Кенані Слім Бен Ріда. Індикатори психологічного клімату спортивної командиНазвание:
Кенані Слім Бен Ріда. Індикатори психологічного клімату спортивної команди
Альтернативное Название: Хенани Слим Бен Рида. Индикаторы психологического климата спортивной команды
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об'єкт, предмет, мету й завдання дослідження, розкрито новизну й практичну значущість роботи, особистий внесок здобувача; описано сферу апробації результатів досліджень, зазначено кількість публікацій; представлено структуру й обсяг дисертації.
Перший розділ «Теоретичні проблеми дослідження психологічного клімату спортивної команди» присвячений аналізу проблеми психологічного клімату як багаторівневого й багатоаспектного явища, що дозволило встановити існування різних концептуальних підходів до дослідження цього феномена й виявити відсутність єдності в методології та методах його вивчення. Виявлено, що психологічний клімат – це відносно стійке емоційне налаштування команди, що пронизує всю систему діяльності й формується на підставі суб'єктивного задоволення характером міжособистісних стосунків спортсменів.
Представлено характеристику структури психологічного клімату спортивної команди, яка репрезентує взаємозв'язок базових компонентів, що виступають в якості індикаторів його динаміки. Аналіз науково-методичної літератури показав, що найбільш вивченими компонентами є потреби, мотиви, настрій, загальна думка, традиції, звички й соціальні норми поведінки у спортивних командах. Найменш вивченими – ставлення до навчально-тренувальної та змагальної діяльності; взаємини в команді; стиль керівництва тренера і його авторитет; особистісні якості спортсменів; психологічна сумісність у системах «спортсмен-спортсмен», «тренер-спортсмен» і кліматичні збурювання. Виділено суб'єктивні й об'єктивні групи факторів, які визначають стан психологічного клімату футбольної команди.
У другому розділі «Методи та організація дослідження» описано й обґрунтовано систему взаємодоповнюючих методів дослідження, що адекватні об'єкту, предмету, меті та завданням дослідження.
На першому етапі дослідження (2002-2003рр.) було здійснено ґрунтовний аналіз сучасних літературних джерел; визначено мету, завдання, об'єкт, предмет й програму дослідження, апробовано тести для вивчення структурних компонентів психологічного клімату.
На другому етапі (2003-2004рр.) проведено пілотажний, констатуючий та формуючий експерименти, мета яких – одержання нових теоретичних і експериментальних даних про особливості взаємодії в системах вертикального й горизонтального спілкування у спортивній команді. Створено базу даних і здійснено інтерпретацію інформації про взаємини футболістів. Усього на різних етапах експерименту взяли участь 153 спортсмени (юнаки віком 14-16 років, які входили до складу футбольної команди коледжу м. Монастир (Туніс), а також юнаки віком 12-14 років футбольної команди ДЮСШ №2 м.Сєвєродонецька).
На третьому етапі дослідження ( 2004-2005рр.) були остаточно сформульовані теоретичні й методологічні основи оптимізації й прийомів регуляції психологічного клімату спортивної команди, встановлено залежність ефективності спортивної діяльності від різного рівня розвитку елементів психологічного клімату, виявлено межі оптимізації елементів психологічного клімату.
У третьому розділі «Характеристика індикаторів аналізу основних структурних елементів психологічного клімату футбольної команди» викладено результати експериментального вивчення прояву особистісних якостей спортсменів та їх вплив на психологічний клімат команди; міжособистісні стосунки в системах «тренер-спортсмен», «спортсмен-спортсмен» і особливості внутрішньогрупового спілкування в команді.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины