Бажмін, Володимир Борисович. Допрофесійна підготовка підлітків з порушеннями функцій опорно-рухового апарату в центрах соціальної реабілітації

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
Бажмін, Володимир Борисович. Допрофесійна підготовка підлітків з порушеннями функцій опорно-рухового апарату в центрах соціальної реабілітації
Альтернативное Название: Бажмин, Владимир Борисович. Допрофессиональная подготовка подростков с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в центрах социальной реабилитации
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, окреслено мету та завдання,
визначено об’єкт і предмет дослідження. Висвітлено теоретико-методологічні
основи дослідження, розкрито наукову новизну і практичну значущість. Наведено
дані щодо впровадження результатів дослідно-пошукової роботи, пред’явлено
структуру дисертаційного дослідження.
У першому розділі «Допрофесійна підготовка в системі соціальної та
професійної реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності в Україні і світі
як педагогічна проблема» – представлено результати аналізу вітчизняної та
зарубіжної психолого-педагогічної літератури щодо методологічних та практичних
засад професійної та трудової реабілітації в рамках світового та українського
досвіду соціальної реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності.
Вітчизняні олігофренопедагоги В. Кащенко, Л. Виготський у своїх працях
зазначали, що ручна праця й трудова діяльність мають домінуюче місце серед
решти навчальних предметів та є базисом для виховного й освітнього впливу на
дитину з дефектом. Вони рекомендували ширше використовувати трудову
діяльність як методичний прийом роботи з дітьми під час вивчення усіх навчальних
предметів. В. Синьов стверджує, що найбільших корекційно-компенсаторних
успіхів у роботі спеціальних шкіл можна досягти за умов: ранньої діагностики
порушень у розвитку дітей; урахування типологічних, вікових та індивідуальних
особливостей; орієнтації на збереження особистості; системного характеру
компенсаторно-корекційних впливів на різні сфери психофізичного розвитку
дитини; створення педагогічних умов для постійного нарощування успіхів дитини в
різних галузях її діяльності (ігрової, навчальної, трудової, громадської тощо).
В. Бондар, М. Кот наголошують на необхідності розвивати трудові навички
майбутньої професії у дітей з особливими потребами.
Науковцями виділені характерні особистісні та соціальні мотивації,
представлені моделі, методи та форми трудової та професійної реабілітації підлітків
з обмеженнями життєдіяльності різних нозологій – розумово-відсталих дітей
(Л. Акатов, І. Баранауськене, Ж. Демор, В. Кащенко, Е. Сеген та інші), підлітків з
порушеннями слуху (Т. Власова, В. Карвяліс, М. Нудельман, Ф. Рау та інші),
підлітків з порушеннями зору (В. Андрієнко, В. Акімушкін, І. Моргуліс, Є. Синьова,
С. Федоренко та інші).
Визначено особливості допрофесійної підготовки підлітків з порушеннями
функцій опорно-рухового апарату в ході їх комплексної реабілітації та навчання
(В. Доскін, Л. Журба, С. Кавокін, В. Кожевнікова, В. Козявкін, І. Левченко,
7
С. Немкова, К. Семенова); розглянуто поняття або термін «допрофесійна
підготовка», яка у процесі корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми з
обмеженнями життєдіяльності може набувати дещо іншого змісту, ніж це прийнято
в загальній педагогіці (Е. Лильін, Є. Сологубов, А. Тюрін, К. Himmelmann,
P. Uvebrant); визначено поняття та моделі допрофесійної підготовки, профільного
навчання, професійної орієнтації підлітків з обмеженнями життєдіяльності
(А. Іваницький, О. Приходько, О. Романенко, В. Чеботарьова, Л. Ханзерук,
А. Шевцов). Зроблений аналіз наукової літератури з питань професійної та трудової
реабілітації підлітків з обмеженнями життєдіяльності різних нозологічних груп
дозволяє адаптувати накопичений теоретичний та практичний досвід професійної та
трудової реабілітації підлітків цих нозологій до розроблення методики
допрофесійної підготовки підлітків з порушеннями функцій опорно-рухового
апарату в центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
Отже, існує узагальнений різносторонній досвід допрофесійної підготовки
здорових підлітків, проте, на жаль, майже повністю відсутні теоретичне
обґрунтування та опис практичного досвіду допрофесійної підготовки підлітків з
обмеженнями життєдіяльності. У дослідженнях описані тільки заходи з трудової та
професійної реабілітації підлітків з обмеженнями життєдіяльності. Методики з
підготовки до майбутньої професійної реабілітації підлітків з порушеннями функцій
опорно-рухового апарату не висвітлювались взагалі. Теорія та практика
допрофесійної підготовки підлітків з порушеннями функцій опорно-рухового
апарату відстає від часу і потребує як розширення напрямів і форм роботи, так і
науково-педагогічного обґрунтування змісту цієї діяльності.
У другому розділі «Особливості допрофесійної підготовки підлітків з
порушеннями функцій опорно-рухового апарату в системі центрів соціальної
реабілітації» – обґрунтовано теоретичні та методичні основи процесу визначення
факторів допрофесійної готовності підлітків з порушеннями функцій опорно-
рухового апарату в умовах центру соціальної реабілітації, висвітлено організацію,
методику та результати констатувального експерименту.
Визначені основні психофізичні фактори розвитку підлітка з порушеннями
функцій опорно-рухового апарату, які відповідають певним специфічним
діяльнісним компетенціям, особистісним та соціальним якостям,
психофізіологічним властивостям і сприятимуть правильному і вчасному
професійному самовизначенню, здобуттю професії та ефективному
працевлаштуванню, досягненню успіху і високим результатам у подальшій трудовій
діяльності. До таких факторів особистісної та психофізичної готовності підлітку з
порушеннями функцій опорно-рухового апарату до майбутньої професійної
реабілітації було віднесено педагогічний, психологічний, соціальний, медичний,
техніко-середовищний фактори комплексної реабілітації.
До кожного фактору комплексної реабілітації були визначені критерії та їх
показники допрофесійної готовності підлітків з порушеннями функцій опорно-
рухового апарату:
Критерії педагогічного фактору допрофесійної готовності:
8
1. Обізнаність у різних видах професійної та трудової діяльності. Показник:
професійна орієнтованість у різноманітті сфер праці та професій.
2. Універсальна компетентність та базова освіта з елементарних знань, умінь та
навичок, що лежать в основі чільних сучасних професій, досвід елементарної
практичної діяльності.
Показники: оцінки навчальних досягнень у шкільних закладах та творчі досягнення
в закладах позашкільної освіти (гуртки, студії тощо).
3. Працелюбність та відповідальність за виконання дорученої справи.
Показники: бажання працювати, наявність трудових навичок.
4. Автономність, цілеспрямованість та соціальна зрілість, необхідні для
майбутньої професійної підготовки та трудової діяльності.
Показники: рівень соціальної активності, самовизначення та відповідальності,
автономність – залежність, цілеспрямованість – соціальна зрілість.
Критерії психологічного фактору допрофесійної готовності:
1. Необхідна спрямованість особистості, що потребує професія, яку бажає
здобути підліток.
Показник: конкретна спрямованість особистості до певного типу професії.
2. Прагнення досягнення успіху та прояв лідерських якостей.
Показник: рівень усвідомлення готовності до різних видів праці та професійного
самовизначення у професійній та трудовій діяльності.
3. Особистісна професійна перспектива та визначеність у професійній та
трудовій діяльності.
Показники: рівень самоаналізу та планування майбутнього професійного
саморозвитку.
4. Мотивація до трудової діяльності, вибору професії, здобуття професії,
працевлаштування, ефективної трудової діяльності.
Показники: вмотивованість вибору і здобуття професії, працевлаштування,
ефективної трудової діяльності.
Критерії соціального фактору допрофесійної готовності:
1. Комунікативні та організаторські схильності особистості.
Показники: комунікативність та організаторські риси.
2. Адаптація до соціального та професійного середовища.
Показник: адаптованість особистості підлітка до змін у соціально-професійному
середовищі.
Критерії медичного фактору допрофесійної готовності:
1. Загально-фізичний стан.
Показник: готовність до зміни режиму навантажень, пов’язаних із трудовою
діяльністю.
2. Психічна та фізична витривалість.
Показники: розумова витривалість. Спроможність підлітку виконувати психологічні
або фізичні дії за тривалий проміжок часу.
Критерій техніко-середовищного фактору допрофесійної готовності:
9
1. Компенсація та корегування порушень фізичного розвитку спеціальними
засобами, відновлення функціональних можливостей організму технічними
засобами реабілітації.
Показники: скомпенсованість і скорегованість та усунення порушень спеціальними
технічними засобами.
Метою констатувального етапу дослідження було вивчення стану та
особливостей сформованості допрофесійної готовності у підлітків з порушеннями
функцій опорно-рухового апарату. Порівняльний аналіз рівнів допрофесійної
готовності здорових підлітків та підлітків з порушеннями функцій опорно-рухового
апарату проведено з використанням десяти критеріїв допрофесійної готовності
підлітків.
У констатувальному експерименті взяли участь 2 групи підлітків: 60 здорових
підлітків, 52 підлітки з порушеннями функцій опорно-рухового апарату.
Результати узагальнених даних рівнів сформованості допрофесійної
готовності підлітків з порушеннями функцій опорно-рухового апарату та здорових
підлітків виявили стан розвитку по кожному з факторів.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины