Оцінка ефективності управління оборотними активами підприємств олійножирової галузі Одеського регіону
  • скачать файл:
Название:
Оцінка ефективності управління оборотними активами підприємств олійножирової галузі Одеського регіону
Альтернативное Название: Кучеренко О.В. Оцінка ефективності управління оборотними активами підприємств олійножирової галузі Одеського регіону
Тип: Статья
Краткое содержание: Кучеренко О.В. Оцінка ефективності управління оборотними активами підприємств олійножирової галузі Одеського регіону / О.В. Кучеренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 9. – Ч. 2. - С. 37-41.
https://mydisser.com/


УДК 334.716:330.142.26

Кучеренко О.В.
аспірант кафедри економіки, організації та обліку в агропромисловому комплексі Одеського національного економічного університету

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНОЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ

Стаття присвячена аналізу ефективності використання оборотних активів підприємствами олійножирової галузі Одеського регіону. Виявлено негативні тенденції у превалюванні розміщення оборотного капіталу у сферу обігу. Встановлено залежність зниження ефективності діяльності при збільшенні довгострокових зобов'язань у структурі капіталу.
Ключові слова: олійножирова галузь, оборотні активи, фонди обігу, фонди виробництва, рентабельність операційної діяльності, Одеський регіон.
Кучеренко Е.В. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ ОДЕССКОГО РЕГИОНА
Статья посвящена анализу эффективности использования оборотных активов предприятиями масложировой отрасли Одесского региона. Выявлены негативные тенденции в превалировании размещения оборотного капитала в сферу обращения. Установлена зависимость снижения эффективности деятельности при увеличении долгосрочных обязательств в структуре капитала.
Ключевые слова: масложировая отрасль, оборотные активы, фонды обращения, фонды производства, рентабельность операционной деятельности, Одесский регион.
Kutcerenko E.V. ESTIMATION OF EFFICIENCY IN MANAGEMENT OF CIRCULATING ASSETS ON THE ENTERPRISES OF OILSEED INDUSTRY IN ODESSA REGION
This article is dedicated to the analysis of implementation efficiency of Odessa region oilseed enterprises' current assets. Negative tendencies of current assets allocation to the distribution chain are identified. The dependency of efficiency from capital structure is established.
Keywords: assets, circulating assets, funds of tu
over, funds production, profitability of operating activity.
Постановка проблеми. Фінансово-економічна криза перетворилася у світовому масштабі на кризу моделі. Тому ми згодні з думкою Я.А. Жаліло, що формування нової моделі економічного розвитку може бути успішним, якщо держава не будує модель як втілення ідеального, відірваного від об'єктивних реалій бажаного образу, а скеровує процеси формування моделі під впливом об'єктивних закономірностей глобального та національного розвитку, з огляду на потребу підтримки конструктивних процесів, що сприяють досягненню визначених цілей та орієнтирів, максимального послаблення ризиків і загроз розвитку [1].
Перебудова національної моделі розвитку повинна спиратися на визначення цільових орієнтирів та пріоритетів, що передбачає зміни інструментів і практик державної політики, інституційного середовища розвитку. Проведення економічних реформ в Україні повинно бути пов'язано з вирішенням проблеми удосконалення системи управління промисловим і регіональним розвитком. Організація управління в умовах формування ефективно функціонуючої ринкової економіки вимагає переходу до стабільних, врегульованих взаємовідносин між державою, регіонами та суб'єктами господарювання.
У теперішній час промислові підприємства функціонують в умовах гострої нестачі власних оборотних коштів і оборотного капіталу в цілому. Тому розвиток харчової промисловості, як і всієї промисловості України, гальмується через відсутність гнучкого механізму управління оборотним капіталом і його неефективного використання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв'язанню проблеми розвитку підприємств харчової промисловості присвятили свої роботи як вітчизняні, так і зарубіжні науковці: О.М. Алімова, В.І. Бойко, П.П. Борщевський, П.І. Гайдуцький, В.Д. Гончарова, Б.М. Данилишин, М.І. Долішній, С.І. Дорогунцова, Ю.П. Лебединський, В.М. Пилявець, О.В. Манойленко, Т.А. Жадан та інші дослідники [2; 3]. У роботах зазначених авторів розглянуті різні механізми підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості. Але проблема настільки багатовекторна, що невирішеними залишаються питання щодо формування оборотного капіталу та його впливу на показники рентабельності у такій галузі, як олійножирова промисловість.
Вітчизняні умови переходу до ринку не дозволяють безпосередньо застосовувати зарубіжний досвід і постійно удосконалювати методичні основи господарської практики. Тому необхідно розробити комплексний науковий підхід до формування механізму управління оборотним капіталом та оборотними активами виробництв харчової галузі (а в її складі олійножирової промисловості) у сучасних умовах господарювання на основі вивчення тенденцій розвитку.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження ефективності використання оборотних активів великих підприємств олійножирової галузі. Основні завдання дослідження: провести аналіз ефективності використання оборотних активів великих підприємств олійножирової галузі Одеського регіону; виявити існуючі тенденції у формуванні їх складу та структури, джерел фінансування; розглянути вплив структури капіталу та структури оборотних активів на показники рентабельності операційної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи з того, що саме великі підприємства олійножирової галузі формують основні результативні показники діяльності, нами було проведено аналіз звітності 2009-2011 років діяльності п'ятьох великих підприємств Одеської області, вид діяльності яких - виробництво олії та тваринних жирів. Назви підприємств були закодовані відповідно до законодавства України.
Аналітичне спостереження за даними таблиці 1 дозволяє зробити висновок, що у 2011 році чистий збиток по галузі у сумі 256,2 млн грн був сформований за рахунок результатів діяльності підприємств № 1, № 3, № 4.
Загальна сума збитку в цих підприємствах становить 260,8 млн грн. Таким чином, саме підприємства № 1, № 3, № 4 своєю діяльністю здійснюють самий значний вплив на розвиток олійножирової галузі Одеського регіону.
Аналіз основних показників діяльності великих підприємств масложирової галузі Одеської області (табл. 2) показує, що виручка від реалізації на підприємствах № 1, № 2, № 4, № 5 перевищує 100 млн грн і тільки на підприємстві № 3 вона ставить 62,7 млн грн. Тобто за новими законодавчими вимогами щодо обсягів реалізації підприємства № 1, № 2, № 3 № 4, № 5 з 01.01.2012 року відносяться до великих підприємств, а за старими умовами підприємство № 3 відносилося до середніх.
Висновки з проведеного дослідження. Проведене аналітичне спостереження дозволяє зробити висновок, що чисті збитки олійножирової галузі формують її великі підприємства, а саме підприємства № 1, № 3, № 4.
Усі великі підприємства є платниками податку на додану вартість і платниками податку на прибуток.
Капітал великих підприємств дуже значний і коливається у межах від 141,9 млн грн до 1 927,2 млн грн. Оцінюючи структуру капіталу, можна стверджувати, що підприємства, які в структурі капіталу не мають довгострокових зобов'язань, отримали чистий прибуток, а всі інші - збитки. Також на всіх підприємствах має місце суттєва нестача власних оборотних коштів.
Упродовж періоду простежується тенденція до збільшення суми оборотних активів. Питома вага оборотних активів в активах коливається від 15% до 90%.
У структурі оборотних активів усіх досліджуваних підприємств дуже значна частина припадає на дебіторську заборгованість. її частка коливається у межах 50%-79%.
Оцінка розміщення оборотного капіталу показує, що основна питома вага припадає на сферу обігу від 74,9% до 99,9%. У сферу виробництва розміщується від 0,1% до 29,2% оборотного капіталу. В сфері обігу сама значна частка припадає на дебіторську заборгованість. Таким чином, оцінка розміщення оборотного капіталу великими підприємствами показала, що значна його частина припадає на сферу обігу.
Вважаємо, що проведене дослідження дозволить великим підприємствам олійножирової галузі врахувати недоліки та підвищити ефективність використання оборотних активів.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Жаліло Я.А. Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі : аналіт. доповідь / Я.А. Жаліло, Д.С. Покришка, Я.В. Белінська [та ін.]. - К. : НІСД, 2014. -116 с. - (Сер. «Економіка», вип. 14).
2. Пилявець В.М. Олійно-жировий комплекс України: стан та перспективи розвитку // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. - 2011. - № 2(53). - Т. 3. - С. 88-92.
3. Манойленко О.В. Місце і роль олійно-жирової галузі у національній економіці України / О.В. Манойленко, Т.А. Жадан // Проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 49-56.
4. Звітність підприємств олійножирової галузі Одеського регіону за даними Головного управління статистики в Одеській області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.od.ukrst.at. gov.ua/.
5. Інтернет-сайт Асоціації «Укроліяпром» [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://www.ukroilprom.org.ua.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)