БИБЛЕИЗМЫ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (на материале англоязычных словарей и газетных текстов)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
БИБЛЕИЗМЫ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (на материале англоязычных словарей и газетных текстов)
Альтернативное Название: Біблеїзм з Євангелія від Матвія у мові та мовленні (на матеріалі англомовних словників і газетних текстів)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дослідження, сформульовано  мету й завдання дослідження, конкретизовано методи дослідження, визначено актуальність, новизну й практичну цінність отриманих результатів.


 


У першому розділі „Теоретичні передумови дослідження” подано огляд наявних досліджень, присвячених вивченню газетно-публіцистичного стилю і біблійної фразеології у фразеологічній системі англійської мови.


Як найдавніший засіб  масової інформації, у якому складалися й формувалися основні стилістичні прийоми й засоби, характерні для мови масової комунікації в цілому, газета і мовні особливості газетних повідомлень привертають підвищену увагу лінгвістів. Аналіз літератури засвідчив, що, незважаючи на деякі термінологічні розбіжності, більшість дослідників виокремлює наступні основні функції ЗМІ: 1) інформативну,  тісно пов’язану з одним із головних завдань масової комунікації – інформувати про події, що відбуваються. У пресі ця функція реалізується насамперед у матеріалах новин; 2) розважальну, яку велика кількість зарубіжних дослідників визнає провідною. Ця функція реалізується в газетних матеріалах розважального характеру;  3) освітню, що виявляється себе у поширенні знань і підвищенні культурного рівня аудиторії. У друкованих виданнях ця функція реалізується головним чином у статтях культурологічного характеру; 4) рекламну, пов’язану з впливом на масову аудиторію і використовувану  з метою переконання у необхідності придбати ті чи інші товари або скористатися певними послугами. У багатьох англомовних дослідженнях цю функцію часто називають функцією переконання (persuasive function). У друкованих ЗМІ ця функція реалізується або у спеціальних рекламних розділах газети, або імпліцитно у будь-якій газетній публікації у вигляді прихованої реклами; 5) ідеологічну (у деяких класифікаціях – інтерпретаційну), яку не без підстав вважають однією з найважливіших функцій ЗМІ, оскільки через  свою суспільну природу ЗМІ є глибоко ідеологічними.


 


Необхідно відзначити, що всі наведені функції тісно корелюють між собою і в тому чи іншому поєднанні реалізуються практично у будь-якому кінцевому продукті масової комунікації, зокрема, у газетних публікаціях.

6
 

 


 


Системний опис газетно-публіцистичного стилю викликає певні труднощі  унаслідок його (стилю) негомогенної природи, яка відбиває збірність об’єкта та багатоплановість проблематики і виявляється в поліжанровості і багатопідстильності.


Функціонально-стильова єдність мови газети забезпечується реалізацією в газетних текстах інформативних й оцінних елементів, проте засоби реалізації цих елементів і ступінь превалювання одного над іншим різняться  залежно від жанрових різновидів газетних публікацій, основними з яких є інформаційні тексти, інформаційно-аналітичні тексти, тексти групи features (розважальні матеріали).


Характерною рисою газетного тексту, актуальною для реферованої роботи, є інтертекстуальність, яка виявляється у використанні фрагментів прецедентного тексту в тексті-реципієнті. Оскільки біблеїзми, які є фрагментами прецедентного тексту (Біблії), вельми активно використовуються носіями християнської культури у мовленні, видався цікавим розгляд їх функціонування  у газетно-публіцистичному тексті з урахуванням того факту, що мова газети відрізняється швидкістю реакції на зміни і нововведення у мовній структурі соціуму.


Вивчення лінгвістичної літератури, присвяченої дослідженню біблійних фразеологізмів (біблеїзмів), показало, що вони становлять важливий і цікавий шар фразеології у багатьох мовах світу, оскільки їх відбір у кожній мові відбувається з одного загального джерела – Біблії. Біблійна фразеологія англійської мови, з одного боку, є частиною її фразеологічної системи, і, отже, біблійний фразеологізм набуває всіх диференціальних ознак фразеологічної одиниці, а з іншого боку, біблеїзми мають низку специфічних ознак,  зумовлених їх походженням й особливою семантикою, а також  стилістичною характеристикою та певними функціями у мові. До специфічних рис біблеїзмів необхідно віднести, у першу чергу, їх змістовну структуру, в якій чітко простежуються морально-дидактичні, морально-етичні складники, а також їх лінгвостилістичні особливості, що виявляються в конотативності  їх семантичної структури. Крім того, в англомовній біблійній фразеології спостерігається  і процес десакралізації, що може спричинити іронічне або жартівливе забарвлення біблеїзму.


      Класифікація біблеїзмів за походженням і способом утворення дала підстави для виокремлення двох основних груп біблійних фразеологізмів в англійській мові – фразеологічні одиниці, безпосередньо запозичені з тексту Біблії (цитатні біблеїзми), та фразеологічні одиниці, детерміновані загальним змістом біблійних текстів. За нашими спостереженнями, до першої групи біблеїзмів можна уналежити два підвиди БФ – первинні БФ (що вже в тексті Біблії функціонують як фразеологічні звороти – salt of the earth, poor in spirit, to cast pearls before swine, etc.) і прото-БФ (що вживалися у тексті Біблії у прямому значенні і згодом, поза контекстом Біблії, набули статусу фразеологізмів – to serve God and Mammon; the massacre of the innocents; crown of tho s, etc.). Другу групу біблеїзмів у реферованому дослідженні пропонуємо називати сюжетними БФ, оскільки основою для їх утворення стали біблійні сюжети (the lost sheep, a counsel of perfection, guiding star etc.).Таким чином, вважаємо обґрунтованим тричленний розподіл сукупного фонду БФ на первинні БФ, прото-фразеологічні біблеїзми (прото-БФ) і сюжетні БФ.   

7
 

 


 


У другому розділі „Євангеліє від Матвія як історико-літературний твір і джерело БФ. Відбиття даних БФ у сучасній довідковій літературі” проведено оглядовий лінгвостилістичний аналіз тексту Євангелія від Матвія, спрямований на встановлення причин фразеологізації численних фрагментів досліджуваного тексту. У цьому ж розділі розглянуто ступінь і способи відбиття біблійних фразеологізмів, які беруть свій початок з Євангелія від Матвія, у сучасній довідковій літературі.


Проведене дослідження дало змогу, насамперед, визначити, що в тексті Біблії основним джерелом біблеїзмів (близько 80% від усієї мовної вибірки) стають притчі Христа, невеличкі оповідання, алегоричні за формою і морально-дидактичні за метою. При цьому поповнення пареміологічного фонду англійської мови відбувалося як за рахунок цитатного відтворення Його висловлень з більшим чи меншим ступенем трансформації їх форми і змісту (напр., Who hath (has) ears to hear let him hear; wailing and gnashing of teeth; Many are called, but few are chosen etc.), так і за рахунок появи сюжетно зумовлених фразеологізмів, тобто слів або словосполучень, які у згорнутому вигляді номінували певний сюжетний конфлікт і, головне, його морально-етичне трактування (напр., Judaskiss; at the eleventh hour; the grain of mustard seed etc.).  


 Лінгвостилістичний аналіз тексту Євангелія від Матвія, по-перше, уможливив виявлення основних тропів і фігур мовлення, і характерних для досліджуваного тексту й активних у процесах фразеологізації багатьох євангельських висловів (різного роду повтори, метафори, метонімії, гіперболи, порівняння), і, по-друге, дав підстави зробити висновок, що на лексичному рівні найдієвішим засобом фразеологізації багатьох біблійних виразів є метафора, а на синтаксичному рівні – різного виду повтори, які містять прото-фразеологічні вирази, що згодом стали ідіоматичними одиницями.


Євангеліє від Матвія багате на висловлення, які згодом увійшли в  широкий мовний обіг. У тексті Євангелія ці одиниці у більшості своїй використовуються не фразеологічно  (проте часто з подвійним смислом – буквально і як етичні максими). Виокремившись  із контексту Біблії, ці прото-висловлення втратили свій буквальний смисл і стали фразеологічними, тобто образно переосмисленими одиницями.

8
 

Беручи до уваги екстралінгвістичний фактор (популярність і вивченість Євангелія у християнських країнах), можна з упевненістю констатувати, що лінгвістичні достоїнства тексту Євангелія від Матвія – яскрава образність, наочність, доступність, експресивна насиченість поряд із семантичною глибиною, філософською ємністю і дидактичним спрямуванням - стали важливими факторами, які стимулювали процес фразеологізації багатьох прото-фразеологічних виразів, тобто виходу з „материнського” тексту і самостійного функціонування поза біблійним контекстом як одиниць загального пареміологічного фонду англійської мови.


          Дослідження реєстрації  БФ у сучасній довідковій літературі базувалося на основній лексикографічній вибірці, проведеній з п’яти словників (Lamsa G.M. Idioms in the Bible Explained and a Key to the original Gospel, 1985; Manser M.H. Dictionary of Bible Quotations, 1989; Кузьмин С.С. Русско-английский фразеологический словарь переводчика, 2001; Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / Лит. Ред. М.Д. Литвинова, 1984; Русско-английский словарь крылатых слов: Ок.1900 единиц / Сост.И.А.Уолш, В.П.Берков, 1984), і додатковій вибірці, проведеній із семи інших лексикографічних джерел.


   Отримані дані, зведені в Таблицю І Додатку, дали підставу розглянути представленість біблеїзмів з Євангелія від Матвія у словниках за декількома параметрами:


 


-              загальна кількість біблеїзмів в аналізованій вибірці;


-              кількість БФ у кожному словнику, виражена в абсолютних і відносних показниках (кількість одиниць і їх доля від загальної вибірки);


-              кратність (частотність) фіксування біблеїзмів в аналізованих довідкових джерелах (від однократного до п’ятикратного);


-              ідентичність тлумачення значень біблеїзмів, представлених у досліджуваних довідкових джерелах, тобто показник, який свідчить про наявність/відсутність варіативності тлумачення БФ у різних словниках.


 


Загальна кількість і процент зафіксованих біблеїзмів у кожному аналізованому словнику представлено на рис. 1 ( ранговий номер відбиває частотність представленості фразеологізму в довідковій літературі; цей числовий показник зворотно пропорційний кількості словників, які містять відповідний БФ, тобто під п’ятим номером зібрано БФ, зафіксовані в одному словнику, перший номер належить БФ, що тлумачиться у всіх п’яти словниках).


Як видно з рисунку 1, лише один фразеологічний вираз з Євангелія від Матвія має перший ранговий номер, тобто представлений у всіх п’яти аналізованих словниках – Cast pearls

9
 

 


 


 before swine. Чотирма словниками зафіксовано лише 7 БФ; вони входять до групи з ранговим номером 2. Три і два словники містять відповідно по 24 і 35 ідентичних БФ з Євангелія від Матвія. Решта БФ (111 одиниць) представлено лише якимось одним з усіх п’яти словників, що склали основну вибірку.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины