ВЕРБАЛЬНІ Й НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ЕМПАТИЗАЦІЇ ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі англомовної прози XX століття)
  • скачать файл:
Название:
ВЕРБАЛЬНІ Й НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ЕМПАТИЗАЦІЇ ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі англомовної прози XX століття)
Альтернативное Название: ВЕРБАЛЬНЫЕ и невербальные средства ЕМПАТИЗАЦИИ   диалогического дискурса (на материале англоязычной прозы XX века)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ 1. “Проблема вивчення емпатії у сучасній лінгвістиці”. Концептуальні основи дослідження емпатії були закладені у XIX столітті у межах таких дисциплін, як етика (А.Сміт, Г.Спенсер, А.Шопенгауер), естетика (Т.Ліппс) та психологія (Е.Тітченер). У сучасних гуманітарних студіях склався інтегративний підхід, згідно якого емпатію розглядають як комплексний феномен, пов’язаний з емоційною чуйністю людини, її здатністю ідентифікувати емоційний стан іншого на основі свого емоційного та соціального досвіду (В.О.Лабунська) й умінням стати на його позицію (D.Richardson). У цьому розумінні емпатії притаманні декілька параметрів, до яких ми відносимо: емоційний (реагування на емоційний стан іншої людини), когнітивний (пізнання особистісних смислів останньої), соціальний (формування та підтримання міжособистісних стосунків у процесі соціальної взаємодії), комунікативний (надання адекватного емпатійного відгуку на переживання співрозмовника за рахунок вербальних й невербальних засобів комунікації) та прагматичний (здійснення цілеспрямованого впливу на емоції та вчинки інших).


З емоційної точки зору спілкування поділяють на утруднене та неутруднене. Утруднене спілкування визначають як розлад контактів партнерів по комунікації, спричинений емоційною напругою (О.В.Цуканова). Під неутрудненим cпілкуванням розуміють сприятливий, емоційно комфортний комунікативний процес (В.О.Лабунська). Особливість емпатії як вияв емоційного резонансу, своєрідного інструменту взаєморозуміння співрозмовників зумовлює її функціонування в обох видах спілкування. Релевантне та своєчасне вираження емпатії слугує передумовою формування емпатичної кооперації між учасниками мовленнєвого процесу, що полягає у готовності, здатності та бажанні співпрацювати зі співрозмовником. Оскільки способи вираження й прояву емпатії базуються на умінні людини розуміти й реагувати на емоційний стан інших людей, емпатію можна віднести до складників емоційної компетенції особистості (В.І.Шаховський). Реалізація емоційної компетенції мовця у дискурсі передається різноманітними засобами комунікації. Наприклад:


Oh my God! Fleur was growing desperate. Diana's heart stopped. She gazed up with mou ful eyes. Her first instinct was to say something of quick sympathy.”Oh, poor dear, I feel it must seem like a nightmare, sha-sha …” Diana murmured. “But don't do anything rash, I implore you! I'll be happy to take care of you. Life's too precious to throw away.” These words were soothing away а hundred hurts, comforting, seductive. “Thank you,” Fleur whispered (Bright).


У наведеному прикладі емпатійна реакція мовця на переживання свого співрозмовника, який перебуває у відчаї, передається за допомогою звертання, в якому міститься позитивне ставлення до адресата (Oh, poor dear) та вигука, який виражає утішання (sha-sha). Героїня дає оцінку ситуації (I feel it must seem like a nightmare), благає та застерігає від необдуманих кроків (I implore you. But don't do anything rash), підтримує (I'll be happy to take care of you) й підбадьорює співрозмовника (Life's too precious to throw away). Невербальна поведінка героїні передає її співчуття: сумний погляд (She gazed up with mou ful eyes) й манера вимовляння емпатійного висловлення (Diana murmured) позначають її емоційну реакцію та сприяють процесу емпатизації діалогічного дискурсу.


Мовленнєва об’єктивація емпатії в англомовному дискурсі відбувається за рахунок емпатійних висловлень, форма та зміст яких свідчать про рівень емоційної компетенції мовця. Емпатійні висловлення належать до емотивних одиниць мови, номінативні ознаки яких пов’язані з реалізацією категорій експресивності (Г.І.Приходько, В.А.Чабаненко) й інтенсивності (М.Б.Мецлер, І.І.Туранський).


 


Розділ 2. Номінативний аспект вербальних та невербальних засобів емпатизації англомовного діалогічного дискурсу”. До вербальних засобів на позначення емпатії належать одиниці різних мовних рівнів, серед яких у дослідженні розглядаємо лексичні й синтаксичні. Спираючись на принципи класифікації емоційної лексики, запропонованої О.Г.Ковалевською, ми виявили корпус лексичних одиниць сучасної англійської мови, що використовуються в емпатійних висловленнях, а саме: лексика з понятійним змістом “емпатія”, лексика з емоційно-оцінним змістом “емпатія”, лексика з компонентом “інтенсивність” дії емпатії. 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)