СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ОДИНИЦЬ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ З КОМПОНЕНТОМ “КОЛЬОРОНАЗВА” В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІНазвание:
СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ОДИНИЦЬ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ З КОМПОНЕНТОМ “КОЛЬОРОНАЗВА” В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Альтернативное Название: Семантические и функциональные аспекты ЕДИНИЦ ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ из компонентов \"цветообозначений\"   В современном немецком языке
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ 1. “Теоретичні засади дослідження номінації колірного простору в сучасній лінгвістиці”. Номінація розглядається в сучасній лінгвістиці як утворення мовних одиниць, що виконують номінативну функцію, тобто слугують для найменування фрагментів дійсності та формування відповідних  понять у формі слів, словосполучень, фразеологізмів і речень (В.М.Телія). До основних способів номінації належать: 1) словотворення, тобто утворення нової мовної одиниці за певними словотворчими моделями з урахуванням загальних граматичних класів; 2) семантична транспозиція, тобто утворення номінативної одиниці шляхом трансформації наявної одиниці мови, при цьому матеріальний вигляд одиниці не змінюється, з’являються  лише нові значення; 3) синтаксична транспозиція, у результаті якої морфологічні засоби вказують на зміну синтаксичних функцій при збереженні лексичного значення; 4) запозичення іншомовних номінативних одиниць (В.М.Телія, Д.М.Шмельов).


Вторинна номінація, тобто “використання вже наявних у мові номінативних засобів у новій для них функції найменування” (В.М.Телія), в результаті якого утворюються ОВН, посідає в системі мови одне з найголовніших місць. Залежно від способу позначення дійсності в мові розрізняють два типи вторинної     номінації (ВН): непряму, мотивовано-опосередковану, або автономну ВН й опосередковану ВН (В.М.Телія). Опосередковану ВН називають також фразеологічною номінацією, завдяки якій виникають словесні комплекси фразеологічного типу, тобто нарізнооформлені мовні знаки з повним або частковим переосмисленням компонентів (В.П.Губарєв, О.В.Кунін).


У процесі практичного та теоретичного пізнання дійсності людина  встановила існування кольорів, які не лише прикрашають людське існування, а й відіграють важливу роль у житті людини, викликають певні відчуття, впливають на її психічний, фізичний та емоційний стан. Унаслідок складних психічних операцій абстрагування, узагальнення та фіксування колірної ознаки певних об’єктів та явищ позамовної дійсності, що мають постійну або відносно стійку колірну характеристику (H.Altmann, H.Gipper), кольори було представлено у мові певними номінативними одиницями – кольороназвами. Система КН мови  національно-специфічна, бо існування КН окремої мовної спільноти  залежить як від органів зору, властивостей нервової системи членів мовного колективу, так і від реальних умов існування, практичних потреб людини. Сприйняття кольору передається в будь-яких мовах по-різному внаслідок безперервності характеру референта, умов освітлення, практичної зацікавленості людини в позначенні колірного простору; частоти, з якою ті чи інші тони зустрічаються в навколишньому середовищі. Відмінності в словесних асоціаціях і в граматичному устрої різних мов також впливають на відображення кольору в мові (В.А.Москович, H.Altmann).


Розділ 2. “Шляхи формування та класифікація одиниць вторинної номінації з компонентом “кольороназва” в сучасній німецькій мові”. Дослідження ОВН з компонентом “КН” проводилось з урахуванням нашої класифікації КН, яка є уточненням наявних класифікацій КН сучасної німецької мови. Критеріями класифікації слугували: 1) колірний сигнал, що позначається КН, 2) походження КН та 3) структура КН. Згідно з цією класифікацією досліджувані КН можна поділити на основні та неосновні КН. Основні КН охоплюють: 1) КН, що позначають ахроматичні кольори: schwarz, grau, weiß, та 2) КН, які називають хроматичні кольори: rot, grün,  gelb,  blau, braun. Неосновні КН класифікуються на: 1) КН іншомовного походження: rosa, lila, türkis i т.ін.;    2) KH, що є похідними від основних КН:  а) КН на –lich: grünlich, schwärzlich і т.ін. та б) КН зі складовими частинами blaß-, hell-, dunkel-, tief-: dunkelschwarz, hellrot і т.ін.; 3) КН, що є похідними від неосновних КН: rosig; 4) КН, які складаються з двох або більше КН: rosarot, schwarzblau і т.ін.  


Встановлено, що основними шляхами створення ОВН у сучасній німецькій мові є семантичне трансформування мовних одиниць, до яких належать:                1) кольороназви, 2) вільні словосполучення та речення з компонентом “КН”,        3) словосполучення термінологічного характеру з компонентом “КН”, 4) крилаті вислови з компонентом “КН”, 5) усталені порівняння з компонентом “КН” і         6) деривати з компонентом “КН”. Основою семантичного трансформування, в результаті якого формуються ОВН з компонентом “КН”, стають такі макрокомпоненти семантичної структури КН: 1) денотативне значення КН, тобто колір, в якому виділяють колірний тон, яскравість і насиченість, 2) конотативний компонент значення КН й 3) символіка кольору. Лінгвокогнітивні механізми семантичного трансформування мовних одиниць, що стають підґрунтям утворення ОВН з компонентом “КН”, пояснюються через концептуальні метафори й метонімії.


Дослідження показало, що 32 ОВН (4% від загальної кількості одиниць фактичного матеріалу) утворились шляхом  семантичного трансформування КН сучасної німецької мови. Внаслідок семантичного трансформування основних КН schwarz (чорний), grau (сірий), weiß (білий), rot (червоний), grün (зелений),  blau (блакитний/синій), braun (коричневий) виникло 16 ОВН (2%). Основою переосмислення цих КН стає, в першу чергу, колірний тон, а яскравість та насиченість стають другорядними, факультативними. Стосовно неосновних запозичених КН сучасної німецької мови, слід зазначити, що лише КН lila (бузковий/ліловий) та rosa (рожевий) є ОВН. Важливу роль у переосмисленні похідних неосновних КН відіграють яскравість та насиченість, а не тільки колірний тон. Темні тони та відтінки  позначаються в німецькій мові за допомогою слів dunkel і tief, які сприяють появі негативної оцінності ОВН. Оцінка світлих тонів позитивна, тому КН на  -lich і КН із складовою частиною blaß-, hell- dunkel-, що називають менш насичені кольори, позначають об’єкти з меншим ступенем негативної оцінки порівняно з об’єктами, вже позначеними основними КН. Утворення одиниць цієї групи можна проілюструвати на прикладі ОВН braun – “nationalsozialistisch (націонал-соціалістичний)”. Унаслідок репродукування в свідомості людини усіх можливих суджень про концепт НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІЗМ визначається нова домінуюча ознака, у нашому випадку – це  колірна ознака сорочки прибічника фашизму – “коричневий”. Потім встановлюється інший концепт зі схожою ознакою – КОРИЧНЕВИЙ КОЛІР. Завдяки інтеграції двох концептів за суміжністю колірної ознаки, що стає мотивуючою базою нового найменування, виникає ОВН braun – „nationalsozialistisch“. Отже, йдеться про метонімічне переосмислення: КОЛІР ОДЯГУ (частина) стоїть замість ЛЮДИНА (ціле).           


Шляхом семантичного трансформування вільних словосполучень та речень з компонентом “КН” виникло 466 OВН (59%). Такі ОВН  класифікуються  на три підгрупи. До першої належать 320 ОВН (40,5%), в яких переосмислюється сам колір. Ці ОВН поділяються на: 1) ОВН, в яких КН позначає колірну ознаку  реальних чи фантастичних об’єктів  дійсності (22,5%): Ich kann nur auf einem schwarzen (braunen) Klavier spielen; mit dem rosaroten Elefanten reisen; 2) ОВН, де КН використовуються для позначення колірної ознаки тіла  людини чи його окремих частин (7%): warten können, bis man schwarz wird; grün angelaufen sein; 3) ОВН, в яких КН позначають колірну ознаку одягу (11%): schwarze Polizeiweiße Wolke. До другої підгрупи належать 99 ОВН (12,5%), яким властиве переосмислення конотативного компонента значення КН: wer sich grün macht, den fressen die Ziege;  schwarze Kasse. Третя підгрупа охоплює 47 ОВН (6%), де переосмислюється символіка кольору: weiße Sachen; jm nicht grün sein. Механізм формування ОВН цієї групи можна проілюструвати на прикладі ОВН mit dem rosaroten Elefanten reisen  – “zum billigsten Bahntarif für Langstrecken reisen (мандрувати,  купляючи найдешевші залізничні квитки)”. Виокремлення у концептуальному просторі ПОДОРОЖ якісної ознаки “щось особливе, приємне, незвичайне, виняткове” та позитивних відчуттів, які переживає людина під час подорожі, а також укоріненість оцінних суджень ВЕЛИКЕ Є ДОБРЕ; ВЕЛИКЕ Є ОСОБЛИВЕ сприяють зближенню концепту ПОДОРОЖ з концептуальною сферою TВАРИНИ (СЛОН). Мандри завжди є приємним задоволенням, на яке витрачаються певні кошти. Подорожувати, витрачаючи небагато грошей, дуже добре; для більшості людей це є винятковою подією. Подорож з великим слоном також є винятковою та особливою. КН rosarot надає опису слона фантастичності, нереальності, робить позначення цієї тварини особливим, водночас викликаючи  позитивні відчуття. 


Дослідження показало, що 24 ОВН (3%) утворились унаслідок семантичного трансформування словосполучень термінологічного характеру з компонентом “КН”,  пов’язаних з: 1) технікою (2%): jm grünes Licht geben; es ist alles im grünen Bereich; 2) зі спортом (0,5 %): gelb sehen; gelbe Karte;                        3) професійною діяльністю (0,5%): ich sehe grüne; die rote Kelle heben (hochhalten, zeigen). У даних ОВН семантичного трансформування зазнає сам колір, тобто КН називає  характерну ознаку об’єктів реальної дійсності. Наприклад, ОВН ich sehe grüne – “ich schöpfe neue Hoffnung; es besteht Aussicht auf Hilfe und Rettung             (я сподіваюсь на допомогу та порятунок)”, образно-мотивуючою основою утворення якої стала традиція військових давати сигнал зеленого кольору, значення якого – “ми тут”, “ми наближаємося”. У той же час, зелений колір є символічним кольором надії. Отже, можна припустити, що ОВН ich sehe grüne виникла шляхом встановлення аналогових зв’язків між концептуальними просторами СПРИЙНЯТТЯ і  ПОЧУТТЯ на основі  схожості відчуттів.


Крилаті вислови стали підґрунтям утворення 55 ОВН (7%) з компонентом  “КН”. Такі ОВН  поділяються на: 1) ОВН, що походять із Біблії (3,7%): das schwarze Schaf; alt und grau werden; 2) ОВН літературного походження (2%): sein graues (greises) Haupt schütteln; schwarz auf weiß; 3) ОВН, які походять із висловлень видатних людей (1%): grüne Lungen; graue Eminenz; 4) ОВН,  пов’язані з назвами художніх фільмів (0,3%): blauer Engel. Розглянемо механізм утворення ОВН alt und grau werden – “sehr lange warten müssen (необхідно дуже довго чекати). Ця ОВН походить з першої книги Царств 12, 2: “Ich aber bin alt und grau geworden”. На нашу думку, зазначена ОВН ґрунтується  на концептуальній метафорі СИВЕ ВОЛОССЯ Є СТАРІСТЬ, завдяки якій поєднуються дві концептуальні сфери ВІК ЛЮДИНИ і ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ (ЧЕКАННЯ) шляхом встановлення  звязку за схожістю  ознаки “сиве волосся”.  


Основою виникнення 32  ОВН (4%)  з компонентом  “КН” стали усталені порівняння,  в яких використовуються лише основні КН schwarz, weiß, blau, grüngelb і rot. Такі ОВН охоплюють: 1) ОВН, утворені завдяки семантичному трансформуванню усталених порівнянь, в яких КН позначає спільну колірну ознаку різних об’єктів  реального світу (3%): schwarz wie ein Schuh; weiß wie eine (gekalkte) Wand; 2) ОВН, сформовані шляхом семантичного трансформування усталених порівнянь, де КН є назвою колірної ознаки будь-якого предмета  дійсності (1%): wie ein Schlag aus blauem Himmel; wie grün und gelb geschissen aussehen. Так, ОВН wie grün und gelb geschissen aussehen – “geschmacklos bunt gekleidet sein (одягнений строкато, без смаку)” побудована, на нашу думку, на концептуальній метафорі СТРОКАТІСТЬ Є ВІДСУТНІСТЬ СМАКУ. Існування цієї метафори пояснюється тим фактом, що поєднання зеленого та жовтого кольорів сприймається як строкатість. Строкатість в одязі, як відомо, вважається відсутністю  стилю та смаку.


Завдяки семантичному трансформуванню  дериватів з компонентом “КН”, сформовано 181 ОВН (23%). Такі ОВН поділяються на: 1) похідні          ОВН (4%) та  2) складні  ОВН (19%). До першої групи належать 31 похідна ОВН:          1) похідні іменники (3%), утворені від КН шляхом: a) афіксального словотворення  від основних КН, крім grau, за допомогою суфікса -er (1,6%): Blauer; Grüner; Schwarzer; б) субстантивації основних КН blau, braun, gelb, grün, schwarz і weiß, які позначають представників певної професії, раси або об’єкти реального        світу (1,4%): die Bläue; großes Schwarzes; 2) похідні дієслова (1%), утворені шляхом суфіксального способу словотворення від основних КН schwarz, weiß,  blau за допомогою: а) суфікса –en: blauen; weißen  та  б) умлаута: schwärzenblauen (bläuen). Друга група охоплює 150 складних ОВН: 1) складні      прикметники (3%): käseweiß; immergrün; 2) складні іменники (13%): Grünnase; Schwarzhemden; 3) складні дієслова (3%): sich weißbrennen; schwarzarbeiten. Розглянемо формування ОВН цієї групи gelbsüchtig – “neidisch” (той, що заздрить), утвореної внаслідок переосмислення, що ґрунтується на зближенні концептуальних сфер ХВОРОБА і ЗАЗДРОЩІ на основі символу “жовтий – колір заздрощів”, який сприяє використанню КН gelb як безпосереднього складника ОВН, та спільної ознаки “реакція на подразник”. Зв’язок цих концептів базується на знанні про те, що заздрощі, як і хвороба, виснажують людину, погіршують її фізичний та психічний стан. Можна також припустити, що підґрунтям цієї ОВН є концептуальна метафора СИЛЬНІ ЕМОЦІЇ Є ХВОРОБА.


Аналіз структурних  і семантичних особливостей досліджуваних одиниць дозволив поділити ОВН на: 1) лексеми (25% ) та  2) фразеологічні одиниці (75%). До першої групи належать 197 ОВН, основою яких стали: 1) КН (6%): Grünling; lilа та 2) складні іменники, прикметники, дієслова (19%): rabenschwarz; blaumachen; Weißwurstmetropole. Друга група охоплює 593 ОВН, які є фразеологічними одиницями (ФО) з різними синтаксичними структурами, що поділяються згідно з класифікацією І.І.Чернишевої (I.I.Če yčeva) на:                        1) фразеологічні єдності (58%): weiße Mäuse seheneine grüne Hand haben;             2) фразеологічні сполучення (5%): der weiße Tod; schwarzes Loch й                           3)  фразеологічні вирази (12%): deine Mutter ist wohl lange nicht mehr in Schwarz gegаngen?;  Schwarze Trauben sind ebenso süß wie weiße.        


         Встановлено, що 142 ОВН (18%) властива культурно-національна специфіка. Вивчення джерел походження дозволило класифікувати ОВН на:                 1) побутову лексику (17%) та 2) неофіційні географічні назви (1%). Результати інтерпретації ОВН показали, що одиниці першої групи  позначають: 1) явища та події традиційного побуту (4,5%): über die grüne Grenze gehen (kommen); ans schwarze Brett kommen; 2) реалії та явища минулого або сучасного, які не мають прямих аналогів в інших національних культурах (1,5%): Blaue Zone;  die Rosa Liste;  3) народні звичаї та традиції (3%): auf keinen grünen Zweig kommen; blau tragen; 4) представників певних верств населення або професій (2,7%): weiße Maus; Rotkäppchen; 5) релігійні свята (0,6%): weiße Oste ; Gründonnerstag;        6) хвороби (1%): der graue Star; der grüne Star; 7) національну валюту (1,1%): Blauer; Grüner; 8) їжу, продукти харчування (1,6%): grüner Tod; blaues Gold.    До складу 1% ОВН цієї групи входить антропонім: blauer Heinrich; grüne Minna. До другої групи належать 1% ОВН: Diva in GrauWeißwurstäquator.


Розділ 3. “Функції одиниць вторинної номінації з компонентом “кольороназва” у висловленні та тексті”. ОВН сучасної німецької мови з компонентом “КН” виконують у висловленні та текстах три головні функції:           1) номінативну, 2) синтаксичну й 3) прагматичну.


Номінативну функцію виконують узуальні та оказіональні ОВН з компонентом “КН”. Визначено, що номінативна функція властива узуальним ОВН-перифразам: weißes Haus; blaues Wunder і т.ін.; а також ОВН-складним іменникам: Weißbuch;  Schwarzkonto і т.ін. Оказіональні ОВН є ФО та ОВН, які належать до іменників чи прикметників. Ці ОВН, загальна кількість яких               30 одиниць (5% від 600 фрагментів текстів, у яких зустрічаються ОВН) формуються: 1) шляхом утворення нової одиниці мови (2%): ein schwarz-rot-goldes Tuch; die grauen Männer; 2) шляхом розширення змісту ОВН (1,3%): der Schwarze Mann і 3) шляхом змін  структури та семантики ОВН, тобто йдеться про певні різновиди фразеологічної деривації (1,7%): rote Karte zeigen; rote Zahlen.


Аналіз синтаксичних  функцій  ОBH у структурі висловлення за схемою Г.Альтмана  (H.Altmann) свідчить, що ОBH сучасної німецької мови, займаючи будь-яку позицію у висловленні, виконують функції: 1) підмета, 2) присудка,       3) додатка, 4) обставини та  5) означення.


Синтаксичну функцію підмета виконують 150 ОВН (25%): 1) складні іменники  (4%), 2) номіналізовані прикметники (8%) та  3) ФО (13%). ОBH у ролі підмета стоять у формі називного відмінка, узгоджуються з присудком за особою та числом і займають у 91% випадків позицію на початку висловлення перед присудком: Der Blaue Brief kommt zu Anfang  der Weihnachtsferien. Unser Direktor kann nicht wissen, dass ich in Bossdom, sobald sich Ferien  am Himmel zeigen, die Poststelle leite und gleichzeitig der Postbote bin (SLI, S. 445).


У функції присудка, утвореного за допомогою: 1) дієслів (4%),
 2) ФО (8%) та  3) предикативів (4%): sein, werden + gelb; rosig; schwarz і т.ін., вживаються  96 ОВН (16%). Присудок, виражений ОВН, утворює рамкову конструкцію, яка поділяє висловлення на позиційне поле перед присудком, середнє позиційне поле та позиційне поле після присудка: Mit seiner Creutz-
Feldt-Jakob-Erkrankung verband die Fraktionschefin ihre Forderungen zu BSE. Ihre Partei zeigte ihr dann die rote Karte (AZ, 30.11.00., S. 2). 


Синтаксичну функцію додатка у висловленні виконують 138 ОВН (23%): 1) іменники (9%), 2) номіналізовані прикметники (5%) та 3) ФО (9%). ОВН-додатки стоять у середньому позиційному полі після слова, яке вони пояснюють  чи яким керуються:  Es  war  der  erste  Bruch  mit der Schwarzen  Liste, und  Trumbo sagte dazu,  dass  es  Douglas  war, der  ihm  seinen  Namen  zurückgegeben  hat ( Z 33, 08.02.01., S. 15).


У функції обставини вживаються 60 ОВН (10%), які охоплюють: 1) ФО (9%) та 2) складні прикметники (1%). Морфологічна характеристика аналізованих одиниць залежить від прийменника, який керує певним відмінком. Аналіз матеріалу показав, що ОВН-обставини займають позицію в кінці середнього позиційного поля: Die Chicago-Boys kommen vielen blauäugig vor. Ein weiterer Satz aus der neuen Lehre besagte, dass Oligipole –  Märkte mit wenigen großen Anbiete – in der Regel stärkeren Vielzahl kleiner Anbieter sind  (FCO, 3.12.00.).


Функція означення властива 156 ОВН (26%), що належать до класу прикметників. ОBH функціонують у ролі узгодженого означення будь-якого іменника, якому властиві категорії роду, числа та відмінка. ОВН-означення стоять завжди після артикля перед іменником, який вони пояснюють: Die schwarz-gelbe Koalition hatte Zahnärzten das Recht eingeräumt, per Kostenerstattung abzurechnen – und alles wurde kräftig ausgenutzt (Z 44, 28.10.99., S. 26).


Аналіз синтаксичних функцій ОВН показав, що актуалізація того чи іншого значення полісемантичної ОВН зумовлена її функцією і позицією в синтаксичній структурі висловлення. Так, ОВН grün може позначати: 1) кого-небудь недосвідченого, 2) що-небудь екологічно чисте й 3) представникa Партії Зелених чи належність до її лав. Згідно з даними фактичного матеріалу, вживання ОВН grün у функції присудка у будь-якому позиційному полі сприяє реалізації значення “недосвідчений”: Winkler weiß die Antwort, er war Profi, das war seine erste Trainerstation, und ich war jung und grün, und hatte noch nicht Robustheit wie heute  (SZ 74, 22.03.97., S. 26). Натомість, використання ОВН grün у функції означення у позиційному полі перед присудком чи у середньому позиційному полі актуалізує значення “екологічно чистий”: Produzenten der anderen Branschen haben es hingegen geschafft, den Fesseln der Umweltgesetze Vorteile abzugewinnen: Sie profitieren von technischen Weiterentwicklungen und der Vorreiterrollen, die sie mit ihren grünen Produkten einnehmen können (SZ 83, 04.01.97., S. 23). Вживання ОВН grün у функції підмета чи додатка в позиційному полі перед присудком актуалізує значення “представник Партії Зелених”: Grüne setzen auf permanente Revolution. Noch nicht lange existent, schon wieder in Frage gestellt: Bei den Grünen wird angesichts der Finanzprobleme der gesetzlichen Pflegeversicherung der Ruf nach einer radikalen Reform laut (SPO, 06.08.03).


ОВН виконують у текстах сучасної німецької мови шість прагматичних функцій: 1) експресивну функцію, 2) функцію привернення уваги, 3) функцію утримування уваги, 4) емотивну функцію, 5) оцінну функцію й 6) функцію впливу. Вирішальну роль у виконанні прагматичних функцій ОВН відіграє інтенсивне вживання аналізованих одиниць у сучасний культурно-історичний період існування німецької спільноти. Найбільш уживаними ОВН, що виконують прагматичні функції у художніх і публіцистичних текстах сучасної німецької мови, є rot-grün (18%), grün (16%), rot (13%), schwarz (12%), а також такі ОВН (лексеми й ФО), до складу яких входять КН schwarz (11%), rot (6%), grün (5%) і blau (3%), наприклад, Blauhelm, grünes Licht (geben), rote Zahlen, Schwarzkonto й т.ін., оскільки вони позначають важливі об’єкти й явища буденного і суспільно-політичного життя сучасної ФРН та інтенсивно використовуються носіями мови.


Експресивна функція  розглядається  як призначення ОВН для впливу на психічний стан, поведінку адресата шляхом акцентування їхньої образності, інтенсивності, новизни, незвичайності для сприйняття (В.І.Шаховський): Verwundert beobаchtete Ritа аn sich, dаß in den schwärzesten Tаgen, аls es fаst keine Arbeit mehr gab und die Brigaden in bösem Schweigen in ihren Bretterverschlägen zusammenhockten, ihre eigene Mutlosigkeit in Ungeduld umschlug und in die Bereitschaft, einen Umbruch, wenn er doch endlich kommen sollte, mit aller Kraft zu unterstützen (WGH, S. 81). У наведеному уривку акцент ставиться на інтенсивність колірної ознаки, яка досягається за допомогою найвищого ступеня порівняння відносного за класифікацією прикметника, що розглядається як виняток. Найвищий ступінь порівняння сприяє підвищенню експресивності ОВН schwаrzer Tag “невдалий день”. Зазначені дні були не просто невдалі та сумні, а найневдаліші й найсумніші у житті героїні твору. Встановлено, що експресивну функцію у художніх і публіцистичних творах виконують 30 ОВН (5%).


Функція привернення уваги властива ОВН, що використовуються в текстах масової комунікації. У заголовках і підзаголовках газетних та журнальних статей вживаються 210 ОВН (35%), які змушують читача звернутися до самого тексту, щоб отримати адекватну інформацію: Grünes Geld“ lockt Anleger. Fondsvolumen überspringt Marke von 3 Milliarden DM. “Grünes Geldgewinnt unter deutschen Kapitalanlege immer mehr an Attraktivität (SZ 19, 24.01.01., S. 24). У наведеному уривку оказіональна ОВН grünes Geld позначає гроші, які можна отримати завдяки інвестиціям у будь-які фонди, що займаються виробництвом екологічно чистої продукції: від продуктів харчування до енергії. Гроші завжди привертають увагу, а в поєднанні з екологічною чистотою, яка є дуже важливою в житті сучасного суспільства, вони стають ще привабливішими.


Функція утримування уваги виконується 60 ОВН (10%) шляхом їх повторного вживання в структурі публіцистичного тексту (в заголовку, а потім – в основному тексті), що сприяє швидкому прочитанню й найкращому  запам’ятовуванню інформації, яка подається  у  статті: Grüne Woche: Der lange Marsch der Ministerin, die Angst der Landwirte, das Sofortprogramm.  Um ziemlich genau 9.30 Uhr wird es e st für Renate Kühnast. Tatort ist der irische Stand in Halle 8.2 auf der Grünen Woche in Berlin (SZ 7, 10.01.01., S. 23). ОBH Grüne Woche – “зелений тиждень”, що є офіційною назвою сільськогосподарського конгресу в ФРН, вживається спочатку у заголовку газетної статті, привертаючи увагу адресата до теми повідомлення, потім у самому тексті, що утримує увагу до зазначеного конгресу, до проблем виробників сільськогосподарської продукції  в Європейському Союзі.


Емотивна функція характерна для 30 ОВН (5%), що викликають певні емоції у адресата, прогнозують його/її ймовірне емоційне реагування  на ту чи іншу інформацію, а також формують емоційне ставлення адресата до об’єктів реальної дійсності. Зазначені ОВН використовуються як у художніх, так і в публіцистичних текстах: Der junge Zöllner geht vorbei. Er hört, wie jemand sagt: Da geht eine grüne Gurke. Er konnte stehenbleiben, in den Vorgarten gehen, sich den Satz wiederholen lassen und, wenn er wollte, einem Bursche mit Hängeschulte die Fresse polieren (LSE, S. 24). У наведеному уривку оказіональна ОВН grüne Gurke є найменуванням працівника німецької митниці. Завдяки зазначеній ОВН висловлюються негативні емоції мешканців містечка щодо людських якостей митника (нахабства й жорстокості), що сприяє формуванню негативного ставлення до цієї людини.


Оцінну функцію виконують 120 ОВН (20%), які зустрічаються в художніх і публіцистичних текстах німецької мови: Levin war es, der schließlich nachgab. Er holte mich mit dem Porsche ab und schlug vor, richtig teuer essen zu gehen. „Willst du dein Geld auf der Stelle verbraten?“ fragte ich. Er zuckte mit der Wimper, doch ich wußte, daß Hinweise auf Sparsamkeit wie ein rotes Tuch auf ihn wirkten (NIA, S. 78). У зазначеному уривку ОВН wie ein rotes Tuch  wirken – “дратувати кого-небудь” вживається, на нашу думку, для висловлення  оцінки щодо скупощів нареченого героїні художнього твору. Наявність ОВН wie ein rotes Tuch  wirken у наведеному уривку, а також саркастичне зауваження молодої жінки стосовно марнотратства грошей, сприятимуть формуванню негативної оцінки до певних людських якостей нареченого, для котрого будь-які витрати завжди є проблемою.


Використання 30 ОВН (5%) в газетних та журнальних статтях сприяє впливу на поведінку адресата: Kein Ende der roten Zahlen. Der angeschlagene Baukonze Philipp Holzmann kann noch keine Entwa ung geben. Baugeschäft und Auftragseingänge blieben unter Plan. Frankfurt am Main – Der Holzmann-Konze hat sein eigenes Ziel nicht erreicht, im Jahr 2000 wieder schwarze Zahlen zu schreiben. (SPO, 14.03.01). Стаття повідомляє читачів про неоптимістичний стан справ будівельного концерну Хольцмана, який зазнає збитків. Дві ОВН-антоніми die roten Zahlen “збитки” в заголовку статті електронної газети та schwarze Zahlen  schreiben “отримувати прибутки” в тексті статті привертають до себе увагу читачів, насамперед власників акцій цього концерну, та змушують їх замислитися щодо проблем цього концерну. Очікувана реакція з боку читачів  визначається так: “не купувати” чи “продати неприбуткове”.


Аналіз функцій ОВН показав, що для 120 ОВН (20%), які вживаються в публіцистичних творах, характерне поєднання двох чи більше прагматичних функцій: Ein großes schwarzes LochJoschka Fischer und der Weg als das Ziel des Marathonläufers. Zwischen dem Straßenkämpfer und dem Außenminister liegt nicht Geschichte – dazwischen liegt ein großes schwarzes Loch. Ganz egal, was geschehen ist in diesen knapp 28 Jahren, es ist jedenfalls so, als wäre gar keine Zeit vergangen oder aber die Unendlichkeit (SZ 10, 13/14.01.01., S. 15). У даному уривку ОВН schwarzes Loch – “чорна діра” позначає минуле міністра зовнішніх справ ФРН Й.Фішера, який розпочав свою політичну кар’єру у лавах Зелених як вуличний борець за справедливість і не цурався кидати каміння в охоронців порядку. Особисте життя, минуле політичного діяча завжди є у центрі уваги преси. Репутація політичного діяча повинна бути чистою, незаплямованою. За допомогою ОВН schwarzes Loch, яка є назвою небесних тіл певної якості, висловлюється невпевненість і негативна оцінка щодо минулого Й.Фішера, а використання ОВН schwarzes Loch у заголовку статті привертає увагу до повідомлення, утримуючи інтерес читача шляхом повторного вживання цієї ОВН у самому тексті. Отже, ОВН schwarzes Loch виконує такі прагматичні функції: 1) емотивну, 2) оцінну, 3) функцію  привернення уваги та 4) функцію утримування уваги.ВИСНОВКИ


У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляється в установленні семантичних та функціональних властивостей одиниць вторинної номінації з компонентом “кольороназва” в сучасній німецькій мові, у визначенні шляхів і механізмів їхнього утворення, а також у висвітленні структурної, семантичної та культурно-національної специфіки досліджуваних одиниць і виявленні їхніх функцій у висловленнях та текстах сучасної німецької мови.


Дослідження одиниць вторинної номінації з компонентом “кольороназва” в сучасній німецькій мові з позиції комплексного вивчення мовних одиниць, яке поєднує ономасіологічний і семасіологічний підходи, а також елементи концептуального аналізу, показало, що формування досліджуваних одиниць відбувається шляхом семантичного трансформування внаслідок метафоричного та/чи метонімічного переосмислення: 1) кольороназв; 2) вільних словосполучень та речень з компонентом “кольороназва”; 3) словосполучень термінологічного характеру з компонентом “кольороназва”;  4) крилатих висловів з компонентом “кольороназва”; 5) усталених порівнянь з компонентом “кольороназва” й                   6) дериватів з компонентом “кольороназва”. Продуктивними шляхами створення досліджуваних одиниць є: 1) семантичне трансформування вільних словосполучень та речень і 2) семантичне трансформування дериватів з компонентом “кольороназва”.


Розкриттю механізмів переосмислення лексичних одиниць, словосполучень та речень сприяє реконструкція концептуальних схем (метафоричних і/чи метонімічних), які лежать у підґрунті досліджуваних одиниць. Основою переосмислення кольороназви, як самостійної номінативної одиниці, так і складової частини словосполучень та речень, стають: 1) денотативне значення кольороназви,  2) конотативний компонент значення кольороназви й 3) символіка кольору.


Аналіз структурних і семантичних особливостей одиниць вторинної номінації з компонентом “кольороназва” дозволив поділити їх на лексеми, які класифікуються за частинами мови й характером образності, та фразеологічні одиниці, яким властивий розподіл на: 1) фразеологічні єдності, 2) фразеологічні сполучення та 3) фразеологічні вирази.  


          Дослідження культурно-національної специфіки аналізованих одиниць з урахуванням їхнього джерела походження сприяло виокремленню двох груп одиниць вторинної номінації з компонентом “кольороназва” в сучасній німецькій мові: 1) побутова лексика та 2) неофіційні географічні назви.


          Одиниці вторинної номінації з компонентом “кольороназва” вживаються у висловленнях і текстах сучасної німецької мови для виконання номінативної, синтаксичних та прагматичних функцій. Визначено, що номінативну функцію в сучасній німецькій мові виконують як узуальні, так і оказіонально створені досліджувані одиниці. Різні за планом вираження одиниці вторинної номінації беруть безпосередню участь у формуванні синтаксичної структури висловлення, виконуючи будь-які синтаксичні функції. Узуальне або оказіональне значення полісемантичних одиниць вторинної номінації з компонентом “кольороназва” актуалізується завдяки їх позиції у висловленні й виконанню певної синтаксичної функції.


Встановлено, що вирішальну роль у виконанні прагматичних функцій одиниць вторинної номінації відіграє інтенсивне вживання аналізованих одиниць у сучасний культурно-історичний період існування німецької спільноти. Висвітлення прагматичних функцій досліджуваних одиниць уможливлює лінгвокультурологічну інтерпретацію текстів сучасної німецької мови, оскільки одиниці вторинної номінації з компонентом “кольороназва” пов’язані з культурним, економічним, соціальним і політичним життям німецького суспільства.


Подальшою перспективою наукового пошуку може бути зіставне дослідження одиниць вторинної номінації з компонентом “кольороназва”  в різних мовах германської групи, оскільки таке дослідження дозволить виявити спільні й відмінні тенденції у розвитку мов, сприятиме визначенню культурологічних особливостей вторинної номінації, окресленню культурно-ціннісної  картини світу, відображеної в різних культурних спільнотах. До важливих напрямів досліджень у вирішенні проаналізованої проблеми слід віднести: вивчення інтонаційної характеристики висловлень, в яких вживаються одиниці вторинної номінації з компонентом “кольороназва”; уточнення стратегій і тактик лінгвокультурологічної інтерпретації німецькомовних текстів, де використовуються аналізовані одиниці. Перспективним вбачається також укладання спеціального словника одиниць вторинної номінації з компонентом “кольороназва”.


 


 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины