мартинюк, J.J. Gupertz, J.C. Pearson, E.P. Nelson, D. Sperber, D. Wilson).


Значення омофраз експлікуються лінгвальним ко-текстом або дискурсивним контекстом. Ко-текст співвідноситься з текстом як одиницею аналізу. Об’єктом аналізу дискурсивного контексту є ситуація комунікації (А.П. Мартинюк, D. Hymes, H.G. Widdowson).


Взаємний когнітивний простір суб’єктів ВД – військовослужбовців – дозволяє їм вірно інтерпретувати значення омофраз. За відсутності "спільного спеціального знання" (J.J. Gupertz, J.C. Pearson, E.P. Nelson), зокрема, у разі матеріалізації ВД текстом художнього твору, значної питомої ваги для вірної інтерпретації значення ВО набуває ко-текст. Змістова стратифікація вертикальних, горизонтальних і глибинних зв’язків ко-текстів, що функціонують у якості смислових опор, сприяє правильній інтерпретації значення військових фразеологізмів.


При вертикальному підході зміст тексту розглядається від тексту в цілому до його окремих частин. Спочатку визначається загальна тема тексту, потім вона розкладається на підтеми та ще менші самостійні частини. У результаті одержуємо логічну схему змісту тексту за тематичною ознакою.


Горизонтальна структура змісту тексту утворюється взаємодією окремих його одиниць, послідовністю їх розміщення в тексті, контактним та дистантним зв’язком між ними, анафоричними та катафоричними відсиланнями тощо.


Глибинна структура змісту тексту не зводиться до простої суми значень окремих його одиниць. Ця інформація може сприйматися лише комунікантом, який володіє необхідними мовними та фоновими знаннями (I.B. Арнольд, О.Н. Мороховський, К.І. Чуковський).


Низька спроможність до розв’язання ко-тексту спричиняє некоректну трактовку омофраз ВС, ТС та ФС.


У словниках (двомовних чи фразеологічних), що видані в Україні та країнах СНД, переважна більшість військових ТС, які є омофразами по відношенню до ВС та ФС, не зареєстрована. Нагальною є проблема створення спеціальних двомовних словників омофраз англійської мови, які до цього часу ще не зібрані в єдиний корпус одиниць і, відповідно, не отримали адекватної лексикографічної розробки.


У другому розділі "Утворення та структурно-семантичні особливості англомовних військових омофраз" встановлено моделі бінарних словосполучень, що найчастіше підлягають омофразії, їх семемний склад і шляхи їх фразеологізації. Проаналізовано змістові зв’язки в ядерних компонентах словосполучень, явище акронімізації військових складених термінів і можливість виникнення омофразії.


Структурно ВО представлені: 1) словосполученнями; 2) акронімами.


Серед омофраз "вільне словосполучення :: військова омофраза (професійний жаргонізм)" найпоширенішими є моделі A+N, N adjunct + N, V+N: dull sword (ВС) – тупий меч :: dull sword (ВО) неочікувана аварія, викликана ядерною зброєю; eagle flight (ВС) – політ орла :: eagle flight (ВО) атака з вертольоту; break barracks (ВС) ламати (зносити) казарми :: break barracks (ВО) піти у самовільну відлучку.


Значно рідше вживаються словосполучення моделей Part. I +N, Numeral + N. Ступінь семантичної ускладненості ВО в межах омофразних гнізд є невисокою у порівнянні з омофразами-словосполученнями інших терміносистем. Це зумовлено обмеженістю їх функціонування, а саме військовою сферою.


Ономасіологічний статус семем словосполучення визначає його характер (вільного) і ступінь ідіоматичності (фразеологічного). Атрибут ВС моделей A + N, Participle + N, N + N є референтним (неінгерентним), у той час як атрибут військової омофрази згаданих моделей є сигніфікативним (інгерентним): new army ВСнова армія (нарівні з old army, fresh army, great army, strong army, invincible army тощо) :: new army ВО – армія воєнного часу (сформована з нерегулярних військ).


Серед бінарних одиниць номінації вказаних моделей в англійській військовій лексиці є багато фразеологізмів, що відзначаються переосмисленим значенням, експресивністю та обов’язковою наявністю синоніма серед неідіоматичних офіційних термінів: flat foot (жарг.)військовий поліцай (Syn. military policeman); black fish (жарг.)підводний човен (Syn. submarine); stove pipe (жарг.) 1. міномет. 2. реактивний літак (Syn-s. 1. mortar. 2. jet plane); bathing beauty (жарг., жарт.)нижня палуба (Syn. lower deck).


У сучасній англомовній військовій лексиці, як і в межах інших терміносистем, посилюється тенденція до скорочення складених термінів. Межею такого скорочення є акронімізація (В.Г. Гріньов, В.І. Солопов). Акроніми англомовної військо­вої лексики можуть вступати до таких різновидів відношень омонімії: 1. акронім :: слово узусу; 2. акронім :: акронім: а) омонімічні акроніми в межах одногалузевої термінології; б) омонімічні акроніми в різних термінологіях; 3. акронім :: термін; 4. акронім :: скорочення.


Складні відношення внутрішньої і зовнішньої омонімії, що склалися в результаті акронімізації словосполучень в англомовній військовій лексиці, можуть стати причиною виникнення потенційної омофразії, особливо в усній мові, де усувається одна з ознак акронімів – написання великими літерами: CAT (control air target) – stray CAT – повітряна мішень, що втратила радіокерування :: stray сat (ВС)бродячий кіт; smart CAT – винахідлива, результативна агітаційна вербувальна група :: smart cat ВС – спритний кіт; large CAT – велике загальновійськове з’єднання :: large cat ВС – великий кіт.


Головними шляхами фразеологізації бінарних словоспо­лу­чень слід визнати метафоризацію і метонімізацію їх значень.


Метафоризація бінарних словосполучень може відбуватися завдяки наявності: а) омонімії ядерного компонента: old file (жарг.)старослуживий (пор. file I – хитрун, пройда); spare file (жарг.) – той, що не має посади (пор. file II – тека для особової справи; б) дифузності ядерного компонента: big boy, де дифузне ядерне значення лексеми boy, узгоджуючись зі значенням атрибутивного елемента big, містить сему когось або чогось великого, значного ("здоровань", "верховода", "хазяїн" тощо) і звідси – (жарг.) а) важка гармата; б) важкий танк; в) важкий бомбардувальник; в) стереотипності для носіїв англійської мови певних образних уявлень (про речі, про тварин тощо): flying duck (жарг.)плаваючий автомобіль (амфібія) на підводних крилах (ВСкачка, що летить); sitting duck (жарг.) – вигідна ціль, яку легко уразити (ВС – качка, що сидить); lame duck (жарг.) – несправна або пошкоджена машина; пошкоджений корабель (ВС – кульгава качка).


Метафоричне перенесення найменування може бути вмотивованим низкою факторів: а) схожістю форми, зовнішнього вигляду: venetian blind BC®BO зубчикові викривлення зображення; б) схожістю розміру: little tube BC®BO 60-mm міномет; в) схожістю дії, поведінки, функції: treasure hunting BC®BO виявлення мін; bed spring BC®BO (рад.-ел.) синфазна антена, решітка з плоским відбиттям; г) схожістю середовища, способу існування: red bird BC®BO гелікоптер “Кобра”.


Ідіоматизація вільних складених найменувань може створювати асоціативно-образні уявлення з метою викликати певні асоціації оцінки. Фактором метафоричного переосмислення слугує ознака, яка є стереотипно-образною для даного мовного колективу. Вживання метафоричної оцінки базується на відношеннях ознаки і норми: rotten apple (жарг.)агент, шпигун (ВС – гниле яблуко); blank fire (жарг.)недбайливий солдат (ВС – холостий постріл); ho ed toad (жарг.) – солдат, який має багато нашивок, значків (ВС – рогата жаба).


Типовим проявом метонімізації значень бінарних словосполучень є синекдоха (перенесення найменування з частини на ціле: "предмет одягу ® носій", "знаки розрізнення ® носій", "соматизм ® людина"): red berets – військовослужбовці підрозділів особливого призначення ВМФ; jellow jacket – льотчик, який впав у море (в рятувальному костюмі); red tab – штабіст, штабний офіцер; lone star – лейтенант; blue nose – військовослужбовець, що проходить службу в Арктиці; angel face – молодий офіцер, який щойно отримав перший офіцерський чин.


Внутрішньослівні змістові зв’язки в ядерних компонентах бінарних словосполучень моделей A+N, Participle+N, N+N, які виступають як передумова створення омофраз, поділяються на класифікаційні (спільність понять за певними ознаками) та імплікаційні (взаємодія і взаємозалежність понять). Складна семантика вихідного значення іменника зумовлює його численні класифікаційні та імплікаційні зв’язки, що у свою чергу може спричинити високий ступінь регулярної полісемії. Регулярна полісемія іменника у функції ядра вказаних вище бінарних словосполучень розщеплюється до стану омонімії, що і є передумовою для утворення омофраз.


У дослідженні когнітивного аспекту утворення омофраз використані поняття "універсальних реципієнтів" і "універсальних донорів" (терміни Л.М. Лєщової). Перші є когнітивними категоріями, які приймають назви від найбільшої кількості тематичних груп, інші – слова, які слугують джерелом найменування для максимально великої кількості когнітивних категорій.


В англомовній військовій лексиці найбільш активними донорами виступають ВС з іменниками-назвами тематичних груп "людина", "група людей", "частина тіла людини", "жива істота", "група живих істот", "річ", "частина, деталь речі", "одяг", "місцевість, місце", "абстрактне поняття", "матеріал, речовина". Типовими реципієн­тами виступають ВО – назви когнітивних категорій "війська, підрозділи, команди", "транспортні засоби", "зброя", "людина".


У третьому розділі "Стилістичні та комунікативно-прагматичні особливості військових омофраз і принципи їх лексикографічного опису" розглянуто ідеографічну параметризацію, прагматичні функції та стилістичні розшарування військових омофраз, а також визначено їх стилістичні типи. Розроблено принципи укладання загального словника омофраз сучасної англійської мови, а також словників омофраз англомовної військової лексики.


 Лексичні засоби у дискурсі певного типу виступають у якості мовних одиниць об’єктивації центрального концепту або концептів даного типу дискурсу. А сам концепт – це квант структурованого знання, який складається із змістових ознак об’єктивної чи суб’єктивної дійсності, які диференційно відображені у свідомості (В.А. Маслова).


Центральним концептом ВД є АРМІЯ – родовий термін, що охоплює наземні, морські та повітряні сили, і має в англійській мові відповідник – „the military”. Військову лексику визначено як знакову лексичну підсистему, в якій відбувається модифікація семантики та функцій слів і словосполучень різних моделей, що об’єктивують базовий концепт комунікативної сфери the military (АРМІЯ).


Складність і надзвичайна смислова розгалуженість центрального концепту ВД спричиняє необхідність систематизації омофраз – ФС – засобів його мовної об’єктивації. Аналіз фактичного матеріалу дає змогу виділити наступні тематичні групи: сигнал тривоги, повідомлення про небезпеку; боєприпаси; гарматний вогонь піхотної та морської артилерії; надзвичайні ситуації; війна у повітрі; авіаційні маневри; бомби; хімічна та біологічна війна; командні пункти, центри; системи зв’язку; померлі; нагороди; водолазна справа; наркотичні засоби; холодна зброя; війна із застосуванням сучасних електронних технологій; розвідувальна діяльність; вибухові пристрої; рятувально-пошукові операції; наземна війна; просування по службі; військово-морська авіація; рекогносцировка; набір новобранців; діяльність органів безпеки; війна під водою. Переважна більшість тематичних груп входить до ядерної зони ВД (спілкування військовослужбовців з професійної тематики). Опосередкований зв’язок з професійною діяльністю військовослужбовців забезпечується омофразами, що належать до периферійної зони ВД (наркотичні засоби, їжа, померлі).


З точки зору стильової приналежності ВО розподіляються на складені терміни та професійні жаргонізми, причому значно переважають останні (71,8% загальної кількості). Більшість ТС військової лексики, які не мають омофраз у класах вільних та фразеологічних словосполучень, є стилістично-нейтральними: strong defence (міцна оборона), broad offensive (широкий наступ), diving bomber (бомбардувальник, що пікірує).


Військові фразеологізми-омофрази бувають стилістично-нейтральними значно рідше. Це словосполучення типу single file – колона по одному, ready room – приміщення для чергових екіпажів (обслуги); main spring – спускова пружина, great сoat – шинель.


Використаний нами термін – професійні жаргонізми (ПЖ) дозволяє більш коректно розрізняти, з одного боку, загальновживані військові терміни як прошарок спеціальної стилістично-нейтральної лексики, а з іншого, – експресивно-забарвлену фахову фразеологію – ПЖ, використовуючи у якості критерія розрізнення їх функції та особливості дискурсивних реалізацій.


Переважна більшість військових жаргонізмів відзначається високим ступенем експресивності поряд з невимушеним характером номінації (Г.А. Судзіловський), наприклад: laundry bag – парашут, sailor’s blood – мазут. Численні ПЖ мають гумористичний або іронічний характер: mythological message – метеозведення, horizontal engineering – сон.


Значна частина жаргонних омофраз належить до евфемізмів з іронічним забарвленням, наприклад: advance in a different direction – відступати; answer the last roll call – бути вбитим.


Омофрази – ПЖ виконують емотивно-експресивну функцію і реалізуються у неофіційному усному дискурсі. Вони функціонують у таких жанрах ВД як художня та публіцистична література, газетна публіцистика, а також у сітьових жанрах Інтернет-спілкування: Blair’s intention, sources say, was to move Clinton into a "gray area" where ground troops were at least a possibility – тактична або стратегічна дилема (Newsweek). "He’s a climber who did all the "ticket punches" on his way up. I don’t think too highly of Schwartzkopf"  – просування по службі лише завдяки бравій зовнішності (інтернет-ресурс).


За функціонально-прагматичними критеріями омофрази, що є складеними термінами, виконують інформативну функцію. Сфера їх реалізації – офіційні усний та писемний дискурси, а також неофіційний усний дискурс. Спеціальна галузева лексика вміщує 28,2% ВО, що функціонують у художній та публіцистичній літературі, у матеріалах різних жанрів і стилів, що спеціально створені для публікації в Інтернеті.


Явище омофразії часто використовується в стилістичних цілях для створення гумористичного, іронічного, сатиричного ефекту. Реалізація прагматичних функцій ВО відбувається за рахунок таких стилістичних прийомів: а) каламбур; б) оказіональна модифікація омофраз (зміна ситуативної віднесеності ВО, що призводить до появи оказіонального фразеологізму).


Лексикографічна розробка омофраз є новим і актуальним напрямком дослідження сучасної лексикографії.


При укладанні картотеки словника омофраз слід враховувати всі фактори, що ведуть до виникнення омофразії, а саме: а) фразеологізацію вільних словосполучень (головним чином, шляхом метафоризації чи метонімізації значень); б) утворення символів на основі фонетичного співзвуччя; в) евфемізацію прямих найменувань. Картотека повинна містити не тільки омофрази, спільні для всіх ареальних варіантів англійської мови, але й такі, що притаманні лише одному з них.


Словники омофраз, загальні і спеціальні (в тому числі, словники омофраз англомовної військової лексики), слід укладати за одним з двох основних принципів – алфавітним чи гніздовим. При цьому вони можуть бути одномовними (тлумачними) або двомовними (перекладними).


Окремим типом словників омофраз англомовної військової лексики є словник, який включає елементи історизму, тобто з групуванням омофраз за періодами їх виникнення.


До основної частини словника омофраз англомовної військо­вої лексики доцільно додати списки омофраз: а) відповідно до критерія джерела походження: омофрази, що не належать до військової тематики, але виникли у армійському середовищі; омофрази – результат "народної" етимології; б) відповідно до семантичного критерія виникнення: омофрази – власні назви; в) акроніми, омонімічні ядрам вільних словосполучень.


 


ВИСНОВКИ


 


Лексична система є складною ієрархією внутрішніх підсис­тем, які охоплюють весь словниковий склад мови в його різноманітності. Лексичні одиниці в цій ієрархії підсистем перебувають у стані перманентної динаміки. Мовна варіативність реалізується у двох основних напрямках: уподібнення чи розрізнення мовних одиниць. Ці складні відношення знаходять своє вираження в явищах синонімії, анто­німії та рівнойменності.


Оскільки під рівнойменністю розуміємо будь-який збіг матеріаль­ної форми мовних знаків при повній чи частковій розбіжності їх значення, то до цієї підсистеми слід віднести не тільки полісемію та омонімію, але й дифузію, конверсію і омофразію, яка й становить предмет нашого дослідження.


Омофразію визначено як прояв асиметричного дуалізму лексичного знаку, що полягає у формальному збігу словосполучень, які належать до різних класів: вільних (ВС), фразеологічних (ФС), термінологічних (ТС).


Семантичні опозиції в межах омофразного гнізда ускладнюються відношеннями омонімії, полісемії та дифузії омофраз одного класу. Результатом фразеологізації ВС через метафоричний або метонімічний перенос найменування є утворення фразеологічних опозем.


Значення ВС як прототипів у процесі їх фразеологізації можуть зазнавати семантичних змін: розширення, звуження, пейоризації чи меліоризації.


Омонімія та полісемія ядер ВС і ТС, спеціалізація атрибутивного значення, метафоризація та метонімізація ядер призводять до утворення омофразних пар "вільне словосполучення :: складений термін".


Причиною виникнення омофразії можуть бути акроніми, які виступають у функції ядра складеного терміна, що є омонімічним ядрам ВС.


У когнітивному аспекті утворення ВО розглянуто за типом когнітивних зв’язків "донор – реципієнт". У якості донорів виступають іменники ВС з семантикою назв тематичних груп, реципієнтами слугують ВО – назви когнітивних категорій.


Функціонально-прагматичний ефект використання стилістичних прийомів в утворенні ВО сприяє оптимальній реалізації мовленнєвого впливу.


За функціонально-стилістичними характеристиками група військових омофраз охоплює загальноприйняті військові терміни і професійний жаргон. Комунікативною сферою їх активного функціонування є військовий дискурс (ВД).


ВД розглянуто як когнітивно-лінгвістичну форму відбиття соціальних відносин сфери його функціонування, а також як мисленнєво-комунікативну взаємодію військовослужбовців в офіційних чи неофіційних ситуаціях.


Визначення ядерної зони ВД спирається на виділення тих лексико-фразеологічних засобів репрезентації фахового спілкування, які безпосередньо об’єктивують базовий концепт АРМІЯ – THE MILITARY. Зразки опосередкованої професійної комунікації належать до периферії.


Коректна інтерпретація значення ВО можлива за умов наявності лінгвального ко-тексту, дискурсивного контексту та спільного фахового знання. Аналіз вертикальних, горизонтальних і глибинних текстових зв’язків достатньої розв’язуючої спроможності забезпечує адекватне у смисловому відношенні розуміння ВО. Відсутність спільних професійних знань або низька ко-текстуальна спроможність семантичного декодування омофразних контекстів спричиняє некоректну інтерпретацію значення ВО.


Нагальна необхідність створення словників омо­фраз – загальних і спеціальних, в тому числі словників омофраз англомовної військової фразеології, складає перспективу подальших досліджень омофразії та прикладного застосування їх результатів. Наявність таких лексикографічних джерел безперечно сприятиме зменшенню кількості комунікативних невдач в усному і / або письмовому мовленні, а також допоможе перекладачам уникнути помилок у перекладах, що є результатом некоректного трактування ВС, ТС та ФС.


Перспективою дослідження у теоретичному аспекті вважаємо поглиблений аналіз когнітивних процесів, задіяних в утворенні омофраз, виділення омофраз інших тематичних груп на матеріалі англійської та інших мов, дослідження функціонування омофраз у різних типах англомовного дискурсу у взаємозв’язку їх актуалізації із типом / різновидом дискурсу та їх жанрово-стилістичними підтипами.


 


 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины