АВТОРСКИЙ СТИЛЬ И. БРАМСА (теоретико-методологический и аналитический аспекты)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
АВТОРСКИЙ СТИЛЬ И. БРАМСА (теоретико-методологический и аналитический аспекты)
Альтернативное Название: АВТОРСЬКИЙ СТИЛЬ Й. Брамса (Теоретико-методологічний і аналітичний аспекти)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У Вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, виявляється ступінь її розробленості в існуючій літературі, формулюються мета і завдання роботи, визначаються її об’єкт і предмет, аналітичний матеріал, наукова новизна та методи дослідження, його практичне значення та апробація.


У Розділі I „Проблеми аналізу стилю Й. Брамса” обєкт дослідження розглядається з двох позицій: ступеня вивченості в науковій літературі (1.1.) і теоретичного обґрунтування висунутої центральної категорії (1.2.). У підрозділі 1.1. Стиль Й. Брамса як об’єкт дослідження” здійснюється аналіз і класифікація музикознавчих джерел, в яких розглядається творчість Брамса. Першу групу становлять спеціалізовані дослідження, що безпосередньо присвячені стилю композитора (статті К. Царьової та О. Мрєвлова). Відбиваючи окремі положення дисертаційних досліджень авторів, вони являють собою опис лише окремих властивостей стилю композитора, внаслідок чого концепція стилю залишається не сформульованою, параметри його вивчення не виявленими. Ця ж особливість притаманна матеріалам, що містяться в збірнику „И. Брамс. Черты стиля” (СПб, 1992). Неспеціалізовані дослідження класифікуються відповідно до обраної тематики, цільових настанов і міри висвітлення питань стилю композитора. Виділені групи в робочому порядку позначені як  загальноестетична (або культурологічна), біографічна, жанрова, мовно-стилістична й розташовані за принципом послідовного звуження предмета дослідження.


У працях загальноестетичної групи виокремлюються декілька блоків: у першому творчість Брамса аналізується в системі минуле – сьогодення – майбутнє (Г. Юсін, К. Шмідт, К. Царьова, А. Климовицький, В. Фуртвенглер, W. Frisch, I. Fellinger); дослідження другого блоку присвячені розгляду окремих якостей Брамса-митця (M. Musgrave, J. Fo er, L. Botstain, M. Notley, E. Hanslick, N. Reich, P. Ostwald, G. Jenner, I. Fellinger); третій складають праці, які відбивають питання творчої реалізації композитора (R. Pascall, S. Kross, G. Bozarth, S. Brady). Фактологічний матеріал, що міститься в статтях даної групи, акцентує увагу на культурно-особистісному факторі, відкриваючи перспективу кореляції світогляду композитора та його стилю.


Дослідження біографічної групи відтворюють „портрет” особистості художника за допомогою огляду його життя і творчості (монографії К. Гейрінгера, К. Царьової, Ф. Грассбергера, С. Рогового, F. May, M. MacDonald, монографічні нариси М. Друскіна, Г. Галя, В. Малунцевой; дисертації К. Царьової, О. Мрєвлова; масштабна стаття В. Фермана; бібліографічні довідники S. Kross, М. McCorcle, R. і K. Hofmann; статті в енциклопедичних виданнях М. Друскіна, G. Bozarth і W. Frisch, H. Weber та ін.). Питання стилю Брамса як такого тут вимальовуються у вигляді попутних висновків.


У працях жанрової групи (К. Царьова, І. Храмова, О. Бондурянський, Ж. Лавеліна, І. Михайлов, H. Drinker, D. Tovey, I. Key та ін.) стиль композитора виявляється в більш-менш наочних формах завдяки аналізу конкретного музичного матеріалу, хоча як цілісне явище він може бути лише домисленим за допомогою подальших логічних операцій.


В джерелах, що належать до мовно-стилістичних, аналізуються окремі складові стилю Брамса: гармонічне мислення (А. Гусєва, Ch. Wintle); темброво-фактурна організація фортепіанних творів (М. Шавінер); поліфонічні прийоми у формотворенні (Р. Біркан); сонатна форма у творах „першої зрілості” (J. Webster). Особливий блок становлять дослідження, що розкривають специфіку мотивно-тематичної роботи Брамса (C. Schachter, M. Musgrave, P. Smyth, E. Agmon, A. Forte, Ch. Reynolds, Р. Лаул). Сукупність мовних компонентів дозволяє створити певне уявлення про стиль Брамса, проте його сутність залишається прихованою.


На підставі узагальнення наукового досвіду виділяються властивості стилю Брамса, які постійно відзначаються в музикознавчій літературі: стильова асоціативність; стриманість авторського висловлення; принцип варіантності; тематична похідність; тематизація фактури.


 
Ïîäâ³éíà íàçâà ãðóïè ïîÿñí&tho ;ºòüñÿ òèì, ùî ïèòàííÿ, ÿê³ ðàí³øå âõîäèëè äî ïðîáëåìíîãî ïîëÿ åñòåòèêè, ó òåïåð³øí³é ÷àñ âèâ÷à&tho ;òüñÿ òàêîæ êóëüòóðîëî㳺&tho ;. 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины