ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ РОСЛИН РОДУ DUSCHEKIA OPIZ
  • скачать файл:
Название:
ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ РОСЛИН РОДУ DUSCHEKIA OPIZ
Альтернативное Название: Фармакогностическое изучение растений рода DUSCHEKIA OPIZ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульовані задачі дослід­жень, наведені відомості про наукову новизну і практичне значення одержа­них результатів.


Перший розділ присвячений огляду літератури, який включає відо­мості щодо систе­матичного положення і видового складу роду Duschekia, ботанічний опис, хімічний склад і використання в народній медицині трьох представників цього роду: Duschekia viridis, D. maximowiczii, D. fruticosa. Достатньо розповсюджена на території За­хідної України душекія зелена – Duschekia viridis, відзначена як найбільш перспективне джерело біологічно активних речовин і може бути рекомендована для розширення бази екологіч­но чис­тої лікарської рослинної сировини, а також для подальшого поглиб­леного фармакогностичного і фармакологічного дослідження з метою ство­рення рослинних препа­ратів антимікробної, протизапаль­ної та іншої дії.


Другий розділ присвячений фітохімічному вивченню кори, листя та суплідь D. viridis, D. maximowiczii, D. fruticosa, зразки яких були зібрані у 2001–2004 рр в ботанічних садах України та в Українських Кар­патах, виділенню та ідентифікації індивідуальних речовин із видів роду Duschekia.
Встановлена наявність в сировині дубильних речовин, похідних кисло­ти бензойної, елаготанінів, флавоноїдів, оксикоричних кислот та кума­ринів. Проведений гістохімічний експрес-аналіз, адаптований відносно запропоно­ваної сировини та зафіксований розподіл дубильних речовин по зонах лист­ків, асимілюючих і здерев’янілих стебел.


 


Проведений хід виділення індивідуальних компонентів з викорис­тан­ням різних видів хроматографії, рехроматографії та подрібнювальної криста­лізації. В результаті було виділено в індивідуальному стані та доведена стру­ктура 19 отриманих речовин. Виділення та встановлення структури деяких речовин проводили на базі ДП ДНЦЛЗ під керівництвом д. хім. н., проф. В.І. Литвиненка.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)