РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (загальні засади концепції)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (загальні засади концепції)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження. Стаття 1 Конституції України встановила, що остання є правовою державою. Звідси випливає необхідність закріплення у системі права та втілення у правовідносинах відповідних цінностей та ідеалів. Втім, на сьогодні діюче законодавство та практика його застосування не володіють рівнем стабільності та узгодженості, необхідним для формування досконалої юридичної бази розбудови правової держави.

Теорія права серед інших правових засобів виокремлює принципи права, які у юридичній формі відображають керівні ідеї відповідної галузі або права в цілому, становлять собою загальні засади механізму правового регулювання. Для кримінального права галузеві принципи відіграють надзвичайно важливу роль, оскільки узагальнюють базові тенденції генези правових норм у сфері функціонування понять злочину та покарання. Правова матерія, абстрагована до рівня принципів права, дає можливість створити “ланцюг” між ідеалами, закріпленими Конституцією України, та юридичними реаліями сьогодення. На жаль, здійснені наукою кримінального права дослідження галузевих принципів виявляються не повною мірою здатними задовольнити сучасні потреби практики правозастосування у вихідних засадах. Це об’єктивно обумовлене певними чинниками, а саме:

1. Аналіз системи принципів права в цілому або окремої його галузі є надзвичайно складним, фундаментальним дослідженням, яке передбачає наявність сталої системи наукових уявлень про основні інститути відповідного сегменту права. Свідченням цього є те, що монографічні дослідження принципів кримінального права за часів радянської правової системи з’явилися лише через кілька десятиріч її активного функціонування (70-80-ті роки). Відносно молода правова система України перебуває в стані формування, який вже триває понад 10 років. Це стосується й кримінального права. Як видається, настав час для вироблення концепції принципів цієї галузі, що підтверджується й спробою законодавця закріпити деякі принципові положення у тексті КК України 2001 року.

2. Створення на теренах сучасної України незалежної держави в результаті зміни напрямку суспільного розвитку призвело до формування й власної правової системи, що за якісними характеристиками серйозно відрізняється від радянської. Тому висновки щодо проблематики принципів, зроблені радянськими вченими-криміналістами, вимагають відповідного уточнення й розвитку.

3. Дослідники питання принципів кримінального права здебільшого не приділяли серйозної уваги шляхам використання потенціалу принципів у юридичній практиці, обмежуючись загальними застереженнями щодо цього.

В той же час сучасна українська юриспруденція не вирішила складне, але важливе питання розробки та втілення у правову дійсність концепції використання потенціалу принципових положень в процесі створення та реалізації норм кримінального права. В Україні майже відсутня наукова дискусія з приводу принципів кримінального права. Окремих досліджень не проводиться, а інші, більш конкретні проблеми кримінально-правового регулювання, як наслідок, вивчаються без відповідної принципової бази, що згодом відображається на якості кримінального законодавства. На наш погляд, це є однією з основних вад сучасного періоду розвитку правової системи України.

Таким чином, принципи кримінального права цілком заслуговують на роль предмета фундаментального, комплексного, а, головне, поступового аналізу. При цьому виключне значення максими nullum crimen sine lege для кримінального права систем романо-германської правової сім’ї у поєднанні з проблемами застосування діючого кримінального законодавства зумовлює доцільність вибору саме принципу законності як предмета даного дослідження.

В пострадянській юридичній літературі окремим питанням принципів кримінального права та принципу законності зокрема увага приділялася в працях Х.Д. Алікперова, А.В. Арендаренко, М.І. Бажанова, А.С. Гореліка, І.Е. Звечаровського, Б.В.  Здравомислова, О.Ф. Істоміна, М.О. Кауфмана, О.Г. Кібальника, Т.В. Клєнової, М.Й. Коржанського, Г.С. Курбанова, Т.О. Лєснієвськи-Костарєвої, Ю.І. Ляпунова, П.С. Матишевського, А.С. Молодцова, В.В. Мальцева, В.О. Навроцького, С.С. Пірвагідова, Ю.Є. Пудовочкіна, В.Д. Філімонова, М.І. Хавронюка, С.Д. Шапченка, О.Ф. Шишова та інших.

Однак робіт, у яких ті чи інші аспекти проблеми принципів кримінального права досліджуються на монографічному рівні як окремий об’єкт, в Україні немає.

Зазначені обставини, а також потреба у розробці концепції реалізації принципу законності як основи для загальної концепції реалізації принципів кримінального права за умов недостатнього рівня наукової розробки даної проблеми зумовили актуальність обраної теми дисертації та необхідність її детального дослідження.

У радянський період проблематика принципів була предметом досліджень таких вчених-криміналістів, як Г.З. Анашкін, М.О. Бєляєв, Я.М. Брайнін, М.В. Васільєв, Г.Б. Віттенберг, М.І. Загородніков, П.С. Дагель, М.П. Карпушин, С.Г. Кєліна, В.М. Коган, Г.А. Крігер, В.М. Кудрявцев, В.І. Курляндський, М.С. Малєін, А.В. Наумов, В.В. Похмєлкін, О.І. Санталов, Е.А. Саркісова, О.Б. Сахаров, А.Н. Трайнін, П.О. Фефелов, М.Л. Якуб, О.М. Яковлєв.

Дисертант широко використовував праці згаданих дослідників, а також спирався на загальнотеоретичні положення науки кримінального права, теорії права, міжнародного права та інших галузей, які розроблялися науковцями. Це роботи С.С. Алєксєєва, М.О. Баймуратова, М.І. Байтіна, Ю.В. Бауліна, А.Я. Берченка, М.В. Буроменського, В.І. Борисова, В.М. Боровенка, Л.В. Головка, В.В. Демиденка, І.І. Карпеця, А.М. Колодія, Н.Ф. Кузнєцової, О.С. Лисенкової, О.А. Лукашевої, Н. Лумана, М.І. Мельника, О.Р. Михайленка, Є.В. Назаренко, В.С. Нерсесянца, В.Г. Перепелюка, А.А. Піонтковського, П.М. Рабіновича, О.І. Рарога, В.Н. Селіванова, О.Ф. Скакун, С.М. Солдатенка, В.В.  Сташиса, А.Х. Сте-панюка, В.С. Стефанюка, М.С. Строговича, В.Я. Тація, Л.Д. Тимченка, Є.В. Фесенка, В.Л. Чубарєва, Н.І. Цись, С.С. Яценка та інших правознавців.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана відповідно до плану проведення науково-дослідних робіт Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10‑річчя незалежності України на 2004 рік (п. 4.12, тема “Реалізація принципу законності кримінального права України”).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины