АНГЛИЙСКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ (ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ И СИНТАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ)Название:
АНГЛИЙСКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ (ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ И СИНТАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ)
Альтернативное Название: АНГЛІЙСЬКІ ПРИКМЕТНИКИ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ (ПАРАДИГМАТИЧНИЙ ТА СИНТАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У першому розділі узагальнюються теоретичні питання, пов'язані з вивченням картини світу (термін Л. Вітгенштейна) як лінгвістичної проблеми, досліджується її місце, а також способи експлікації в мовній картині світу. Картина світу, що відображена у свідомості людини, закріплена і реалізована у своєрідній матеріальній формі  – мові, яка виконує функцію об'єктивації індивідуальної людської свідомості і є її звуковою книгою (Г.В. Колшанський). Розвиваючи тезу В. Гумбольдта про те, що кожна мова є своєрідним баченням світу, і спираючись на дослідження Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюнової, А.Д. Бєлової, А.Е. Левицького, Л.М. Пелепейченко, Н.І. Сукаленко, С.Г. Тер-Мінасової, ми вважаємо, що відображення кожною конкретною мовою картини світу подібне дитячому калейдоскопу: набір складових фрагментів мозаїки той самий, а зображення залежить від того, в яку картинку склалися елементи іграшки.


При вивченні лексичного значення слова за основу береться польова концепція, запропонована І.А. Стерніним, Є.М. Верещагіним та В.Г. Костомаровим, а також теорія  макрокомпонентної структури лексичного значення Л.М. Пелепейченко. Відповідно до цієї теорії значення слова містить у собі три блоки макрокомпонентів, які надають інформацію екстралінгвального плану (денотативно-сигніфікативний та конотативний макрокомпоненти), лінгвального плану (граматичний макрокомпонент)  і зв'язку між цими факторами (соціолінгвістичний макрокомпонент).


 


Лексико-семантична група “англійські прикметники волевиявлення”, що виділяється на основі спільності семантики,  є фрагментом мовної картини світу і побудована за принципом поля. Встановлено, що лексико-семантичне поле (ЛСП) “англійські прикметники волевиявлення” являє собою розгалужену структуру, яка складається, у свою чергу, з 11 мікрополів, виділених на основі спільності  родової денотативно-сигніфікативної семи (повний перелік мікрополів поданий на сторінці 4 автореферату). Подальша градація в ЛСГ відбувається за спільністю видової денотативно-сигніфікативної семи, а також за спільністю раціональної оцінки. Значення, в яких основним є денотативно-сигніфікативний компонент, виконують номінативну функцію, значення, у яких переважає конотативний компонент, виконують експресивну, емоційну або образну функцію. Виділяється група ключових слів, що безпосередньо належать до ядра лексико-семантичного поля “англійські прикметники волевиявлення”. Особливістю ядерних слів є широта їх значень. В структурі цих слів представлено всі семи, властиві значенням ядерних слів лексико-семантичної групи. Прикметники  групи, яка досліджується, виконують номінативну, номінативно-оцінну й конотативно-характеризуючу функції. Характерно, що серед слів, які позначають негативні вольові якості, переважають слова з номінативно-оцінною та конотативно-характеризуючою функціями. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины