СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ ТА ОКАЗІОНАЛІЗМИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СТРУКТУРА – СЕМАНТИКА – ФУНКЦІОНУВАННЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ ТА ОКАЗІОНАЛІЗМИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СТРУКТУРА – СЕМАНТИКА – ФУНКЦІОНУВАННЯ
Альтернативное Название: СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ неологизмы И неологизмов В американском варианте английского языка: СТРУКТУРА - СЕМАНТИКА - ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, визначено мету дослідження, його об’єкт та предмет, окреслено хронологічні рамки, сформульовано методологічні принципи, якими керувався дисертант під час роботи. Розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне й практичне значення одержаних результатів.


Перший розділ – “Трактування проблеми соціально-політичних неологізмів (СПН) і соціально-політичних оказіоналізмів (СПО) в лінгвістичній літературі” – присвячений основним положенням про соціальну детермінованість мовних явищ, характеристиці попередніх праць з досліджуваної проблеми і  висвітленню питання про неологізми та оказіоналізми у сучасному мовознавстві.


Поміж мовознавців існують різні погляди стосовно ідентифікації та критеріїв визначення неологізмів, їхньої диференціації та співвідношення з поняттями “новоутворень”, “інновацій”. Є.В.Розен стверджує, що чинник часу виникнення слова є визначальним у з’ясуванні ступеню його новизни. А.А.Радченко вважає, що основним у визначенні неологізмів є не його хронологічні межі, а функціональна доцільність нової номінації. Г.І.Міськевич і Л.К.Гельцова вказують на такі умови, що сприяють входженню слова в мову: функціональна доцільність, критерій правильності, вплив позамовних чинників і частотність вживання слова. А.Г.Ликов характеризує неологізм як слово, яке знаходиться на початковому періоді свого історичного життя в мові.  У працях Н.М.Булавіна, Н.Ю.Топурідзе-Сумбатової основними критеріями визначення неологізмів є новизна їхніх змісту і форми. Слід дотримуватися погляду, за яким неологізми  – це новоутворені чи переосмислені і зареєстровані слова, що 1) частково нові за формою і повністю або частково нові за змістом (Dallasgate, retribilization); 2) нові за формою і повністю чи частково нові за змістом (hashaholic, inflump); 3) старі за формою, але нові за змістом (pacification, presence); 4) слова повністю нові за формою, а за змістом старі (edbiz, Irenology); 5) запозичення (je men foutisme, aperturismo), котрі з’явились у мові під впливом позамовних та внутрішньомовних чинників для відбиття і назви нових чи старих явищ і процесів об’єктивно існуючого світу та суб’єктивної його оцінки мовними засобами.


Соціально-політичні неологізми – це нові слова, які пройшли стадії узуалізації, акцептуалізації і частково лексикалізації, зареєстровані у лексикографічних джерелах та використовуються для позначення явищ і процесів, пов’язаних із суспільно-політичною та економічною ситуацією, із зовнішньою та внутрішньою політикою і розвитком відносин між державами.


Соціальні-політичні оказіоналізми – це мовленнєві конкретно-ситуативні, створені ad hoc за традиційними і нетрадиційними (новими) словотвірними моделями слова, які проходять стадію узуалізації у ході їхньої адаптації в мові, проте ще не зареєстровані у словниках неологізмів, хоч і служать для нової назви денотату.


Критерії розмежування соціально-політичних неологізмів і оказіоналізмів такі: 1) неологізми є лексичними одиницями мови і мовлення, а оказіоналізми   – лише мовлення;  2) для неологізмів наявність автора не є суттєвою, а для оказіоналізмів – вона суттєва; 3) неологізми мають позатекстове і текстове  значення, а оказіоналізми лише  текстове; 4) новизна неологізмів пов’язана передусім з новизною денотату, а новизна оказіоналізмів – із незвичністю поєднання морфем та компонентів слів; 5) свіжість неологізмів з часом зникає внаслідок їхньої повної лексикалізації. Є випадки їхнього переходу в архаїзми: Cubanologist, Brezhnev Doctrine, Bolshevize і т.п. Новизна оказіоналізмів хоч і зникає з часом, проте незвичність форми залишається: pollutician, Euroshima, Cartergate і т.п.


Соціально-політичні оказіоналізми згруповано за такими трьома типами: 1) оказіоналізми, що утворені за загальноприйнятими моделями і ще не зареєстровані у словниках неологізмів: Reaganaut, Nasserite, globflation та ін.; 2) оказіоналізми, які утворені за аналогією із добре відомим терміном: ayatolocracy (bureaucracy), Rambomania (dipsomania), White Housese (jou alese), та ін.; 3) оказіоналізми, які утворені нетипово, довільно: peace-is-my-middle-name, a-curse-on-both-your-houses, good-guy-nigh-on-superman  і т.п.


Таким чином, беручи до уваги не тільки позамовну соціальну детермінованість виникнення соціально-політичних неологізмів і оказіоналізмів, а й внутрішньомовну потребу номінації і комунікації, враховуючи різноманітні концепції трактування неологізмів і оказіоналізмів у лінгвістичній літературі, а також виокремлення різних критеріїв їхнього розмежування, можемо зробити висновки до першого розділу:


1.  Оскільки у мовознавстві існує велика кількість концепцій стосовно слова як одиниці мови і мовлення і ще немає його єдиного усталеного всебічного визначення, то це ускладнює розмежування неологізмів та оказіоналізмів і їхню ідентифікацію. Однак у даному дослідженні зроблено спробу дати визначення соціально-політичних неологізмів і оказіоналізмів та диференціювати їх на рівні дихотомії мова – мовлення.


2.  Серед чинників, які зумовлюють появу нових слів (потреба номінації і комунікації), поміж критеріїв, які є показниками новизни слів (час, мовний простір), слід виокремити передусім новизну форми і змісту, новизну денотатів, які ці слова відбивають, а також сприйняття названих мовно-мовленнєвих утворень як нових у першу чергу носіями мови.


3.  Враховуючи думку провідних мовознавців, можемо стверджувати, що показниками лексикалізації новоутворених слів є насамперед їхнє входження в систему парадигматичних і синтагматичних відношень та реєстрація у лексикографічних джерелах.


4. Побічний додатковий зміст новітніх лексичних одиниць у публіцистичних текстах і в інших матеріалах засобів масової інформації проявляється в тому, що в ньому віддзеркалюються не тільки соціально-економічні, політичні явища, а й світоглядні позиції, переконання мовців, в тому числі й укладачів словників.


Другий розділ Структурно-семантичні ознаки соціально-політичних неологізмів і оказіоналізмів” присвячений найпродуктивнішим способам словотворення неологізмів. За результатами дослідження виявлено, що суфіксація (1226 одиниць) і префіксація (875 одиниць) є найпродуктивнішими. Менше продуктивними є телескопія (212 слів), конверсія (63 слова). У словотворенні помітна  висока словотворча активність префіксів заперечення anti-, de-, non- у неологізмах та оказіоналізмах, які  утворені за словотвірними моделями anti + n = N, de + v = V, non + n = N (anticorruption, de-Americanize, nonpolicy), та низька продуктивність префіксів hyper-, mini- у неологізмах, утворених за словотвірними моделями hyper + n = N, mini + n = N (hyperaggressiveness, minibudget). Високу активність виявляють суфікси -ism, -ist, -ization (womanism, Pekinologist, Albanianization).


Послуговуючись класифікацією О.С.Кубрякової, серед неологізмів, утворених шляхом суфіксації, виокремлюємо три групи суфіксів для появи неологізмів, а саме: оцінювальні: -ese, -ite, -nik, -ness, -manship, -ie, -cracy, -phobe, -ish, ‑dom, -esque, -itude, -y, -ster, -ee,  -ics, -ola; класифікаційні суфікси, які визначають певний семантичний клас: er, -ist, -ee, -ster, -nik; транспонуючі, які здійснюють редистрибуцію основи. До них належать: -ology, ‑ation, -ize, ‑ ic, ‑manship, -ism, -ness, -al, -cracy, -ish, -ing, -ly, -ous.


За участю компонентів складних слів утворено 984 неологізми суспільно-політичного змісту. Активними виявилися компоненти  micro-, mega-, crypto- (microinstability, megarich, cryptocolonial). Нові компоненти складних слів, такі як nega-, -oriented, dino-, run-of-the-, industrio-, -scam (negademand (negative), action-oriented, run-of-the-alley (common hoodlums), dinomania, industrio-nuclearpetroscam (fraudulent  scheme) є свідченням того, що внутрішньомовні чинники в утворенні нових слів мають невичерпні можливості сприяти новоутворенням суспільно-політичного змісту.


Конверсія також розглядається як особливий спосіб утворення неологізмів, оскільки вона є таким морфолого-синтаксико-семантичним способом словотво- рення, в якому словотворчим рушієм служить сама парадигма слова. 63 неологізми утворено шляхом конверсії (Watergate v, war-game v). Вони свідчать про постійну семантичну динаміку серед новоутворень.


Шляхом усічення структури слів утворено 580 неологізмів  та оказіоналізмів. Це передусім акроніми, апокопа, еліпс і змішаний тип скорочень, напр.: ADI (acceptible daily intake), BOSS (Bureau of State Security), terr (terrorist) та ін. У дисертації запропоновано тезу про те, що слова-скорочення скороминущі, а через те загальна реєстрація подібних утворень є недоцільною, хоч з пізнавальною метою, вона, очевидно, була б виправданою.


Структурний аналіз 212 нових слів-телескопізмів дає підстави вважати, що у сучасному словотворенні помітна тенденція поєднання двох видів словотворення – скорочення та телескопії (як виду словоскладання). Унаслідок відсікання початкової, кінцевої та середньої частини основ  телескопізми видозмінюються за формою і за змістом. Це, очевидно, складає структурно-семантичний механізм пом’якшення соціально-політичного змісту окремих неологізмів і оказіоналізмів в АВАМ, що підтверджується такими прикладами як dawk (dove + hawk), civex (civilian extraction), concom (coordinating committee) і низкою інших нових телескопізмів.


Серед соціально-політичних неологізмів складних слів нараховано 1192 одиниці. Проаналізовано два типи складних слів: 1) слів, утворених зі звичайних, простих за структурою слів; 2) слів, у яких принаймні один із компонентів є похідною основою. До першого типу належать  такі складні слова, як work-release adj, demand-pull n, daylight v. До другого – brain-drainer n, jobholder n, also-runner n. Найпродуктивнішою в утворенні складних слів виявилась структурна модель N + N. За цією моделлю утворено  459 складних слів, таких як star-warrior, bridge-builder, sleazebag  та ін.


Неологізми із другим компонентом person: pressperson, clergyperson, mediaperson є свідченням нової тенденції у АВАМ – вживати слово person замість слів man, woman чи суфіксів -esse, -ine, -ette  для передачі поняття роду іменників, чи радше, для уніфікації цього поняття. Поштовхом для їх появи є подальша емансипація жінок у вирішенні різноманітних, побутових, соціально-політичних, та інших проблем сучасного суспільства.


Дослідження структурно-семантичних особливостей фразеологічних та перехідних лексикалізованих словосполучень (3859 одиниць) показує, що такі неологізми належать до іменних словосполучень і утворюються за звичними моделями: N + N (gesture politics), A + N (Queer Nation), N + of + N (Gang of Four) та ін. В окремих словосполученнях помітно тенденцію поступового перетворення перших чи других компонентів у своєрідні узагальнювальні гіперсеми - домінуючі семантичні компоненти стійких словосполучень. Такий процес простежується у наступних прикладах: Watergate notoriety, 9-11 plotter, elder abuse, які виокремлені з-поміж аналогічних новоутворень, зразка Watergate crimes, 9-11 attacks, safety abuse та ін.


Розрізнено чотири способи оказіональних фразеологічних модифікацій чи дефразеологізмів: 1) доповнення фразеологізмів додатковими словами (sea of domestic troubles); 2) заміна однієї чи декількох складових компонентів фразеологізмів (blood is thicker than su ames), 3) скорочення фразеологізмів (silver lining); 4) розміщення фразеологізмів у незвичному оточенні слів (Peking airs more dirty linen). Дослідження їх семантичних особливостей ілюструє, що внаслідок зміни форми фразеологізмів модифікується їх денотативне та конотативне значення. Суть модифікації полягає у бісемантичному злитті денотативно-конотативних аспектів початкового значення фразеологічних одиниць та цілісних новоутворених оказіональних конфігурацій фразеологізмів. Роль семантичної субдомінанти в таких модифікаціях виконують нововведені слова, слова-замінники окремих компонентів фразеологізмів, а також слова, які перебувають у препозитивному положенні слова (у випадку незвичного розміщення компонентів дефразеологізмів. У випадку скорочення фразеологізмів роль семантичної субдомінанти виконують скорочена частина і мовленнєві одиниці мікро- та макроконтексту.


Лексико-семантичне вивчення запозичень (426 одиниць) з  французької мови (force de dissuasion), шведської (ombudsmanship), російської (novoje myshlenye), італійської (aggio amento), іспанської (montañero), німецької (Überfremdung), японської (kaizen), арабської (jihad) та ін.  показує, що переважна більшість з них лише частково адаптована у фонетичній та граматичній системах АВАМ, що пояснюється їх рідкісним функціонуванням у мовленні та вузькою сферою використання у суспільно-політичній тематиці.


Загальна таблиця з переліком способів утворення досліджуваних неологізмів та їхніми кількісними показниками виглядає так:
 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины