ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК
  • скачать файл:
Название:
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК
Альтернативное Название: ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ На отечественный рынок
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обгрунтована актуальність теми дисертації, показаний зв’язок дослідженнями з науковими програмами, планами та темами, викладена мета і задачі роботи, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрита наукова новизна одержаних результатів та їх практичне значення, особистий внесок здобувача, апробація роботи, загальні відомості про публікації з проблем дисертаційного дослідження.


У першому розділі “Сучасний стан лікарського забезпечення населення України” проаналізовано стан розробки наукової проблеми з просування ліків на ринок.


У розділі запропоновано класифікувати фармацевтичні фірми-виробники, що розробляють ринок України, за рівнем інтеграції у світову економіку та економічного розвитку країни-засновника, формою власності, обсягом виробництва, значенням українського ринку у збутовій діяльності, патентним захистом продукції, груповим характером пропонованих ліків, стратегією та каналами просування.


         Показано, що вітчизняний ринок характеризується критичним рівнем споживчого попиту, нестабільністю його обсягу; коливанням частки імпорту, абсолютною перевагою препаратів-генериків, низьким рівнем асортиментного забезпечення, незадовільними тенденціями у вітчизняному виробництві, низькою конкурентоспроможністю вітчизняних ліків за межами України, а також неспівставимістю статистичних його характеристик з різних інформаційних джерел унаслідок недосконалості сучасних форм статистичного моніторингу і звітності.


         У дисертації визначено, що система просування ліків на ринок - це контрольована державою і направлена на отримання прибутку комунікаційна діяльність фармацевтичних підприємств та їх структурних підрозділів стосовно планування, організування, мотивування і контролю за фізичним переміщенням лікарських засобів від місць виготовлення до місць їх застосування в конкретно визначений час із метою задоволення потреб населення та лікувально-профілактичних закладів у лікарському забезпеченні.


Заслуговує на увагу характеристика принципів роботи основних організаційно-структурних елементів системи просування ліків - представництв фармацевтичних фірм, зокрема важливість активізації споживчого принципу стосовно питань репродуктивного здоров’я жінок та планування сім’ї.


Узагальнення досвіду діяльності представництв дало можливість виявити традиційні та нетрадиційні форми, у тому числі існуючі технології, просування лікарських засобів на ринок, основні тенденції розвитку представницьких служб в Україні та за кордоном, причини пасивності вітчизняних фармацевтичних виробників у цьому питанні, а також розглянути наслідки кризових явищ в державі для присутності на фармацевтичному ринку зарубіжних фірм і рівня лікарського забезпечення населення України.


 


Проведений аналіз ефективності роботи медичних (торгових) представників фармацевтичних фірм дозволив виявити спільні риси та особливості, позитивні та негативні сторони у їх роботі, що обумовлює необхідність упровадження нових підходів стосовно адаптації представницького персоналу до умов вітчизняного ринку, а це, у свою чергу, забезпечить високу результативність діяльності як окремих представництв, так і ефективність функціонування системи просування ліків у цілому.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)