КОЗОРІЗ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇНазвание:
КОЗОРІЗ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Альтернативное Название: КОЗОРИЗ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ СТРУКТУРНО-семантические ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ юридической терминологии
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, її актуальність для сучасного мовознавства, зокрема для синології, визначено об’єкт і предмет дослідження, сформульовано мету й основні завдання роботи, окреслено методи, наукову новизну, теоретичне і практичне значення дослідження.
У першому розділі – «Теоретичні засади дослідження юридичної термінології китайської мови» – узагальнено попередні теоретичні та методологічні напрацювання, здійснено аналіз можливих теоретичних основ дослідження юридичної термінології китайської мови на сучасному етапі розвитку термінознавства.‎
Проаналізовано наукову літературу, присвячену теоретичним питанням термінології; розглянуто визначення таких базових понять сучасної лінгвістики, як «термін», «термінологія», «терміносистема», «вмотивованість», «термінологічне поле». В результаті огляду різних позицій вчених було запропоновано власні визначення. Термін – вербальна звукова чи графічна форма поняття, одиниці системи понять у фаховій мові. Основна ознака термінології як сукупності термінів – це належність до замкнутої системи у межах певної фахової сфери знань. Вмотивованість терміна – збіг семантичних ознак внутрішньої форми і лексичного значення; це є бажана, але не обов’язкова ознака терміна, яку варто враховувати, прагнучи отримати ідеалізовану термінологічну одиницю, зокрема і при перекладі іноземних термінів. Між термінами «термінологія» та «терміносистема» відсутні суттєві відмінності – останній є певною мірою синонімічним до першого, тому ми не будемо його виділяти окремо.
Основною важливою ознакою терміна, найголовнішим його атрибутом вважаємо системність, оскільки термінологію розглядаємо як систему. ‎‎Термін має бути пов’язаний з іншими термінами (членами певної ‎‎терміносистеми) за посередництва семантичних відношень між її елементами. ‎‎Системність терміна може виявлятись у його структурі; ідеальною слід ‎‎вважати структуру, в якій зв’язки між термінами виражають логічні зв’язки ‎‎між поняттями.‎
Пріоритетним у дослідженні юридичної термінології ‎‎китайської мови слід вважати визначення закономірностей структури терміна, семантичних відношень між термінами та функціонування термінів ‎у юридичному дискурсі. Висновки про закони термінології варто робити, виходячи із ‎‎закономірностей структури самої мови.
Було запропоновано три можливих критерії виділення спеціальних ‎юридичних дискурсів у межах поняття «система права КНР»: галузевий (сім основних галузей права), тематичний (28 тематичних груп) та принцип інституції, що їх видала.‎ Лінгвістика дозволяє створювати власну класифікацію відповідно до лінгвістичних або екстралінгвістичних, прагматичних, соціокультурних, психологічних та інших факторів. Типологія спеціальних юридичних дискурсів не може локалізуватися винятково у межах галузей права.
У мовознавстві для вивчення шляхів і закономірностей розвитку лінгвістичного знання можуть застосовуватися різноманітні загальнонаукові методи.‎‏ Закони переходу кількісних змін у якісні мають вирішальне значення для методології дослідження. Сучасні тенденції у розвитку методів характеризуються відмовою від винятковості того чи іншого загального методу, прагненням сполучити різні загальнонаукові й окремі лінгвістичні методи.‎
В українській лінгвістиці юридичну термінологію вивчали на базі англійської (Дерді Е.Т., Гумовська І. М.), німецької (Шаблій О. А.), корейської (Рижков А. Г.), японської (Комарницька Т. К.), арабської (Сівков І. В.), української (Вербенєц М. Б.) та інших мов. Усі дослідники мають свої власні критерії щодо розуміння методів і алгоритму роботи, визначення межі між «терміном» і «не-терміном». Юридична термінологія китайської мови досі лишалася дещо осторонь уваги. Методи її опрацювання були сформовані безпосередньо у процесі дослідження, звісно, разом з використанням досвіду попередніх трудів.
У другому розділі ‎– «Структурні особливості сучасної китайської юридичної термінології» – здійснено структурний аналіз юридичних термінів СКМ на основі «Китайсько-російського юридичного словника» на 16 000 одиниць термінів, а також нормативно-правових актів КНР. У результаті визначено основні закономірності та зафіксовано кількісно-якісні характеристики будови юридичних термінів СКМ. Здійснені дослідження уможливили подальший якісний аналіз семантичних відношень юридичних термінів у третьому розділі дисертації.
Виявлено, що терміни-складні слова (Т-СС), терміни-складнопохідні слова (Т-СПхС) ‎та терміни-словосполучення (Т-ССч) складають «релевантну трійцю», на якій базується утворення абсолютної більшості термінів юридичної термінології СКМ. Іноді досить важко провести межі між Т-СС, Т-СПхС та Т-ССч – як, ‎наприклад, для терміна «юридична особа» (法人): це словосполучення визначаємо як Т-СПхС, оскільки «人» – суфікс. Вважаємо, що лише кількісно-якісні характеристики, що їх проявляє термін у мові, можуть визначати його належність до тієї чи іншої категорії.‎
В результаті дослідження було виокремлено основні афікси юридичної ‎термінології СКМ та визначено відповідні ‎статистичні характеристики їх продуктивності. Виявлено, що всього ‎63 афіксальні морфеми (人, 者, 犯, 长, 方, 人员, 民, 师, 商, 户, 主, 士, 分子, 子, 学家, 徒 , 客, 兵, 手, 家, 头, 匪, 儿; 权, 罪, 法, 书, 单, 证, 税, 物, 令, 金, 行为, 制, 费, 院, 庭 , 状, 性, 刑, 关系, 罚, 主义, 化, 表, 料, 活动; 不, 无, 未, 非, 被, 已, 大, 反, 重, 多, 副, 少, 小, 再, 轻) узагальнюють третину лексики словника ‎‎(34 %) юридичних термінів, утворюючи відповідні семантичні категорії та ‎‎гіперонімічні ряди.‎ Т-СПхС із різними афіксальними морфемами для єдиного гіпероніма утворюють найбільші семантичні поля одного поняття.
Завдяки аналізу афіксів вдалося виокремити юридичні терміни у лексико-семантичні тематичні групи, що складають суттєвий пласт номінативного простору юридичної термінології СКМ, зокрема, на позначення осіб різних соціальних категорій, «юридичних наслідків суспільних відносин» (правовідносин), видів документів та власності тощо. Як і будь-який великий об’єкт, вищевказані семантичні поля активно еволюціонують, що спричиняє їх неоднорідність; у них поєднуються як спеціальні, термінологічні номінації, так і найменування, що входять у сферу загальновживаної лексики.
Було запропоновано: алгоритм пошуку Т-СС і Т-‎СПхС у словнику,‎ схеми ‎утворення Т-СС і Т-СПхС та‎ умовні позначки для схематичного опису, принцип візуального діаграмного порівняльного аналізу (що унаочнює результати, покращує запам’ятовування інформації, полегшує здійснення зіставлення);‎ здійснено підрахунок продуктивності словотвору Т-СПхС із ‎‎морфемою «人» та підрахунок продуктивності словотвору Т-ССч відносно до ‎‎кількості морфем терміна.‎ Найбільшу кількість складають п’яти- та трискладові Т-СПхС із ‎‎морфемою «人» – 35 % та 33 % словника відповідно. Ця закономірність зберігається для усіх Т-СПхС. Серед Т-ССч найчисельнішими є чотири- та двоскладові – 36 % і 24 %. Тобто, в основі Т-СПхС лежать Т-ССч (кількість складів Т-СПхС більша саме на величину одної афіксальної морфеми). Виявлено, що Т-АС може одночасно бути і Т-ССС.‎
Важливим для будь-якої термінології є питання про запозиченість її термінів. Семантичні запозичення наукових термінів, що їх часто називають кальками, – іншомовні слова і терміни, побудовані за зразком структурно-семантичних моделей іноземної мови з урахуванням словотворчих засобів мови-акцептора – це найпоширеніший підхід до запозичення іноземних термінів, оскільки він найбільше відповідає особливостям СКМ.
Інтернаціоналізми можна систематизувати лише для споріднених мов, у яких семантична і фонетична системи мають близьку логічну будову. Інтернаціональні ознаки і міжнародність термінів варто розглядати в аспекті порівняння та узгодження обсягу їх значень у різних мовах.‎‏ Для СКМ інтернаціоналізми можуть існувати переважно у японській та корейській мовах, наприклад: legal person (англ.) – ‎юридична особа ‎‎‎‎(укр.) – юридическое лицо (рос.) – 法人fǎrén‎ (кит.) – 法人 ほうじん[Hōjin] (япон.) – 法人 ‎‎‎법인 [beob-in] (кор.). У всіх мовах спостерігаємо абсолютно різне звучання терміна, проте його морфемний склад тотожний у мовах країн азіатського регіону.‎
Дослідження структурних та статистичних характеристик терміна уможливлюють подальший його семантичний аналіз: виділення тематичних груп, побудову семантичних полів, спостереження за тенденціями розвитку тощо. У свою чергу, статистично-лінгвістичні параметри можуть варіюватися залежно від ‎потреб семантичного дослідження.
На основі КРЮС-а окремо було проаналізовано частотність морфем юридичних термінів (що є здебільшого ССч); крім цього, було виділено та розглянуто відповідні характеристики юридичних Т-СС (лише двоморфемні одиниці), а також опрацьовано текст «КК КНР», як зразок юридичного дискурсу. Логарифмічні графіки співвідношення рангу частотного списку до загальної кількості ‎морфем мають подібний вигляд для усіх зазначених одиниць. Основна закономірність, яку можна помітити: близько 125 морфем початку частотних списків (точка перетину графіків) є ключовими за вживанням.
На основі ступеня термінологічності (різниця номерів лексичної одиниці у підмовах X та Y, що отримана на основі ранжування списків слів у порядку спаду частотності) було визначено найважливіші для юридичного дискурсу СКМ 25 морфем – наводимо у порядку спадання їх ‎термінологічності: 刑xíng покарання, 款kuǎn стаття, 犯fàn порушувати закон, 罪zuì злочин, 判pàn вирок, 害hài шкода, 约yuē приблизно, 案àn справа, 单dān сертифікат, 证zhèng доказ, 收shōu стягувати, 期qī термін, 资zī капітал, 金jīn гроші, 品pǐn річ, 权quán право, 员yuán член, 文wén текст, 解jiě рішення, 关guān стосуватися, 制zhì система, ‎产chǎn майно, 利lì користь, 物wù річ, 法fǎ закон.
Значна частина юридичних термінів у СКМ належить до категорії лексичних одиниць, що виступають як у функції терміна, так і у функції ‎не-терміна, тому існує велика кількість термінів «розмитої» семантики. Утім, при подальшому уточненні термінів їх ‎термінологізація зростає, наприклад: 继承人 jìchéngrén спадкоємець → 假定继承人jiǎdìngjìchéngrén гіпотетичний спадкоємець; 惯例继承人guànlìjìchéngrén спадкоємець за договором; 法定继承人 fǎdìngjìchéngrén безпосередній прямий спадкоємець; 旁系继承人 pángxìjìchéngrén спадкоємець по бічній лінії; 期待继承人qīdàijìchéngrén передбачуваний спадкоємець; 收养继承人shōuyǎngjìchéngrén спадкоємець по всиновленню; 习惯继承人xíguànjìchéngrén спадкоємець у силу звичаю тощо.
У третьому розділі – «Семантичні особливості сучасної китайської юридичної термінології» – розглядаються основні типові семантичні відношення, властиві юридичній термінології китайської мови, оскільки співвідношення терміна і поняття відбувається за правилами будь-якої природної мови. Усі семантичні відношення у мові побудовані на логічному протиставленні спільних та відмінних ознак: семантична схожість виявляється у гіпонімії, антонімії, синонімії; схожість форми помітна в омонімії та полісемії.
Третій розділ пропонованої роботи нерозривно пов’язаний із другим і остаточно доводить право на існування у СКМ таких ‎термінів, як «афікс», «префікс» та «суфікс», а також можливість їх зіставлення з відповідними одиницями інших мов. Виявилося, що на основі афіксації можна побудувати таксономічні схеми термінів-гіпонімів і при цьому узгодити та скоординувати антонімічні поняття та синонімічні ряди.‎
Пропонуємо не вживати термін «напівафікс», оскільки його сутність збігається із сутністю афікса у китайській мові, а частотність набагато менша, ніж у інших мовах, що унеможливлює зіставний чи порівняльний аналіз цього явища.‎
Виявлені у процесі дослідження‎ афікси ‎– це відкриті семантичні компоненти, що уможливили подальший якісний аналіз семантичних відношень між термінами; ці афікси можуть бути використані для подібних досліджень у інших мовах.
У творенні складних термінів важливу роль відіграє атрибутивне ‎ССч із прикметниковим означенням (法律手续 юридичні формальності, 仲裁法庭 арбітражний суд, 民事程序 цивільний процес тощо). Рідше вживаються атрибутивні ССч з іменниковим означенням (谈判破裂 зрив переговорів, 劳动权利 право на працю, 法人犯罪 злочин юридичної особи).‎ Іноді спостерігається вживання дієслівно-об’єктних ССч (剥夺自由 позбавляти / -ення волі).
Виявлено продуктивні двоскладові основи Т-СС у КРЮС-і (тут зазначено лише перші десять, поряд у дужках – продуктивність): 1) 合同 контракт (165), 2) 证据 докази (99), 3) 诉讼 процес (82), 4) 条款 стаття (79), 5) 财产 власність (76), 6) 保险страхування (74), 7) 契约 угода (69), 8) 责任 відповідальність (64), 9) 债务 борг (64), 10) 公司 компанія (64). На противагу їм частотними двоскладовими Т-СС виявилися такі (у дужках – частотність): 1) 国际guójì міжнародний (268), 2) 合同hétóng контракт (233), 3) 法律fǎlǜ закон (189), 4) 国家guójiā держава (169), 5) 诉讼sùsòng процес (168), 6) 财产cáichǎn власність (166), 7) 保险bǎoxiǎn страхування (143), 8) 行为xíngwéi дія (134), 9) 犯罪fànzuì злочин (118), 10) 证据zhèngjù докази (112). Продуктивність та частотність Т-СС у КРЮС-і корелює, але не співпадає.
Гіперо-гіпонімічні відношення спеціально-професійних термінів є універсальним способом ієрархічної організації термінологічної системи з подальшим утворенням термінологічного поля, що систематизує термінологію і сприяє створенню тематичних словників.‎ За цим принципом на основі КРЮС-а, шляхом зворотного сортування було побудовано інверсійний словник (слова розташовуються з урахуванням алфавіту не від початку слова до кінця, а від кінця до початку; вирівнювання списку відбувається не за лівим, а за правим краєм для мов з читанням зліва направо) юридичної лексики СКМ. Таким чином було отримано найчастотніші суфікси та найуживаніші базові терміни-основи, що утворюють атрибутивні ССч у юридичній термінології СКМ.
Завдяки афіксації та атрибутивному словосполученню вдалося розробити чотири найбільші та найважливіші семантичні поля. Було побудовано схеми похідних термінів-гіпонімів до гіперонімів: «особа» (1444 терміна), «документ» (1329 термінів), «установи» (566 термінів) та «власність» (138 термінів).
Складна поліієрархічна схема похідних термінів-гіпонімів до гіпероніма «документ» (文书) із різними афіксальними морфемами та основами на 1329 одиниць термінів представлена нижчеподаними основами до яких додається атрибутивний компонент: 证书 zhèngshū = 证明书 zhèngmíngshū сертифікат; 背书 bèishū індосамент;保证书 bǎozhèngshū = 保证 bǎozhèng гарантія; 通知书 tōngzhīshū повідомлення; 议定书 yìdìngshū протокол; 委托书 wěituōshū = 授权书 shòuquánshū довіреність; 文书 wénshū = 文件 wénjiàn = 单证 dānzhèng документ; 说明书 shuōmíngshū інструкція; 确认书 quèrènshū підтвердження; 协议书 xiéyìshū угода; 报告书 bàogàoshū звіт; 申请书 shēnqǐngshū = 陈述书 chénshùshū заява; 国书 guóshū вірча грамота; 提单 tídān коносамент; 保单 bǎodān = 保险单 bǎoxiǎndān страховий поліс; 清单 qīngdān інвентарна відомість; 货单 huòdān = 运单 yùndān транспортна накладна; 报单 bàodān = 报关单 bàoguāndān митна декларація; 通知单 tōngzhīdān повідомлення; 名单 míngdān список; 凭单 píngdān ваучер; 帐单 zhàngdān = 支票 zhīpiào = 光票 guāngpiào чек; 仓单 cāngdān складська розписка; 舱单 cāngdān декларація; 存单 cúndān депозитні сертифікати; 订单 dìngdān замовлення; 信用证 xìnyòngzhèng акредитив; 许可证 xǔkězhèng дозвіл; 签证 qiānzhèng віза; 凭证 píngzhèng сертифікат; 物证 wùzhèng речовий доказ; 论证 lùnzhèng аргументація; 作证 zuòzhèng свідчення; 通行证 tōngxíngzhèng пропуск; 身份证 shēnfènzhèng паспорт; 登记证 dēngjìzhèng свідоцтво про реєстрацію; 产权证 chǎnquánzhèng свідоцтво про право власності; 确证 quèzhèng доказ; 票证 piàozhèng = 息票 xípiào купон; 命令 mìnglìng = 法令 fǎlìng = 审令 shěnlìng = 执行令 zhíxínglìng = 令状 lìngzhuàng = 训令 xùnlìng судова постанова; 禁令 jìnlìng = 禁止令 jìnzhǐlìng = 阻止令 zǔzhǐlìng судова заборона; 扣押令 kòuyālìng судовий наказ про арешт майна; 指令 zhǐlìng розпорядження; 保护令 bǎohùlìng постанова про захист; 引渡令 yǐndùlìng делівері-ордер; 逮捕令 dàibǔlìng = 捕票 bǔpiào = 拘票 jūpiào ордер на арешт; 拆除令 chāichúlìng розпорядження про знесення; 简令 jiǎnlìng пропозиція; 股票 gǔpiào акція;汇票 huìpiào грошовий переказ; 传票 chuánpiào повістка; 发票 fāpiào рахунок-фактура; 期票 qípiào = 本票 běnpiào вексель; 钞票 chāopiào банкнота; 当票 dàngpiào заставна;债票 zhàipiào = 债券 zhàiquàn облігація; 诉状 sùzhuàng клопотання; 特许状 tèxǔzhuàng грамота; 请求状 qǐngqiúzhuàng петиція; 负债表 fùzhàibiǎo баланс; 案件表 ànjiànbiǎo перелік; 对照表 duìzhàobiǎo таблиця; 合同 hétóng = 契据 qìjù = 契约 qìyuē контракт; 条约 tiáoyuē договір; 协定 xiédìng = 协议 xiéyì угода; 案件 ànjiàn справа. Завдяки цій схемі виявлено велику кількість синонімічних основ із різними афіксами чи атрибутивними компонентами.
На основі гіперо-гіпонімічних відношень було запропоновано алгоритм та модель тезаурусного словника. Цей принцип також може бути використаний для побудови семантичних та гіперо-гіпонімічних полів ‎інших термінологічних систем, а також упорядкування термінологічних статей згідно із системою понять.
У процесі дослідження синонімії була визначена продуктивність (за КРЮС-ом) та частотність (за корпусом CCL, 477 млн. знаків) синонімічних рядів китайських термінів «контракт» ‎і «виправляти», а також побудовано відповідні статистичні діаграми. Запропоновано схему для дослідження сполучуваності термінів, яку можна застосовувати при дослідженні типів синтаксичних зв’язків у Т-ССч; здійснений частковий дистрибутивний аналіз терміна-синоніма «виправляти» – зазначена сполучуваність лише для дієслівно-об’єктних комплексів, що має найбільш репрезентативний характер. Здійснено текстовий аналіз синонімічного ряду для термінів «рішення», «постанова суду», «вирок» на основі «Кримінально-процесуального кодексу КНР» та «Цивільно-процесуального кодексу КНР».
Була розроблена деталізована схема «Структурні типи синонімічних пар юридичних термінів СКМ» (див. рис. 1), що покликана допомогти розумінню структури терміна-‎синоніма та його виявленню в досліджуваному матеріалі задля уніфікації термінології, а також усунення різноманіття форм синонімії. Під час дослідження було виявлено 11 причин виникнення синонімів; виділено сім структурних типів синонімічних пар, із урахуванням підтипів – ‎‎18, що на 12 більше, ніж у попередніх дослідженнях О. П. Фролової стосовно біологічної термінології СКМ, наведено відповідні приклади юридичної термінології СКМ (A, B, C, D та Х – склади терміна):
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины