БИБЛЕИЗМЫ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (на материале англоязычных словарей и газетных текстов)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
БИБЛЕИЗМЫ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (на материале англоязычных словарей и газетных текстов)
Альтернативное Название: Біблеїзм з Євангелія від Матвія у мові та мовленні (на матеріалі англомовних словників і газетних текстів)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дослідження, сформульовано  мету й завдання дослідження, конкретизовано методи дослідження, визначено актуальність, новизну й практичну цінність отриманих результатів.


 


У першому розділі „Теоретичні передумови дослідження” подано огляд наявних досліджень, присвячених вивченню газетно-публіцистичного стилю і біблійної фразеології у фразеологічній системі англійської мови.


Як найдавніший засіб  масової інформації, у якому складалися й формувалися основні стилістичні прийоми й засоби, характерні для мови масової комунікації в цілому, газета і мовні особливості газетних повідомлень привертають підвищену увагу лінгвістів. Аналіз літератури засвідчив, що, незважаючи на деякі термінологічні розбіжності, більшість дослідників виокремлює наступні основні функції ЗМІ: 1) інформативну,  тісно пов’язану з одним із головних завдань масової комунікації – інформувати про події, що відбуваються. У пресі ця функція реалізується насамперед у матеріалах новин; 2) розважальну, яку велика кількість зарубіжних дослідників визнає провідною. Ця функція реалізується в газетних матеріалах розважального характеру;  3) освітню, що виявляється себе у поширенні знань і підвищенні культурного рівня аудиторії. У друкованих виданнях ця функція реалізується головним чином у статтях культурологічного характеру; 4) рекламну, пов’язану з впливом на масову аудиторію і використовувану  з метою переконання у необхідності придбати ті чи інші товари або скористатися певними послугами. У багатьох англомовних дослідженнях цю функцію часто називають функцією переконання (persuasive function). У друкованих ЗМІ ця функція реалізується або у спеціальних рекламних розділах газети, або імпліцитно у будь-якій газетній публікації у вигляді прихованої реклами; 5) ідеологічну (у деяких класифікаціях – інтерпретаційну), яку не без підстав вважають однією з найважливіших функцій ЗМІ, оскільки через  свою суспільну природу ЗМІ є глибоко ідеологічними.


 


Необхідно відзначити, що всі наведені функції тісно корелюють між собою і в тому чи іншому поєднанні реалізуються практично у будь-якому кінцевому продукті масової комунікації, зокрема, у газетних публікаціях.

6
 

 


 


Системний опис газетно-публіцистичного стилю викликає певні труднощі  унаслідок його (стилю) негомогенної природи, яка відбиває збірність об’єкта та багатоплановість проблематики і виявляється в поліжанровості і багатопідстильності.


Функціонально-стильова єдність мови газети забезпечується реалізацією в газетних текстах інформативних й оцінних елементів, проте засоби реалізації цих елементів і ступінь превалювання одного над іншим різняться  залежно від жанрових різновидів газетних публікацій, основними з яких є інформаційні тексти, інформаційно-аналітичні тексти, тексти групи features (розважальні матеріали).


Характерною рисою газетного тексту, актуальною для реферованої роботи, є інтертекстуальність, яка виявляється у використанні фрагментів прецедентного тексту в тексті-реципієнті. Оскільки біблеїзми, які є фрагментами прецедентного тексту (Біблії), вельми активно використовуються носіями християнської культури у мовленні, видався цікавим розгляд їх функціонування  у газетно-публіцистичному тексті з урахуванням того факту, що мова газети відрізняється швидкістю реакції на зміни і нововведення у мовній структурі соціуму.


Вивчення лінгвістичної літератури, присвяченої дослідженню біблійних фразеологізмів (біблеїзмів), показало, що вони становлять важливий і цікавий шар фразеології у багатьох мовах світу, оскільки їх відбір у кожній мові відбувається з одного загального джерела – Біблії. Біблійна фразеологія англійської мови, з одного боку, є частиною її фразеологічної системи, і, отже, біблійний фразеологізм набуває всіх диференціальних ознак фразеологічної одиниці, а з іншого боку, біблеїзми мають низку специфічних ознак,  зумовлених їх походженням й особливою семантикою, а також  стилістичною характеристикою та певними функціями у мові. До специфічних рис біблеїзмів необхідно віднести, у першу чергу, їх змістовну структуру, в якій чітко простежуються морально-дидактичні, морально-етичні складники, а також їх лінгвостилістичні особливості, що виявляються в конотативності  їх семантичної структури. Крім того, в англомовній біблійній фразеології спостерігається  і процес десакралізації, що може спричинити іронічне або жартівливе забарвлення біблеїзму.


      Класифікація біблеїзмів за походженням і способом утворення дала підстави для виокремлення двох основних груп біблійних фразеологізмів в англійській мові – фразеологічні одиниці, безпосередньо запозичені з тексту Біблії (цитатні біблеїзми), та фразеологічні одиниці, детерміновані загальним змістом біблійних текстів. За нашими спостереженнями, до першої групи біблеїзмів можна уналежити два підвиди БФ – первинні БФ (що вже в тексті Біблії функціонують як фразеологічні звороти – salt of the earth, poor in spirit, to cast pearls before swine, etc.) і прото-БФ (що вживалися у тексті Біблії у прямому значенні і згодом, поза контекстом Біблії, набули статусу фразеологізмів – to serve God and Mammon; the massacre of the innocents; crown of tho s, etc.). Другу групу біблеїзмів у реферованому дослідженні пропонуємо називати сюжетними БФ, оскільки основою для їх утворення стали біблійні сюжети (the lost sheep, a counsel of perfection, guiding star etc.).Таким чином, вважаємо обґрунтованим тричленний розподіл сукупного фонду БФ на первинні БФ, прото-фразеологічні біблеїзми (прото-БФ) і сюжетні БФ.   

7
 

 


 


У другому розділі „Євангеліє від Матвія як історико-літературний твір і джерело БФ. Відбиття даних БФ у сучасній довідковій літературі” проведено оглядовий лінгвостилістичний аналіз тексту Євангелія від Матвія, спрямований на встановлення причин фразеологізації численних фрагментів досліджуваного тексту. У цьому ж розділі розглянуто ступінь і способи відбиття біблійних фразеологізмів, які беруть свій початок з Євангелія від Матвія, у сучасній довідковій літературі.


Проведене дослідження дало змогу, насамперед, визначити, що в тексті Біблії основним джерелом біблеїзмів (близько 80% від усієї мовної вибірки) стають притчі Христа, невеличкі оповідання, алегоричні за формою і морально-дидактичні за метою. При цьому поповнення пареміологічного фонду англійської мови відбувалося як за рахунок цитатного відтворення Його висловлень з більшим чи меншим ступенем трансформації їх форми і змісту (напр., Who hath (has) ears to hear let him hear; wailing and gnashing of teeth; Many are called, but few are chosen etc.), так і за рахунок появи сюжетно зумовлених фразеологізмів, тобто слів або словосполучень, які у згорнутому вигляді номінували певний сюжетний конфлікт і, головне, його морально-етичне трактування (напр., Judaskiss; at the eleventh hour; the grain of mustard seed etc.).  


 Лінгвостилістичний аналіз тексту Євангелія від Матвія, по-перше, уможливив виявлення основних тропів і фігур мовлення, і характерних для досліджуваного тексту й активних у процесах фразеологізації багатьох євангельських висловів (різного роду повтори, метафори, метонімії, гіперболи, порівняння), і, по-друге, дав підстави зробити висновок, що на лексичному рівні найдієвішим засобом фразеологізації багатьох біблійних виразів є метафора, а на синтаксичному рівні – різного виду повтори, які містять прото-фразеологічні вирази, що згодом стали ідіоматичними одиницями.


Євангеліє від Матвія багате на висловлення, які згодом увійшли в  широкий мовний обіг. У тексті Євангелія ці одиниці у більшості своїй використовуються не фразеологічно  (проте часто з подвійним смислом – буквально і як етичні максими). Виокремившись  із контексту Біблії, ці прото-висловлення втратили свій буквальний смисл і стали фразеологічними, тобто образно переосмисленими одиницями.

8
 

Беручи до уваги екстралінгвістичний фактор (популярність і вивченість Євангелія у християнських країнах), можна з упевненістю констатувати, що лінгвістичні достоїнства тексту Євангелія від Матвія – яскрава образність, наочність, доступність, експресивна насиченість поряд із семантичною глибиною, філософською ємністю і дидактичним спрямуванням - стали важливими факторами, які стимулювали процес фразеологізації багатьох прото-фразеологічних виразів, тобто виходу з „материнського” тексту і самостійного функціонування поза біблійним контекстом як одиниць загального пареміологічного фонду англійської мови.


          Дослідження реєстрації  БФ у сучасній довідковій літературі базувалося на основній лексикографічній вибірці, проведеній з п’яти словників (Lamsa G.M. Idioms in the Bible Explained and a Key to the original Gospel, 1985; Manser M.H. Dictionary of Bible Quotations, 1989; Кузьмин С.С. Русско-английский фразеологический словарь переводчика, 2001; Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / Лит. Ред. М.Д. Литвинова, 1984; Русско-английский словарь крылатых слов: Ок.1900 единиц / Сост.И.А.Уолш, В.П.Берков, 1984), і додатковій вибірці, проведеній із семи інших лексикографічних джерел.


   Отримані дані, зведені в Таблицю І Додатку, дали підставу розглянути представленість біблеїзмів з Євангелія від Матвія у словниках за декількома параметрами:


 


-              загальна кількість біблеїзмів в аналізованій вибірці;


-              кількість БФ у кожному словнику, виражена в абсолютних і відносних показниках (кількість одиниць і їх доля від загальної вибірки);


-              кратність (частотність) фіксування біблеїзмів в аналізованих довідкових джерелах (від однократного до п’ятикратного);


-              ідентичність тлумачення значень біблеїзмів, представлених у досліджуваних довідкових джерелах, тобто показник, який свідчить про наявність/відсутність варіативності тлумачення БФ у різних словниках.


 


Загальна кількість і процент зафіксованих біблеїзмів у кожному аналізованому словнику представлено на рис. 1 ( ранговий номер відбиває частотність представленості фразеологізму в довідковій літературі; цей числовий показник зворотно пропорційний кількості словників, які містять відповідний БФ, тобто під п’ятим номером зібрано БФ, зафіксовані в одному словнику, перший номер належить БФ, що тлумачиться у всіх п’яти словниках).


Як видно з рисунку 1, лише один фразеологічний вираз з Євангелія від Матвія має перший ранговий номер, тобто представлений у всіх п’яти аналізованих словниках – Cast pearls

9
 

 


 


 before swine. Чотирма словниками зафіксовано лише 7 БФ; вони входять до групи з ранговим номером 2. Три і два словники містять відповідно по 24 і 35 ідентичних БФ з Євангелія від Матвія. Решта БФ (111 одиниць) представлено лише якимось одним з усіх п’яти словників, що склали основну вибірку.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины