СТРУКТУРА ІМЕННИКОВОЇ ФРАЗИ ТА ЇЇ ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЮ ГРУПОЮ ЯДЕР-ІМЕННИКІВ (на матеріалі текстів художньої прози англійської мови)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
СТРУКТУРА ІМЕННИКОВОЇ ФРАЗИ ТА ЇЇ ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЮ ГРУПОЮ ЯДЕР-ІМЕННИКІВ (на матеріалі текстів художньої прози англійської мови)
Альтернативное Название: СТРУКТУРА именной ФРАЗЫ И ЕЕ обусловленность лексико-семантических ГРУППОЙ ЯДЕР-СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (на материале текстов художественной прозы английского языка)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ 1. “Структурні характеристики іменникових фраз англійської мови”. У дисертації іменникова фраза трактується як синтаксична конструкція, до складу котрої входять головний та один чи декілька залежних компонентів. Вибір терміна “іменникова фраза” пояснюється тим, що на відміну від “субстантивного словосполучення”, “іменного словосполучення” чи “іменної групи” в іменникових фразах службові слова є їх повноцінними елементами, адже функціонування і семантика іменникових фраз може вивчатися тільки залежно від детермінативів, які входять в їхню структуру (О.І.Денисов, Н.Ф.Іртеньєва, Л.А.Остапенко).


Структура іменникових фраз включає їхній обсяг, морфологічний склад, аранжування елементів і зв’язок між компонентами іменникових фраз (І.Я.Бедер). Залежно від кількості елементів, які входять до складу іменникових фраз, тобто від їх обсягу, іменникові фрази поділяються на бінарні та полікомпонентні, які, у свою чергу, розподіляються на трикомпонентні, чотирикомпонентні, п’ятикомпонентні і т. д. Під бінарною іменниковою фразою мається на увазі сполучення ядра-іменника з одним залежним компонентом, яким може бути також і службове слово, тобто артикль чи будь-який детермінатив, наприклад: an idea, every minute, his hand. Полікомпонентна іменникова фраза складається з ядра-іменника та двох чи кількох залежних елементів, наприклад: their mutual friend; a young fellow under thirty, amiable, unambitious, absent-minded.


Залежно від аранжування компонентів іменникові фрази можуть бути прогресивними, регресивними (в термінології В.Інгве) та рамковими (див. Е.Я.Мороховська). У прогресивних іменникових фразах залежні елементи розташовані справа від ядра-іменника, наприклад: winter in Philadelphia; man, who offered explanations; book two, а в регресивних іменникових фразах, відповідно, – зліва, наприклад: a marvellous little fellow; at the same time; a university social system. Термін “рамкова іменникова фраза” означає двостороннє розташування залежних елементів щодо ядра-іменника, наприклад: every day of the week; the people who notice its preponderance.


Структура полікомпонентних іменникових фраз – це результат ускладнення базисних іменникових фраз додатковими елементами, які розташовуються ієрархічно, підпорядковуючись один одному (Н.І.Варламова). Базисні іменникові фрази є “структурним каркасом”, ускладнення якого відбувається внаслідок синтаксичних процесів розширення та розгортання (Г.Г.Почепцов).


Під розширеною іменниковою фразою мається на увазі така іменникова фраза, в якій значення ядра-іменника уточнюється чи доповнюється додатковими визначниками. Йдеться про паралельну підрядність, коли два чи більше залежних компоненти одночасно підпорядковуються ядру-іменнику, причому ядро-іменник розміщений на вищому ієрархічному рівні, а залежні елементи – на нижчому. Інакше кажучи, сурядний зв’язок між залежними компонентами, сполучниковий чи безсполучниковий, розглядається як супідрядність залежних від ядра-іменника елементів. Розширені іменникові фрази можуть бути або адитивними, або специфікативними. В адитивних конструкціях залежні компоненти виражають окремі ознаки ядра і співвідносяться з ним самостійно. Їх об’єднує тільки спільність синтаксичної позиції й синтаксичного зв’язку у складі конструкції, наприклад, deep, thoughtful silence; obscure, ambiguous life. У специфікативних конструкціях “кожен новий ад’юнкт, що приєднується до ядра, належить не тільки до ядра, а до всього словосполучення в цілому” (Н.І.Варламова), наприклад: Sams strong arm; poor little count.


Під розгорнутою іменниковою фразою мається на увазі така іменникова фраза, в якій залежний компонент є ядром наступного компоненту. Йдеться про послідовну підрядність, тобто кожен наступний залежний компонент розміщений на нижчому ієрархічному рівні, наприклад: left hand co er, people in real life. У цих іменникових фразах простежується одночасна реалізація активної й пасивної валентності залежного іменника, адже в іменниковій фразі ядро-іменник характеризується активною валентністю (до нього приєднуються залежні елементи), а залежні компоненти – пасивною валентністю (вони приєднуються до ядра-іменника) (А.І.Сущинська).


Аналіз структури іменникових фраз передбачає визначення інвентаря їх дистрибутивних моделей у текстах англомовної художньої прози, під якими мається на увазі відображення послідовності класів слів, до котрих належать компоненти іменникових фраз (Ю.М.Емдіна, Л.Г.Кравець).


Функціонування мовних одиниць охоплює багато аспектів, основними з яких є частота, поширеність, сполучуваність. Частота є одним із інструментів спостережень за дією статистичних законів, основою класифікації мовних явищ і фактів, критерієм порівняння досліджуваних одиниць, показником виявлених спільних або відмінних рис. У дисертаційній роботі частота ДМ включає суму частот уживання іменникових фраз, які описуються даною ДМ.


Крім частоти, вивчення функціонування іменникових фраз здійснюється за їх поширеністю в текстах англомовної художньої прози. Під поширеністю ДМ мається на увазі кількість ЛСГ іменників, що є ядрами досліджуваних іменникових фраз. Для того, щоб провести класифікацію ДМ іменникових фраз за їх поширеністю, у роботі виділяються зони поширеності: висока, середня й низька. Для цього обчислюється різниця між найвищим і найнижчим показниками поширеності й ділиться на кількість зон поширеності, тобто три. Одержана частка є показником для визначення меж зон, котрий у кожному випадку буде, відповідно, різним.


Детермінативи є повноцінними компонентами іменникових фраз, котрі сполучаються з іменником для вираження кількісних та класифікаційних відношень і стоять перед ядром-іменником. До детермінативів належать: артиклі a (an), the, про-артиклі (Г.Пальмер) one, any, every, each, some, вказівні займенники this, these, that, those, присвійні займенники my, his, her, its, our, your, their, заперечний займенник no, wh-детермінативи (С.Грінбаум, Р.Квірк): which, what, whose, а також another, either, neither.


Детермінативи поділяються на означені й неозначені (Н.Ф.Іртеньєва). До означених детермінативів належать: the, this, these, that, those, my, his, her, its, our, your, their, which, what, whose. Неозначені детермінативи включають: a (an), one, any, every, each, some, no, another, either, neither.


В іменниковій фразі два детермінативи не можуть уживатися перед тим самим іменником, тобто детермінативи виключають один одного зі структури іменникової фрази. Детермінативи поділяються на предетермінативи, детермінативи та постдетермінативи. Пре- та постдетермінативи уточнюють і доповнюють значення детермінативів і займають позиції, відповідно, перед і після детермінативів. До предетермінативів відносяться: all, both, just, only, half, such, quite, rather, twice/double, three times, etc., some of, three of, a lot of, a number of, etc. (О.Томас). До постдетермінативів належать: кількісні, порядкові числівники разом із next, last, final, other, quite, only, several, many, much, certain, more, most, few, fewer, less, least, little, same (О.Томас).


 


У процесі дослідження іменникових фраз установлено, що ядра-іменники, будучи граматично та семантично домінуючими компонентами іменникових фраз, визначають їхню побудову. Згідно з класифікацією іменників І.В.Арнольд, за допомогою принципу бінарних опозицій ядра-іменники досліджуваних іменникових фраз розподілено у вісім ЛСГ, а саме: 1) люди, наприклад: doctor, father, friend; 2) істоти, наприклад: bird, dog, horse; 3) одинично-збірні групи людей: company, family, party; 4) власне збірні групи людей: people, public; 5) одиниці виміру: mile, moment, month; 6) предмети: book, car, garden; 7) речовини, матеріали: gold, food, stone; 8) абстрактні іменники, наприклад: danger, charity, success. З метою більш глибокого аналізу та виділення типових для текстів художньої прози моделей іменникових фраз методом словникових дефініцій та процедур перефразування і семантичного розгортання виділені вісім ЛСГ розподілено на підгрупи, беручи до уваги теорію семантичних полів
іменників З.Н.Вердієвої.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Песковец Анна Витальевна. Улучшение низкотемпературных свойств сульфонатных пластичных смазок
Новичкова Лидия Николаевна. Полифония художественного мира (на материале сопоставительного исследования произведений Ф.М. Достоевского "Идиот" и Ч. Диккенса "Тяжелые времена")
Михайлов Дмитрий Александрович. Перспективные керамические материалы для консолидации фракционированных компонентов РАО: Cs, Sr+Ba, Ln и минор-актинидов на примере катионов-имитаторов
Меретин Алексей Сергеевич. Разработка термодинамически согласованных математических моделей и методов математического моделирования для анализа тепловых методов увеличения нефтеотдачи
Малашкина Ольга Федоровна. Механизм стратегического управления развитием высокотехнологичных промышленных компаний в условиях межфирменной цифровой кооперации