Фразеологічні інновації в сучасній німецькій мові: когнітивний та функціональний аспекти

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
Фразеологічні інновації в сучасній німецькій мові: когнітивний та функціональний аспекти
Альтернативное Название: Фразеологические инновации в современном немецком языке: когнитивный и функциональный аспекты
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 


У вступі обґрунтовано вибір теми та актуальність обраної для дослідження проблеми, визначено мету, завдання, обєкт і предмет, а також методи дослідження, розкрито наукову новизну, подано теоретичне та практичне значення одержаних результатів, сформульовано положення, які виносяться на захист.


Перший розділ “Теоретико-методологічні передумови дослідження”  присвячений основним питанням фразеології в системі мови.


Фразеологія як галузь лінгвістики завжди привертала до себе увагу. Як і лексика, фразеологія є динамічною системою, що постійно розвивається. Разом із розвитком суспільства проходять певні етапи її змін, адже, “… мови не можуть не змінюватися перш за все з тієї простої причини, що в основі актів комунікації, засобом практичного здійснення яких є мова, знаходиться відображення людиною оточуючої її дійсності, яка сама перебуває у постійному русі та розвитку ” (Б.О.  Серебренніков).


Численні дослідники в галузі фразеології виділяють фразеологію як лінгвістичну дисципліну, об’єктом якої є сталі словесні комплекси (ССК) (І.І. Чернишова, В.М. Телія, О.В. Кунін). Хоча слово є основною мовною одиницею, фразеологізми несуть набагато більше інформації і їх слід вивчати та враховувати в різних аспектах: когнітивному, лінгвокультурологічному, функціональному тощо, що є предметом наших студій у наступних розділах.


Ми приєднуємося до широкого розуміння обсягу фразеології. Мінімальну одиницю фразеологізмів становлять двослівні утворення (der schlanke Staat), а максимальну одиницю – речення (Wer A sagt, muss auch Berlin sagen – модифікація від Wer A sagt, muss auch B sagen).


Критеріями вираженої фразеологічності є: семантичний зсув, лексикалізація, номінативна функція, відтворюваність, узуальне вживання, семантична і синтаксична стабільність, ідіоматичність, яка виступає факультативним критерієм, оскільки наявна не в усіх фразеологічних одиницях. До конститутивних ознак ФО ми відносимо багатокомпонентність, релятивну сталість, ідіоматичність та відтворюваність.


Під ФО розуміємо сталі словосполучення – лексико-граматичну єдність двох і більше нарізно оформлених компонентів, структурно організованих за моделлю словосполучення чи речення, які, маючи цілісне значення, характеризуються одинарним поєднанням компонентів та повною або частковою семантичною трансформацією.


Фразеологічні інновації – це неологізми в галузі фразеології, оказіональні утворення, продукти вторинної опосередкованої номінації, які, з’являючись  у словниковому складі мови, проходять фази виникнення – узуалізації – акцептуалізації – лексикалізації / фразеологізації / інтеграції – та включають власне фразеологічні інновації ( новизна форми і значення: in trockenen Tüche ), фразеологічні одиниці із новонабутою семантикою (новосемантизми: an der vordersten Front stehen), модифіковані мовні форми (Kleider machen Beute – від Kleider machen Leute) та запозичення (Law-and-Order Kurs).


Рушійною силою розвитку будь-якої системи, у тому числі й мовної, є внутрішні та зовнішні чинники. Під внутрішніми суперечностями розуміємо лінгвальні чинники виникнення фразеологічних інновацій, а під зовнішніми – екстралінгвальні, які є основними чинниками виникнення ФІ в сучасній німецькій мові. Могутнім екстралінгвальним детермінантом для інноваційних процесів у системі німецької мови стає в нашу добу об’єднання Німеччини в 1989 році, що зумовило значні зрушення в усіх сферах життя носіїв цієї мови: в економічному й суспільно-політичному житті, у побуті,  розвитку культури, екології та  внутрішньому світі людини.


Фразотворення є актуальним аспектом вивчення ФО. Показово, що багато вчених  останнім часом виділяють тривіальні й нетривіальні типи фразотворення (Ю.А. Гвоздарьов, М.Т. Демський, А.А. Смерчко). Для ФІ німецької мови характерними виявилися саме нетривіальні типи фразотворення, останні пов’язані безпосередньо із суспільно-політичними й економічними  процесами, які відбуваються в цьому мовному середовищі. 


Ми проаналізували наявний корпус ФІ німецької мови та виділили такі нетривіальні типи фразотворення:


1. ФІ, які виникли внаслідок екстраполяції, тобто шляхом перенесення семантичного образу і його словесного втілення з однієї сфери уявлення до іншої: mit dem Sonntagsbraten politische Debatten servieren; die schwarzen Jahre; schwarze Löcher; ein gefährliches Minenfeld; Imperium unter Feuer; eine Plattform schaffen.


2. ФІ з різного роду зв’язаним значенням: ein Zweckbau im Stil der alten Sowjetunion; eine Scheinfirma gründen; frisch gebackener Staatsminister.


3. ФІ, які виникли внаслідок фразеологічної трансформації усталених сполучень і виразів:  Wer zuletzt lacht, lacht im Westen  Wer zuletzt lacht, lacht am besten; der Kauf aller Dingeder Lauf aller Dinge; Alter schützt vor Liebe nicht Alter schützt vor Torheit nicht; Wer recht früh kommt, den belohnt das Leben Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.


4. ФІ номенклатурно-термінологічного характеру: die kongeniale Zusammenarbeit; Personalkarussel drehen; das eingespielte System.


5. ФІ, які мають у своєму складі іншомовні елементи: Know-how-Vorsprung verschaffen; Think Tank; Charakter durch Suggestion; Fai ess förde .


6. ФІ образно-перифрастичного характеру:  das neue Deutschland; die unbequemen Wahrheiten; späte Kinder der deutschen Nachkriegsgeschichte, Wechsel an der Spitze; kein Mann des Übergangs sein; unbekanntes Stück Deutschland.


7. ФІ із узагальнено-переносним значенням: schweres Leben, schweres Geld; Schattenökonomik aufbauen; Denkzettel verpassen.


8. ФІ, які виникли на основі різних тропів: Mauer in den Köpfen haben; geistige Mauer; innere Mauer; der Euro spricht verschiedene Sprachen; nun wehrt sich die Demokratie; die Deutschen sitzen auf der Schuldbank; aus dem Schatten kommen.


9. ФІ (фразеологічні серії), які містять семантично-опорний компонент: alte ative Meinung, Aufgabe, alte atives Projekt i т. д.


Другий розділ “Фразеологічні інновації в сучасній німецькій мові, склад і витоки: когнітивний аспект” – містить вивчення ФІ в когнітивному аспекті.


Ми приєднуємося до голістичного концепту, в якому когнітивна лінгвістика займається мовою як субсистемою когніції, тобто ментальною системою знань: мовна здатність і когнітивні здатності  нероздільно пов’язані між собою.


У дослідженні керуємося термінами “когнітивна модель” та “концепт”. Під когнітивною моделлю (структурою) розуміємо, за М.М. Полюжиним, максимально узагальнену схематизовану уяву про концептуальну базу значення. Когнітивні моделі – це структуровані сфери знань, що представляють комплексні структури знань і репрезентують досвід людини, набутий упродовж життя.


 


Концепти розглядаються нами як елементарні єдності структурної когніції та ментальної організації, що виконують функцію збереження знання про світ. Концепти містяться в пам’яті не ізольовано, а на основі різних відношень з іншими концептами. Через інтерконцептуальні зв’язки виникають когнітивні структури як ментальні репрезентанти зовнішнього світу. Концепти є певними знаннями людини про дійсність. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины