Комплементарний аспект розвитку за ознакою змін
  • скачать файл:
Название:
Комплементарний аспект розвитку за ознакою змін
Альтернативное Название: Болдирєва Л. Комплементарний аспект розвитку за ознакою змін
Тип: Статья
Краткое содержание: Болдирєва Л. Комплементарний аспект розвитку за ознакою змін / Л. Болдирєва, О. Гринько // Conference Proceedings of the 5th Inte
ational Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 14 – 17, 2016, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. - pp.220. – рр. 15-17.
https://mydisser.com/

КОМПЛЕМЕНТАРНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ЗА ОЗНАКОЮ ЗМІН

Людмила Болдырева 1, Олександр Гринько 2
Полтавський національний технічний університет ім.Юрія Кондратюка
м. Полтава, Україна
1 Boldyrewaljuda@rambler.ru. 2 Grіпко-о@і.иа

У всі часи були спроби пояснити зміни, зокрема через крилаті вислови видатних вчених, філософів, мислителів, письменників і політичних діячів [1]:
будь-яка зміна прокладає шлях іншим змінам (Нікколо Макіавеллі);
немає нічого більш постійного, ніж зміни (Карл Берні);
зміни - це незмінність в мінливих обставинах (Семюель Батлер);
у нас зміни на краще йдуть із такою швидкістю, що ніщо не встигає прижитися (Хенрік Ягодзіньскій);
будь-які зміни здаються неможливими, але коли вони відбуваються, неможливим здається колишнє положення речей (Алан Лільский);
управляти змінами не можна, але їх можна випереджати (Пітер Друкер).
На нашу думку, саме поняття «зміна» свідомо чи несвідомо через мовленнєве навантаження в уяві фіксує факт зрушення. Щодо властивостей змін, то, на нашу думку, властивості області змін накладаються на системи, визначаючи науковий підхід і методологію при вивченні, або використані самої системи. Зміни в системі формують і проявляють властивості в процесі взаємодії з середовищем.
Вперше сутність змін як окрема наукова проблема висвітлена в філософських працях Аристотеля, який запропонував чотири основні форми змін: зміну місця, кількості, якості та субстанції [2].
Оскільки розвиток природи, суспільства, зокрема й мислення підпорядковується закону взаємного переходу кількісних змін у якісні і навпаки - це один з основних законів діалектики. Тому будь-які зміни повинні відкрито бути направлені на ефективну взаємодію: минулого досвіду, об'єктивної оцінки існуючого стану справ, визначення реальних завдань і вибору оптимального шляху досягнення мети у майбутньому.
Особливий вид змін, що виступає в ролі якісного перетворення і призводить до виникнення нового прийнято вважати розвитком будь-якого явища чи об'єкта (табл. 1).
Таблиця 1. Тлумачення терміну «розвиток» за ознакою зміна
Зміст поняття Автор, рік, джерело
Розвиток - це закономірна зміна матерії і свідомості. Нова філософська енциклопедія, 2001 р. [3, с.382]
Розвиток - вищий тип руху і зміни в природі і суспільстві, пов'язаний з переходом від однієї якості стану до іншого, від старого до нового. Нова філософська енциклопедія, 2001 р. [3, с.397]
Розвиток - це спрямована необоротна зміна. Короткова Є.М., 2002 р. [4]
Розвиток - це, в першу чергу, зміна, рух. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І., 2003 р. [5, c. 120]
Розвиток - проведення кількісних, якісних і структурних змін, що забезпечить перехід між станами. Пилипенко А.А., 2009 р. [6, с. 11]
Розвиток - процес керованих змін у функціонуванні системи, які мають за мету досягнення її цілей. Ков'ях Т.В., 2010 р. [7]
Розвиток - це необоротні, якісні зміни, обумовлені суперечностями системи. Жадан Т.А., 2011 р. [8, с. 69]
Джерело: узагальнено автором на основі аналізу літературних джерел [3-8].

Всі зміни вимагають застосування спеціальних практичних підходів
й інструментів регулювання. Адже, їх використання повинно бути
спрямоване на підвищення рівня адаптованості змін, досягнення
ефективності перетворень і обґрунтоване здійснення реформування. На
нашу думку, якщо вже розглядати напрями змін, то варто виділити такі:
радикальний, реформування, модернізація, стратегічний, реактивний,
інактивний, преактивний, інтерактивний, адаптаційний, нагромаджувальний.
Таким чином, мета економічних реформ перехідних економік полягає саме у переході від екстенсивного до інтенсивного відтворення насамперед за рахунок активізації інноваційних факторів і підвищення рівня управління. В Україні, на превеликий жаль, перехід постійно гальмується, а державні програми реалізовуються дуже повільно, або з великим запізненням. Ще однією великою проблемою залишається постійне зменшення накопиченого раніше наукового потенціалу країни через ряд різних причин.
Література
1. Цитати і афоризми [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tsitaty.blogspot.com/2011/03/tsytaty-pro-zminy.html.
2. Аристотель. Сочинения / Аристотель. - Т. 4. - М. : Мысль, 1983. - 830 с.
3. Новая философская энциклопедия : в 4 т. / Институт философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд; научно-ред. Сонет : В.С. Степанин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, А.П. Огурцов. - М. : Мысль, 2001. - Т. 3. - 692 с.
4. Короткова Э.М. Антикризисное управление / Э.М. Короткова. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 432 с.
5. Ільїн В.В. Людина і світ : навч. посіб. / В.В. Ільїн, Ю.І. Кулагін. - К. : Київ. Нац. торг-екон. ун-т, 2003. - 383 с.
6. Пилипенко А.А. Організація управління інтеграційним розвитком суб'єктів господарювання : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 / А.А. Пилипенко. - Х., 2009. - 33 с.
7. Ідентифікація категорії «розвиток» у сучасній економічній системі. -[Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/.
8. Жадан Т.А. Сутність поняття і характеристика основних підходів до розвитку підприємства / Т.А. Жадан // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». - 2011. - №7(26). - С. 67-69.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)