НАУКОВІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВНазвание:
НАУКОВІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ
Альтернативное Название: НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ лекарственное обеспечение льготных категорий НАСЕЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовується актуальність теми, формулюється її мета й завдання, об’єкти, предмет та методи дослідження, доводиться наукова новизна, теоретичне і практичне значення отриманих результатів.


Обґрунтування наукових підходів до удосконалення лікарського забезпечення населення в промислових регіонах


Соціально-економічна нестабільність відносин в Україні негативно впливає на діяльність системи охорони здоров’я населення, оскільки обмеженість фінансування ускладнює доступ­ність медичної і лікарської допомоги, впровадження новітніх технологій лікування й діагностики, забезпеченість населення якісними та за доступними цінами лікарськими засобами, призводить до скорочення соціальних програм. Проблема підсилюється зростанням захворюваності населення.


Недостатнє фінансування, несвоєчасне повернення заборгованих бюджетних коштів аптекам за лікарські засоби призводить до скорочення їх відпуску пільговим категоріям населення. Тому в Україні придбання лікарських засобів на 75% фінансують самі хворі, в тому числі пільгові категорії населення.


Ефективним важелем досягнення балансу між витратами на лікарські засоби і бюджетними коштами, які надаються на їх придбання, може бути національний перелік основних лікарських засобів і впровадження формулярної системи. При цьому необхідно враховувати територіально-економічні особливості промислових регіонів, у яких виникає ряд специфічних чинників, наприк­лад, густота населення і його міграція залежно від місця проживання й праці, погіршення екологічних умов, зростання загальної захворюваності.


Важливо розуміти, що стан та організація лікарського забезпечення пільгових категорій населення не тільки відбиває рівень розвитку охорони здоров’я, але й можливості держави в цілому. Тому першочерговими заходами у вирішенні даних проблем має бути створення галузевих стандартів лікування й формування на їх підставі формулярної системи лікарського забезпечення хворих, залучення коштів соціального і обов’язкового медичного страхування з метою часткового покриття витрат на лікарські засоби для пільгових категорій населення, здійснення контролю за їх раціональним призначенням й використанням.


Система стандартів лікування та відповідна формулярна система лікарського забезпечення повинні відповідати певним вимогам, серед яких доступність і простота у використанні, забезпеченість законодавчою підтримкою, створення належних стимулів при їх використанні. Тому для їх обґрунтування необхідне подальше впровадження фармакоекономічних методів. Законодавча підстава для застосування методів фармакоекономіки і на їх основі створення стандартів лікарського забезпечення населення України існує.


Важливим напрямком удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення, в тому числі промислових регіонів, є нарощування вітчизняного виробництва лікарських засобів, завдяки якому через ціноутворення можна ефективно впливати на використання державних і регіональних коштів. Особливо це важливо для інфузійних розчинів, які використовуються майже у кожному другому випадку забезпечення пільгових категорій населення.


Окреслені напрямки удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів співпадають з такими в інших країнах світу, де їх вирішують шляхом створення державних програм і відповідного законодавства, використання систем відшкодування вартості лікарських засобів через державні чи приватні страхові компанії на підставі нормованої номенклатури лікарських засобів і стандартів або формулярів їх використання.


Програма і методологічні підходи до обґрунтування об’єктів дослідження та напрямків удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення на рівні
 промислового регіону


Підґрунтям програми наукових досліджень слугував комплексний підхід з використанням системного аналізу, що дозволило створити алгоритм послідовності вирішення поставлених завдань.


Базовими об’єктами слугували профільні заклади охорони здоров’я промислових регіонів різного підпорядкування (обласного, районного, міського), фармацевтичні та аптечні підприємства. Для одержання репрезентативних даних використовували необхідний обсяг вибіркових наглядів.


Важливим для вирішення поставлених завдань було отримання необхідних даних шляхом використання різних методів спостережень: поточного, періодичного, одночасного, суцільного, монографічного, безпосереднього, документального, анкетного. З метою вивчення фармакотерапевтичної ефективності лікарських засобів, перспектив їх включення до стандартизованих схем  лікування пільгових категорій населення промислових регіонів застосовували методи експертних оцінок. Тому у наших дослідженнях велике значення приділялось добору експертів із числа найдосвідченіших фахівців медицини й фармації за кожним профілем надання медичної і лікарської допомоги пільговим категоріям населення.


Отримані результати підлягали заключній експертизі і апробації з метою відбору стандартизованих варіантів, які слугували підставою для формування наукових підходів до удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів.


З метою створення аналітично-нормативної документації на промислове виробництво інфузійних розчинів “Реополіглюкін” і “Трисіль”, окремо розглядались об’єкти та методи для проведення технологічних досліджень. У роботі використовувались лікарські засоби та допоміжні речовини: дексран 40, натрію хлорид, калію хлорид, натрію гідрокарбонат, вода очищена, вода для ін’єкцій, пакети місткістю 250 і 500мл з шийкою із полівінілхлориду, вторинна вакуумна упаковка поліетиленполіамідної марки; методи визначення тотожності, відносної в’язкості, випробування та визначення прозорості, забарвлення, рН, номінального об’єму, механічних домішок, стерильності, пірогенності та ін.


Дослідження сучасного стану лікарського забезпечення пільгового контингенту населення у промислових регіонах


Встановлено, що за кількістю осіб у промислових регіонах перше місце посідає пільгова група, особам якої у разі амбулаторного лікування лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно (55,99%), далі – пільгова категорія, яка включає перелік захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно (25,02%) і група населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються з оплатою 50% їх вартості (18,99%). У межах першої умовної групи пільгових категорій населення значне місце займають учасники і інваліди війни, прирівняні до них (63,77%), пенсіонери (13,67%), діти віком до 3 років. У розрізі третьої умовної групи за кількістю осіб домінує підгрупа дітей віком від 3 до 6-ти років (49,1%), інваліди Ι і ΙΙ групи (42,3%). Окремо розглядалась друга умовна група. Встановлено, що за кількістю осіб у промислових регіонах перші місця посідають онкохворі (24,15%), хворі цукровим і нецукровим діабетом (22,86%), туберкульозом (16,76%), шизофренією і епілепсією (6,29%), психічними хворобами (5,65%), ревматизмом (5,29%).


 


На наступному етапі вивчалась частота їх звернень для надання лікарської допомоги. Встановлено, що у більшості це особи з різними захворюваннями, що потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС (коефіцієнт частоти 0,8), учасники і інваліди війни, прирівняні до них (коефіцієнт 0,76), діти віком до 3 років (коефіцієнт 0,21) та інші.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Сухова Ирина Игорьевна Нравственные начала решения о необходимости избрания меры пресечения, допускаемой только по судебному решению
Никитина Светлана Владимировна Доказательственная деятельность суда при принятии процессуальных решений в досудебном производстве по уголовным делам
Павлова Елена Витальевна Исследование и оценка прокурором заключений и показаний экспертов при судебном разбирательстве уголовных дел
Во Ким Зунг Обеспечение прав и законных интересов юридических лиц, потерпевших от преступлений, в досудебном производстве по уголовным делам (сравнительно-правовое исследование по материалам Социалистической Республики Вьетнам и Российской Федерации)
Хроменков Игорь Романович Обеспечение судом правовых интересов в досудебных стадиях российского уголовного судопроизводства