ДІЄСЛОВА З ПОСТПОЗИТИВНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ON І OFF В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ДІЄСЛОВА З ПОСТПОЗИТИВНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ON І OFF В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Альтернативное Название: ГЛАГОЛЫ С постпозитивными КОМПОНЕНТАМИ ON и OFF В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обѓрунтовується вибір теми дисертації, її актуальність і наукова новизна, дається визначення об’єкта і предмета дисертації, формулюються її мета і завдання, визначається теоретична і практична значущість роботи, характеризується фактичний матеріал і методи дослідження, вказуються форми апробації його результатів.


1. У першому розділі дисертаційного дослідження “Теоретичні засади дослідження дієслів із постпозитивними компонентами в сучасній англійській мові” розглядаються питання, пов’язані з природою і статусом постпозитивних компонентів, подається типологія поглядів на категорійний статус сполучень дієслів з постпозитивними компонентами загалом. У цьому розділі також аналізуються погляди на структурно-семантичні особливості ДПК, семантику і функціональні ознаки постпозитивних компонентів у їхньому складі, а також принципи дослідження семантики ДПК.


1.1. Природа і статус постпозитивного компонета, а також категорійний статус дієслова з постпозитивним компонентом були предметом багатьох досліджень. Але з-поміж науковців досі не існує загального терміна на позначення другого компонента таких сполучень. Вони називають його “прислівником” (Г. Керм), “приймениковим прислівником” (С.Б. Берлізон,      Н.Ф. Карягіна, Г. Кверк, О.І Смирницький), “прислівниковою часткою”           (Л.І Зільберман, Дж. Поуві), “післяйменником” або “адвербіальним післяйменником” (І.Є. Анічков, О.О. Керлін, М.Д. Кузнець), “постпозитивною часткою/префіксом” (Ю.О. Жлуктенко), “постпозитивним компонентом” або “постпозитивом”             (Н.М. Амосова) та ін.


          1.2. З огляду на термінологічну невизначенність других компонентів досліджуваних сполучень науковці також не дійшли спільної думки щодо категорійного статусу сполучення загалом. Одні науковці розглядають другі компоненти як значущі слова, а саме прислівники або прийменники                 (І.В. Арнольд, С.Б. Берлізон, С.Є. Гурський, О.І. Смирницький, Г. Маршан та ін.), а статус усього дієслівного комплексу визначають як дієслівно-прислівникові або дієслівно-прийменникові сполучення. Інші дослідники вважають, що постпозитивний компонент – це словотвірний елемент (дериваційний формант), який модифікує або докорінно змінює значення вихідного дієслова, а весь дієслівний комплекс відносять до розряду аналітичних дієслів (О.Є. Голубкова, В.М. Жигадло, Ю.О. Жлуктенко, Л.І. Зільберман,        І.М. Іванова, Л.Л. Йофік, Н.Б. Карачан, А.О.Керлін, І.О. Кліюнайте,                 М.Д. Кузнець, Т.М. Ніколаєва, А.Г. Ніколенко, В.М. Окунєв та ін.).


          1.3. У цій роботі відстоюється погляд, згідно з яким постпозитивний компонент розглядається як дериваційний формант, що, приєднуючись до дієслова, певним чином змінює його значення, а все дієслівне сполучення являє собою аналітичне слово, а саме – складене дієслово. Доцільність цього підходу зумовлена, головним чином, семантичною і синтаксичною єдністю ДПК, а також тим, що саме значення дієслова є семантичним центром сполучення. Тому семантика ДПК аналізується у рамках теорії мовної деривації, що пов’язана з формуванням складних мовних одиниць (слів, основ, словоформ) з простіших елементів (лексичних та граматичних морфем). Для позначення другого компонента аналізованих сполучень було обрано термін постпозитивний компонент (далі ПК) як такий, що найбільш нейтрально характеризує його категорійний статус.


          1.4. Дослідженням структурно-семантичних особливостей ДПК, зокрема співвідношення семантики дієслівних основ з семантикою постпозитивних компонентів, займалися такі лінгвісти, як Н.Н. Амосова, І.Є. Анічков,             А.Н. Бандік, С.Б. Берлізон, Л.В. Вікторова-Орлова, Є.Є Голубкова,                   С.Є. Гурський, Р.В. Єжкова, Л.І. Зільберман, М.П. Івашкін, Н.Ф. Карягіна,        І.А. Кліюнайте, Ю.І. Костенко, О.С. Кубрякова, А.С. Кузнецова, А.В. Кунін,      Л. Ліпка, А.Г. Ніколенко, І.В. Ногіна, Дж. Поуві, Н.Н. Скоморощенко, Б. Фрейзер та інші.


Ступінь семантичної єдності компонентів у складі ДПК може бути різним. Залежно від цього можна виділити два основних типи ДПК, а саме: ДПК, що є близькими до вільних сполучень та ДПК, що відносяться до розряду фразеологічних одиниць. Для ДПК, близьких до вільних сполучень, характерним є низький рівень семантичної єдності, а саме значення ДПК можна легко вивести зі значень його складових. Такі ДПК є зазвичай мотивованими (постпозитивний компонент у складі дієслівного комплексу зберігає своє просторове значення) і частково мотивованими (постпозитивний компонент втрачає конкретність свого просторового значення і зберігає при цьому зв’язок з вихідним значенням вільного прислівника). ДПК другого типу, тобто фразеологічні одиниці, характеризуються найбільшим ступенем семантичної єдності компонентів: значення сполучення при цьому неможливо вивести із значень компонентів, що входять до його складу. Такі ДПК є немотивованими дієслівними комплексами, в яких компоненти є десемантизованими, тобто такими, що втрачають власне лексичне значення.


1.5. Вивчення семантики ДПК-on і ДПК-off (ДПК-on/off) відбувається у двох основних напрямках: 1) складання семантичних класифікацій ДПК-on і ДПК-off і виявлення між ними типових семантичних паралелей; 2) аналіз дериваційних процесів у складі ДПК-on і ДПК-off і виявлення їхніх спільних і диференційних ознак.


          Семантика ДПК-on і ДПК-off описується за допомогою тлумачень, що об’єднують певну кількість ЛСВ цих одиниць. Систематизація ДПК-on і ДПК-off відбувається шляхом розподілу аналізованих одиниць на типи, підтипи, групи, підгрупи та семантичні ряди на основі узагальнених семантичних ознак, а саме лексико-семантичної спорідненості ДПК-on або ДПК-off (коли має місце відносна близькість семантики ДПК-on або ДПК-off) з урахуванням їхньої синтаксичної характеристики (перехідності або неперехідності ДПК-on/off).


2. Другий розділ Семантика дієслів із постпозитивним компонентом offприсвячено комплексному аналізу семантичних та дериваційних особливостей ДПК-off.


2.1. В результаті семантичної класифікації ДПК-off (708 одиниць) було виділено 10 типів цих одиниць.


2.1.1. ДПК-off фізичної дії. Перший тип ДПК-off утворюють дієслова фізичної дії (230 одиниць – 32,5% від загальної кількості ДПК-off). З огляду на семантичну неоднорідність ці ДПК-off поділяються на 2 підтипи: 1) просторові ДПК-off (223 одиниці – 31,5%), а саме дієслова руху (166 одиниць – 23,4%) і локативні дієслова (57 одиниць – 8,1%) та 2) дієслова функціонування (7 одиниць – 1%). Дієслова руху та локативні дієслова не є семантично однорідними. У складі ДПК-off руху виділяються дієслова переміщення, пор.:    to run off ‘тікати’ ← to run ‘бігти’ (дієслова віддалення) і дієслова на позначення каузації переміщення, пор.: to chase off ‘виганяти’ ← to chase ‘переслідувати; гнатися’. Локативні дієслова використовуються на позначення припинення знаходження, пор.: to brush off ‘сходити (напр. про пляму)’ ← to brush ‘чистити щіткою’ та каузації припинення знаходження, пор.: to throw off ‘знімати, скидати (одяг)’ ← to throw ‘кидати’. Архісема ‘функціонувати’ у складі ДПК-off функціонування ускладнюється додатковими каузативною та термінативною характеристиками. Таким чином, загальним для ДПК-off цього підтипу, що є синонімічними та мають значення ‘вимикати’, є тлумачення “каузувати щось (прилад) припиняти функціонувати”, пор.: to tu off ‘вимикати (прилад, світло)’ ← to tu ‘повертати’.


2.1.2. Посесивні ДПК-off. Другий тип ДПК-off складають посесивні дієслова, архісемою яких є сема володіння (108 одиниць – 15,3%). У межах посесивних ДПК-off функціонують дієслова відділення/каузації відділення (70 одиниць – 9,9%), у семантиці яких імплікується розрив посесивних або “частина – ціле” відношень, пор.: to shear off ‘відділятися, відпадати’ ← to shear ‘стригти (овець)’, to hack off ‘відрубати’← to hack ‘рубати’ та дієслова володіння (5,4%), що позначають каузацію володіння, пор.: to pay off ‘підкупати; давати хабар’ ←  to pay ‘платити’, початок володіння, пор.: to carry off ‘красти’ ← to carry ‘нести’ та припинення володіння, пор.: to blow off ‘промотати, розтринькати (гроші)’ ←  to blow ‘дути’.


2.1.3. Фазові ДПК-off. До третього типу ДПК-off належать фазові дієслова (103 одиниці – 14,5%). Дієслова цього типу використовуються на позначення основних фаз дії та  функціонують у межах двох підтипів, з-поміж яких виділяються дієслова закінчення дії та дієслова початку дії . Фазові ДПК-off першого підтипу входять до складу двох груп і мають такі значення: закінчення/припинення дії (де під “припиненням дії” розуміється несподіване та неочікуване її “закінчення”), пор.: to break off ‘переривати, припиняти раптом, зненацька’ ← to break ‘переривати, припиняти’, каузація закінчення/припинення дії, пор.: to wean off ‘відучувати від чогось небажаного ← to wean ‘віднімати від грудей (дитину)’. Фазові ДПК-off другого підтипу, що також поділяються на дві групи, мають такі значення: початок дії, пор.: to tee off ‘починатися (про захід, діяльність)’ ← to tee ‘класти м'яч для першого удару (у гольфі)’ та каузація початку дії, пор.: to kick off ‘починати (спортивну гру)’ ← to kick ‘бити, ударяти’.


2.1.4. Абстрактні ДПК-off. До складу четвертого типу входять абстрактні ДПК-off (89 одиниць – 12,6%), що, у свою чергу, презентовані чотирма підтипами. 1) Якісні дієслова (43 одиниці – 6,1%), які утворюють перший підтип абстрактних ДПК-off, мають такі значення: втрата якості, каузація втрати якості, отримання якості, каузація отримання якості (наділення якістю), підкреслення якості, визначення якості, пор.: to tu off ‘псуватися (про продукти)’ ← to tu ‘ставати, робитися’ (втрата якості), to set off ‘відтіняти, вигідно підкреслювати щось (очі, одяг)’ ← to set ‘ставити, класти’ (підкреслення якості). 2) До другого підтипу абстрактних ДПК-off відносимо дієслова вдалого виконання дії (27 одиниць – 3,8%), що є однорідні за своїм складом, пор.: to pull off ‘вдало виконувати якусь дію, упоратися з чимось, незважаючи на труднощі’ ← to pull ‘тягти, тягнути’. 3) Третій підтип утворюють так звані “подієві” дієслова (11 одиниць – 1,6%), тобто дієслова, що позначають скасування події, пор.: to rain off ‘скасовувати (захід, подію) через дощ’ ← to rain ‘йти (про дощ)’, проходження події, пор.: to pass off ‘проходити (про захід) ← to pass ‘проходити (про захід)’, та відкладання події, пор.: to put off ‘відкладати щось (подію)’ ←     to put ‘класти, ставити’. 4) У межах останнього четвертого підтипу ДПК-off абстрактної дії об’єднуються дієслова абстрактного використання (8 одиниць – 1,1%), у семантиці яких визначається використання чужих ідей, думок, грошей, зазвичай на власний розсуд, пор.: to dust off ‘знову використовувати щось, звертатися до чогось (напр. ідей)’ ← to dust ‘витирати пил’.


2.1.5. Екзистенційні ДПК-off. До складу п’ятого типу ДПК-off належать екзистенційні ДПК-off (48 одиниць – 6,8%), тобто дієслова на позначення існування в різних його проявах (архісемою для ДПК-off екзистенційної дії є сема ‘to exist’ ‘існувати’). У семантиці цих дієслів імплікується екзистенційна дія, а саме: створення (тобто каузація початку існування), пор.: to toss off ‘зробити, створити швидко, похапцем’ ← to toss ‘кидати; метати’ та знищення (тобто каузація припинення існування) істоти або неістоти, пор.: to kill off ‘повністю вбити, знищити’ ← to kill ‘убивати, знищувати’.


          2.1.6. Ментально-психічні ДПК-off. У межах шостого типу ДПК-off дії виокремлюються ментально-психічні ДПК-off (42 одиниці – 5,9%), до складу яких, у свою чергу, входять дієслова мовлення (21 одиниця – 3%), пор.: to sound off ‘докладно говорити (зазвичай, про щось)’ ← to sound ‘звучати, давати звук’, дієслова розумової діяльності (13 одиниць – 1,8%), що використовуються на позначення відмовлення від чогось, пор.: to cast off ‘відмовлятися від чогось (напр., пропозиції)’ ← to cast ‘кидати, метати’, та дієслова поведінки (8 одиниць – 1,1%), пор.: to take off ‘імітувати чиюсь манеру поведінки, видавати себе за когось іншого’ ← to take ‘брати’.


2.1.7. Емотивні ДПК-off. Сьомий підтип ДПК-off дії утворюють емотивні ДПК-off (29 одиниць – 4,1%), що позначають каузацію відчуття, пор.: to boom off ‘злякати когось’ ← to boom ‘гудіти, гуркотіти; гриміти’, припинення відчуття, пор.: to work off ‘позбутися неприємних емоцій (напр. люті, неспокою)’ ← to work ‘працювати’, та початок відчуття, пор.: to go off ‘виходити з себе, роздратовуватися’ ← to go ‘ставати, робитися’.


2.1.8. Фізіологічні ДПК-off. До восьмого типу ДПК-off належать фізіологічні ДПК-off (23 одиниці – 3,2%), тобто дієслова, що позначають фізіологічні процеси, зокрема зміну фізіологічного стану, пор.: to nod off ‘засинати’ ← to nod ‘кивати головою’.


2.1.9. Реляційні ДПК-off. Дев’ятий тип ДПК-off утворюють реляційні дієслова (22 одиниці – 3,1%), тобто дієслова на позначення відносин. Вони поділяються на підтипи, об’єднані такими значеннями: 1) міжперсональні відносини, пор.: to help off ‘допомогти комусь позбавитися чогось’ to help ‘допомагати’; 2) ставлення та відношення, пор.: to shrug off ‘ігнорувати, не звертати увагу на щось’ ← to shrug ‘знизувати плечима’; 3) порівняння, співвідношення, пор.: to write off ‘порівнювати, зіставляти’ ← to write ‘писати’;  4) абстрактна взаємодія (загальне тлумачення “перешкоджати здійсненню чогось негативного, небезпечного”), пор.: to head off ‘перешкоджати, заважати чомусь негативному’← to head ‘очолювати; вести’.


2.1.10. Залишковий тип ДПК-off. Десятий тип ДПК-off є так званим залишковим типом, у межах якого поєднуються ДПК-off (14 одиниць – 2%), що не увійшли до жодного з попередніх типів, пор.: to let off ‘відпустити без покарання, простити’ ← to let ‘дозволяти’, to sign off ‘давати лікарняний листок’ ← to sign ‘підписувати’.


2.2. Дослідження семантики ДПК-off, разом зі складанням їхньої семантичної класифікації, проводилося у напрямку вивчення дериваційних особливостей цих дієслівних комплексів, оскільки в цій роботі вони розглядаються, насамперед, як словотвірні одиниці, в яких постпозитивний компонент off є дериваційним формантом, що модифікує або докорінно змінює значення вихідної дієслівної основи. Унаслідок аналізу дериваційних особливостей ДПК-off було встановлено, що дериваційні процеси у складі цих одиниць відбуваються у двох напрямках: 1) за рахунок утворення ДПК-off від відповідних ВД за допомогою постпозитивного компонента off (словотвірна деривація); 2) за рахунок розвитку семантичної структури самих ДПК-off (семантична деривація).


          2.2.1. Словотвірна деривація. ДПК-off визначаються як похідні одиниці, що утворюються від відповідних ВД за допомогою постпозитивного компонента off (610 одиниць - 100%). У зв’язку із цим важливим аспектом дослідження їхніх дериваційних особливостей є встановлення та аналіз типів семантичної кореляції між ВД та утвореними від них ДПК-off.


За допомогою аналізу семантичної кореляції між ВД і ДПК-off були встановлені такі її типи:1) наявність між ними смислового зв’язку; 2) відсутність між ними смислового зв’язку; 3) відсутність між ними словотвірної деривації.


          2.1.1.1. Наявність смислового зв'язку. Смисловий зв’язок між значеннями ДПК-off та їхніх ВД є наявним, якщо значення ДПК-off є мотивованими значеннями своїх ВД (414 одиниць – 67,9%). Тому мотивація може виражатися експліцитно або імпліцитно.


Експліцитна мотивація значень ДПК-off значеннями їхніх ВД (тобто така мотивація, що є прозорою, чітко вираженою) має місце, коли значення ВД можна повністю відтворити в семантиці ДПК-off. Експліцитно мотивованих ДПК-off нараховується 169 одиниць – 27,7% від відповідної кількості мотивованих     ДПК-off. Під повним відтворенням значень ВД у семантиці ДПК-off розуміємо можливість перефразувати значення ДПК-off з використанням ВД, пор.: to go off ‘відходити, від’їжджати’ ← to go ‘йти, їхати’ (to go off = ‘йти, їхати геть, від якогось місця’). Значення цих ДПК-off легко виводяться зі значень їхніх компонентів. При цьому значення таких ДПК-off переміщення та подібних до них ДПК-off є модифікованими порівняно зі значеннями їхніх ВД, що, при утворенні ДПК-off ускладнюються додатковою семою. Ця додаткова сема вноситься в семантику ВД постпозитивним компонентом off. Останній off зберігає своє прислівникове значення, а словотвірна модель типу “ВД переміщення + ПК зі значенням ‘віддалення’ → ДПК-off зі значенням ‘віддалення від місця у спосіб, що позначається ВД’”, пор.: to trot ‘йти, бігти риссю’ + off ‘(віддалення) від якогось місця’ → to trot off ‘віддалятися риссю’ є достатньо продуктивною.


          У парах, де ДПК-off є експліцитно мотивованими значеннями своїх ВД, спостерігається приналежність ВД і ДПК-off до одного семантичного типу дієслів (напр. дієслів руху, див приклади вище), при цьому постпозитивний компонент off виконує модифікувальну функцію, уточнюючи значення ВД.


          Наявність експліцитної мотивації у складі ДПК-off зумовлена семантичною близькістю та суміжністю значень ВД і постпозитивного компонента off. Так, наприклад, логічним є поєднання при утворенні ДПК-off ВД на позначення переміщення або каузації переміщення з просторовим значенням постпозитивного компонента off ‘віддалення від якогось місця’ (пор.: to run ‘бігти’ + off ‘геть’→ to run off ‘тікати’).


Імпліцитна мотивація. Смисловий зв’язок між ДПК-off та їхніх ВД може виявлятися за рахунок імпліцитної мотивації семантики ДПК-off значеннями їхніх ВД (тобто мотивації, що є нечітко вираженою, такою, що мається на увазі). Імпліцитно мотивованими є 245 ДПК-off (40,2%). З-поміж критеріїв існування між значеннями ВД і ДПК-off імпліцитної мотивації виділяються: 1) можливість переосмислення значень ВД і ДПК-off; 2) наявність у значеннях ВД і ДПК-off загальної семи чи сем. Про наявність імпліцитної мотивації свідчить, по-перше, можливість переосмислення значень ВД і ДПК-off. Так, наприклад, значення ДПК-off to pack off ‘відсилати, відправляти, виганяти’ семантично пов’язане з ВД to pack ‘укладати речі; пакуватися’, від якого воно походить. В цьому випадку в значенні ДПК-off імплікується необхідність укладати речі, якщо хтось (напр., батьки) відправляють когось (напр., дитину) кудись (напр., в школу). По-друге, значення ДПК-off є імпліцитно мотивованим, якщо в семантиці ВД і утворених від них ДПК-off міститься загальна сема чи семи, пор.: to skip off ‘несподівано тікати’ ← to skip ‘стрибати, скакати’ (загальною для цих дієслів є архісема переміщення, що дозволяє віднести ці ВД і ДПК-off до дієслів переміщення).


          2.1.1.2. Відсутність смислового зв’язку. Значення ДПК-off не завжди можуть бути мотивованими значеннями своїх ВД, що свідчить про відсутність між ними смислового зв’язку, пор.: to blow off ‘відміняти щось (напр., обід)’ ←     to blow ‘дути’. Ці ДПК-off можна віднести до фразеологічних одиниць, у яких значення цілого не пов’язане зі значенням компонентів. Ці одиниці являють собою найбільшу єдність компонетів, найбільше уподіблення слову. Характерною ознакою цього типу семантичних кореляцій між ВД і ДПК-off є віднесення ВД і утворених від них ДПК-off до різних семантичних типів дієслів, пор.: to brush off ‘ігнорувати, не звертати увагу на щось’ ← to brush ‘чистити щіткою’. Це зумовлено тим, що постпозитивний компонент off, послабивши своє просторове значення і ставши лексикалізованим, приєднуючись до ВД, повністю змінює його значення. У кількісному відношенні ДПК-off, що є немотивованими значеннями своїх ВД, складають 120 одиниць (19,7%).


2.1.1.3. Відсутність словотвірної деривації. Значення ВД і ДПК-off можуть збігатися, що, передусім, свідчить про відсутність між ними словотвірної деривації (76 одиниць – 12,5%), пор.: to lop off ‘відрубувати, підрізати (гілки, сучки)’ ←  to lop ‘обрубувати, підрізувати (гілки, сучки)’. При цьому постпозитивний компонент off зазнає повної десемантизації перетворюється на показник кількісної характеристики дії (емфатичну частку, що інтенсифікує значення дієслова). Характерною особливістю цього типу семантичних кореляцій між ВД і ДПК-off є приналежність вихідних і похідних дієслів до одного семантичного розряду, де постпозитивний компонент off лише інтенсифікує значення ВД.


          2.2.2. Семантична деривація. Слід зазначити, що розвиток семантики ДПК-off може відбуватися не лише від значень відповідних ВД, але і в межах семантичної структури самих ДПК-off (98 одиниць – 100%). Утворення нових значень ДПК-off відбувається за рахунок наступних процесів: 1) метафоризації конкретного значення ДПК-off (76 одиниць – 77,6%), пор.: to throw off ‘позбутися чогось (зазвичай несерйозної хвороби)’ ← to throw off ‘скидати (одежу)’ ←         to throw ‘кидати’; 2) ускладнення вже існуючого значення ДПК-off додатковою семою (зазвичай посесивною або каузативною) (11 одиниць – 11,2%), пор.: to get off ‘змушувати когось припиняти приймати ліки, вживати наркотики’ ← to get off ‘припиняти приймати ліки, вживати наркотики’ ← to get ‘отримувати’; 3) звуження значення ДПК-off (7 одиниць – 7,1%), пор.: to send off ‘проганяти з поля (гравця)’ ← to send off ‘відсилати, відправляти когось’ ← to send ‘відсилати, відправляти когось’; 4) розширення значення ДПК-off (4 одиниці – 4,1%), пор.:    to push off ‘відходити, від’їжджати де-небудь’ ← to push off ‘відштовхуватися від берега (у човні)’ ← to push ‘штовхати’.


3. Третій розділ “Семантика дієслів із постпозитивним компонентом on” присвячено комплексному аналізу семантичних і дериваційних особливостей ДПК-on.


3.1. Унаслідок семантичної класифікації ДПК-on (404 одиниці – 100%) було виділено 10 типів цих одиниць. Далі ці типи наведено у порядку зменшення кількості одиниць, що входять до їхнього складу. Порядок їхньої подачі відрізняється від порядку типів ДПК-off у другому розділі, оскільки продуктивність певних типів ДПК-on і ДПК-off не збігається.


3.1.1. Ментально-психічні ДПК-on. До першого типу ДПК-on належать ментально-психічні ДПК-on (98 одиниць – 24,3%), що, у свою чергу, включають дієслова мовлення, пор.: to hammer on ‘повторювати знову и знову’ ← to hammer ‘бити; стукати’, дієслова розумової діяльності (дієслова, що позначають розрахування на щось; вивчення, аналіз; усвідомлення; умовляння, переконання, ухвалення, переконання), пор.: to dwell on ‘докладно зупинятися на чомусь, вивчати щось’ ← to dwell ‘жити, мешкати, перебувати’ (вивчення, аналіз), to catch on ‘зрозуміти, усвідомити щось’ ← to catch ‘ловити’ (усвідомлення), та дієслова поведінки, пор.: to carry on ‘вести себе глупо та нестримано’ ← to carry ‘носити, нести’ (власне поведінка), to dump on ‘експлуатувати, погано ставитися до’ ← to dump ‘скидати, звалювати’ (поведінка по відношенню до когось).


          3.1.2. ДПК-on фізичної дії. Другий тип ДПК-on становлять дієслова на позначення фізичної дії (83 одиниць – 20,5%), що є семантично неоднорідними та визначаються як просторові дієслова (61 одиниця – 15,1%) (локативні дієслова та дієслова руху), дієслова фізичного впливу (12 одиниць – 3%), пор.: to tu on ‘нападати на когось’ ← to tu ‘повертати’ та дієслова функціонування               (10 одиниць – 2,5%), що виражають каузацію початку функціонування, пор.: to tu on ‘включати щось’ ← to tu ‘повертати щось’. Локативні ДПК-on позначають: 1) власне знаходження, пор.: to linger on ‘засиджуватися; затримуватися десь довгий час’ ← to linger ‘засиджуватися, затримуватися’; 2) початок знаходження, пор.: to get on ‘сідати на (на коня)’ ← to get ‘отримувати’, та          3) каузацію початку знаходження, пор.: to throw on ‘накидати, надівати (пальто тощо)’ ← to throw ‘кидати’. ДПК-on руху також не є однорідними: вони позначають переміщення (від чогось або в певному напрямку), пор.: to move on  1) ‘відправлятися, від’їжджати’, 2) ‘рухатися вперед’ ← to move ‘рухатися; пересуватися’, та каузацію переміщення, пор.: to hop on ‘кидати щось’ ← to hop ‘стрибати, скакати’.


          3.1.3. Фазові ДПК-on. Третій тип ДПК-on утворюють фазові дієслова (73 одиниці – 18,1%), що мають такі значення: 1) продовження дії, пор.: to press on ‘продовжувати робити щось наполегливо’ ← to press ‘тиснути, давити; притискувати’, та 2) початок дії, пор.: to take on ‘відкривати вогонь’ ← to take ‘брати’.


          3.1.4. Емотивні ДПК-on. До четвертого типу належать емотивні ДПК-on (48 одиниць – 11,9%), що позначають початок відчуття, пор.: to take on ‘турбуватися; засмучуватися’ ← to take ‘брати’, та каузацію відчуття, пор.: to put on ‘дратувати когось’ ← to put ‘класти’.


          3.1.5. Абстрактні ДПК-on. У складі п’ятого типу ДПК-on виокремлюються абстрактні ДПК-on (45 одиниць – 11,1%), до яких належать якісні дієслова (дієслова на позначення отримання/інтенсифікації якості, а також каузації отримання/інтенсифікації якості), пор.: to get on ‘старішати’ ← to get ‘робитися, ставати’, to bring on ‘покращувати’ ← to bring ‘спричиняти, завдавати, викликати’, а також дієслова абстрактного використання, пор.: to draw on ‘використовувати щось (думки, ідеї)’ ← to draw ‘тягнути щось’, дієслова абстрактної діяльності (людини), пор.: to carry on ‘робити щось, займатися чимось’← to carry ‘носити, нести’, дієслова абстрактного руху, пор.: to roll on ‘проходити, минати (про час)’ ← to roll ‘котитися’, дієслова вдалого виконання дії, пор.: to go on ‘робити успіхи, просуватися вперед’ ← to go ‘іти, їхати’.


          3.1.6. Реляційні ДПК-on. ДПК-on шостого типу, що визначаються як реляційні дієслова (25 одиниць – 6,2%) мають такі значення: міжперсональні відносини, пор.: to get on ‘уживатися’← to get ‘отримувати’, та співвідношення, пор.: to ride on ‘залежати від чогось’ ← to ride ‘їхати верхи’.


          3.1.7. Посесивні ДПК-on. У межах сьомого типу ДПК-on виділяються посесивні дієслова (15 одиниць – 3,7%), для яких архісемою є сема “володіння”. Посесивні ДПК-on є семантично неоднорідними: вони використовуються на позначення власне володіння, пор.: to hang on (to) ‘тримати щось’ ← to hang ‘висіти’, каузації володіння, пор.: to sell on ‘перепродавати’ ← to sell ‘продавати’, та початку володіння, пор.: to take on  ‘брати в борг’← to take ‘брати’.


          3.1.8. ДПК-on сенсорного сприйняття. Восьмий тип ДПК-on утворюють дієслова сенсорного сприйняття (7 одиниць – 1,7%), що використовуються на позначення зорового сприйняття, пор.: to happen on ‘випадково побачити, натрапити на щось’ ← to happen ‘відбуватися, траплятися’.


3.1.9. Екзистенційні ДПК-on. До дев’ятого типу ДПК-on дії належать екзистенційні ДПК-on (3 одиниці – 0,7%), що позначають таку екзистенційну дію, як створення, пор.: to put ‘класти’→ to put on ‘ставити щось на сцені (напр., шоу)’.


          3.1.10. Залишковий тип ДПК-on. ДПК-on, що можуть бути віднесені до останнього, так званого залишкового типу, визначаються як такі ДПК-on, що не увійшли до жодного з попередніх типів, пор.: to pick on ‘вибирати, відбирати’ ← to pick ‘вибирати, відбирати’, to run on ‘писатися разом (про літери)’ ← to run ‘бігти’.


          3.2. Дериваційні процеси у складі ДПК-on. Дериваційні процеси у складі ДПК-on, відбуваються за аналогічною схемою до дериваційних процесів у межах ДПК-off, тобто за рахунок утворення ДПК-on від відповідних ВД за допомогою постпозитивного компонента on (словотвірна деривація) та за рахунок розвитку семантичної структури самих ДПК-on (семантична деривація).


3.2.1. Словотвірна деривація. Словотвірна деривація у складі ДПК-on (395 одиниць - 100%), що аналізується у цьому дослідженні в контексті семантичних кореляцій між ВД та утвореними від них ДПК-on (що є також характерним для ДПК-off), виявляються за рахунок: 1) наявності між ними смислового зв’язку; 2) відсутності між ними смислового зв’язку; 3) відсутності між ними словотвірної деривації. Відповідно, наявність смислового зв’язку між ДПК-on та їхніми ВД (277 одиниць – 70,1%) спостерігається, якщо семантика ДПК-on є мотивованою семантикою їх ВД, пор.: to ride on ‘продовжувати їхати верхи’ ← to ride ‘їхати верхи’ (експліцитна мотивація, 70 одиниць – 17,7%); to struggle on ‘продовжувати робити щось, незважаючи на труднощі’ ← to struggle ‘робити зусилля; старатися щосили’ та to march on ‘піти, поїхати вперед’ ← to march ‘марширувати’(імпліцитна мотивація, 207 одиниць – 52,4%). Визначення типу мотивації у складі ДПК-on відбувається за тими самими критеріями, що були використані при дослідженні мотивації у складі ДПК-off (див. п. 2.2.1.), але при цьому мають місце деякі розбіжності між ДПК-on і ДПК-off щодо словотвірних моделей, особливо їхньої продуктивності та конкретних значень постпозитивних компонентів on і off, що, приєднуючись до вихідних дієслів, модифікують їхню семантику. Так, якщо для ДПК-off продуктивною є словотвірна модель “ВД переміщення + ПК зі значенням ‘віддалення’ → ДПК-off зі значенням ‘віддалення від місця у спосіб, що позначається ВД’”, пор.: to trot ‘йти, бігти риссю’ + off ‘геть, від якогось місця’ → to trot off ‘віддалятися риссю’ є достатньо продуктивною (див. також п. 2.2.1.), то для ДПК-on це модель “ВД переміщення / цілеспрямованої діяльності людини + ПК зі значенням ‘продовження дії’→ ДПК-on зі значенням ‘продовження дії, що позначається ВД’”, пор.: to drive ‘їхати (в автомобілі i т. д.)’ + on ‘продовжувати’ → to drive on ‘продовжувати їхати (в автомобілі i т. д.)’, to work ‘працювати’ + on ‘продовжувати’ → to work on ‘продовжувати працювати’.


Відсутність між ДПК-on та їхніми ВД смислового зв’язку та словотвірної деривації, засобами реалізації яких, як і для ДПК-off, є немотивованість значень ДПК-on значеннями їхніх ВД (відсутність смислового зв’язку) та збіг значень ДПК-on та їхніх ВД (відсутність словотвірної деривації) (див. також п. 2.2.1.) можна проілюструвати такими прикладами, пор.: to round on ‘різко критикувати’← to round ‘робити круглим’, to cheer on ‘підбадьорювати’ ←         to cheer ‘підбадьорювати’.


          3.2.2. Семантична деривація. Семантична деривація – утворення значень ДПК-on від вже існуючих значень ДПК-on за рахунок певних семантичних змін: метафоризації, звуження, розширення значення та ускладнення значення додатковими семами -  є більш характерною для ДПК-off, у складі яких спостерігаються всі вищезазначені семантичні зміни. Для ДПК-on семантична деривація є менш продуктивною: по-перше, на відміну від ДПК-off, їхня кількість є незначною – 9 одиниць - 2,3% (кількість ДПК-off при цьому складає 98 одиниць), по-друге, порівняно з ДПК-off, можливості семантичної деривації у складі ДПК-on обмежуються лише метафоризацією (5 одиниць - 1,3%) та звуженням (4 одиниці - 1%) вже існуючих значень ДПК-on, пор.: to go on ‘робити успіхи, просуватися вперед’ ← to go on ‘йти, їхати, просуватися вперед’ ← to go ‘іти, їхати та to add on ‘добудовувати щось’← to add on ‘додавати’ ← to add ‘додавати’.


          3.3. Спільні та диференційні ознаки ДПК-on і ДПК-off. Порівняльне дослідження семантики ДПК-on і ДПК-off проводилося з метою виявлення між цими одиницями спільних та диференційних семантичних ознак. Внаслідок аналізу було встановлено, що ДПК-on і ДПК-off мають, як спільні типові значення, так і специфічні значення, тобто значення, що є характерними лише для ДПК-on або ДПК-off.


          3.3.1. Спільними для ДПК-on і ДПК-off є 8 типових значень: фізична дія (просторовість → рух → переміщення та каузація переміщення), локативність (значення груп є різними), абстрактна дія (якість → отримання/інтенсифікація якості та каузація отримання/інтенсифікації якості, вдале виконання дії, абстрактне використання), ментально-психічна дія (мовлення, розумова діяльність, поведінка), емотивна дія (каузація відчуття, початок відчуття), екзистенційна дія (створення), фазовість (початок дії), посесивність (каузація володіння, початок володіння), реляційність (міжперсональні відносини, співвідношення).


3.3.2. Специфічні значення, тобто такі що характерні, наприклад, для ДПК-on, але при цьому не спостерігаються у складі ДПК-off, визначаються, головним чином, як значення груп та підгруп, але також можуть бути значеннями підтипів (характерно для фізичних ДПК-on і ДПК-off).


Специфічними для ДПК-off є такі 22 значення: припинення знаходження, каузація припинення знаходження (фізична дія → просторовість → локативність, див. прикл. у п. 2.1.1); каузація припинення функціонування (фізична дія, див. приклади у п. 2.1.1); відділення, каузауія відділення, припинення володіння (посесивність, див. прикл. у п. 2.1.2); закінчення/припинення дії, каузація закінчення/припинення дії, каузація початку дії (фазовість, див. прикл. у п. 2.1.3); втрата якості, каузація втрати якості, підкреслення якості та визначення якості (абстрактна дія → якість, див. прикл. у п. 2.1.4); здійснення, відкладання та скасування події (абстрактна дія → “подієві” ДПК-off, див. прикл. у п. 2.1.4); знищення (екзистенційна дія, див. прикл. у п. 2.1.5), відмовлення, (ментально-психічна дія, див. прикл. у п. 2.1.6), припинення відчуття (емотивна дія, див. прикл. у п. 2.1.7); зміна фізіологічного стану (фізіологічна дія; див. прикл. у п. 2.1.8); ставлення, відношення; абстрактна взаємодія (реляційність; див. прикл. у п. 2.1.9).


Для ДПК-on специфічними є 16 значень: розрахування, вивчення, усвідомлення, умовляння, ухвалення, планування (ментально-психічна дія, див. прикл. у п. 3.1.1), власне знаходження, початок знаходження, каузація початку знаходження (фізична дія → просторовість → локативність, див. прикл. у п. 3.1.2); фізичний вплив, каузація припинення функціонування (фізична дія, див. прикл. у п. 3.1.2); продовження дії (фазовість, див. прикл. у п. 3.1.3); абстрактна діяльність, абстрактний рух (абстрактна дія, див. прикл. у п. 3.1.5); власне володіння (посесивність, див. прикл. у п. 3.1.7); зорове сприйняття (сенсорне сприйняття, див. прикл. у п. 3.1.8).


3.3.3. Порівняльний аналіз семантики ДПК-on і ДПК-off проводився також з метою виявлення та вивчення відношень синонімії та антонімії, що існують між цими одиницями. Для ДПК-on і ДПК-off характерною є, зазвичай, часткова синонімія, що виявляється у наявності в їхніх значеннях загального семантичного компонента, архісеми. Синонімічні відношення спостерігаються в межах ДПК-on і ДПК-off, що позначають посесивність, початок дії, віддалення, емоційність та використання. Їхня наявність є зумовленою можливістю десемантизації другого компонента, який, сполучаючись з вихідним дієсловом, повністю змінює його значення та утворює з ВД стійке сполучення з переносним значенням. При цьому вихідними для ДПК-on і ДПК-off є, зазвичай, різні дієслова, пор.: to pick on ‘дражнити, надокучати’ ← to pick ‘довбати, продовбувати, протикати; просвердлювати’ та to tick off ‘виводити з себе, дратувати, сердити’ ← to tick ‘цокати’; to come on ‘починатися (про програму, хворобу), наступати (про пору року)’ ← to come ‘приходити, приїжджати’ та      to kick off ‘починатися (про захід)’ ← to kick ‘бити’. Але трапляються випадки, коли дериваційною базою для ДПК-on і ДПК-off слугують одні й ті самі ВД, пор.: to trade off ‘використовувати щось по черзі’ ← to trade ‘торгувати’ та to trade on ‘використовувати у власних інтересах’ ← to trade ‘торгувати’, to sell on ‘перепродавати’ ← to sell ‘продавати’ та to sell off ‘продавати частину чогось (бізнесу, компанії)’ ← to sell ‘продавати’. Це свідчить про десемантизацію ВД і ПК у процесі утворення ДПК або про так зване немотивоване використання ПК, коли він, лексикалізуючись, модифікує значення ВД, яке при цьому залишається незмінним.


          Антонімічні відношення знаходять своє відображення в таких семантичних опозиціях: “початок – закінчення/припинення дії” (фазові значення), пор.: to clock on ‘починати роботу (особл. в призначений час)’ – to clock off ‘закінчувати роботу (особл. в назначений час)’; “каузація початку знаходження – каузація припинення знаходження” (каузативні локативні значення), пор.: to draw on ‘натягувати (черевики, рукавички тощо)’ – to draw off ‘стягувати (черевики, рукавички тощо)’; “каузація початку функціонування – каузація припинення функціонування”, пор.: to switch on ‘вмикати щось (напр. прилад, світло)’ –        to switch off ‘вимикати щось (напр., прилад, світло)’. Незважаючи на наявність у другій та третій опозиціях фазових сем ‘початок дії’, ‘закінчення/припинення дії’ як архісеми виступають семи ‘знаходитися’ та ‘функціонувати’). ДПК-on і    ДПК-off набувають протилежних значень, оскільки протилежними за значенннями є ПК-on і ПК-off. Саме в них концентрується головний диференціюючий семантичний потенціал, оскільки в переважній більшості випадків дериваційною базою є ті самі ВД (див. приклади вище).


          У загальних висновках сформульовано основні результати проведеного дослідження, окреслено перспективи подальшої роботи.


1. Дослідження семантики ДПК-on і ДПК-off дозволяє зробити висновок про наявність у їхніх системах спільних та диференційних ознак. До перших належать 8 наступних семантичних типів: ДПК-on/off фізичної дії, фазові, абстрактні, ментально-психічні, емотивні, екзистенційні, посесивні та реляційні ДПК-on/off (див. також п.п. 2.1.1.-2.1.7., 2.1.9. та п.п. 3.1.1.-3.1.7., 3.1.9.). Продуктивність у складі основних семантичних типів ДПК-on і ДПК-off є різною. Так, у системі ДПК-off найпродуктивнішими є дієслова фізичної дії, а в системі ДПК-on – ментально-психічні дієслова.


2. Спільними для ДПК-on і ДПК-off є такі значення: просторовість (дієслова фізичної дії); початок дії (фазові дієслова); якість, вдале виконання дії, абстрактне використання (абстрактні дієслова); мовлення, розумова діяльність, поведінка (ментально-психічні дієслова), каузація відчуття, початок відчуття (емотивні дієслова), створення (екзистенційні дієслова), каузація володіння, початок володіння (посесивні дієслова), міжперсональні відносини, співвідношення (реляційні дієслова).


          3. Головною диференційною семантичною ознакою ДПК-on і ДПК-off є неоднорідність їхнього семантичного складу, а саме наявність специфічних семантичних типів та значень, що є характерними лише для ДПК-on або ДПК-off. Специфічним для ДПК-off є семантичний тип, до складу якого входять фізіологічні дієслова (див. п. 2.1.8), а для ДПК-on тип, до якого відносяться дієслова сенсорного сприйняття (див. п. 3.1.8).


          4. ДПК-off є властивою більша різноманітність семантики. Так, у системі ДПК-off нараховується 22 специфічних значення (напр., “відділення / каузація відділення”, “закінчення / припинення дії”, “знищення”), а у системі ДПК-on –   16 значень, напр., “фізичний вплив”, “продовження дії”, “власне знаходження” (див. також п. 3.3.2). Це зумовлено, головним чином, семантичними ознаками постпозитивних компонентів, зокрема, різним якісним та кількісним рівнем розвитку семантичної структури постпозитивних компонентів on і off (ПК-off характеризується більшою кількістю значень).


          5. Синонімічні й антонімічні відношення, що спостерігаються між ДПК-on і ДПК-off, зумовлені дією таких чинників як вихідна семантична опозиційність постпозитивних компонентів on та off, що зумовлює антонімію у складі ДПК-on і ДПК-off і можливість десемантизації постпозитивних компонентів при утворенні ДПК, що уможливлює синонімію в системі ДПК-on і ДПК-off (див. п. 3.3.3).


6. Дериваційні процеси у складі ДПК-on і ДПК-off відбуваються за рахунок: 1) словотвірної деривації (ДПК-on/off утворюються від ВД за допомогою ПК-on/off); 2) семантичної деривації (значення ДПК-on/off утворюються від уже існуючих значень ДПК-on/ДПК-off у напрямку їхньої метафоризації, звуження, розширення або ускладнення додатковими семами). При цьому словотвірна деривація у складі ДПК-on і ДПК-off є більш поширеною. Диференційними дериваційними ознаками є, по-перше, те, що продуктивними для ДПК-on і ДПК-off є різні словотвірні моделі (див. п. 3.2.1) та, по-друге, більш продуктивна у кількісному та якісному відношенні семантична деривація у складі ДПК-off (див. п. 3.2.2).


7. Було встановлено, що між значеннями ДПК-on/off та їхніми ВД існують 3 типи системних відношень: 1) відношення деривації, коли між ВД і ДПК-on/off наявний смисловий зв’язок, а значення ДПК-on/off експліцитно або імпліцитно мотивовані значенням ВД; 2) відношення ідіоматичності, що має місце, коли між значенням ВД і ДПК-on/off відсутній смисловий зв’язок, а значення ДПК-on/off не мотивується значенням ВД; 3) відношення еквівалентності, спостережуване за умов відсутності словотвірної деривації, насамперед, коли значення ВД і ДПК-on/off повністю збігаються. Найпродуктивнішим як для ДПК-on, так і для ДПК-off є відношення деривації, що зумовлюється похідним характером цих одиниць.


          8. Перспективу подальшого вивчення досліджуваних одиниць створює їхнє діахронічне дослідження, аналіз термінологічних ДПК, зіставлення із системами ДПК з іншими постпозитивними компонентами.


Основні ідеї та положення дисертації викладено в таких публікаціях:


1. Палий О.С. Семантические типы фразовых глаголов с послелогом on в английском языке // Система і структура східнословянських мов: Зб. наук. праць. – К.: Знання України, 2006. – С. 242-248.


2. Палій О.С. Семантичні типи дієслів з постпозитивним компонентом off в англійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології: Збірник наукових праць. Випуск 5. – Ужгород, 2007. – С. 102-114.


3. Палій О.С. Семантичні особливості дієслів із постпозитивним компонентом off в англійській мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: Зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – Вип.15. – С. 45-56.


4. Палій О.С. Дериваційні процеси у складі дієслів з постпозитивними компонентами on і off в сучасній англійській мові // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 31. – С. 120-125.


5. Палій О.С. Семантика дієслів з постпозитивними компонентами on і off в сучасній англійській мові // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: Науковий журнал. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Т. 5. – № 1 (13). – С. 39-54.


6. Палий О.С. Типы фразовых глаголов с компонентом on в английском языке // Матеріали III Міжвузівської конференції молодих учених (15-16 лютого 2005р.). – Донецьк: ДонНУ, 2005. – С. 84-85.


7. Палий О.С. Семантические группы фразовых глаголов с послелогом on в английском языке // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу (18-22 квітня 2005 р.). – Донецьк: ДонНУ, 2005. – С. 87-91.


8. Палий О.С. Деривационная база фразовых глаголов с послелогом on в английском языке // Матеріали IV Міжнародного семінару “Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: здобутки і проблеми” (10-13 червня 2005 р.). – Донецьк: ДонНУ, 2005. – С. 108-112.


9. Палий О.С. Семантика английских фразовых глаголов с послелогом on // Матеріали IV Міжвузівської конференції молодих учених (1-3 лютого 2006р.). – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 140-142.


10. Палий О.С. Семантические типы фразовых глаголов с послелогом on в английском языке // Матеріали V Міжнародного семінару “Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: досягнення і проблеми” (8-11 червня 2006 р.). – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 100-105.


11. Палій О.С. Семантика дієслів з постпозитивним компонентом off в англійській мові // Матеріали V Міжвузівської конференції молодих учених (29-31 січня 2007р.). – Донецьк: ДонНУ, 2007. – С. 91-92.


12. Палій О.С. Дієслова з постпозитивним компонентом off в англійській мові // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (1-2 лютого 2007 р.). – Харків: Константа, 2007. – С. 255-257.


13. Палій О.С. Типи значень дієслів із постпозитивним компонентом on в англійській мові // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу (18-20 квітня 2007 р.). – Донецьк: ДонНУ, 2007. – С. 74-77.


14. Палий О.С. Семантическая мотивированность глаголов с послелогом on в английском языке // Матеріали VI Міжнародного семінару “Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: досягнення і проблеми” (6-9 червня 2007 р.). – Донецьк: ДонНУ, 2007. – С. 73-76.


15. Палій О.С. Антонімія у складі дієслів з постпозитивними компонентами on і off // Матеріали III Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми германської філології” (8-11 квітня 2008 р.). – Чернівці: Книги – XXI, 2008. – С. 216-219.


 


 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины