ТЕКСТОВА СИТУАЦІЯ “СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ”: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі різностильових англомовних текстів)Название:
ТЕКСТОВА СИТУАЦІЯ “СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ”: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі різностильових англомовних текстів)
Альтернативное Название: ТЕКСТОВАЯ СИТУАЦИЯ \"СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА\": лингвокогнитивный АСПЕКТ (на материале разностилевых англоязычных текстов)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ 1. “Текстова ситуація “Соціальний захист” у ракурсі сучасних лінгвістичних парадигм.” Соціальне програмування як засіб регулювання життя суспільства тісно пов’язане із забезпеченням соціального захисту населення, зокрема у США. Сучасний соціальний захист в Америці являє собою низку соціальних програм, спрямованих на надання необхідної матеріальної допомоги, соціально-побутових послуг громадянам у випадку їхньої нездатності з ряду причин (старість, неповноліття, догляд за дитиною/ інвалідом, хвороба) вести трудову діяльність з метою самозабезпечення і/ чи опіки утриманців.


Одним з інструментів соціального програмування є різностильові тексти, у яких певним чином описано форми скривдження людей та механізми їх захисту. Саме через такі тексти і здійснюється цілеспрямований інформаційний вплив на людей – текстове соціальне програмування, зміст якого залежить, перш за все, від цільового призначення тексту, мети впливу на суспільну чи індивідуальну свідомість, що формується чи трансформується за його допомогою.


Тексти різних стилів та жанрів у певний історичний період характеризуються переважанням тих чи інших форм подачі інформації, що визначає домінування у суспільстві виявів того чи іншого типу соціального програмування. Протягом декількох століть, включаючи і сьогодення, текстове соціальне програмування спирається на явний чи прихований способи інформування як основу для описового, настановчого, регулятивного та підсвідомого програмування.


Навколишня реальність, у тому числі і здійснюваний у сучасному американському суспільстві соціальний захист скривджених верств населення, певним чином відбивається у різностильових текстах: при сприйнятті дійсності людина членує реальний світ на фрагменти – референтні ситуації (К.А.Долінін), які відображаються у відповідних концептуальних ситуаціях (О.С.Кубрякова) і втілюються в адекватних їм текстових ситуаціях (О.П.Воробйова).


Наявне в даний час різноманіття інтерпретацій понять “ситуація” і “подія” може бути зведене до трьох основних типів їхнього співвідношення в референтному, концептуальному та текстовому планах. Вони можуть розглядатися як: 1) відносно незалежні поняття; 2) складові одне одного, коли “подія” містить у собі декілька “ситуацій” або “подія” є частиною “ситуації”; 3) рівнозначні поняття. Шляхом аналізу текстової ситуації “Соціальний захист” як відображення фрагмента соціального життя суспільства, зокрема соціальних проблем незахищених груп населення (інвалідів, осіб літнього віку, дітей і жінок), було встановлено, що в основі цієї ситуації лежать дві текстові події – відповідно, подія ЗАХИСТ і подія СКРИВДЖЕННЯ, які різним чином взаємодіють між собою.


Подальший аналіз текстової ситуації “Соціальний захист” у ракурсі соціального програмування включає такі етапи її розгляду: етап вичленування на основі ключових слів базових концептів ситуації та визначення їхніх основних ознак; етап окреслення параметрів аналізованої ситуації і встановлення чинників її розвитку та розгортання у тексті; етап побудови фреймових моделей ситуації з урахуванням її статики та динаміки; етап виокремлення основних концептуальних образів цієї ситуації і окреслення їх ролі у забезпеченні того чи іншого типу соціального програмування, що здійснюється через сукупність відповідних текстів.


Встановлено, що залежно від функціонального стилю текстова ситуація “Соціальний захист” може бути змодельована по-різному: як суперфрейм в юридичних текстах, мегафрейм у публіцистиці, фреймова мережа в художніх творах.


 


Зазначені фреймові моделі структуровані базовими вузлами, до яких належать: ОБ'ЄКТ СКРИВДЖЕННЯ, ОБ'ЄКТ ЗАХИСТУ, СУБ'ЄКТ СКРИВДЖЕННЯ і СУБ'ЄКТ ЗАХИСТУ (актантні вузли); ХАРАКТЕР СКРИВДЖЕННЯ, ФОРМИ ЗАХИСТУ, ФАКТОРИ ВПЛИВУ, НАСЛІДКИ СКРИВДЖЕННЯ/ ЗАХИСТУ (факторно-результативні вузли). 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины