ПОЛІСЕМІЯ ПОХІДНОГО СЛОВА: СЕМАНТИЧНИЙ ТА КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі префіксальних відіменникових дієслів сучасної німецької мови)Название:
ПОЛІСЕМІЯ ПОХІДНОГО СЛОВА: СЕМАНТИЧНИЙ ТА КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі префіксальних відіменникових дієслів сучасної німецької мови)
Альтернативное Название: Полисемии производного слова: СЕМАНТИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ (на материале приставочных видсуществительных глаголов современного немецкого языка)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ 1. "Полісемія похідного слова в контексті лінгвокогнітивної парадигми". Системність, поліфункціональність, варіативність мови як її фундаментальні властивості визначають наявність у німецькій мові значної кількості полісемічних похідних дієслів. Динаміка досліджуваних дієслівних дериватів відбувається у двох напрямках: внутрішній розвиток семантичної структури слів під впливом певних семантичних процесів визначається як семантична деривація (А. А. Залізняк); розвиток слів як результат дії певних словотвірних процесів формулюється як словотвірна деривація (М. Д. Голєв).


Семантична деривація, яка ґрунтується на внутрішньолексемних відношеннях дериваційної мотивованості (М. Д. Голєв), утворює сукупність                             лексико-семантичних варіантів слова (далі ЛСВ), що традиційно трактується як його полісемія. Мовна та мовленнєва значущість кожної полісемічної одиниці визначається її парадигматичними, синтагматичними та епідигматичними зв’язками. У межах багатозначного слова нові лексичні значення формуються за допомогою словотворчих засобів, зокрема префіксації, що є одним із продуктивних способів словотворення полісемічних дериватів у сучасній німецькій мові.


Похідне слово розуміється як вторинна одиниця номінації, зумовлена іншим знаком або сукупністю знаків, зі статусом слова незалежно від структурної простоти або складності останнього (Л. О. Кудрявцева). Своєрідність похідного полісемічного слова полягає в тому, що його значення мотивоване значенням твірного слова. Лексико-семантичні варіанти однієї лексеми передбачають їх похідність від твірної основи, мають семантичну спільність з нею та співвідносяться один з одним. Так, іменник das Haus зі всіма його варіантами – ЛСВ1 дім, будівля; ЛСВ2 житло, оселя; ЛСВ3 сім’я; ЛСВ4 люди, які мешкають разом в одній будівлі – утворює за послідовною похідністю дієслово haus+en із формотвірним суфіксом: ЛСВ1 проживати, жити; тулитися;                                  ЛСВ2 господарювати: у словосполученнях schlimm (arg) hausen – лютувати, бешкетувати; mit seinem Geld schlecht hausen – погано розпоряджатися своїми грішми; ЛСВ3 заощаджувати, збирати гроші, та похідне від нього дієслово be+hausen: ЛСВ1 по+селити; ЛСВ2 жити, мешкати (у якомусь місці); ЛСВ3 (sich) по+селитися де-небудь (DW8). Утворені дієслова є багатозначними, мають три-чотири ЛСВ, але тільки один із варіантів кожного похідного слова співвідноситься з окремим значенням твірного: Das Haus (житло, оселя) – haus+en (жити, проживати) – be+hausen (жити, мешкати). Єдність усіх ЛСВ забезпечується спільним семантичним компонентом, але семантичні варіанти або слововживання (далі СВ) від ЛСВ є комунікативно або ситуаційно зумовленими.


Розглянемо іменник die SpeiseЛСВ1 їжа, їда; ЛСВ2 блюдо; ЛСВ3 десерт; ЛСВ4 шпейза (їдальня), від якого утворене дієслово speis+en зі своїми варіантами: ЛСВ1 їсти; харчуватися; ЛСВ2 годувати; ЛСВ3 живити, забезпечувати, заправляти та напівпрефіксальні дієслова auf+speisen:                     ЛСВ з’їдати щось; mit+speisen: ЛСВ їсти з ким-небудь, ein+speisen:                          ЛСВ1 підводити (воду, газ); ЛСВ2 перен. вводити дані в комп'ютер. Лексеми                  die Speise speis+enauf+speisen mit+speisenein+speisen об’єднані семантичним компонентом "їсти" у прямому та переносному значенні, тоді як словотворчі форманти -en, auf-, mit- привносять відтінки у їх значення. Так, дієслово ein+speisen має два ЛСВ: ЛСВ2 є переносним значенням "вводити дані в комп'ютер" букв. "годувати комп’ютер новою інформацією" (DW8), а ЛСВ1 у сучасній німецькій мові є вже омонімічним до вихідного значення.


У роботі розглянуто ієрархію лексико-семантичних варіантів у структурі багатозначного слова та їх співвідношення, типи зв’язків між                              лексико-семантичними варіантами полісемічних дериватів сучасної німецької мови – ланцюговий, радіальний, радіально-ланцюговий (змішаний). Уточнено, що досліджувані дієслова можуть поєднувати у своїй структурі радіальні та                       ланцюгові фрагменти.


Семантика похідних одиниць базується на лексичному значенні непохідних, має трикомпонентну структуру, що охоплює денотативний,                               поняттєво-сигніфікативний та емоційно-конотативний компоненти, і вирізняється своєю специфікою, зумовленою морфемною структурою. Названі компоненти лексичного значення тісно взаємопов'язані, вони є самостійними, хоча й утворюють єдину структуру, що визначає системні й функціональні характеристики досліджуваних дієслів.


Унаслідок своєї словотвірної структури похідні слова не можуть мати властивостей, не пов’язаних з їх похідністю, отже не повинні розглядатися на однакових підставах із непохідними словами.


 


Похідне слово – це комплексна одиниця, елементи якої (корінь або твірна основа та словотворчі префікси) безпосередньо складають лексему вищого порядку і більшої лінійної протяжності.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины