МОРФОГЕНЕЗ ЛИМФОИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ СО СЛИЗИСТЫМИ ОБОЛОЧКАМИ КИШЕЧНИКА ТЕЛЯТ НЕОНАТАЛЬНОГО И МОЛОЧНОГО ПЕРИОДОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
МОРФОГЕНЕЗ ЛИМФОИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ СО СЛИЗИСТЫМИ ОБОЛОЧКАМИ КИШЕЧНИКА ТЕЛЯТ НЕОНАТАЛЬНОГО И МОЛОЧНОГО ПЕРИОДОВ
Альтернативное Название: МОРФОГЕНЕЗ ЛІМФОЇДНИХ УТВОРЕНЬ, АСОЦІЙОВАНИХ ІЗ СЛИЗОВИМИ ОБОЛОНКАМИ КИШЕЧНИКУ ТЕЛЯТ НЕОНАТАЛЬНОГО І МОЛОЧНОГО ПЕРІОДІВ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Дисертаційна робота виконана у 1996–2009 роках. Матеріал для дослідження відбирали від 24 клінічно здорових 1, 10, 30 і 120-добових телят червоної степової породи (по n=6). Телят утримували за загальноприйнятою технологією в умовах молочнотоварної ферми навчально-науково-виробничого комплексу Кримського СГІ ім. М.І. Калініна (нині Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України “Кримський агротехнологічний університет”).


Забій телят, їх розтин, відбір матеріалу для морфологічних досліджень проводили за загальноприйнятими методами на базі кафедри анатомії і фізіології Південного філіалу НУБіП України “Кримський агротехнологічний університет”. Під час забою тварин керувалися “Загальними етичними принципами експериментів над тваринами”, затвердженими I Національним конгресом з біоетики (Київ, 2001 р.), погодженими з положеннями “Європейської конвенції по захисту хребетних тварин, які використовуються в експериментальних та інших наукових цілях” (Страсбург, 18.03.1986 р.).


З метою морфологічної оцінки лімфоїдних утворень кишечник кожної тварини був розділений на 10 частин: середню частину дванадцятипалої, краніальну, середню і каудальну частини порожньої, верхівку й середню – сліпої, проксимальну і середню – ободової, середню й каудальну – прямої кишок. Всього досліджено 320 частин тонкої і товстої кишок на різних рівнях структурної організації. Частини кишечнику відбирали протягом декількох хвилин після забою тварин.


Дослідження анатомії і топографії одиночних ЛВЗ кишечнику телят проводили методами тотального забарвлення за Хельман (1922). На тотальних препаратах кишечнику підраховували кількість і щільність розташування одиночних  ЛВЗ і СЛЕВ на 1 см2 площі за допомогою морфометричної сітки окуляра стереомікроскопа. Визначали морфометричні параметри пеєрових плямок: довжину, ширину, абсолютну і відносну площу.


Для гістологічних досліджень кусочки кишечнику у перші 5 діб фіксували 3–5 % водним розчином нейтрального формаліну, потім (15–30 діб) – у 10 %, у якому зберігали під час досліджень. З фіксованих формаліном частин кишок, де розташовані лімфоїдні утворення, згідно із загальноприйнятою методикою, готували парафінові гістологічні зрізи, які забарвлювали гематоксиліном і еозином (Горальский Л.П., Хомич В.Т., Кононський О.І., 2005). Для з'ясування особливостей строми лімфоїдних утворень кишечнику за допомогою мікротома-кріостата МК – 25 виготовляли гістологічні зрізи товщиною 15–25 мкм, на яких виявляли за методом Ріо-Хортега (1964) ретикулярні, за методом Ван-Гізона – колагенові волокна. На гістологічних зрізах товщиною 10–12 мкм, фарбованих гематоксиліном і еозином, за допомогою окуляр-мікрометра МОВ–1–15х і окулярної вставки проводили кількісний (морфометричний) аналіз структурних одиниць лімфоїдних утворень кишечнику. На гістологічних препаратах визначали висоту та ширину СЛЕВ і їх куполів. Замірювали товщину слизової оболонки, підслизової основи, м'язової і серозної оболонок кишок. Для визначення спрямованості змін морфометричних параметрів СЛЕВ використовували коефіцієнти: висоти до ширини його основи; співвідношення ширини основи до ширини основи купола; висоти СЛЕВ до висоти його купола. Відносну площу лімфоїдних утворень визначали методом "крапкового підрахунку" (Автандилов Г.Г., 1990).


У крові телят підраховували кількість еритроцитів, лейкоцитів, визначали лейкограму, загальну окисно-відновну активність нейтрофілів периферичної крові телят за допомогою тесту з нітросинім тетразолієм (НСТ-тест), а також їх фагоцитарну активність за методом В.Ю. Чумаченка зі співавт. (1990). Рівень імуноглобулінів (IgG) у сироватці крові тварин визначали за методом Manchini G. et al. у модифікації Е.В. Чернохвостової (1975).


Статистичну обробку цифрових результатів досліджень проводили за допомогою пакета прикладних статистичних комп'ютерних програм для Windows з визначенням середньої арифметичної (М) і статистичної помилки середньої арифметичної (m). Середні величини порівнювали з показниками критерію Фішера-Стьюдента. Розбіжності середніх величин вважали достовірними за р<0,05*, р<0,01**. Для аналізу отриманих результатів досліджень застосовували методи кореляційного і регресійного аналізів. Обчислення морфометричних параметрів та коефіцієнтів проводили за допомогою методів варіаційної статистики. Використовували ліцензовану програму Stat Soft Statistica v6.0 (serial 31415926535898).


 


Результати досліджень та їх аналіз


Структурна організація лімфоцитарно-тканинного


комплексу кишечнику телят


У стінці тонкої кишки у 1, 10, 30 і 120-добових телят виявлені лімфоїдні утворення у вигляді лімфоцитарно-тканинного комплексу (ЛТК), що складається з дифузного, вузликового і дифузно-вузликового компонентів (рис. 1, 2). Дифузний ЛТК існує у вигляді дифузних скупчень лімфоцитів, а вузликовий – одиночних лімфатичних вузликів (ЛВЗ) і скупчених лімфоепітеліальних вузликів (СЛЕВ), які містяться у слизовій оболонці і підслизовій основі дванадцятипалої, порожньої та клубової кишок. Найбільш високоорганізованим лімфоїдним утворенням тонкої кишки телят є пеєрові плямки (ПП), що складаються з дифузного і вузликового компонентів ЛТК. Пеєрові плямки розташовані у стінці дванадцятипалої, порожньої, клубової, сліпої, ободової і прямої кишок телят усіх досліджених вікових груп. У стінці тонкої кишки вони розміщуються на відстані від 9,5 см до 107,4 см одна від одної, а в стінці сліпої, ободової і прямої кишок містяться по одній ПП.


Рис. 1 – Схема структурної організації лімфоцитарно-тканинного комплексу


(ЛТК) кишечнику телят. Примітка: ДЛТК – дифузний, ВЛТК – вузликовий,


ДВЛТК – дифузно-вузликовий лімфоцитарно-тканинний комплекс


У підслизовій основі та слизовій оболонці тонкої і товстої кишок телят знаходяться різні за структурою ПП, які відрізняються за рельєфом поверхні та морфологічними особливостями взаємовідношень вузликових і дифузних компонентів. Відмінною ознакою ПП дванадцятипалої та порожньої кишок телят є одна або найчастіше дві довгасті циркулярні складки, що утворюють у сукупності з міжвузликовим дифузним ЛТК складчасті ПП.


Рис. 2 – Схема структурної організації вузликового компонента лімфоци-


тарно-тканинного комплексу кишечнику телят


 


На поверхні ПП ободової та сліпої кишок кількість поздовжніх колових складок варіює від 2 до 5. Поздовжні складки, що з'єднуються між собою поперечинами, утворюють складчасто-пластинчасті ПП. Пеєрові плямки, що мають вигляд поздовжніх овальних пластинок, які випинаються над поверхневою зоною слизової оболонки – пластинчасті. Поверхні різних ПП тонкої і товстої кишок телят притаманні численні ямки, у центрі яких розташовані куполи СЛЕВ (рис. 3).


Рис.3 – Пеєрові плямки тонкого кишечнику добових телят: А – складчаста;
Б –складчасто-пластинчаста; В – пластинчаста пеєрова плямка. Натурні препарати


Пеєрові плямки кишечнику телят складаються з дифузного і вузликового компонентів ЛТК. У ПП кишечнику містяться ЛВЗ підслизової основи і СЛЕВ (рис. 4). Розширена частина (основа) СЛЕВ межує з м'язовою оболонкою, а вужча (купол) спрямована у бік епітелію слизової оболонки.


Рис. 4 – Пеєрова плямка тонкої кишки 10-добового теляти: 1 – лімфоїдний вузлик


              підслизової основи; 2 – лімфоепітеліальний вузлик; 3 – слизова оболонка.


Гематоксилін і еозин. 7х10.


У ПП кишечнику телят містяться первинні СЛЕВ, у яких відсутні гермінативні центри, та вторинні, відмежовані сполучнотканинною капсулою від дифузного компонента ЛТК і мають гермінативні центри. Вторинні СЛЕВ притаманні для пластинчастих ПП, що містяться у кишечнику як 10-добових, так і старших за віком телят.


ПП тонкої кишки телят мають довжину від 0,5 до 11,0 см і ширину – від 0,5 до 2,0 см. Особливе місце серед лімфоїдних утворень займає клубово-порожня ПП, що розміщується по всій довжині клубової кишки телят та каудальної частини порожньої. Довжина клубово-порожньої ПП досягає у добових телят 129,6±9,80, а у 120-добових – 201,8±4,42 см. Абсолютна площа ПП у стінці порожньої кишки зростає з віком тварин, але в дванадцятипалій і клубовій кишках 120-добових телят існує тенденція до зменшення її у складчастих ПП (рис. 5).


Лімфоїдні утворення дванадцятипалої кишки телят. До складу ЛТК дванадцятипалої кишки телят входять дифузні скупчення клітин лімфоїдного ряду, поодинокі лімфоїдні вузлики (ЛВЗ) і пеєрові плямки (ПП). Найбільш складні взаємовідношення компонентів ЛТК нами виявлені в ПП кишки.


У стінці дванадцятипалої кишки телят міститься від 1 до 4 ПП. Вікова динаміка змін абсолютної площі ПП дванадцятипалої кишки телят показує, що є тенденція до збільшення пластинчастих ПП, а вірогідні (р<0,05) зміни характерні для складчастих і складчасто-пластинчастих ПП. Так, порівняно з добовими тваринами, у 120-добових площа складчасто-пластинчастих ПП збільшується у 3,98, а складчастих – зменшується у 1,48 рази.


У ПП дванадцятипалої кишки телят вузликовий компонент ЛТК існує у вигляді різних за морфологічними особливостями ЛВЗ. На поперечних гістологічних зрізах ПП дванадцятипалої кишки телят нараховується від 8 до 13 ЛВЗ, які мають будову ЛВЗ підслизової основи.


У складчастих і складчасто-пластинчастих ПП дванадцятипалої кишки телят ЛВЗ підслизової основи становлять 66,6 і 86,7 % від загальної кількості, а скупчених лімфоепітеліальних вузликів (СЛЕВ) – лише 33,4 і 13,3 %, тоді як у пластинчастих ПП частка СЛЕВ досягає 80–90 %. Статистично вірогідні зміни (р<0,05) морфометричних показників структурних компонентів ПП дванадцятипалої кишки характерні для пластинчастих ПП.


 


Мінімальна висота СЛЕВ притаманна для пластинчастих ПП дванадцятипалої кишки добових телят (220,70±19,60 мкм). З віком телят висота СЛЕВ зростає за рахунок збільшення висоти їх куполів. Для СЛЕВ складчастих і складчасто-пластинчастих ПП дванадцятипалої кишки телят вікові зміни морфометричних параметрів СЛЕВ недостовірні. У пластинчастих ПП дванадцятипалої кишки 30 і 120-добових телят, порівняно з добовими, відносна площа СЛЕВ зростає, а міжвузликового дифузного ЛТК, навпаки, зменшується.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины