ІДІОМАТИЧНИЙ ПРОСТІР “HOMO SOCIALIS” У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИНазвание:
ІДІОМАТИЧНИЙ ПРОСТІР “HOMO SOCIALIS” У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
Альтернативное Название: Идиоматическое ПРОСТРАНСТВО \"HOMO SOCIALIS\" В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: лингвокогнитивный   И коммуникативно-функциональный аспект
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ 1. “Поняття ідіоматичного простору сучасної англійської мови”. У сучасній лінгвістичній науці не існує єдиного тлумачення         терміна “ідіома”. Традиційно її визначають як нарізнооформлену                одиницю з принаймні двома повнозначними елементами, які відзначаються повною ідіоматичністю, тобто таким переосмисленням, яке призводить               до трансформації значення одиниці в цілому (О.В.Кунін, Р.Мун, В.М.Савицький). Проте низка вчених (Н.О.Зубець, Дж.Нунберг, І.А.Саг) визнає також існування цільнооформлених одиниць ідіоматики – мікроідіом,               або однослівних ідіом, які входять до фразеологічної системи мови                     поряд з нарізнооформленими одиницями, оскільки їм притаманні такі       основні властивості фразеологізмів, як відтворюваність у мовленні,               відносна стійкість компонентного складу і структури, ідіоматичність                      та граматична категоріальність. Зазначені тлумачення відображають     відповідно вузький (Д.Каррі) та широкий (Л.М.Медведєва) підходи до                меж фразеології.


Ми поділяємо думку представників широкого підходу (Ф.Б.Альбрехт, А.Маккай, Н.О.Янко-Триницька) й визначаємо ідіому як стійкий               комплекс, представлений словом, словосполученням чи реченням                             з цілком або частково переосмисленим значенням компонентів,                                  що має емоційне забарвлення. Наприклад, greaseball – “італієць”,                pearl-diver – “людина, яка миє посуд у ресторані”, milk and water – “слабка людина, яка не має власної думки”, beat the pants off somebody – “бути            кращим за когось у певній діяльності”. Ідіоми сучасної англійської                      мови, як й інші номінативні одиниці, вербалізують концепти, які                складають концептуальну картину світу представників англомовного колективу, тобто їхню систему поглядів, спосіб сприйняття                                       та організації дійсності.


Вербалізовані концепти можуть утворювати різні види просторів, дослідження яких є поширеним у сучасній лінгвістичній науці,                     наприклад, концептуальний простір (Д.М.Колесник, М.Тернер, Ж.Фоконьє), номінативний простір (О.С.Кубрякова, І.В.Недайнова, Т.О.Шишкіна), орієнтаційний простір (С.І.Потапенко). Концептуальний простір                             (за І.С.Беженар) – це структура певного кола концептів у свідомості            визначеної мовної спільноти, загальні універсальні категорії. Номінативний простір є вербалізованою частиною концептуального простору, складовими  елементами якої є функціонально-семантичні поля, представлені мовними одиницями, у тому числі й ідіомами (І.В.Недайнова). Ідіоматичний             простір – сукупність взаємопов’язаних концептів різного рівня абстракції, об’єднаних подібними категоріальними ознаками та актуалізованих ідіоматичними засобами мови.


Ідіоматичний простір “homo socialis” складається з вербалізованих концептів, що містять інформацію про людину, яка живе й діє                                     в суспільстві, дотримується чинних морально-етичних норм і встановлених правил поведінки й бере участь у їхньому формуванні та зміні.


 


Ідіоми сучасної англійської мови на позначення людини як                    соціальної істоти актуалізують тридцять взаємопов’язаних концептів             (рис. 1). Виокремлені концепти різняться за ступенем абстракції                           і формують ієрархію у вигляді піраміди, вершиною якої є мегаконцепт ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА з підпорядкованими йому чотирма мезоконцептами,                                 14 макроконцептами та 11 катаконцептами (у термінах О.М.Кагановської). 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины