ЕВОЛЮЦІЯ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК ТА ПРОГРЕСУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ, ЇЇ ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗ ПЕРЕБІГУ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ЕВОЛЮЦІЯ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК ТА ПРОГРЕСУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ, ЇЇ ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗ ПЕРЕБІГУ
Альтернативное Название: ЭВОЛЮЦИЯ хронической болезни почек И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ хронической ишемической болезнью сердца, Ее ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ТЕЧЕНИЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Матеріали і методи дослідження. Під спостереженням перебували 234 хворих на ХХН ІІІ-V ст, які лікувалися з січня 2000 по грудень 2006 року у відділеннях нефрології та гемодіалізу Миколаївської обласної лікарні. Серед них було 119 жінок (52 %) та 115 чоловіків (48 %). 60 хворих на ХХН V стадії отримували сеанси програмного ГД. Останній здійснювали  12 год/тиждень, на апаратах „штучна нирка” 4008В, 4008Е, 4008Н фірми „Фрезеніус” (Німеччина), на діалізаторах з синтетичною полісульфоновою мембраною, стерилізованою потоком пару (HPS) та бікарбонатному діалізному концентраті. Діалізна  доза - КТ/V становила 1,2-1,4.


Причиною ХХН III-V ст у наших пацієнтів були: хронічний гломерулонефрит – 113 хворих (48,3 %); у 58 - діабетична нефропатія  (24,8 %); у 24 - хронічний пієлонефрит (10,3 %); у 22 – полікістоз нирок (9,4 %); у 17 – гіпертонічна хвороба (7,3 %). Серед досліджуваних нами пацієнтів ознаки ІХС у поєднанні з ХХН III-V ст мали 180 (76,9 %). Діагноз ІХС, хронічної серцевої недостатності та стандарти їх лікування визначались за класифікацією та протоколами Європейської Спілки кардіологів (ESC, 2004), Асоціації кардіологів України [В.М. Коваленко і співав., 2006].


 Усі хворі дали інформовану згоду на участь у дослідженні.  Було проведено клініко-лабораторне обстеження, що дозволило підтвердити діагноз і стадію ХХН та ІХС. 


Пацієнтам, що перебували під спостереженням, досліджували ліпідний спектр крові  за концентрацією в сироватці крові ЗХС, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ та ТГ, коефіцієнт  атерогенності (КА), вміст  СРП. Концентрацію фібриногену визначали хронометричним методом, вміст у крові гомоцистеїну визначали  методом імуноферментного аналізу. Також визначали нутритивний статус пацієнтів, індекс маси тіла (ІМТ). Всім пацієнтам виконували електрокардіографію (ЕКГ); ультразвукову  доплерографію  судин нирок (УЗДГ), проводили ехокардіографічне обстеження   в  динаміці. На тредмілі обстежені 100 пацієнтів; добутамінову стрес-ехокардіографію (ДСЕхоКГ) проводили 100 хворим; коронарографію – 19.


Для корекції порушень ліпідного спектру, що звичайно сприяє розвитку і прогресуванню ХІХС, було застосовано аторвастатин у  90 пацієнтів із ХХН ІІІ-V ст.   У 47 хворих з ХХН ІІІ-V ст поєднаної з ІХС, СС було застосовано лікування триметазидином та у   60 хворих  з ХХН ІІІ-ІV ст поєднаною  з ХСН І-ІІА ст, ФК ІІ-ІІІ за NYHA застосовували в лікуванні бісопролол.


Статистична обробка отриманих результатів дослідження проводилася із застосуванням пакетів прикладного програмного забезпечення „Excel” (версія 5,0) і “Statistica” (версія 6.0), “Statistica 5,0 for Windows”, SPSS  статистичний пакет (SPSS Inc, Chicago, версія 12,  IL,USA). Для оцінки достовірності різниці середніх у двох групах, що порівнюються, застосовували двобічний критерій t Ст’юдента. Для визначення зв’язку між двома показниками в межах однієї вибірки замість коефіцієнта кореляції r, що звичайно застосовується, ми використали коефіцієнт парної рангової кореляції Спірмена ρ, що вважається кращим для вибірки з кількістю варіант менше 30.


 


Результати дослідження та їх обговорення. При аналізі отриманих результатів ХІХС була виявлена у 77% пацієнтів з ХХН ІІІ-V ст при використанні ЕКГ у спокої та ДСЕхоКГ,  у 54,4 % хворих виявлена стенокардія (без обстеження ДСЕхоКГ), причому частіше у старших вікових групах: особи старше 45 років складали 60,9 %. Між віком пацієнтів та наявністю стенокардії спостерігалася високодостовірна кореляційна залежність (χ2= 18, р = 0,004, С = 0,43, rs = 0,47, t= 4,52; Р<0,001). Серед пацієнтів без стенокардії переважали хворі молодого  віку (до 45 років), доля яких складала 85,6 % .


Між клінічними проявами атеросклерозу та віком пацієнтів було виявлено статистично значущу залежність (rs= + 0,33; t = 3,01; Р = 0,004). У ході нашого дослідження була виявлена висока діагностична значущість у виявленні ІХС у хворих на ХХН ІІІ-V ст таких об`єктивних симптомів, як систолічний шум на основі серця, подовження, розширення  та розгорнутість висхідної частини тіні дуги аорти при рентгенографії органів грудної порожнини, зміни співвідношення «інтима/медіа» сонних артерій при УЗД, ознаки хронічної коронарної недостатності на ЕКГ у спокої (депресія сегмента ST, негативні зубці Т в поєднанні, або без гіпертрофії лівого шлуночка).


Для ранньої діагностики ІХС у пацієнтів з ХХН ІІІ-V ст ми використовували чутливі і специфічні неінвазивні методи: ЕКГ у спокої, доплер-ЕхоКГ, ДСЕхоКГ та тредміл.


За даними ЕКГ у спокої патологічні зміни (депресія сегмента ST, негативні зубці Т) спостерігалися: у 55 %  хворих на ХХН ІІІ-ІV ст;  у 88,9 % хворих на    ХХН V ст  (а через рік дослідження у 97,8 %), в той час, коли у загальній популяції ці зміни виявляються лише у 8,5 % осіб тієї ж статі і віку, що свідчить про діагностичну роль цього неінвазивного методу у виявленні ХІХС і відповідно - у прогресуванні ХХН.


Найвищу чутливість та специфічність у пацієнтів з ХХН ІІІ-V ст мала ДСЕхоКГ (рис. 1). За даними покрокового логістичного регресійного аналізу, тільки патологія ЕКГ у спокої (QR-7,95 %,  ST-2,34, P= 0,013) та позитивний результат ДСЕхоКГ (QR-23, 95%, ST-6,88, P<0,001) були єдиними незалежними предикторами прогресування  ІХС у хворих на ХХН ІІІ-V ст.


Чутливість та специфічність ДСЕхоКГ у нашому дослідженні виявилися набагато кращими, ніж було описано раніше – відповідно 88 % та 94 % у пацієнтів з ХХН ІІІ-V ст і виявленою ХІХС. Позитивний результат ДСЕхоКГ у хворих на ХХН ІІІ-V ст асоціював зі стадією ХХН цих пацієнтів. У нашому дослідженні позитивний результат ДСЕхоКГ спостерігався у 96 % хворих на ХХН ІІІ-V ст із ІХС, СН І-ІІА ст і, відповідно, у 94 % - з ІХС і СН 0 ст. Причому, усі пацієнти з ХХН V ст у нашому дослідженні увійшли у групу пацієнтів із СН І-ІІА ст.


 


Таким чином, ЕКГ у спокої, ДСЕхоКГ можна застосовувати як кардіоваскулярний скринінг у пацієнтів з ХХН ІІІ-V ст. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины