ДИЗАЙН СПОЖИВЧОЇ УПАКОВКИ В УКРАЇНІ: СТАНДАРТ ТА ЕКСКЛЮЗИВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ДИЗАЙН СПОЖИВЧОЇ УПАКОВКИ В УКРАЇНІ: СТАНДАРТ ТА ЕКСКЛЮЗИВ
Альтернативное Название: ДИЗАЙН потребительской упаковки В УКРАИНЕ:   СТАНДАРТ И ЭКСКЛЮЗИВ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі визначено актуальність теми, сформульовано мету й завдання наукової роботи, її об’єкт, предмет, методи дослідження, визначено наукову новизну, теоретичне й практичне значення здобутих результатів, наводяться дані про апробацію, структуру та обсяг дисертації.


Перший розділ дисертації «Дизайн упаковки: стан дослідження»  містить огляд спеціальної літератури й методи дослідження. У розділі систематизовані й представлені загальні відомості про об’єкт дослідження, його специфіку, визначені завдання, що вимагають наукової розробки. Акцентується увага на тому, що існують значні прогалини у вивченні питань стандарту та ексклюзиву у дизайні споживчої упаковки в Україні.


У підрозділі 1.1. «Огляд літератури з матеріально-технологічного аспекту упаковки» на основі вивчення фахової літератури з теми дослідження визначено, що основний поштовх для розгляду матеріально-технологічного аспекту споживчої упаковки було надано у 30-ті роки минулого століття (публікації М. Сиротенка, С. Виницького, І. Каганова, Г. Кржижановського), що було зумовлено новою економічною ситуацією у світі та початком робіт зі стандартизації. Упаковка в цей період набувала надзвичайно великого значення в умовах налагодження серійного виробництва продукції. Більшість публікацій на той час присвячено захисній та технологічній функціям упаковки. У середині ХХ ст. особливо помітний зсув у питаннях функціонування пакувального господарства, що відображено й у публікаціях тих років (В. Шкультін, М. Товтолес). Нині цей процес завершився важливими якісними змінами: підхід до дизайну упаковки як до однієї з найважливіших галузей сучасної економіки отримав у 90-х роках ХХ ст. визнання не тільки в теорії, але й у практиці всіх розвинутих країн та України зокрема. Комплексним підходом до вивчення упаковки та пакувальних матеріалів відзначаються роботи В. Кривошея, В. Шредера, К. Йованович та С. Пилипенка.


Публікації 1930 – 90-х років ХХ ст. стосувалися лише стандартної упаковки, — ексклюзивну упаковку дослідниками майже не розглянуто. Внаслідок цього, не існує чіткого визначення поняття «ексклюзивна упаковка», не виявленими залишаються й особливості такої упаковки. Сучасні публікації на цю тему виникли вже тоді, коли упаковка в нашому розумінні стала інтегруючим фактором ринкової економіки, тобто наприкінці 90-тих років ХХ ст. Більш розгорнуто тематика ексклюзивної упаковки розкривається у роботах В. Акулініної, Д. Костюхіна, В. Тєтєріна, А. Котової, О. Бестужевої при висвітленні технологічного аспекту, бо саме технологія виготовлення, матеріали для пакування відіграють дуже важливу роль у цьому питанні.


У підрозділі 1.2. «Естетичний аспект упаковки у наукових дослідженнях» встановлено, що вперше публікації з естетичного аспекту упаковки з’явилися у 1930-ті роки. Розуміння художньої функції упаковки тоді відповідало пануючій ідеології радянського суспільства, що простежується у рекомендаціях зі створення упаковки, запропонованих Г. Горощенком. У дисертаційній роботі Н. Сбітнєвої, присвяченій визначенню особливостей розвитку радянської упаковки 1930-х років, відзначено, що у системі «держпідприємства – приватні споживачі» максимально відбилося переважання економіко-утилітарних функцій над образно-естетичними.


З середини ХХ ст. упаковку розглядали не як самостійну галузь графічного дизайну, а у контексті розвитку торгової реклами, або через проблеми рекламного плаката і книжкового оформлення (А. Павлинська, Р. Повілейко, В. Шипинський, І. Шуберт, Ю. Дегтярьов та Л. Корнілова). Більше уваги художній функції упаковки почали приділяти з початком формування концепції графічного дизайну (60-ті роки ХХ ст.).


У 1990-х роках деякі автори (О. Черневич, С. Чередниченко, В. Кольніков, Ф. Нагдалієв, А. Хальчицький, В. Кухарський) зверталися до досвіду минулих часів: аналізуючи виробництво упаковки у дореволюційний період, вони виокремлюють упаковку як об’єкт колекціонування, підкреслюючи її художню значимість.


Чимало авторів розглядали упаковку в системі психології маркетингу і реклами. Дослідження рекламної функції упаковки було вперше проведено американськими маркетологами, бо саме в США ще у 1920-х роках розпочався бурхливий розвиток таропакувальної галузі. Такі дослідники, як Р.-Б. Френкін, К.-Б. Леребі, А. Ліф, Д. Калвер, К. Мозер, Т. Хайн почали приділяти більше уваги рекламній функції упаковки лише наприкінці 1950-х років, про що свідчать їх публікації. В нашій країні найбільш розгорнуто рекламна функція упаковки подана у статтях 90-х років ХХ ст., коли упаковка стала відігравати важливу роль в умовах ринкової економіки. Такі автори, як Т. Аксенова, Н. Сбітнєва, О. Амангельдієв вказують на те, що упаковка є важливим інструментом маркетингу, а вправне використання засобів дизайну разом з рекламою дозволяють підвищити її рекламну ефективність.


Зараз відбувається стрімкий розвиток культури споживання: український покупець, який отримує широкий доступ до імпортних товарів, оцінив переваги упаковки і сприйняв її формальну різноманітність як норму, що привело до різкого підвищення естетичного і соціального значення упаковки — і це викладено у більшості публікацій за останній час. Проте питанню ексклюзиву в естетичному аспекті дизайну упаковки не приділялося достатньо уваги. Тільки в публікаціях авторів: Т. Сердобинської, Т. Божко, О. Галат останнім часом фрагментарно отримала висвітлення тематика ексклюзивної упаковки. Дослідники зупиняються на темі подарункової упаковки, порушують тему редизайну та акцентують увагу на тому, що в умовах сучасного стану ринку виробництво ексклюзивної упаковки стає необхідністю у зв’язку з конкурентною боротьбою — тут важливу роль відіграє репутація та престиж фірми-виробника.


Виявлено, що науковий термін «ексклюзивна упаковка» у попередніх дослідженнях не отримав чіткого визначення та широкого застосування, автори називають її по-різному: оригінальною, елітною, упаковкою класу «люкс» або «преміум класу», проте всі ці дефініції, безперечно, потрактовують розуміння упаковки як ексклюзивної.


Огляд спеціальної літератури дозволив з’ясувати, що дизайн упаковки був об'єктом систематичного дослідження і мистецтвознавчого аналізу як в українській, так і в іноземній теорії дизайну. Дослідники розглядали упаковку як складний художньо-функціональний комплекс, який містить органічно взаємопов’язані між собою компоненти: матеріально-технологічний та естетичний. В той же час особливості стандартної та ексклюзивної упаковки, сфери їх застосування залишаються не висвітленими; також не визначені перспективи розвитку стандартної та ексклюзивної упаковки в Україні.


У підрозділі 1.3. «Методи дослідження» обґрунтовано доцільність застосування системного підходу при аналізі дизайну споживчої упаковки в Україні, історико-зіставного, хронологічного, типологічного методів, а також прогностичного та діагностичного методів.


Застосування цих методів дає змогу розглядати упаковку у поєднанні з різноманітними чинниками історичного, економічного, художнього і загальнокультурного характеру. У загальнотеоретичному осмисленні теми дисертаційної роботи автор спирався на дослідження українських та закордонних вчених, а саме: В. Даниленка, В. Кривошея, В. Смиренного, О. Черневич. Використання означених методів дозволило виконати основні завдання дослідження.


У другому розділі – «Стандарт та ексклюзив у дизайні споживчої упаковки в історичному контексті» – розглянуто розвиток упаковки від стародавнього періоду до сьогодення, виявлено обставини, що сприяли її розвитку, визначено циклічність у процесі її виготовлення.


У підрозділі 2.1. «Історія упакування від стародавніх часів до початку ХХ століття» виявлено, що потреба в упаковці для зберігання, транспортування та зручного використання продукції з'явилася з давніх-давен, а з розвитком суспільства, промисловості та товарних відносин, появою друку, урбанізації, індустріалізації, розповсюдженням залізничних та інших засобів організації і комунікації прогресувало й пакування продуктів.


У пункті 2.1.1. «Праупаковка як первісна форма ексклюзивної упаковки» послідовно досліджено такий прототип упаковки, як праупаковка. Окреслено, що праупаковка була тією місткістю, в якій знаходився продукт, виготовлялася переважно з природних матеріалів та слугувала для захисту продукції під час перевезення та використання (рептухи, солом’яники, литовки, бодні, табівки, майстрині, коновочки, рахви, пасхівці, чуми, горщики, глечики, куманці, чоболи, баклажки тощо). Процес удосконалення пакування продуктів йшов поступово, зважаючи на розвиток технологій та використання пакувальних матеріалів у конкретний історичний період. Усі первісні упаковки були універсальною тарою. Головними та майже єдиними функціями пакування на той час вважалися зберігання та транспортування продукту. Через недосконалість технологічних можливостей тара виготовлялась спочатку тільки вручну, тож відрізнялася різноманітністю форм, розмірів, самобутністю графічного оздоблення. Підхід до виготовлення тодішньої тари був виключно індивідуальний. Все це дає підстави для припущення, що праупаковка є первісною формою ексклюзивної упаковки.


У пункті 2.1.2. «Розвиток та розповсюдження ексклюзивної тари для перших товарів» з’ясовано, що поштовхом для створення таропакувального виробництва була необхідність пакування ліків та стрімкий розвиток косметичної та парфумерної промисловості. Розвитку та розповсюдженню пакування сприяла поява різноманітності товарів, які вимагали належної упаковки. Встановлено, що історія розвитку пакування розгортається циклічно, наприклад, виготовлення ексклюзивної тари для перших товарів (парфумів та медикаментів) у Європі XVII-XVIII ст. було придворним мистецтвом, саме так, як і тисячоліття тому у Єгипті. Скляні парфумерні флакони епохи Ренесансу є тією ланкою, що пов'язує упаковку античного світу і сучасності. Ознаки ексклюзивної упаковки були більше подані саме на тарі, призначеній для косметики та парфумів. У ті часи флакони для парфумів були переважно виготовлені із дорогоцінних матеріалів: золота або срібла, слонової кістки, кришталю або різьбленого скла, прикрашеного емаллю, коштовними каменями, коли поєднувалися витонченість та досконалість. Вони мали різноманітну форму, були розраховані на невелику кількість споживачів (заможні верстви населення), оформлювалися відомими художниками за приватними замовленнями.


У пункті 2.1.3. «Інновації у галузі пакування у ХІХ – на початку ХХ ст.» визначено, що особливо швидко упаковка розвивалася починаючи з другої половини XIX ст. У цей період створено багато видів тари: картонні коробки та пакети; дерев'яні ящики й барабани; металеві фляги, каністри, бідони, баки, бочки, туби; скляні банки, флакони тощо. Розвиток упаковок різних товарів еволюціонував від переважно запобіжних, жорстко утилітарних властивостей до отримання різноманітних рекламних та естетичних функцій. Історія показує, що поштовхом для еволюціонування упаковки стала різноманітність товарів, які потребували захисту, зручності при транспортуванні, естетичного оформлення, а вже потім й реклами. На той час вишуканий товар, який могли собі дозволити далеко не всі, вимагав й добірної упаковки.


Наприкінці ХІХ ст. промислова революція, яка охопила весь світ, дозволила виробляти найрізноманітніші товари і реалізувати їх за більш низькими цінами. Одночасно росла купівельна спроможність населення, що стимулювало розвиток виробництва споживчих товарів. В умовах конкуренції, що зростала, виробники зіткнулися із проблемою збуту своїх товарів і вимушені були вкладати значні кошти у рекламу й упаковку.


Масове споживання стало одним зі складових процесу демократизації суспільства. Пакувальний бум припадає на останню третину ХІХ – початок ХХ ст., коли упаковка вже міцно увійшла до повсякденного життя, стала невід’ємною часткою товару. Поява новітніх пакувальних матеріалів та нові технологічні винаходи зробили значний прорив у галузі пакування, це сприяло збільшенню як видів упаковки, так і процесу її серійного виробництва. Процес тиражування упаковки поступово почав вимагати уніфікації і стандартизації як самих товарів, так й упаковки для них.


У підрозділі 2.2. «Стандартизація та уніфікація упаковки (30-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)» визначено, що стандартна упаковка адресована масовому споживачеві та виготовлена тиражним способом, який є найбільш рентабельним і дешевим. При виробництві стандартної упаковки передусім враховуються: зручність транспортування, економічність, доступність матеріальної і технічної бази. На основі вивчення документальних джерел встановлено, що вагомий вплив на стандартизацію у галузі тари й упаковки в нашій країні (Україна у складі СРСР) зробив американський досвід стандартизації та уніфікації, визнаний сьогодні як одна з найефективніших та найраціональніших систем стандартів у світі. Слід відзначити, що процес стандартизації упаковки у нашій країні пройшов великий шлях. Перші державні стандарти на упаковку в СРСР, які з’явилися у 30-тих роках ХХ ст., відіграли важливу роль у покращенні якості продукції та стали важливим етапом у подальшому розвитку таропакувальної галузі, а поява Оргатари (всесоюзної контори з раціоналізації, стандартизації та підвищення якості продукції) дала поштовх для розвинення таропакувальної галузі країни.


Оскільки основна значимість стандартизації полягає в економічній упорядкованості масової продукції, стандартизація упаковки була обумовлена прагненням виробників товарів до скорочення витрат на упаковку. Це мало під собою цілу низку причин економічного характеру, де не останню роль відігравала раціоналізація виробництва.


Виявлено, що стандартизація упаковки у нашій країні ґрунтувалася на методах випереджаючої та комплексної стандартизації. Перший з них полягав у встановленні підвищених (стосовно досягнутого на практиці рівня) норм та вимог до виготовлення упаковки, які, згідно з прогнозами, мали бути оптимальними у майбутньому. Другий — базувався на узгодженні показників взаємопов'язаних компонентів та ув'язці термінів уведення в дію стандартів. Система стандартизації упаковки в СРСР відрізнялася від країн Західної Європи і США існуванням суто державного нагляду, що іноді ускладнювало можливість утвердження деяких стандартів. Із розпадом СРСР, в Україні як самостійній державі склалися розгалужені системи національної стандартизації, створені як об’єднання виробників з централізованим органом управління. На основі наявної бази стандартів упаковки були розроблені нові види, а значну кількість діючих стандартів було змінено з урахуванням вимог сьогодення. Зараз основною метою стандартизації упаковки є розвиток і підтримка нормативної бази, яка б забезпечувала розробку, виробництво і споживання високоякісної, безпечної і конкурентоспроможної продукції.


У третьому розділі – «Сучасний стан та перспективи розвитку стандартної та ексклюзивної упаковки в Україні» – визначено, що завдяки удосконаленню технології упаковка у своєму еволюційному розвитку пройшла шлях від ексклюзивної (індивідуальної, спеціальної) до стандартної (тиражної, масового виробництва), а на сьогодні спостерігається зворотна тенденція від стандарту до ексклюзиву.


У підрозділі 3.1. «Основні напрямки розвитку таропакувальної галузі України порівняно зі світовими тенденціями» з’ясовано, що в Україні перші успіхи пакувальної галузі пов'язані, насамперед, з уведенням нових пакувальних матеріалів, із розширенням заготівельної бази початкової сировини. Головною рушійною силою щодо розвитку основних напрямків у галузі пакування є вимоги споживача, який зараз надає перевагу товарам у невеликих упаковках, а також упаковкам разового використання та пакувальним матеріалам, які мають додаткові корисні властивості (наприклад, пакматеріали, що піддаються біорозпаду, а також дозволяють виробляти «активну» та «розумну» упаковку).


Підтверджено, що з часу уведення ринкового господарства в нашій країні частково вдалося покращити якість графічного оздоблення упаковки. У ряді випадків були усунені недоліки щодо захисту продукції під час транспортування і збуту. З розвитком техніки та технології виробництва пакувальних матеріалів поширюються й можливості упаковки, спрямовані на реалізацію сучасних вимог щодо захисту продукції, полегшення її ідентифікації та споживання. З метою виявлення перспектив розвитку окреслено основні напрямки у розвитку пакувальної індустрії світу: універсальність упаковок, редизайн, розробка нових видів упаковки, тенденція до збільшення обсягів виготовлення упаковки в ексклюзивному сегменті.


У підрозділі 3.2. «Сучасний розвиток таропакувальної галузі України» встановлено, що підвищені вимоги стандартів до збереження продукції за останні 10-15 років звели пакувальну галузь на рівень однієї з провідних. Вітчизняна індустрія упаковки поступово розвивається, й багаторічне відставання української пакувальної галузі від світової успішно долається.


Вивчення виробничих та економічних аспектів виготовлення упаковки в нашій країні дозволяє зробити висновки про недоліки та вказати на позитивні моменти у розвитку цієї індустрії. Негативним моментом залишається недосконалість матеріально-технологічної бази України у порівнянні із розвиненими країнами, недостатність державного фінансування пакувальної галузі, відсутність можливості отримати повну інформацію про реальну чисельність підприємств, які спеціалізуються на випуску упаковки. Поруч з цим, українська пакувальна галузь нині має сучасні новітні пак матеріали, технології, та устаткування. Помітний і той факт, що з розвитком ринкової економіки з'являються нові виробники високотехнологічної упаковки, поширюється система реалізації товарів, інтенсивно проводиться дослідницька робота. Перспективи розвитку пакувальної галузі в Україні підтверджуються динамікою інвестицій. Активне упровадження іноземного капіталу є позитивним чинником для пакувального ринку.


Аналіз діяльності виробників пакувальної продукції в Україні показує, що основні підприємства відроджуються, модернізуються, залучають закордонних інвесторів до розширення своїх можливостей. Основних виробників сьогодні більше цікавить розробка і випуск ексклюзивної упаковки — і вони поступово вступають у боротьбу за цей сегмент з імпортерами. Входження до цього сегменту — це додаткові переваги виробників у боротьбі за покупця.


У підрозділі 3.3. «Сегмент ексклюзивної упаковки у таропакувальній галузі» сформульовано поняття ексклюзивної упаковки — це упаковка, яка призначена для продукції високої цінової категорії, виготовлена з найякіснішого матеріалу при застосуванні новітніх технологічних можливостей та відповідає найвищім художнім вимогам, що характеризують такі дизайнерські якості, як креативність та неординарність. Ексклюзивна упаковка може бути об’єктом арт-дизайну, тобто вироблятися в одному примірнику та стати предметом колекціонування. Одним із найголовніших завдань ексклюзивної упаковки є підкреслення престижності торговельної марки.


Термін «ексклюзивна упаковка» українські фахівці почали використовувати наприкінці ХХ – початку ХХІ ст., коли ринок пакувальної галузі вже перенаситився стандартними виробами та відбувалися великі зміни у ринковій економіці нашої країни, чому сприяла динаміка соціокультурних процесів.


Через аналіз сучасних вимог та функціональних аспектів упаковки визначено особливості пакування в ексклюзивному сегменті:


-        виконуючи захисну функцію, ексклюзивна упаковка також потребує захисту, і часто для неї створюється ще й додатковий захисний футляр;


-        при дотриманні матеріально-технологічної функції, виготовлення ексклюзивної упаковки передбачає застосування найновітніших технологій, використання якісніших матеріалів або їх нестандартного поєднання — найбільш популярними сьогодні в цьому сегменті є високоякісне скло, кришталь, фарфор, кераміка, деревина, шкіра, дизайнерський картон, природні матеріали; також часто ексклюзивна упаковка виробляється із додаванням дорогоцінних металів та каміння; нерідко виконання ексклюзивної упаковки вимагає використання ручної праці, що також обумовлює обмежений тираж та високу собівартість такої упаковки (якщо собівартість стандартної упаковки складає близько 4% від загальної вартості товару, то ексклюзивної — 15-30%);


-        екологічна функція ексклюзивної упаковки реалізується завдяки її багаторазовому використанню, адже вона може продовжувати своє життя разом з товаром у якості коштовного футляру, або навіть пережити товар, ставши об’єктом колекціонування;


-        естетична функція ексклюзивної упаковки базується на факторах креативності та гармонійного поєднання конструктивного рішення й графічного оздоблення, така упаковка може бути витвором мистецтва, завдяки цьому використовується як засіб підкреслення престижу, елітності продукції;


-            при дотриманні рекламної, соціально-економічної, інформативної та комунікативної функцій, ексклюзивна упаковка, насамперед, має підкреслити елітарність товару, що в ній міститься, створити ефект враження, іноді таємничості (як у подарунковій сфері), при цьому повинні враховуватися вимоги потенційного споживача з високим рівнем доходів.


Згідно з розподілом за економічністю виготовлення, вибором матеріалу, зважаючи на купівельну спроможність певних верств населення, а також на характеристики самого товару, можна поділити сучасну упаковку на дві основні групи:


-            «мас-маркет» — стандартна упаковка, призначена для задоволення найбільш загальних потреб широкого кола споживачів, зазвичай багатотиражна; спосіб її виготовлення орієнтований на невеликий бюджет — збільшення кількості через зменшення витрат, через використання стандартних конструкцій та дешевої сировини;


-            «люкс» або «преміум» — упаковка креативного дизайну, де функціональність поєднується з високохудожніми ознаками (бездоганна форма та добірне графічне оздоблення), призначена для елітної продукції, відповідає найвищим естетичним вимогам споживачів з високим рівнем заможності, випускається в обмеженій кількості, вимагає особливого устаткування і найскладніших, високих технологій виготовлення.


У пункті 3.3.1. «Значення ексклюзивної упаковки в індустрії пакування» визначено, що найчастіше ексклюзивна упаковка використовується у галузях виробництва, де наявні товари високої цінової групи: колекційні алкогольні напої; елітна косметика, парфумерія та одяг; ювелірні вироби; вишукані сувеніри. Виробники елітної продукції прагнуть використовувати ексклюзивну упаковку, бажано вітчизняного виробництва, звертаючись до зарубіжних фахівців лише для вирішення тих високотехнологічних завдань, виконання яких поки що неможливе в Україні.


Таким чином, сегмент ексклюзивної упаковки має вагоме значення у таропакуванні. Сьогодні, при впровадженні нового бренду, виробники намагаються створювати такі оригінальні упаковки, які мають риси ексклюзиву. Отже, завдяки створенню ексклюзивної упаковки (з використанням новітніх матеріалів, інноваційних технологій, креативного дизайну, з чітким визначенням категорії потенційних споживачів та групи певних товарів) відбувається збагачення можливостей створення стандартної упаковки.


У пункті 3.3.2. «Перспективи розвитку ексклюзивної упаковки в Україні» аналіз виробництва ексклюзивної упаковки в Україні показав, що на українському ринку представлено чимало товарів в ексклюзивній упаковці, проте більшість з них — упаковки закордонних виробників, бо там цей напрямок набув популярності ще у 80-ті роки ХХ ст. Проте, спостерігається зростання цього сегменту й в Україні, збільшується кількість виробників такої упаковки, що дає змогу сподіватися на подоланні відставання від провідних держав світу у цьому сегменті пакування.


Найбільш розвиненою в ексклюзивному сегменті українського пакування є сьогодні галузь, яка виробляє склотару для алкогольних напоїв. Найпопулярнішими тенденціями у цьому виробництві є використання кольорового скла і варіантів його декорування — шовкографії та гравіювання, обробки з металу тощо. Але якщо сто років тому це робилося уручну, то зараз для досягнення цієї мети застосовуються устаткування і технології, що постійно удосконалюються. Примітно, що витончені технології використовуються як у виробництві скла, вживаного для первинної упаковки, так й при створенні вторинної упаковки, у тому числі з картону, проте сировина (дизайнерський картон найвищого ґатунку) поки що імпортується з інших країн світу.


Намагання виробників товарів привернути увагу споживачів призводить до створення нових видів споживчої упаковки, як стандартної так й ексклюзивної. Дуже важливу роль у цьому відіграє поєднання художнього та утилітарно-технічного аспектів, а також професійне використання дизайнерських засобів: конструкції та форми, кольору, образного й графічного рішення, які за допомогою влучного вибору матеріалу, модних аксесуарів, якісної поліграфії (можливо також використання додаткових друкарських прийомів, таких як, вибірковий лак, фольга, тиснення й інші) сприяють виявленню певних характеристик товару, привертають увагу споживачів. При цьому варто підкреслити, що поєднання вказаних засобів може міняти первинне значення кожного по окремості, наприклад, монохромність зображення працює на дорожчання тільки у сполученні з дорогими матеріалами.


Форма пакування відіграє не менш важливу роль при покупці товару, вона є важливим невербальним засобом комунікації з користувачем, впливаючи на його підсвідомість. Інноваційні рішення, пов’язані з формою упаковки, можуть миттєво виділити товар з ряду конкурентів. При створенні споживчої тари форма стає невід'ємним атрибутом торговельної марки, одним з елементів ідентифікації бренду.


Безліч форм доповнюється різноманітністю текстур та фактур. Все частіше картонна упаковка виготовляється з матеріалів, що імітують поверхню металу, фактуру шкіри та замші, каменю, тканини, текстуру деревини, створюючи необхідний фон для графічного оздоблення. Фактурна упаковка підкреслює загальний образ торговельної марки. Тиснення, на додаток до візуального ефекту, підкреслює тактильні якості упаковки.


Монохромність зображення або зближена колірна гама, як правило, свідчать про елітарність продукту та його високу ціну. Яскраві і багатобарвні рішення більш відповідають стандартній (типовій, багатотиражній) упаковці. Зрозуміло, що й дорогий продукт може бути представлено у багатобарвній упаковці, але в цьому випадку кольори повинні поєднуватися дуже гармонійно.


Покупець фактично не звертає уваги на композицію упаковки як таку, а сприймає в цілому і колір, і форму, і композиційну побудову. Усі складові дизайну упаковки мають бути злагоджено взаємопов’язані, за їх допомогою можна донести до споживача не тільки певну інформацію про товар та виробника, а й образно-асоціативні повідомлення. Так, упаковка товарів з симетричною композиційною побудовою створює асоціацію з дотриманням традицій, прихильності до порядку, постійності, відповідальності, солідності, надійності та офіційності; в той же час неформальний підхід, творчий пошук та намагання виробника до перетворень і новизни, енергійність , витонченість та елітарність більш характерні для упаковок з асиметричною побудовою композиції. Мінімалізм графічного дизайну ексклюзивної упаковки відображає прагнення до свободи, властиве заможним категоріям населення. Дрібність та перенасиченість графічними засобами, як правило, асоціюється з більш дешевими продуктами.


Важливу роль при візуальному позиціонуванні грає вибір шрифтів, тому що шрифт є носієм не тільки інформації вербального характеру, але й емоційним «подразником». Магічне значення шрифту відоме із старовини, це особливе мистецтво, яке удосконалювалося на протязі декількох тисячоліть. Рубані шрифти, як правило, дають відчуття сучасності. Відповідно, шрифти із зарубками сприймаються як більш старовинні і можуть додати деяку аристократичність продукту. Нерідко при створенні упаковки для товарів високої цінової категорії використовуються ексклюзивні шрифти.


 


Встановлено, що сучасний пакувальний ринок в Україні стрімко розвивається, збільшуються обсяги різних його сегментів та з’являються нові ніші, як, наприклад, сегмент ексклюзивної упаковки. Якщо ще десять років тому попит на таку упаковку задовольнявся в основному за рахунок імпорту, то зараз виробництво ексклюзивної упаковки активно зростає й у нашій країні. В умовах політичного, економічного та духовного відродження України як незалежної держави актуальним завданням виступає її вихід на світовий ринок з пропозицією високоякісного товару. Безумовно, продукція українських виробників має бути представлена у належній упаковці, яка буде мати риси національного дизайн-продукту, завдяки чому буде впізнаною у світі. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины