ДОНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ СИСТЕМА КОНТРОЛЮ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ-ЄДИНОБОРЦІВ (БОКС, КІКБОКСИНГ) НА ЕТАПІ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗМАГАНЬНазвание:
ДОНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ СИСТЕМА КОНТРОЛЮ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ-ЄДИНОБОРЦІВ (БОКС, КІКБОКСИНГ) НА ЕТАПІ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗМАГАНЬ
Альтернативное Название: Донец АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ-единоборцев (бокс, кикбоксинг) НА ЭТАПЕ непосредственной подготовки к соревнованиям
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету й завдання дослідження; розкрито новизну і практичну значущість роботи; описано особистий внесок автора, галузь апробації результатів досліджень; указано кількість публікацій.
Перший розділ роботи «Система контролю спеціальної працездатності спортсменів-єдиноборців на етапі безпосередньої підготовки до змагань» присвячено теоретичному аналізові літературних джерел, розглянутих у дисертаційній роботі. Узагальнено дані щодо питань удосконалення підготовки й підготовленості спортсменів-єдиноборців на етапі безпосередньої підготовки до змагань. Вивчено чинники, що впливають на вибір засобів і методів спортивної підготовки у спортивних єдиноборствах. Установлено, що їх можна спрямувати на удосконалення компонентів забезпечення змагальної діяльності за рахунок реалізації системи контролю як функції управління.
Аналіз наукової та методичної літератури свідчить про те, що підґрунтям методики удосконалення підготовленості спортсменів-єдиноборців на етапі безпосередньої підготовки до змагань стало керування внутрішніми й зовнішніми сторонами навантажень, коли система спортивної підготовки орієнтована на відновлення та стимулювання здатності організму швидко, адекватно й повною мірою реагувати на змагальні навантаження. Важливою особливістю удосконалення підготовки в цей період є оптимізація співвідношення «доза-ефект» навантаження та визначення на цій підставі індивідуальних параметрів тренувальних занять.
Установлено, що існує потреба в розробленні засобів керування тренувальним процесом спортсменів-єдиноборців на етапі безпосередньої підготовки до змагань на основі вдосконалення системи контролю, оцінювання індивідуальної реактивності спортсменів на змагальні навантаження й оптимізації на цій підставі тренувальних заходів стимуляційної спрямованості.
У другому розділі «Методи та організація дослідження» описано й обґрунтовано систему взаємодоповнювальних методів дослідження, відповідних об’єктові, предмету, меті та завданням.
Організація досліджень. Дослідження проводилися упродовж 2007–2013 рр. у залі спортивного боксерського клубу «Локомотив» (м. Полтава), а також у кікбоксерському залі ПНПУ ім. В. Г. Короленка (м. Полтава).
На першому етапі (жовтень 2007 р. – серпень 2008 р.) вивчено й проаналізовано матеріали наукової та методичної літератури, пов'язані із застосуванням системи контролю кваліфікованими спортсменами, зокрема боксерами. Були визначені методи дослідження, які відповідали меті й завданням дослідження.
На другому етапі (вересень 2008 р. – березень 2009 р.) було проведено анкетування тренерів, щоб з’ясувати їхню думку щодо специфіки застосування контролю на етапі безпосередньої підготовки до змагання. Розроблено концепцію, на основі якої створено модель контролю на етапі безпосередньої підготовки до змагань.
На цьому етапі був організований і проведений лабораторний експеримент, що передбачав доказ гіпотези шляхом зіставлення отриманих показників у результаті введення до системи контролю нового фактора – інтегрованої оцінки реакції кардіореспіраторної системи (КРС) спортсменів для оптимізації співвідношення «доза-ефект» впливу. У дослідженнях взяли участь 24 кваліфіковані спортсмени: 20 кандидатів у майстри спорту, 4 майстри спорту.
На третьому етапі (квітень 2009 р. – лютий 2011 р.) дослідження, на етапі безпосередньої підготовки до змагання в умовах тренувальної діяльності була визначено ефективність системи контролю. Також були встановлені особливості впливу спеціально дібраного тренувального заняття на спеціальну працездатність кваліфікованих боксерів у модельних умовах змагальної діяльності. У послідовному експерименті взяли участь 24 кваліфіковані боксери (20 кандидатів у майстри спорту, 4 майстри спорту).
У першому мікроциклі базового мезоциклу етапу підготовки спортсмени аналізували реакцію організму в процесі виконання планових тренувальних навантажень. У другому мікроциклі базового мезоциклу спортсмени використали тренувальне заняття з більшим навантаженням, яке мало найбільше співвідношення «доза-ефект» впливу. У першому мікроциклі передзмагального мезоциклу спортсмени використали спеціально дібрані тренувальні заняття зі значним середнім навантаженням, що мають виражений ефект стимуляції реакції КРС. Кожен боксер проходив тестування в стандартних умовах двічі впродовж двох днів. При цьому проведення експерименту не передбачало зміни структури тренувального процесу в спеціально-підготовчому періоді спортивної підготовки кваліфікованих боксерів.
Четвертий етап (березень 2012 р. – червень 2013 р.) передбачав оформлення висновків роботи й розроблення практичних рекомендацій щодо використання експериментальної моделі контролю в спортивній діяльності кваліфікованих боксерів. Проведено обробку матеріалів наукової роботи.
Контингент – кваліфіковані спортсмени-єдиноборці, кандидати в майстри спорту, майстри спорту (n=27).
У змісті третього розділу «Передумови формування системи контролю на етапі безпосередньої підготовки до змагання спортсменів-єдиноборців» обґрунтовано підстави для проведення досліджень, спрямованих на формування системи контролю на етапі безпосередньої підготовки до змагання кваліфікованих боксерів, кікбоксерів. Вони базуються на теоретичному аналізі методичних підходів до організації контролю в спорті (В. О. Запорожанов, 1988; М. П. Савчин, 1991, 2003; В. Н. Платонов, 2004; А. Ю. Дяченко, 2004) і поглядах респондентів – фахівців з теорії і методики підготовки в єдиноборствах.
У результаті проведеного аналізу встановлено таке:
 система контролю в боксі має спеціалізований характер. Вона ґрунтується на виборі засобів і методів комплексного оцінювання спеціальної працездатності й реакції організму на навантаження;
 спеціалізованим критерієм оцінювання підготовленості на етапі безпосередньої підготовки до змагання в боксі, кікбоксингу виступає контроль тих параметрів працездатності і функціонального забезпечення роботи, які встановлюють стимулювальний характер навантаження і спрямовані на збільшення здатності спортсменів до реалізації наявного потенціалу;
 узагальненим критерієм ефективності всієї системи контролю, який встановлює спеціалізовану спрямованість, і форми його проведення є оцінювання здатності організму швидко, адекватно й повною мірою реагувати на тестові, тренувальні і змагальні навантаження.
Такі цільові настанови формують спеціалізовану спрямованість контролю в боксі на етапі безпосередньої підготовки до змагання.
Подані положення в загалом формують цільову спрямованість досліджень. Вони дають змогу удосконалити систему контролю в тому напрямі, в якому вона забезпечує вирішення завдань етапу безпосередньої підготовки до змагань. Особливістю такої системи має бути узгодження розробленої системи контролю з можливостями практичної реалізації цієї системи на етапі безпосередньої підготовки до змагань.
У четвертому розділі «Системний підхід до організації контролю спортивної підготовки кваліфікованих спортсменів-єдиноборців» подано теоретичне обґрунтування, результати практичного впровадження контролю й засоби реалізації його як функції керування тренувальним процесом на етапі безпосередньої підготовки до змагань.
Підґрунтям програми стали системні принципи теорії спорту, що визначають побудову тренувального процесу на етапі безпосередньої підготовки до змагань. Ураховано, що побудова тренувального процесу пов'язується з раціональним поєднанням даних оперативного, поточного та етапного контролю та визначенням спеціалізованої спрямованості й індивідуалізації навантажень спортсменів - єдиноборців на етапі безпосередньої підготовки до змагань (В. М. Платонов, 2004).
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины