ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ : Инновационно-инвестиционное РАЗВИТИЕ Фармацевтическое производство И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯНазвание:
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Альтернативное Название: Инновационно-инвестиционное РАЗВИТИЕ Фармацевтическое производство И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Аналіз практики діяльності провідних зарубіжних фармацевтичних компаній свідчить про те, що більшість з них сьогодні обрали інноваційну парадигму розвитку, що по суті відкрило їм “друге дихання”. Ця проблема є досить актуальною і для України, тому питання щодо передчасності її постановки перед вітчизняними фармвиробниками (через обмеженість інвестиційних ресурсів) не повинно виникати, оскільки її невирішеність генерує загрозу подальшого зменшення інвестиційних можливостей українських ХФП, а відтак, реальність поступового скорочення контрольованої частки вітчизняного фармацевтичного ринку внаслідок втрати конкурентоспроможності і неможливість виходу на зарубіжні ринки.


Проведений аналіз дозволив визначити основні риси, притаманні інноваційно-інвестиційним процесам у вітчизняній фармацевтичній промисловості на сучасному етапі розвитку: орієнтація на генериковий тип виробництва; активне розширення асортименту ЛЗ, які виробляються; надання переваг методам цінової конкуренції; невисокі темпи оновлення основних фондів (ОФ) і впровадження нових технологічних процесів; підвищення уваги до питань виходу на перспективні ринки субстанцій; поступова модернізація виробничої бази у відповідності з правилами GMP; зростання вимог до рівня професійної підготовки кадрів; обмеженість інвестиційних ресурсів; переважання в структурі інвестиційних витрат – витрат на технічне переозброєння виробництва та ін.


Проаналізовано існуючі погляди на сутність інновацій, розглянуто їх різноманітні класифікації. Досліджено методологічні підходи до характеристики інноваційно-інвестиційного процесу, інноваційно-інвестиційної діяльності, інноваційно-інвестиційного потенціалу, інноваційно-інвестиційного розвитку, а також методи їх оцінки. Визначено недоліки, притаманні цим підходам, доведено необхідність створення категоріального апарату для оцінки інноваційно-інвестиційного розвитку фармацевтичного виробництва і розробки науково-обґрунтованої методики його вимірювання.


Активізація інноваційно-інвестиційних процесів у фармацевтичній галузі потребує створення відповідної системи фінансового забезпечення. Узагальнення досвіду країн з ринковою економікою щодо форм і методів державного регулювання інноваційно-інвестиційних процесів дозволило зробити висновок, сьогодні повинні набувати все більш суттєвого значення такі непрямі методи їх державного стимулювання, як податкова, амортизаційна, кредитна політика, державна політика в сфері регулювання цін, стимулювання залучення іноземних інвестицій та ін.


Закономірною світовою тенденцією розвитку фармацевтичної галузі в умовах науково-технічного прогресу стають процеси концентрації та інтеграції капіталу. Досліджені головні чинники, що сьогодні впливають на активізацію цих процесів в Україні. Обґрунтовано актуальність проблеми консолідації ресурсів та капіталу у вітчизняному фармацевтичному секторі в умовах загострення конкурентної боротьби і поступової еволюції її форм.


Проаналізовано переваги і недоліки таких найбільш перспективних форм інтеграції капіталу у фармацевтичній галузі, як утворення стратегічних альянсів, стратегічних мереж і ПФГ.


Методологічні основи дисертації й основні методи дослідження


 


В основу побудови запропонованої моделі інноваційного розвитку вітчизняного фармацевтичного виробництва повинні бути покладені такі принципи: безперервність, економічність, гнучкість інноваційно-інвестиційної діяльності та її адаптованість до зміни факторів зовнішнього і внутрішнього середовища; відповідність умовам ресурсного забезпечення підприємств, їх потенціалу; орієнтація на потреби ринку; пріоритет процесних інновацій над продуктовими; надання переваг неціновим методам конкурентної боротьби, зокрема якості ЛЗ; інтеграція науки і виробництва з активним залученням підприємницького капіталу (банківського, торговельного та ін.); комерціалізація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР).

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины