Кормільцев Володимир Володимирович. Фізична реабілітація осіб з вертеброгенною патологією в стадії ремісії із застосуванням засобів фітнесуНазвание:
Кормільцев Володимир Володимирович. Фізична реабілітація осіб з вертеброгенною патологією в стадії ремісії із застосуванням засобів фітнесу
Альтернативное Название: Кормильцев Владимир Владимирович. Физическая реабилитация лиц с вертеброгенной патологией в стадии ремиссии с применением средств фитнеса
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об’єкт і предмет дослідження, сформульовано мету й завдання, розкрито наукову новизну, практичну значущість роботи й особистий внесок автора в опубліковані у співавторстві наукові праці; представлено сферу апробації основних положень досліджень, зазначено кількість публікацій.
У першому розділі дисертації «Сучасні уявлення про фізичну реабілітацію при вертеброгенній патології» проведено теоретичний аналіз науково-методичної літератури використаної у роботі.
Поширеність вертеброгенної патології в економічно розвинених країнах, за даними експертів ВООЗ, досягла розмірів неінфекційної епідемії і є однією з найчастіших причин стійкої втрати працездатності, тому медико-соціальна значущість вертеброгенних захворювань винятково висока. Жінки хворіють частіше, ніж чоловіки, але в останніх виникають тяжкі ускладнення в перебігу захворювання.
В останні роки немедикаментозні методи все ширше використовуються в реабілітації вертеброгенної патології, так дуже багато приділено уваги лікувальній гімнастиці (В.Г. Зілов, 2009; Т.Д. Полякова, 2010), гідрокінезитерапії (М.С. Чаруйська, М.А. Бережна, 2009), лікувальному масажу (А.А. Бірюков, 2008; В.А. Єпіфанов, 2009), фізіотерапії (О.В. Владимирова, А.М. Гурленя, 2010; M.J.L. Sullivan, 2011), постізометричній релаксації (ПІР) (Н.А. Генш та ін., 2008; S. Byuon, 2012). Але на даний момент у фізичній реабілітації все частіше стали практикувати засоби оздоровчого фітнесу, зокрема силові тренування (Д.А. Бурмістров з співавт., G. Han et al., 2011), аеробні тренування (S.J. Kachananathu et al., 2012; Н.Ю. Куланіна, 2013), систему Пілатеса (Н.М. Ларіонова, С.А. Фролова, 2013; J. Borges et al., 2014). Цей факт, а також доступність засобів фітнесу, можливість цілорічного тренування, відсутність потреби у великих матеріальних витратах для проведення зумовлюють включення засобів оздоровчого фітнесу до числа найпопулярніших видів фізкультурно-оздоровчих занять, що використовуються в реабілітаційних програмах.
У другому розділі дисертації «Методи та організація дослідження» обґрунтовано й описано відповідно до мети й завдань наступні методи дослідження: аналіз спеціальної науково-методичної літератури; контент-аналіз медичних карт, результатів комп’ютерних томограм і рентгенограм; клінічні – оцінка якості життя; педагогічні – констатуючий і формуючий педагогічний експеримент, спостереження, тестування. Для визначення показників рівня болю та якості життя використовувалася візуально-аналогова шкала болю (ВАШ болю). Для визначення показників функціонального стану використовувалися тестування ОРА, визначення рівня фізичного стану за формулою О.А. Пирогової, визначення адаптаційного потенціалу за Р.М. Баєвським і проба PWC170. Для визначення вертикальної стійкості та рівня постурального контролю використовувалася проба Ромберга. Кількісні показники біогеометричного профілю постави осіб з вертеброгенною патологією реєстрували за допомогою комп’ютерної фотометрії. Обробку матеріалу проводили методами математичної статистики. Матеріали дисертаційної роботи отримані у ході проведення дослідження на базі фітнес-клубу «XL». Дослідження ґрунтується на вивченні показників 60 чоловіків другого зрілого віку із вертеброгенною патологією поперекового відділу хребта.
На першому етапі (жовтень 2011 – серпень 2012 рр.) було проведено аналіз сучасних джерел наукової літератури вітчизняних і зарубіжних авторів, що дозволило оцінити загальний стан проблеми, розробити карти обстеження, здійснити переклад відповідної зарубіжної літератури. Було освоєно адекватні цілям і завданням роботи методи оцінки стану обстежуваних і методики вивчення функціонального стану. Узгоджено терміни проведення дослідження, обґрунтовано мету і поставлено завдання роботи, проведено вивчення вихідних показників.
На другому етапі (вересень 2012 – жовтень 2013 рр.) було обґрунтовано програму фізичної реабілітації, проведено основні дослідження і отримано матеріали, що дозволяють об’єктивно оцінити функціональні можливості осіб з вертеброгенною патологією. Проведено первинну обробку отриманих даних. Розроблено програму фізичної реабілітації для цього контингенту хворих.
На третьому етапі (листопад 2013 – червень 2014 рр.) було завершено педагогічні обстеження, визначено ефективність запропонованої програми фізичної реабілітації, проведено аналіз і узагальнення отриманих результатів, обробку їх методами математичної статистики, здійснено оформлення дисертаційної роботи.
У третьому розділі «Характеристика фізичного та функціонального стану осіб з вертеброгенною патологією» було проаналізовані та узагальнені дані історій хвороби та фітнес-анкет чоловіків другого зрілого віку (n = 60) з діагнозом остеохондроз поперекового відділу хребта в стадії неповної ремісії, які займаються фітнесом на базі фітнес-клубу «XL», з вересня 2012 р. по жовтень 2013 р.
Це дозволило виявити основні порушення та визначити групи для подальших досліджень.
Середній вік обстежуваних становив 38,6±2,8 року ( ±S). Як найбільш типовий середній рівень болю за ВАШ болю пацієнти відзначили 2,72±0,42 см. Після проведення первинного тестування ОРА було отримано результат 65,7±1,6 балів ( ±S), що відповідає низькому рівню. Під час виконання проби Ромберга було помічено тенденцію зниження вертикальної стійкості, що може бути зумовлено збільшеними кутами біогеометричного профілю постави.
Під час аналізу варіабельності серцевого ритму, показник амплітуди моди у обстежуваного контингенту становив 78,1±5,5 % ( ±S), що свідчить про переважання помірної симпатикотонії. Ці дані підтверджуються показниками індексу напруження регуляторних систем (ІН), який становить 541,5±77,7 ум. од., що вказує на виражену симпатикотонію. При цьому показник активності симпатичного відділу нервової системи (LF хвиля) становить 70,4±7,9 %, показник активності парасимпатичного відділу (HF хвиля) – 20,2±4,9 %. Співвідношення LF / HF має 3,7±1,1 %, що вказує на тимчасову мобілізацію організму. Рівень фізичного стану на початку експерименту становив 0,599±0,071 ум. од. ( ±S), що відповідає середньому рівню функціонального стану. Показник проби PWC170 у учасників експерименту – 470,3±30,6 кгм•хв.-1, що відповідає низькому рівню функціонального стану. Показник адаптаційного потенціалу до початку реабілітації – 2,6±0,1 ум. од., що відповідає стану функціональної напруги.
На основі аналізу кількісних показників біогеометричного профілю постави було сформовано дві підгрупи: особи із комбінованими порушеннями постави в сагітальній та фронтальній площині – 52 % (n= 31) та особи з порушеннями постави в сагітальній площині – 48 % (n= 29). Всі досліджені кути, що характеризують поставу у фронтальній площині у підгрупі з комбінованою патологією перевищують показники, допустимі в нормі. Кут β2, який характеризує положення плечового пояса відносно горизонту має 4,4±0,3°, що на 29 % перевищує максимально нормальний показник. Кут α4, який характеризує кут нахилу таза у сагітальній площині, був 6,24±0,24°. Таким чином, можемо підтвердити наявність у даної підгрупи збільшеного поперекового лордозу та сколіотичних порушень постави.
В підгрупі з порушеннями постави в сагітальній площині кут α2, який характеризує грудний відділ хребта і є найбільш інформативним у визначенні гіперкіфозу становив 4,86±0,52° при нормі 2,3°, а кут α4 дорівнював 2,05±0,09° при нормі 4,5°, що є ознакою згладженого поперекового лордозу. Таким чином, у процесі попередніх досліджень, було отримано великий масив даних, що характеризують особливості організму чоловіків другого зрілого віку з вертеброгенною патологією. За допомогою факторного аналізу було виділено найбільш інформативні показники у подальшому використані у роботі.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины