ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

Актуальність теми дослідження. Гроші є основою будь-якої еконо­міки та її чудовим індикатором, адже за тим як здійснюється їхній обіг або як він утруднюється, за тим як грошей не вистачає, можна впевнено судити про всю діяльність людей. Недаремно перші економічні пере­творення в нашій країні були пов’язані зі зміною ролі грошей у функціонуванні господарського механізму. На сучасному етапі розвитку економіки гроші повною мірою реалізують свої найважливіші власти­вості – здатність виступати загальним засобом обігу і загальним екві­валентом вартості. В соціалістичному суспільстві роль грошей була іншою, вони слугували засобом для досягнення певної, чітко постав­леної мети економічної політики, не будучи при цьому загальною мірою вартості і універсальним засобом задоволення потреб.

Відновлення економічних властивостей грошей, а також посилення ролі зобов’язально-правової форми регулювання суспільних відносин призвело до зростання кількості грошових зобов’язань як зобов’язань, які можуть замінювати собою будь-який предмет боргу. Поширеність та значущість грошових зобов’язань неминуче тягнуть за собою необ­хідність ефективних механізмів забезпечення прав та законних інтересів учасників цих зобов’язань. Одним з таких механізмів є сплата процентів як плати за користування чужими коштами за ст. 536 ЦК України – новела і позитивне в Цивільному кодексі України. Однак найважливі­шим механізмом, який покликаний зміцнити зобов’язальні грошові правовідносини, є цивільно-правова відповідальність за порушення грошових зобов’язань. Даний інститут не належить до числа новел Цивільного кодексу України і був відомий попередньому законодавству. Однак дослідження цивільно-правової відповідальності за порушення грошового зобов’язання набуло особливого значення за Цивільним кодексом України, який по-новому підійшов до регулювання грошових зобов’язань, зокрема, встановивши принцип відплатності за користу­вання чужими коштами. Саме тому визначення місця ст. 625 ЦК Украї­ни, а також ст. 536 ЦК України в системі норм цивільного права взагалі і норм про цивільно-правову відповідальність зокрема є вкрай акту­альним.

Науково-теоретична основа дослідження базується на працях дорево­люційних, радянських та сучасних вчених-цивілістів з проблем об’єктів цивільних прав, загальної теорії зобов’язань, інституту цивільно-пра­вової відповідальності та спеціальних дослідженнях грошей і грошових зобов’язань у цивільному праві.

Перш за все необхідно відзначити монографічні дослідження Л.А. Лунца про гроші та грошові зобов’язання в цивільному праві, які деякою мірою обумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Теоретичні розробки проблем, пов’язаних з темою роботи, проводилися М.М. Агарковим, Б.С. Антімоновим, І.А. Безклубим, В.А. Бєловим, Д.В. Бобровою, Т.В. Боднар, М.І. Брагінським, Є.О. Васильєвим, О.В. Васьковским, В.В. Вітрянським, Г.В. Єрьоменко, Л.Г. Єфімовою, О.С. Іоффе, Н.С. Кузнєцовою, І.М. Кучеренко, Д.Г. Лав­ровим, М. Литовченком, В.В. Луцем, Г.К. Матвеєвим, Л.О. Ново­сьоловою, О.О. Отрадновою, О.П. Печеним, О.П. Подцерковним, І.А. Покровським, В.Д. Примаком, М.Г. Розенбергом, Є.О. Сухановим, А.Л. Ткачуком, Ю.К. Толстим, П.П. Цитовичем, Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершеневичем, Л.С. Ельяссоном та іншими. Серед вчених інших країн світу слід згадати дослідження Е. Годеме, Г. Дернбурга, Ф.К. Савіньї, Р. Саватьє, Л. Еннекцеруса. Також автор зверталась до фундаментальних економічних досліджень грошових відносин П. Самуельсона, Ф. Хайєка, В.М. Усоскіна.

Слід відзначити, що у наукових дослідженнях, присвячених грошовим зобов’язанням або окремим питанням цивільно-правової відповідальності, містяться лише окремі положення про відпові­дальність за порушення грошових зобов’язань (зокрема, у роботах таких вітчизняних науковців як, О.В. Кривенди «Цивільно-правове регулю­вання позикових відносин в Україні» (2003); О.О. Отраднової «Неустойка в цивільному праві» (2002); О.П. Печеного «Прострочення виконання договірного зобов’язання» (2002); О.П. Подцерковного «Грошові зобов’язання і розрахункові правовідносини в Україні» (2005) тощо). Однак комплексного дослідження цивільно-правової відповідаль­ності за порушення грошового зобов’язання з урахуванням впливу особливостей предмету грошового зобов’язання (грошей) на інститут цивільно-правової відповідальності не існує. Сучасний стан наукової розробки даної проблеми відстає від вимог практики та зміненого цивільного законодавства, оскільки переважна більшість досліджень проводилася до набрання чинності Цивільним кодексом України.

 Результатом даного дослідження стануть рекомендації, спрямовані на заповнення прогалин у правовому регулюванні цивільно-правової відповідальності за порушення грошових зобов’язань.

Все вищевикладене обумовило актуальність теми дисертаційного дослідження як для науки цивільного права, так і для українського цивільного законодавства.

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України «Приватноправові засади нового цивільного законодавства України» (державна реєстрація за № РК 0102 V 007078).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины