ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Необхідність проведення дисертаційної роботи зумовлена відсутністю комплексного дослідження філософсько-правових проблем інтелектуальної культури юриста.

Актуальність теми дослідження. Серйозні процеси трансформації українського суспільства є складним, системним явищем, яке пронизує і охоплює всі сфери життєдіяльності соціуму – економіку, політику, право, ідеологію. Тому проблема формування  правової доктрини нерозривно пов’язана з глибокими змінами соціально-економічного укладу нашої держави, суспільно-політичних інститутів, з процесом переосмислення духовних цінностей, з переоцінкою ролі та значення юриста в житті соціуму. Ефективність здійснення економічних і політичних реформ неможлива без реорганізації правової системи, яка передбачає необхідність зміни теоретичних уявлень про суспільство, про відношення між державою і правом, а також з вихованням та формуванням фахівців-юристів нової генерації.

Дотримання у державі принципу верховенства права, законності, правопорядку, встановлення, зміна законодавства забезпечується кропіткою працею висококваліфікованих фахівців-юристів. За умов політичної, економічної та соціальної напруги в українському суспільстві важливого значення набуває об’єктивна діяльність юристів, що вимагає великих моральних зусиль, професійних навичок, об’єктивного пізнання правових явищ, правової ерудиції та компетенції, знання законів природи, володіння інформацією з актуальних проблем. Така діяльність можлива на основі інтелектуальної культури, яка сприяє адекватному сприйняттю правової дійсності, прийняттю справедливих і законних рішень.

Створення гідних умов життя кожної людини є первинною складовою політики кожної цивілізованої держави. Дотримання основних прав людини, забезпечення свободи волі особи, її інтелектуальної самостійності повинні стати пріоритетним напрямом діяльності української держави та її інститутів. Вирішення цих проблем реально сприятиме зближенню України з європейським та світовим співтовариствами.

Слід зазначити, що питання, пов’язані з особливостями застосування власного інтелектуального потенціалу, особливо актуальними є в сучасний період розвитку української держави. Адже саме сьогодні необхідна максимальна концентрація мисленнєвих зусиль усіх учасників державотворчих процесів. Від того, наскільки якісними будуть знання певних політиків та державних діячів, їхні професійні навички та прагнення досягти об’єктивних результатів у правотворчості, залежить добробут українського суспільства та інтеграція нашої держави у європейське співтовариство.

Актуальність теми дисертаційного дослідження стверджується історичним місцем та роллю України в європейському та світовому процесах. А тому її теоретичне осмислення передбачає залучення як світових, так і вітчизняних джерел. Найзагальнішим висновком аналізу історіографії питання є встановлення безпосереднього зв’язку феноменів духовної культури, правової культури та інтелектуальної культури юриста. Це зумовило властиве філософському способу освоєння дійсності урізноманітнення теоретичних висновків щодо тих чи інших проблем, адже марними є спроби відшукати універсальні незмінні положення щодо природи людини та її духовного світу.

Необхідність розробки даної теми є актуальною ще й тому, що її проблематика пов’язана із психічною діяльністю, діяльністю інтелекту людини, його використанням та застосуванням, із питаннями встановлення істини, оскільки юридичне мислення, формування інтелектуальної культури юриста та професійна діяльність на засадах духовності та моралі, особливості правотворчості не були пріоритетними у радянській науці. Проте сучасна ситуація вимагає більш детального дослідження та правильної оцінки цих явищ, що, безумовно, є важливим кроком для формування громадянського суспільства.

Стан наукової розробки проблеми. У вітчизняній та зарубіжній літературі питання, пов’язані з формуванням та функціонуванням інтелектуальної культури юриста, розроблені ще не достатньо. Проте є чимало аспектів, що стосуються окремо інтелекту, особливостей психічного розвитку людини, культури її поведінки, які в свою чергу, відображено у працях, що безпосередньо стосуються дослідження даної проблематики. Це, зокрема, праці таких учених, як С.Алєксеєв, О.Бандура, В.Бачинін, Ж-П.Вернан, А.Войтов, О.Данільян, К.Доусон, А.Клізовський, М.Костицький, Ф.Міелє, Р.Немов, В.Нерсесянц, П.Новгородцев, Н.Рулан, С.Сливка.

Проте поза сферою вивчення залишається дослідження загальнотеоретичних проблем інтелектуальної культури юриста – поняття, структури, принципів, функцій, компонентів інтелектуальної культури юриста.

Подальшого глибокого вивчення потребують філософсько-правові аспекти означеного кола питань.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри теорії та історії держави та права Львівського державного університету внутрішніх справ  в контексті колективної наукової теми „Формування особи українського національного юриста: теоретико-історичний аспект”.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины