Запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
Запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан української державності супроводжується перехідним етапом у становленні господарської системи відносин, побудованих на принципах ліберальної економіки. Найважливішою умовою прогресивного розвитку ліберально-економічних ринкових відносин є створення відповідної нормативної бази, недосконалість якої на сьогодні призводить до вчинення протиправних діянь у фінансовій сфері. Результати порівняльного аналізу законодавства країн ЄС, США та України свідчать про недостатнє нормативно-правове забезпечення потреб протидії шахрайству в біржовій торгівлі в нашій країні. Останнім часом кримінологи також звертають увагу на нагальну необхідність інтенсифікації діяльності, спрямованої на запобігання  злочинам у господарській сфері, які вийшли за межі національних економік та набули міжнародного масштабу. Саме вищезазначене зумовило вибір даної теми дослідження.

Теоретичним підгрунтям дисертаційного дослідження стали роботи вітчизняних кримінологів, фахівців з кримінального, міжнародного, господарського та фінансового права, роботи вчених, що вивчають проблемні питання, пов’язані з біржовою торгівлею, фінансовим ринком, інвестиційною діяльностю, особливостями використання офшорних юрисдикцій, а саме: Г.А. Аванесова, В.Б. Авер’янова, М.І. Ануфрієва, В.Г. Афанасьєва, Ю.Д. Блувштейна, Г.Н. Борзенкова, С.В. Бородина, Л.К. Воронової, В.В. Василевича, П.Т. Геги, А.А. Герцензона, В.В. Голіни, Д.І. Голосніченка, П.І. Гришаєва, Н.О. Гуторової, І.Н. Даньшина, О.М. Джужи, А.Ф. Зелінського, С.М. Іншакова, Н.К. Ісаєва, Р.А. Калюжного, І.І. Карпеця, Я.Ю. Кондратьєва, В.В. Копейчикова, М.Й. Коржанського, М.В. Костицького, М.П. Кучерявенка, Н.С. Кузнецової, Н.М. Мироненко, П.П. Михайленка, Н.Р. Нижник, Н.А. Саніахметової, В.Д. Сущенка, С.С. Чернявського, А.М. Яковлева, економістів Б.І. Альохіна, Р. Гільфердінга, Л.Н. Красавіної, Д.Л. Ушакова, Г.Н. Климка; західних учених А. Адамса, У. Альбрехта, Б. Вільямса, Е. Шамбоста, Дж. Сороса, З. Боді, К. Коттке, К.Р. Макконнелла, Р.Л. Міллера, Ч. Кіндлебергера та багатьох інших відомих юристів та економістів.

Проблемі запобігання шахрайству на фінансових ринках значною мірою присвячена робота Десятого конгресу ООН з питань ефективного попередження злочинності, що відбувся у Відні 10-17 квітня 2000 р., особливе місце в якому зайняла проблема шахрайства в біржовій торгівлі. На боротьбу з цим явищем безпосередньо спрямована Концепція запобігання маніпулюванню ринком цінних паперів, нечесній торговій практиці і  порушенню етики професійної діяльності на фондовому ринку, затверджена рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 січня 2003 №21. Певною мірою проблематику боротьби з фінансовим шахрайством у біржовій торгівлі висвітлюють Джон Ф. Маршалл, Віпул К. Бансал, Р. Тьюлз, Т. Тьюлз, Е. Бредлі; серед російських науковців цій тематиці присвячено роботи В.А. Задерея, Н.Д. Бородюка, Ф.Н. Петрова, Т.А. Диканової. Також необхідно зазначити, що Державна Дума РФ здійснила масштабне розслідування причин та наслідків фінансової кризи 1997-98 рр., у результаті чого у Висновках Тимчасової комісії по розслідуванню причин, обставин і наслідків прийняття рішень Урядом і Центральним Банком Російської Федерації від 17 серпня 1998 р. про реструктуризацію державних короткострокових зобов’язань, девальвацію обмінного курсу рубля, введення мораторію на здійснення валютних операцій капітального характеру, особливе місце належить шахрайству як головному фактору, що стимулював цю фінансову кризу, висвітлено детермінанти кризи, обґрунтуванню суспільної небезпечності яких у дослідженні приділяється значна увага. На жаль, в Україні подібна робота не проводилась, а в науковій літературі проблема шахрайства в біржовій торгівлі представлена фрагментарно, зокрема в роботах В.О. Глушкова, Г.Н. Пастернака-Таранушенка, П.Д. Біленчука, С.Є. Еркєнова, А.В. Кофанова, В.М. Поповича, Л.М. Стрельбицької.

При відносно незначній питомій вазі (приблизно 0,1%) у загальній структурі злочинності України злочини на фінансовому ринку завдають великої матеріальної шкоди. Так, у 2003 р. без урахування показників інфляції вона становила понад 2,5 млн. гривень, що на 7,0 % більше показників попереднього року, крім того у зазначеній сфері спостерігається тенденція до зростання кількості вчинених злочинів. У 2003 р. на фінансовому ринку України зареєстровано 510 злочинів проти 486 у 2002 р.

Крім того, результати аналізу висновків 300 експертів даної галузі, національного законодавства, офіційних статистичних даних, літературних джерел, вивчення матеріалів 237 кримінальних справ, пов’язаних з шахрайством на фінансовому ринку України, продемонстрували проблему складності запобігання маніпуляціям у біржовій торгівлі на підставі чинного законодавства та практичного досвіду, адже на сучасному етапі спеціальне дослідження на монографічному рівні з цих проблем ані в Україні, ані в СНД не проводилось.

Найбільшу увагу в питанні запобігання  злочинам на фінансових ринках у біржовій торгівлі необхідно, на нашу думку,  приділити проявам торгівлі на так званій інсайдерській інформації, під якою розуміють таку інформацію, що може вплинути на результати котирувань активів, після її публічного оголошення. І якщо в багатьох розвинутих країнах з ринковою економікою виникають лише питання координації цієї боротьби, то в Україні ще необхідно створювати відповідну правову базу.

Зв΄язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження узгоджується з основними принципами  Концепції функціонування і розвитку фондового ринку України, затвердженої Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 1995 р. №342/95, цілями та завданнями фондового ринку України, що визначені в Основних напрямах  розвитку фондового ринку України на 2001-2005 рр., схвалених Указом Президента України від 26 березня 2001 р. №198, а також Комплексною програмою профілактики злочинності на 2001–2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. №1376, планом науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Національної академії внутрішніх справ України на 2003 р.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины