СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІНазвание:
СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Альтернативное Название: Семантические И функционально прагматичные характеристики эвфемизмов в английском языке
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано вибір тематики дослідження, визначено його предмет та об’єкт, сформульовано мету та завдання, окреслено методи дослідження, подано наукову новизну, практичну та теоретичну цінність роботи, виділено положення на захист, наведено дані про апробацію, структуру та обсяг дисертаційного дослідження.


У першому розділі “Евфемізм як семантико-прагматична категорія” проаналізовано існуючі у лінгвістиці визначення терміна “евфемізм” та запропоновано нове трактування евфемізмів на основі виокремлення їх ознак; зроблено огляд семантичних і прагматичних характеристик евфемістичного значення; досліджено особливості евфемістичної конотації.


Евфемізмами є одиниці вторинної номінації з відносно позитивною конотацією, що використовуються для заміни прямих найменувань, вживання яких з соціально чи психологічно зумовлених причин вважається небажаним. Розширене трактування евфемізмів у роботі зумовлено тим, що сучасні евфемізми сфер реклами, політики, медицини тощо необов’язково є замінниками грубого чи образливого слова, денотат не у всіх випадках різко негативний, а спектр причин вживання мовцями сучасних евфемізмів дещо різноманітніший, аніж традиційно вважалося раніше:


1) намір уникнути будь-якого виду табу: Great leveller, final curtain, call (death); intoxicated, balmy (drunk);


2) бажання бути ввічливим (виявлення поваги, прагнення звучатиаристократично”, бажання помякшити неприємний факт чи уникнути дискримінації тощо): memorial service (funeral); grief therapist (undertaker); optically darker, visually challenged (blind);


3) прагнення завуалювати негативні аспекти дійсності в межах певної професійної, соціальної чи вікової групи: action, operation, program (invasion, attack); legally accurate, factually challenged (containing false information);


4) намір здійснити прагматичний вплив на адресата (намагання підвищити статус особи чи якість речей, бажання розвеселити, переконати аудиторію тощо): mode , regular (small); Mexican two-step, Montezuma’s revenge, Napoleon’s revenge (diarrhea).


На основі прагматичних особливостей вживання евфемізмів та запропонованого їх трактування у роботі було виділено наступні функції евфемічних субститутів: вуалітивна, кооперуюча, превентивна, риторична, елевативна, конспіративна та дистортивна.


В у а л і т и в н а – виявляє прагнення адресанта приховати аспекти дійсності, про які він не бажає говорити відверто. Вуалітивна функція притаманна усім без винятку евфемізмам; інші функції діють поряд з вуалітивною та можуть бути більш або менш виражені. Особливо чітко ця функція евфемізмів простежується в мовленні політиків та громадських діячів. Щоби приховати політичні реалії, які можуть викликати негативну реакцію публіки, мовці використовують одиниці на зразок game (war), rectification of frontiers, transfer of population (deportation), to stretch the truth, to embroider the truth (to lie).


К о о п е р у ю ч а – відображає прагнення комунікантів до збереження мовленнєвого співробітництва для вирішення завдань спілкування (притаманна більшості евфемізмів, але особливо чітко виражена в евфемізмах, які вживаються з метою уникнення дискримінації): vertically challenged (short), physically handicapped (crippled), developmentally disabled (retarded), hearing-impaired (deaf).


П р е в е н т и в н а – передбачає використання евфемічних слів та виразів як альтернативи давніх табу, які ще збережені у свідомості людини (виконують евфемізми на позначення денотатів фізіології людини, смерті, релігійної тематики тощо): Cape of Good Hope, Temple of Venus (female genitals), Father of Lies, old boy, Prince of evil (devil), Creator, Almighty, Savior (God), to sleep (to be dead), to answer the final summons, to pass away (to die).


Р и т о р и ч н а – полягає у намаганні мовця певним чином впливати на ціннісні установки адресата, змінити його ставлення до повідомлюваного, спонукати його до певних дій (придбати певний продукт, обрати певну організацію для отримання послуг тощо): to re-engineer (to fire), de-luxe (expensive), economy (cheap), message (commercial).


Е л е в а т и в н а – адресант представляє аспекти реальності у позитивнішому світлі, гіперболізує низькі чи середні стандарти. Здебільшого елевативними евфемічними одиницями номінуються непрестижні професії, товари, організації чи установи, що за інших обставин не привернули би уваги адресата: large (medium-sized), average-looking (ugly), embalming surgeon (undertaker), access controller (doorman), sanitation engineer (dustman), podiatrist, chiropodist (co -cutter).


К о н с п і р а т и в н а – виявляється у навмисній евфемізації неприйнятних аспектів реальності членами певної соціальної, професійної чи вікової групи задля ускладнення сприймання інформації особами, що до групи не належать: magpie (machine-gun), company, customer (CIA, FBI), to hemorrhage (to bleed), D & C (abortion).  Конспіративна функція евфемізмів тісно пов’язана з функціями арго та сприяє можливості ідентифікації мовцями членів своєї групи, дозволяє їм спілкуватися, розуміти один одного та ізолювати себе від інших мовців, які не здатні адекватно інтерпретувати інформацію, котрою обмінюються члени групи.


Д и с т о р т и в н а – вживання евфемізмів спричинює спотворене відображення інформації у свідомості адресата; може бути результатом вуалітивної чи конспіративної функції і притаманна політичним, медичним евфемізмам, евфемізмам реклами. Дистортивна  функція евфемізмів є близькою до вуалітивної, проте завуальовування інформації набуває більших масштабів. Евфемізми, що виконують цю функцію, використовуються для найменування найнеприйнятніших для адресанта аспектів дійсності. Дистортивна функція евфемізмів найбільш негативно впливає на ефективність комунікації та заважає досягненню мовленнєвого співробітництва, тобто виключає реалізацію кооперуючої функції: democracy (dictatorship), rescue mission, brotherly help (invasion).


 Евфемістичний потенціал (термін А.Кацева) визначається у дослідженні як ступінь здатності евфемізму виконувати свою основну функцію – завуальовувати неприйнятні об’єкти дійсності, викликаючи у свідомості реципієнта позитивніші, порівняно з прямою номінацією, асоціації.


У семантиці евфемічних одиниць переважаючим компонентом є конотація, що виражає емотивно-оцінне ставлення мовця до дійсності та надає евфемічному висловлюванню експресивного ефекту. Незважаючи на можливий конфлікт особистого та соціального, евфемістична конотація лексеми здебільшого виражає негативну оцінність денотата та прагматичний намір мовця її підвищити.


У другому розділі “Функціонально-прагматична класифікація евфемічної лексики” запропоновано класифікацію евфемізмів за функціонально-прагматичними розрядами згідно з мотиваційними чинниками їх вживання, функціями та сферами поширення; досліджено лексико-семантичні, структурні, функціонально-прагматичні особливості евфемізмів у межах кожного розряду; окреслено типологію загальновживаних, арготичних та політичних евфемізмів.


Хоча в англістиці відомі вдалі спроби окреслити коло понять позамовної дійсності, номінації яких підлягають дії табуїстично-вербальної заборони (Р.Холдер, В.Кравченко, В.Заботкіна, А.Бертрам), і значну увагу було приділено соціолінгвістичному аспекту дослідження евфемії (А.Кацев, Н.Босчаєва), класифікації евфемічної лексики здійснені здебільшого за лексико-семантичним або стилістичним критерієм.


Оскільки лексика англійської мови в останні десятиріччя значно поповнилася одиницями інакомовлення (doublespeak) та “політичної коректності” (political correctness), лексико-семантичні та стилістичні класифікації евфемізмів згаданих учених не відображають увесь спектр мотиваційних чинників вживання мовцями евфемічних субститутів та не враховують прагматичні особливості новітніх евфемізмів. У реферованому дослідженні запропоновано класифікацію евфемічних одиниць, що охоплює три чинники: функціонально-прагматичний (функції евфемізмів, мотивація вживання, вплив на реципієнта), дистрибутивний (сфера використання) та лексико-семантичний (лексико-семантичні центри атракції евфемізмів у межах кожного розряду класифікації). За основу поділу евфемізмів на розряди було взято їх функціонально-прагматичні характеристики.


З чотирьох словників евфемізмів, засобів масової інформації, політичних документів та художньої літератури відібрано 4002 евфемічні субститути, які за сферою дистрибуції розподілено за наступними функціонально-прагматичними розрядами:


а) загальновживані евфемізми – 3031 одиниця вибірки (75,7%); первинний мотиваційний чинник – глибоко вкорінені у свідомості людини реліктові чи соціальні табу: old Ho ie, Nick, Tempter (devil); the Almighty, the Ete al (God); Adam stuff, Easte substances, E (drugs);


б) арготичні евфемізми – 635 одиниць вибірки (15,9%);  первинні мотиваційні чинники – уникнення соціального табу в межах групи комунікантів, досягнення бажаного прагматичного впливу на реципієнта, збереження секретності всередині групи: device, egg, counter-force weapon (bomb); therapeutic misadventure, diagnostic misadventure of the highest magnitude (death of a patient); studio (one-room apartment);


в) евфемізми “політичних некоректностей” – 336 одиниць вибірки (8,4%);  первинний мотиваційний чинник – ввічливість (уникнення будь-якої дискримінації): mobility impaired, inconvenienced, otherly abled (crippled); mailperson (mailman); garbologist, sanitation engineer (rubbish-collector).


У розподілі евфемічної лексики на функціонально-прагматичні розряди та виборі самих евфемізмів для дослідження було взято до уваги такі критерії:


-   мотиваційні чинники евфемізації у функціонально-прагматичному  розряді;


-   пріоритетність вживання евфемізмів функціонально-прагматичних розрядів в сучасній англійській мові;


-   ступінь табуйованості денотатів функціонально-прагматичного розряду;


-   ступінь синонімічної атракції в межах розряду.


Загальновживані евфемізми використовуються широким колом мовців у різноманітних мовленнєвих ситуаціях і охоплюють теми-табу релігії, смерті, анатомії, фізіологічних процесів, статевого життя, негативних суспільних виявів та людських вад.


 Мотивацією вживання евфемізмів на позначення сигніфікатів цих тем-табу є реліктові та соціальні табу: страх людини перед надприродніми силами виступає основою релігійно-забобонних табу, а згодом пов’язується з почуттями огиди та сорому, які стають основними мотиваційними чинниками вживання вербальних субститутів сигніфікатів статевого життя, анатомії, фізіологічних функцій та людських вад. Загальновживані евфемізми можуть бути абсолютними синонімами (використовуються на позначення однакового денотата, належать до одного й того самого стилю: Prince of darkness, Lord of the Flies) та частковими синонімами (позначають денотати з різними семантичними відтінками або належать до різних стилів: to call it quits – розмовний стиль, to go –  нейтральний стиль, to join the feathered choir – художній стиль).


Арготичними евфемізмами у дослідженні вважаються засоби вторинної номінації, прагматичним мотивом вживання яких є прикриття з якоїсь причини неприйнятних явищ та понять дійсності в межах певної професійної чи соціальної групи. За пріоритетними сферами вживання арготичні евфемізми поділяються в дослідженні на три основні групи: політичні евфемізми – 355 одиниць (55,9% від загальної кількості арготичних евфемізмів), медичні евфемізми – 209 одиниць (32,9%) та евфемізми сфери реклами – 71 одиниця (11,2%).


За сферами вжитку та прагматичними особливостями відібрані політичні евфемізми з політичних документів і промов політичних діячів, словників евфемізмів та матеріалів ЗМІ було поділено на військово-політичні (162 одиниці – 45,6% від кількості політичних евфемізмів): limited air strike bombing,  to pacifyto neutralize to kill; дипломатичні  (131 одиниця – 36,9%): fundamental truth, categorical inaccuracy a lie;  ідеологічні (62 одиниці – 17,5%): to carry a card to be a member of the Communist party. Медичні евфемізми завуальовують прямі номінації, пов’язані зі стигматичними (онкологічними, психічними та венеричними) та нестигматичними (серцевими та ін.) хворобами, помилками лікарів, назвами ліків та медичних закладів: pharmacological preference (drug addiction), cardiac arrest (heart attack). Особливістю евфемізмів реклами є елевація та гіперболізація звичайних або низьких стандартів; мотиваційними чинниками їх вживання є спонукання клієнта скористатися послугами чи купити товар: starter home (small house), compact car (small car).


Особливістю всіх арготичних евфемізмів є їх вихід  за межі джерела походження та використання – певної групи – і вживання їх людьми, що до групи не належать, значною мірою внаслідок популяризації через засоби масової інформації: тобто відбувається функціональна переорієнтаця арготичних евфемізмів – їх перехід з арго до лексики широкого вжитку.


Прагматичним мотиваційним чинником вживання евфемізмів “політичних некоректностей” є бажання уникнути дискримінації за віком, професією, статтю, фізичною спроможністю, етнічною, расовою належністю, соціально-економічним статусом, психічною адекватністю, інтелектуальними здібностями, сімейним статусом, освітою тощо. Для евфемізмів “політичних некоректностей”  є характерним вживання гендерно нейтральних одиниць замість лексем з гендерно-прозорими морфемами, ініціальне вживання лексеми person, уникання компонента black, постадвербіальне вживання прикметників advantaged, challenged, disadvantaged тощо для евфемізації надлишку чи нестачі певної якості: busser (busboy), bartender (barman); farrier (blacksmith), outcast (black sheep); person with drinking problems (drunkard), person with a disability (crippled)chronologically advantaged (old), horizonatally challenged (fat), economically disadvantaged (poor).


Залежно від обставин комунікативної ситуації, прагматичного наміру мовця, мотивації вживання та інших чинників евфемізми названих функціонально-прагматичних розрядів можуть виконувати одну або декілька з семи виділених функцій. Кооперуюча функція евфемізмів відсутня у випадках, коли їх вживання зумовлене свідомим наміром адресанта приховати важливу інформацію та ввести реципієнта в оману, що спричиняє комунікативний конфлікт – спотворене відображення інформації у свідомості адресата або її нерозуміння. У всіх інших випадках вживання евфемізмів кооперуюча функція збережена, оскільки їх використання не веде до комунікативного конфлікту. Превентивна функція здебільшого характерна для евфемізмів на позначення тем-табу релігії, смерті та стигматичних хворіб, що вживаються внаслідок реліктових табу на прямі номінації. Риторична та вуалітивна функції у певних мовленнєвих ситуаціях та залежно від денотата можуть бути властиві усім функціонально-прагматичним розрядам евфемізмів; конспіративна та дистортивна – лише арготичним евфемізмам; елевативна функція здебільшого спостерігається при вживанні евфемізмів сфери реклами та “політичних некоректностей”, однак іноді може бути властива загальновживаним евфемізмам з гумористично-іронічним ефектом.


У третьому розділі “Особливості розвитку та поповнення евфемістичного словника” досліджено результати зміни евфемістичного потенціалу на прикладі евфемістичних ланцюжків; з’ясовано механізми поповнення евфемічної лексики на основі визначення способів творення евфемічних субститутів.


Втрата та поповнення евфемістичним словником своїх одиниць зумовлюється зникненням об’єктів чи мотивів табуювання та втратою евфемізмами їх евфемістичності. Результати зміни евфемістичності показано на прикладі евфемістичних ланцюжків – рядів евфемізмів одного й того ж самого стигматичного денотата, розташованих у хронологічній послідовності заміни одного евфемізму іншим через втрату попереднім своїх евфемічних властивостей. Тенденція евфемізмів до втрати свого евфемістичного потенціалу та їх заміни евфемізмами-неологізмами значною мірою властива функціонально-прагматичному розряду евфемізмів “політичних некоректностей”:


1)      old elderly – golden agers – senior citizens – gerontologically advanced, advanced in years, chronologically advantaged, chronologically gifted, distinguished, experientially enhanced (похилого віку); 


2)      crippled – handicapped – disabled, handi-capable – differently abled  challenged – special, otherly abled, afflicted (з фізичними вадами);


3) retarded – special exceptional (розумово відсталий);


4)   black – darky – colored African American – non-white (чорношкірий);


5) to fire to select out, to deselect, to dismiss, to lay off, to release, to non-renew – to de-layer, to re-engineer, to downsize, to restructure, to dehire – to excess, to dislocate, to displace, to rightsize, to put into the mobility pool (звільняти працівників).


Після визначення способів творення евфемізмів механізми поповнення евфемічної лексики класифіковано наступним чином:


а) семантичні процеси (58,8%): фразеологізація (loose in the  attic mentally ill), генералізація (jobbombing), метафоризація (melonsbreast), іронія (academicianprostitute), пропріалізація (Nellyhomosexual), метонімізація (afterpartbuttocks), елевація (tonsorial artisthairdresser), літота (reasonably pricedover-priced), антономазія (Oscar Wildehomosexual), гіпербола (largemedium-sized);


б)   словотвірні процеси (9%): словоскладання (you-know-whatsex), морфемна заміна (chairpersonchairman), абревіація (MAD mutually assured destruction), ономатопія (to yorkto vomit), зрощення (cremainscremated remains);


в)   фонетичні процеси (6,3%): фонемна заміна (GadGod), римований словотвір (East and Westbreast), графічне пропущення (d_ _ _ – damn), редуплікація (nice-nicesex), зворотній словотвір (mosob (bosom) – breast);


г)   іншомовні запозичення (2,8%): з латинської мови (in puris    naturalibusnaked), з французької мови (femme fataleprostitute), з грецької мови (to hemorrhageto bleed), з інших мов (bordello (з італійської)brothel).


д)   комбіновані способи (21,5%): ginger (ginger beer  = queer)  homosexual (абревіація у поєднанні з римованим словотвором);  having a bun in the oven pregnant (фразеологізація у поєднанні з метафоризацією та способом іронії) тощо.


Велика кількість евфемізмів, утворених способами фразеологізації, генералізації та метафоризації, пояснюється схильністю мовців до узагальнення понять, образністю та багатозначністю лексем англійської мови, що виявляється в набутті ними евфемічних ознак у певному контексті. Значна кількість евфемізмів, утворених способом іронії, свідчить про схильність мовців до гумористично-іронічного сприйняття певних аспектів, явищ та об’єктів дійсності.


Багато евфемізмів, утворених шляхом метафоричного переносу, іронії та фразеологізації, характеризуються експресивно-асоціативним компонентом конотації. Перевага цих способів творення евфемізмів пояснюється схильністю мовців до творення образних номінацій та оказіональних, спонтанно утворених евфемічних субститутів. Найменш поширеними способами творення евфемізмів виявилися зворотній словотвір, гіпербола та редуплікація. Шістдесят три одиниці вважаються евфемізмами внаслідок витіснення ними із узусу “політично некоректних” номінацій: раніше номінації airman та aviator вважали взаємозамінними синонімами, однак внаслідок поширення “політичної коректності” вживання нейтральної номінації aviator замість airman, яка містить гендерно прозору морфему -man, стало домінуючим. Спосіб творення евфемізмів у таких випадках відсутній. Проаналізовані способи творення евфемізмів та велика кількість комбінованих способів творення зокрема свідчать про участь різноманітних технік номінації у поповненні евфемістичного словника. Найбільша різноманітність способів творення спостерігається у функціонально-прагматичному розряді загальновживаних евфемізмів, найменша – у розряді евфемізмів “політичних некоректностей”, що свідчить про вищий ступінь табуйованості денотата у розряді загальновживаних евфемізмів та потребу мовців у більшій кількості засобів вторинної номінації.


 


ВИСНОВКИ


 


Евфемізми виступають засобами вторинної номінації з відносно позитивною конотацією, які значною мірою полегшують процес передачі інформації у певних сферах людської діяльності й здебільшого вживаються для субституції соціально чи психологічно неприйнятних прямих номінацій. Існує значна кількість евфемізмів “політичних некоректностей” та арготичних евфемізмів, що не позначають негативні денотати, а є лише замінниками фонетично чи асоціативно неприйнятних лексичних одиниць, які виявляють дискримінацію індивіда чи не сприяють бажаному перлокутивному ефекту на реципієнта.


Евфемічні субститути як вид експресивно забарвленої лексики мають складнішу смислову структуру, ніж нейтральна лексика: евфемізмам властива конотативна семантика, що вбирає в себе всю інформацію і реалізує оцінну та емоційну функції. Емотивно-оцінний компонент разом з основою оцінки утворює конотацію евфемізмів, що веде в семантиці евфемічних одиниць до переваги прагматичного компонента над сигніфікативним. Евфемічна конотація визначає прагматичне значення евфемізмів – інформацію про суб’єктивно-оцінне, емоційне ставлення до денотата чи самої прямої номінації.


Мотиваційні передумови вживання мовцями евфемізмів зводяться до наміру уникнути табу, прагнення бути ввічливим, бажання завуалювати певні аспекти дійсності у межах групи комунікантів та наміру здійснити прагматичний вплив на реципієнта. Евфемізми замінюють прямі номінації стигматичного, нейтрального чи позитивного денотата внаслідок реліктових чи соціальних заборон на їх вживання, загрози дискримінації індивіда чи суперечності прагматичним намірам мовця.


Послаблення евфемістичного потенціалу з часом веде до перетворення деяких евфемізмів на терміни-табу. Вищий евфемістичний потенціал притаманний утворам широкої семантики, оскільки завдяки великій кількості асоціативних зв’язків використання таких лексичних одиниць підвищує ймовірність уникнення негативної конотації.


Серед загальновживаних евфемізмів спостерігається велика кількість одиниць, утворених способом фразеологізації. У фразеологічних евфемізмах відображається подвійна інтенція мовця: позначення об’єктів дійсності й вираження ставлення до них за допомогою виразних мовних засобів та субституція номінацій, що асоціюються з негативним денотатом.


Поповнення політичної лексики евфемізмами переважно відбувається за рахунок переосмислення значень існуючих одиниць. За семантикою негативного денотата та своїми прагматичними особливостями політичні евфемізми поділяються на військово-політичні, дипломатичні та ідеологічні. Завдяки популяризації усіх трьох підгруп через засоби масової інформації обмеження вживання цих евфемізмів політичним дискурсом є умовним, а межі відповідних підгруп нечіткі, оскільки в певному контексті один і той самий евфемізм може належати до будь-якої з них. Військово-політичні евфемізми поділяються на евфемізми військових дій, зброї та учасників війни. Мотивами вживання мовцями дипломатичних евфемізмів є бажання пом’якшити неприємні повідомлення, переконати електорат чи представників опозиції, приховати політичні помилки. Вживання дипломатичних евфемізмів мовцями часто мотивується наміром введення в оману реципієнта, що супроводжується спотворенням важливої інформації та приховуванням методів нечесної політичної гри. Вживання ідеологічних евфемізмів у сфері політики має на меті досягнення схвалення певної організації суспільства через пропаганду та насадження поглядів, вигідних пануючим політичним режимам, а також прикриття їх протиправних дій. Проаналізовані ідеологічні евфемізми – це власне англійські одиниці з переосмисленою семантикою, кальки та прямі запозичення.


Евфемізми сфер реклами та медицини за кількісними показниками значно поступаються сфері політики. Арготичні евфемізми медичного дискурсу використовуються для пом’якшення болісної для реципієнта реальності, своєрідного “кодування” звичайних медичних назв термінами та приховування помилок лікарів. Для більшості евфемізмів сфери реклами характерно їх творення способами гіперболізації та елевації. Вживання арготичних евфемізмів політики, медицини та реклами в засобах масової інформації свідчить про те, що вони виходять за межі первинної сфери своєї дистрибуції.


Евфемізми “політичних некоректностей” відображають прагнення мовців уникнути образи співрозмовника внаслідок дискримінації чи порушення його людських прав.


Явища табу та евфемії, “політичної коректності” та евфемії виявляють у системі мови причинно-наслідкові зв’язки. Існування давніх та сучасних табу веде до застосування евфемізмів як засобів вторинної номінації, усі з яких мають табуїстично-вербальне походження: евфемізми тем смерті та релігії вживаються внаслідок реліктово-вербальних табу, евфемізми тем анатомії, фізіологічних процесів, статевого життя, негативних суспільних виявів, людських вад, політики, медицини, більшість евфемізмів “політичних некоректностей” та деякі евфемізми реклами використовуються через соціально-вербальні табу, певні евфемізми “політичних некоректностей” та більшість евфемізмів реклами замінюють власне вербальні табу. Деякі теми-табу є центрами синонімічної атракції евфемізмів двох або трьох функціонально-прагматичних розрядів одночасно: психічні хвороби, хабарництво, алкоголізм, наркоманія тощо.


Аналіз кількісних показників свідчить про схильність мовців до евфемізації понять шляхом фразеологізації, генералізації, метафоризації, іронії та про накладання різних способів творення.


Кількість способів творення  функціонально-прагматичного розряду евфемізмів прямо пропорційно залежить від ступеня синонімічної атракції в межах цього розряду. Загальновживані евфемізми характеризуються найбільшою кількістю способів творення (22), а  евфемізми  “політичних некоректностей” – найменшою (10).


Внутрішньомовні закономірності евфемічної номінації перебувають у нерозривному зв’язку з екстралінгвальними чинниками. Усі евфемізми виникають через суспільний конвенціоналізм, який призводить до встановлення конвенціоналізму вербального. Функціонально-прагматичні розряди евфемізмів постійно поповнюються евфемізмами-неологізмами як через виникнення нових номінацій з негативною конотацією та необхідність їх заміни, так і через втрату евфемізмами їх евфемістичних властивостей, що спричинює необхідність створювати нові вербальні засоби досягнення необхідного впливу на реципієнта.


 


Подальше дослідження явища евфемії в лексиці англійської мови може здійснюватися шляхом вивчення особливостей взаємодії евфемії та сленгу, розмежування евфемії та інакомовлення, порівняльного дослідження евфемізмів у британському та американському варіантах англійської мови, стилістичної класифікації евфемізмів з урахуванням евфемізмів-неологізмів, модифікації схеми способів творення евфемізмів шляхом її екстраполяції на нові евфемізми.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины